Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 367

Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 19. §)
Par nekustamā īpašuma "Dārtas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

1. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dārtas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0006) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0806) 0,3752 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0807) 1,06 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0808) 0,4031 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajām zemes vienībām nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minēto zemes vienību pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2015. gada 24. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta attīstībai.

Ministru prezidente E. Siliņa

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ ekonomikas ministrs V. Valainis
14.05.2024