Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 292

Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas kontroles dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu,
Maksātnespējas likuma
16.1 panta piekto daļu un 16.2 panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas kontroles dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 108. nr.; 2019, 216. nr.; 2022, 44. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 6. punktu.

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lai atteiktos no šo noteikumu pielikuma 1. un 2. punktā minētā maksas pakalpojuma un saņemtu atpakaļ samaksāto maksu, persona iesniedz attiecīgu iesniegumu Maksātnespējas kontroles dienestā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegts iesniegums attiecīgā maksas pakalpojuma saņemšanai."

3. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Ja Maksātnespējas kontroles dienesta direktors maksātnespējas procesa administratora pretendentam atsaka eksāmena kārtošanu vai maksātnespējas procesa administratoram atsaka kvalifikācijas eksāmena kārtošanu, maksa par šo noteikumu pielikuma 1. un 2. punktā minēto maksas pakalpojumu netiek atmaksāta."

4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Šo noteikumu 7. punktā minētajā iesniegumā norāda datus par personu, kurai atmaksājama maksa par pakalpojumu (fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods vai identifikācijas kods, juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs), bankas rekvizītus un konta numuru."

5. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Ja iesniegums par atteikšanos no maksas pakalpojuma Maksātnespējas kontroles dienestā tiek iesniegts pēc šo noteikumu 7. punktā norādītā termiņa, maksa par pakalpojumu netiek atmaksāta."

6. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ja pieteicējs neierodas saņemt šo noteikumu pielikuma 1. vai 2. punktā minēto maksas pakalpojumu, maksa par pakalpojumu netiek atmaksāta."

7. Papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja pieteicējs objektīvu iemeslu dēļ neierodas saņemt šo noteikumu pielikuma 2. punktā minēto maksas pakalpojumu, maksa par to nākamajā reizē nav jāveic."

8. Svītrot 13. punktu.

9. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja šo noteikumu pielikuma 1. vai 2. punktā minētais maksas pakalpojums nav izpildīts noteiktajā termiņā no Maksātnespējas kontroles dienesta atkarīgu apstākļu dēļ, personai ir tiesības rakstiski atteikties no pakalpojuma un saņemt atpakaļ maksu par attiecīgo pakalpojumu pilnā apmērā."

10. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidente E. Siliņa

Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere

 

Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 14. maija
noteikumiem Nr. 292

"Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 287

Maksātnespējas kontroles dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)*

Cena ar PVN
(euro)*

1.

Administratora eksāmena kārtošana

1 gab.

329,00

0,00

329,00

2.

Kvalifikācijas eksāmena kārtošana

1 gab.

239,00

0,00

239,00

* Piezīme. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu."

17.05.2024