Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 365

Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 18. §)
Par nekustamā īpašuma "Vaivari" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

1. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vaivari" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 003 0006) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0170) 7,57 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0171) 1,47 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0173) 0,08 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2015. gada 24. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta attīstībai.

Ministru prezidente E. Siliņa

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ ekonomikas ministrs V. Valainis
14.05.2024