Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 291

Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 22. §)

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5. panta 11. daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 37., 193. nr.; 2017, 158. nr.; 2022, 9. nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidente E. Siliņa

Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere

 

Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 14. maija
noteikumiem Nr. 291

"2. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 19. februāra
noteikumiem Nr. 96

Tiesu sniegtie maksas pakalpojumi un samaksas apmērs

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

1. Dokumenta meklēšana arhīvā      
1.1. ir zināmi lietas dati2

1 lieta

1,68

0,00

1,68
1.2. nav zināmi lietas dati2

1 lieta

3,37

0,00

3,37
2. Dokumenta atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skenēšana, elektroniska dokumenta izdrukāšana)

1 lappuse

0,23

0,00

0,23
3. Personas datu aizklāšana (anonimizēšana) dokumenta atvasinājumā

1 lappuse

3,19

0,00

3,19
4. Dokumenta cauršūšana

1 dokuments

0,81

0,00

0,81
5. Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana

1 dokuments

4,94

0,00

4,94
6. Izziņas izsniegšana

1 dokuments

4,28

0,00

4,28
7. Skaņas ieraksta kopijas izgatavošana

 

 

 

 

7.1. ieraksts CD matricā3 1 skaņas ieraksta datne4 3,83 0,00 3,83
7.2.

ieraksts zibatmiņā

1 skaņas ieraksta datne4 6,65 0,00 6,65
8. Dokumentu ierakstīšana datu nesējā

 

 

 

 

8.1. ieraksts CD matricā3 1 dokuments5 3,83 0,00 3,83
8.2. ieraksts zibatmiņā 1 dokuments5 6,65 0,00 6,65
9. Tiesas sludinājuma teksta sagatavošana un izsniegšana

1 dokuments

2,42

0,00

2,42
10. Rakstveida izziņas vai apliecinātas nodalījuma datorizdrukas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sagatavošana un izsniegšana6 1 dokuments 7,48 0,00 7,48
11. Zemesgrāmatas nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšana6 1 hipotekārā vienība 10,03 0,00 10,03
12. Neapliecinātas datorizdrukas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izsniegšana vai nosūtīšana elektroniskā veidā6 1 dokuments 3,58 0,00 3,58
13. Nostiprinājuma lūguma apliecināšana6 1 dokuments 9,65 0,00 9,65
14. Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšana, ja šis nolēmums iesniedzams ārvalstu iestādēs 1 dokuments 10,34 0,00 10,34

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas līdz 2002. gada 31. decembrim, - lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs) un pirmās instances nolēmuma pieņemšanas datums. Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas no 2003. gada 1. janvāra, - lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai - vārds, uzvārds vai personas kods; juridiskai personai - nosaukums vai reģistrācijas numurs) vai lietas numurs, vai arhīva numurs.

3 Ja ieraksts CD matricā tehniski ir iespējams.

4 Par katru nākamo skaņas ieraksta datni, ja CD matricas vai zibatmiņas ietilpība to pieļauj, cena ir 1,85 euro.

5 Par katru nākamo dokumentu, ja CD matricas vai zibatmiņas ietilpība to pieļauj, cena ir 1,85 euro.

6 Pakalpojumu sniedz rajona (pilsētas) tiesas."

17.05.2024