Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 368

Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 20. §)
Par nekustamā īpašuma "Dzilnīši" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai 

1. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dzilnīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0095) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 0095) daļu 0,0059 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai.

2. Satiksmes ministrijai: 

2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2020. gada 13. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta attīstībai. 

Ministru prezidente E. Siliņa

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ ekonomikas ministrs V. Valainis
14.05.2024