Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Imigrācijas likumā

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24. nr.; 2003, 16. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 1., 5., 9. nr.; 2007, 5., 15. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 2009, 8. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 74. nr.; 2011, 19., 93. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 98., 108. nr.; 2016, 123. nr.; 2017, 36., 242. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 123. nr.; 2021, 176.A nr.; 2022, 49., 70.A, 115., 185.A nr.; 2023, 69.A, 116., 180.A nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta pirmās daļas 5.1 punktā vārdus "Drošības policija" ar vārdiem "Valsts drošības dienests".

2. Papildināt 4. pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Uz noteiktu laiku var ierobežot ārzemnieku - trešo valstu valstspiederīgo - vīzu pieteikumu pieņemšanu un ieceļošanu Latvijas Republikā. Ministru kabinets, izvērtējot ietekmi uz iekšējo drošību, sabiedrisko kārtību, starptautiskajām attiecībām vai sabiedrības veselību saistībā ar trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā, var izdot noteikumus, kuros paredz, kuras trešās valsts valstspiederīgajiem un uz kādu termiņu tiek noteikti vīzu pieteikumu pieņemšanas un ieceļošanas ierobežojumi Latvijas Republikā."

3. 9. pantā:

papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"(52) Ja Latvijas Republikā ieceļo ārzemnieks, kuru uzaicina darbā uzņēmums atbilstoši šā panta desmitajai daļai, viņa nodarbinātībai nepieciešamos dokumentus pieņem un izskata un vīzu vai uzturēšanās atļauju izsniedz Ministru kabineta noteiktos saīsinātos termiņos.";

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā darba devējs Nodarbinātības valsts aģentūrā piesaka brīvu darba vietu ārzemnieka piesaistei, pamato tās nepieciešamību un sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru pieteiktās brīvās darba vietas aizpildīšanā, un kārtību, kādā Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz atzinumu par ārzemnieka piesaistes nepieciešamību.

(10) Ministru kabinets nosaka jomas, kā arī prasības un kritērijus uzņēmumiem, kuri darbam Latvijas Republikā ir tiesīgi uzaicināt ārzemniekus, kuru nodarbinātībai nepieciešamos dokumentus pieņem un izskata, lēmumus pieņem un dokumentus izsniedz Ministru kabineta noteiktos saīsinātos termiņos. Ministru kabinets nosaka arī to valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šāda nodarbinātībai nepieciešamo dokumentu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība neattiecas."

4. Papildināt 9.1 pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par aizliegumu fiziskajai vai juridiskajai personai uzaicināt ārzemnieku, ja konstatēts, ka pēdējā gada laikā uzaicinātājs:

1) sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis šā panta pirmajā daļā noteikto informēšanas pienākumu, - uz laiku līdz vienam gadam;

2) nav izpildījis šā panta pirmajā daļā noteikto izdevumu segšanas pienākumu, - uz laiku līdz vienam gadam. Ja uzaicinātājs lēmuma par aizlieguma noteikšanu darbības laikā šos izdevumus nav sedzis, Pārvalde var pieņemt atkārtotu lēmumu par aizliegumu uzaicināt ārzemnieku;

3) uzaicinājis ārzemnieku, kurš pārkāpis ar ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos saistīto normatīvo aktu prasības vai kura uzturēšanās Latvijas Republikā neatbilst ielūgumā vai izsaukumā norādītajam vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas pamatojumam, - uz laiku līdz diviem gadiem;

4) pārkāpis ar ārzemnieku nodarbināšanu saistīto normatīvo aktu prasības vai nav nodrošinājis uzaicināto ārzemnieku darba samaksu vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajā apjomā vai kārtībā, - uz laiku līdz trim gadiem.

(4) Uzaicinātājam ir tiesības šā panta trešajā daļā minēto lēmumu apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.

(5) Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu uzaicinātājs likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

(6) Šajā pantā minētā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(7) Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar šā panta trešo daļu, neattiecas uz personas tiesībām uzaicināt laulāto vai pirmās pakāpes radiniekus.

(8) Šā panta pirmajā daļā minētās uzaicinātāja saistības beidzas, ja ārzemnieks ielūgumā, uzaicinājumā vai izsaukumā norādītajā termiņā izceļojis no Latvijas Republikas vai ja uzaicinātājs Pārvaldei paziņojis par ielūguma, uzaicinājuma vai izsaukuma atsaukšanu."

5. 15.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas 9. punktā vārdus "tā pēc reģistrēšanas bijusi brīva mazāk par normatīvajos aktos par ārzemnieku nodarbināšanas kārtību noteikto periodu" ar vārdiem "nav saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras atzinums par ārzemnieka piesaistes nepieciešamību";

izslēgt otro un trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Uzaicinātājam ir tiesības šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu 30 dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.";

izteikt 4.2 un piekto daļu šādā redakcijā:

"(42) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(5) Pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var atļaut apstiprināt ielūgumu šajā pantā minētajos gadījumos vai samazināt saskaņā ar šā likuma 9.1 panta trešo daļu noteikto aizlieguma termiņu, ja uzaicinātā ārzemnieka ieceļošana un uzturēšanās Latvijas Republikā atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīta ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem."

6. 22.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas 13. punktā vārdus "tā pēc reģistrēšanas bijusi brīva mazāk par normatīvajos aktos par ārzemnieku nodarbināšanas kārtību noteikto periodu" ar vārdiem "nav saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras atzinums par ārzemnieka piesaistes nepieciešamību";

izslēgt otro un trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Uzaicinātājam ir tiesības šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu 30 dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldes priekšniekam.";

izteikt 4.2 un piekto daļu šādā redakcijā:

"(42) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(5) Pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var atļaut apstiprināt izsaukumu šajā pantā minētajos gadījumos vai samazināt saskaņā ar šā likuma 9.1 panta trešo daļu noteikto aizlieguma termiņu, ja uzaicinātā ārzemnieka ieceļošana un uzturēšanās Latvijas Republikā atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīta ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem."

7. Izteikt 23. panta pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

"10) uz mācību laiku, ja uzturēšanās Latvijas Republikā ir saistīta ar izglītības iegūšanu akreditētā izglītības iestādē pamatizglītības vai vidējās izglītības posmā, izglītības ieguvi uzsākot pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;".

8. Izteikt 33. panta pirmās daļas 1.1 punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"par Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanu saskaņā ar šā likuma 23. panta pirmās daļas 6. punktu, 23.1 panta otrās daļas 2. punktu vai trešās daļas 5. punktu vai termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanu Eiropas Savienības zilās kartes turētāja ģimenes loceklim saskaņā ar šā likuma 23. panta ceturto daļu vai 23.1 panta ceturto daļu - 10 darbdienu laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem no pieteikuma saņemšanas dienas vai kas nav ilgāks par 30 dienām no pieteikuma saņemšanas dienas gadījumos, kad Eiropas Savienības zilās kartes pieprasījums iesniegts pēc vismaz 12 mēnešu uzturēšanās citā Eiropas Savienības dalībvalstī kā Eiropas Savienības zilās kartes turētājam vai viņa ģimenes loceklim."

9. 50.2 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ārzemniekam tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā gadījumā un apjomā ir, ja ārzemniekam nepietiek līdzekļu un viņš:

1) uzturas Latvijas Republikā un attiecībā uz viņu izdotā izbraukšanas rīkojuma vai lēmuma par piespiedu izraidīšanu izpilde tiek apturēta;

2) ir aizturēts šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā saistībā ar nelikumīgu uzturēšanos Latvijas Republikā un ievietots speciāli iekārtotās telpās vai izmitināšanas centrā.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja ārzemnieks šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajā gadījumā vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, Valsts robežsardze nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad tiesai ir iesniegusi iesniegumu par aizturēšanas termiņa pagarināšanu šā likuma 54. panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos vai kad pieņemts lēmums par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu, uzaicina juridiskās palīdzības sniedzēju no saraksta, ko sagatavojusi iestāde, kas ir atbildīga par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu."

10. Aizstāt 59. panta 1.1 daļā vārdus "aizturēto ārzemnieku" ar vārdiem "ārzemnieku, kas aizturēts nolūkā izpildīt papildsodu - izraidīšana no Latvijas Republikas - vai nodrošināt šā likuma 46. panta piektajā daļā paredzēto izraidīšanas procedūru".

11. Papildināt likumu ar jaunu 68.7 pantu šādā redakcijā:

"68.7 pants. Par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa neatbilstību vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim vai par ārzemnieka veselības aprūpes, uzturēšanās Latvijas Republikā vai atgriešanās mītnes zemē izdevumu nesegšanu nepieciešamības gadījumā, vai ar ārzemnieku nodarbināšanu saistīto normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, vai uzaicinātā ārzemnieka darba samaksas nenodrošināšanu vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajā apjomā vai kārtībā, vai par kompensāciju neizmaksu vai citu atlikušo saistību neizpildi sezonas darba veicējam piemēro naudas sodu fiziskajai personai, kas ieņem komercreģistrā reģistrētu amatu attiecīgajā juridiskajā personā (uzaicinātājs), no četrdesmit divām līdz simt naudas soda vienībām un tiesību izmantošanas aizliegumu - ieņemt noteiktu amatu komercsabiedrībā un tās pārvaldes institūcijās uz laiku līdz vienam gadam - vai bez tā.";

uzskatīt līdzšinējo 68.7 pantu par 68.8 pantu.

12. Aizstāt 68.7 panta otrajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 68.1 un 68.2 pantā" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 68.1, 68.2 un 68.7 pantā".

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 63., 64., 65. un 66. punktu šādā redakcijā:

"63. Ja ārzemniekam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja saskaņā ar šā likuma 23. panta pirmās daļas 10. punktu (atbilstoši Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 10. punkta redakcijai, kas ir spēkā no 2018. gada 18. jūlija), viņš ir tiesīgs reģistrēt izsniegto termiņuzturēšanās atļauju vai saņemt atkārtotu termiņuzturēšanās atļauju līdz uzsāktās izglītības programmas apguves beigām.

64. Grozījumi šā likuma 15.1 panta pirmās daļas 9. punktā un 22.1 panta pirmās daļas 13. punktā, kas paredz Nodarbinātības valsts aģentūras atzinuma par ārzemnieka piesaistes nepieciešamību saņemšanu, stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

65. Grozījumi šā likuma 50.2 pantā, kas paredz ārzemnieka tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību gadījumā, kad tiek pagarināts aizturēšanas termiņš saistībā ar nelikumīgu uzturēšanos Latvijas Republikā, stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā.

66. Ministru kabinets līdz 2024. gada 31. augustam izdod šā likuma 9. panta desmitajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 23. maijā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 7. jūnijā

08.06.2024