Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2024/6

2024. gada 25. aprīlī

Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 2022/31 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Dienvidkurzemes novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
25.04.2024. sēdes lēmumu Nr. 402 (prot. Nr. 5 79. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro
un trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu
Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu

1. Izdarīt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 2022/31 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Dienvidkurzemes novadā" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu"

1.2. Papildināt noteikumu 5. punktu ar 5.10. un 5.11. apakšpunktiem šādā redakcijā:

"5.10. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

5.11. atelpas brīža pakalpojums."

1.3. Izteikt noteikumu 11. punkta 11.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.3. kurām noteikta III invaliditātes grupa vai nav noteikta invaliditāte, ja Dienas aprūpes centrā ir pieejamas brīvas vietas un saskaņā ar sociālā darba speciālista izstrādāto individuālo sociālās rehabilitācijas plānu šāds Pakalpojums personai ir nepieciešams;".

1.4. Izteikt 11. punkta 11.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.1. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ja saskaņā ar sociālā darba speciālista izstrādāto individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu šāds pakalpojums ir nepieciešams;".

1.5. Svītrot noteikumu 11. punkta 11.2.3. apakšpunktu.

1.6. Svītrot noteikumu 12. punktu.

1.7. Izteikt noteikumu 13. punkta 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. kurām noteikta III invaliditātes grupa vai nav noteikta invaliditāte, ja specializētajās darbnīcās ir pieejamas brīvas vietas un saskaņā ar sociālā darba speciālista izstrādāto individuālo sociālās rehabilitācijas plānu šāds Pakalpojums personai ir nepieciešams."

1.8. Izteikt noteikumu 14. punkta 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. kurām noteikta III invaliditātes grupa, ja grupu dzīvokļos ir pieejamas brīvas vietas un saskaņā ar sociālā darba speciālista izstrādāto individuālo sociālās rehabilitācijas plānu šāds Pakalpojums personai ir nepieciešams."

1.9. Papildināt noteikumus ar VIII3 un VIII4 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar invaliditāti

36.16 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk šajā nodaļā - Pakalpojums) par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 500 euro apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, ja Pakalpojuma nepieciešamība ir iekļauta bērna individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā, ārstniecības personas (ģimenes ārsta vai ārsta speciālista) nosūtījumā vai izrakstā no pacienta medicīniskās kartes.

36.17 Lai saņemtu pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis iesniegumā norāda vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu atbilstoši bērna veselības stāvoklim, vēlamo Pakalpojuma sniedzēju un papildus iesniedz ārstniecības personas (ģimenes ārsta vai ārsta speciālista) izsniegtu dokumentu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

36.18 Pakalpojumu piešķir, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 550 euro.

36.19 Izvērtējot ienākumus, netiek ņemts vērā bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, un pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti.

36.20 Pakalpojumu nodrošina:

36.201. izsniedzot nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai Sociālā dienesta struktūrvienībā "Aizputes daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" pie speciālistiem (fizioterapija, mūzikas terapija, logopēds), ar kuriem Pašvaldība noslēgusi līgumu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu;

36.202. slēdzot līgumu ar bērna likumiskā pārstāvja izvēlēto Pakalpojuma sniedzēju, ja tas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju, Ārstniecības iestāžu vai Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

"VIII4. Atelpas brīža pakalpojums

36.21 Atelpas brīža pakalpojumu (turpmāk šajā nodaļā - Pakalpojums) ir tiesības saņemt:

36.211. bērniem ar invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk - VDEĀVK) izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību;

36.212. - personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā ar I grupas invaliditāti, kuras dzīvo ģimenēs un kurām VDEĀVK izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

36.22 Pakalpojums tiek piešķirts no 1 diennakts līdz 30 diennaktīm kalendārā gada ietvaros.

36.23 Pēc lēmuma par Pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas Sociālais dienests slēdz līgumu ar personas vai tā likumiskā pārstāvja izvēlēto Pakalpojuma sniedzēju, ja tas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā attiecīgā pakalpojuma sniegšanai.

36.24 Atelpas brīža pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Priedols

 

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2024/6 "Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 2022/31 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Dienvidkurzemes novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 2022/31 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Dienvidkurzemes novadā" daļa sociālo pakalpojumu (dienas aprūpes centra (t.sk. tā ietvaros sniegtie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti), specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļu pakalpojums) bija saistīti ar Eiropas Sociālā fonda deinstitucionalizācijas īstenošanas projektu (turpmāk - projekts), kura īstenošana beidzās 2023. gada 31. decembrī. Lai turpinātu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros izveidotajā infrastruktūrā, nepieciešams noteikt kārtību, kādā tiks sniegti šie pakalpojumi.

Kā turpinājums projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem saistošo noteikumu projektā paredzēts nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar invaliditāti par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 500 euro apmērā kalendārajā gadā. Lai neierobežotu bērniem ar invaliditāti saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus paredzēts, ka pakalpojumus varēs saņemt ne tikai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros izveidotajā infrastruktūrā (Sociālā dienesta struktūrvienībā "Aizputes daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" pie speciālistiem (fizioterapija, mūzikas terapija, logopēds), bet arī pie citiem bērnu likumisko pārstāvju izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem (ērtāka nokļūšana, bērnam nepieciešami citi sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidi, veiksmīga sadarbība ar pakalpojuma sniedzēju), kas reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saistošo noteikumu projekts paredz sniegt arī atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (I invaliditātes grupa), kas iepriekš tika nodrošināts projekta ietvaros.

Lai noteiktu vienotu Pakalpojuma sniegšanas kārtību iedzīvotājiem Dienvidkurzemes novadā, ir izstrādāts saistošo noteikumu "Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 2022/31 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Dienvidkurzemes novadā"" projekts.

Saistošajos noteikumos ir noteikta vienota kārtībā, kādā personas varēs saņemt pašvaldības finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un atelpas brīža pakalpojumu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti un atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšanai Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta 2024. gada budžetā paredzēts finansējums 40000 euro apmērā.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošo noteikumu projekts paredz plašāku pieejamo pakalpojumu klāstu personām ar invaliditāti, tādējādi uzlabojot viņu patstāvīgas funkcionēšanas spējas, ceļot pašapziņu un veicinot sociālo integrāciju.

Pašvaldība savā izveidotajā infrastruktūrā tikai daļēji nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bērniem ar invaliditāti. Līdzšinējā pieredze liecina, ka Sociālā dienesta struktūrvienībā "Aizputes daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" pakalpojumus visvairāk izmanto bērni, kuru dzīvesvieta atrodas Aizputē vai netālu no tās. Pārējie bērni sociālās rehabilitācijas pakalpojumus izmantojuši pie jau reģistrētiem Pakalpojumu sniedzējiem Liepājā, Saldū, Kuldīgā. Atelpas brīža pakalpojumu paredzēts pirkt no citiem reģistrētiem pakalpojuma sniedzējiem. Projekta ietvaros atelpas brīža pakalpojumu mūsu iedzīvotāji saņēmuši Liepājā un Dobelē. Ierobežotā finansējuma dēļ pakalpojuma apjoms uz vienu personu būs mazāks kā projekta ietvaros. Pakalpojumu nodrošināšana būtisku ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi neatstās.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošie noteikumi neparedz papildu administratīvo procedūru izmaksas.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi neparedz iesaistīt papildu cilvēkresursus un tiks īstenoti esošo cilvēkresursu ietvaros.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir atbilstoši mērķa sasniegšanai. Tiks nodrošināta iespēja saņemt vajadzībām atbilstošus pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar invaliditāti.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, saistošo noteikumu projekts tika publicēts Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.dkn.lv zem sadaļas Normatīvie akti.

Saistošo noteikumu projekts publicēts no 08.04.2024. līdz 22.04.2024. Sabiedrības viedokļi, priekšlikumi vai iebildumi netika saņemti.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Priedols

17.05.2024