Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24-9

Jelgavā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 5, 4. p.)

Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
 33. panta ceturto daļu, 36. panta sesto daļu un likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu

1. Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 188., 218. nr., 2022, 67., 131., 150., 170., 196. nr., 2023, 171., 233. nr.) šādus grozījumus:

1.1. noteikumu 9. punktā skaitli un vārdus "10 darbdienu laikā" aizstāt ar skaitli un vārdiem "5 darbdienu laikā";

1.2. noteikumu 12.2.1.4. apakšpunktā vārdus "dalības maksas segšanai" aizstāt ar vārdiem "apguvei izglītojamajam";

1.3. noteikumu 14.1 apakšpunktā vārdus un simbolus "iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"" aizstāt ar vārdu "dibinātā";

1.4. izteikt noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē pārskaita tās pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā, kurā izglītojamais ir reģistrēts. Pamatota pieprasījuma gadījumā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā ar iesniegtajiem ēdināšanas pakalpojumu izdevumu apliecinošiem dokumentiem.";

1.5. izteikt noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā piešķir:

16.1. 100 % apmērā no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas izglītojamajam:

16.1.1. kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

16.1.2. kurš apgūst vispārējās izglītības programmu vispārējās izglītības iestādē;

16.2. nepārsniedzot 4,00 euro dienā izglītojamajam, kurš apgūst pamatizglītības programmu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālajā vidusskolā "Jelgavas Amatu vidusskola.";

1.6. izteikt noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā. Ja noteikumu 16.1.2. un 16.2. apakšpunktā noteiktajam izglītojamajam pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē izmaksā ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu, pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā ar iesniegtajiem ēdināšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošiem dokumentiem.";

1.7. izteikt noteikumu VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei izglītojamajam

20. Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei izglītojamajam (turpmāk VIII nodaļā - pabalsts), nepārsniedzot 15,00 euro mēnesī, piešķir kārtējā mācību gadā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītības iestādē, kuras dibinātājs nav Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no maksas par minētās programmas apguvi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

21. Pabalstu pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu par iepriekšējo mēnesi. Pamatota pieprasījuma gadījumā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā ar iesniegtajiem minētās programmas apguves izdevumus apliecinošiem dokumentiem.";

1.8. noteikumu 36.1 punktā vārdus un simbolu "kurai ir noteikts trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss" aizstāt ar vārdiem "trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā".

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 24-9 "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1. Saistošo noteikumu "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"" projekts (turpmāk - saistošo noteikumu projekts) izstrādāts, lai precizētu kārtību, kādā saņem pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē (turpmāk - pabalsts ēdināšanai), izglītojamais no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurš apgūst pamatizglītības programmu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālajā vidusskolā "Jelgavas Amatu vidusskola" (turpmāk - Jelgavas Amatu vidusskola), kā arī precizēt pabalsta ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē un pabalsta profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei izglītojamajam saņemšanas kārtību, tajā skaitā pabalsta izmaksas kārtību un konkretizēt ka pabalstu sabiedriska transporta pakalpojuma izmantošanai piešķir darbspējīgā vecuma personai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā.

2. Jelgavas Amatu vidusskola ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibināta profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmu un kurā izglītojamiem, kuri atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, nav nodrošināts pabalsts ēdināšanai. 2023./2024. mācību gadā 10 izglītojamie apgūst pamatizglītības programmu Jelgavas Amatu vidusskolā un šai mērķa grupai no 2024. gada 1. septembra paredzēts nodrošināt pabalstu ēdināšanai.

3. Saistošo noteikumu projektā ir precizēta kārtība, kādā izmaksā pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē un pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei izglītojamajam, paredzot iespēju izņēmumu gadījumos pārskaitīt iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā ar iesniegtajiem ēdināšanas pakalpojumu/profesionālās ievirzes izglītības programmas izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Turpmāk no izglītības iestādes tiek pieprasīts rēķins par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, izslēdzot iespēju saņemt pabalstu par ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem. Saistošo noteikumu projektā precizēts pabalsta profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei izglītojamajam nosaukums.

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  1. Nav ietekmes uz ieņēmumu daļu.

2. Ir ietekme uz izdevumu daļu, jo pabalsta ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē nodrošināšanai ir nepieciešami papildu līdzekļi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2024. gada budžetā 2960,00 euro apmērā (10 izglītojamie x 4,00 euro vidējā ēdināšanas maksa dienā x 74 mācību dienas 2024./2025. mācību gadā).

3. Ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā nav paredzēta.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  1. Sociālā ietekme - nodrošināta vienlīdzīga iespēja izglītojamajiem, kuri atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, saņemt pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, tajā skaitā, apgūstot pamatizglītības programmu Jelgavas Amatu vidusskolā.

2. Nav ietekmes uz vidi.

3. Ir ietekme uz veselību, jo Jelgavas Amatu vidusskolā ir nodrošināts pilnvērtīgs ēdiens izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu un dzīvo ģimenēs, kuras atbilst trūcīgam vai maznodrošinātam mājsaimniecības statusam.

4. Nav ietekmes uz uzņēmējdarbību.

5. Nav ietekmes uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 

Neietekmē.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Neietekmē pašvaldības funkcijas un cilvēkresursus.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildē nav paredzēts izveidot jaunu institūciju. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina JSLP sadarbībā ar izglītības iestādēm.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir samērīgi.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 25.03.2024. tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 08.04.2024.

2. Par saistošo noteikumu projektu pašvaldība nav saņēmusi viedokļus un priekšlikumus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

17.05.2024