Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 276

Rīgā 2024. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 18 51. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu,
6. panta otrās daļas 7. un 14. punktu un ceturto daļu,
7. pantu, 8. panta otro daļu un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma
3. panta otro daļu un 9. panta piekto daļu,
Invaliditātes likuma
11. panta 2. punktu
un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku
un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo personu
sociālās aizsardzības likuma
14. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.; 2020, 110B., 134A., 248. nr.; 2021, 83., 105., 123A., 189., 195A., 214., 252A. nr.; 2022, 24., 106., 137., 224. nr.; 2023, 13., 26., 65., 71., 90., 175., 247. nr.; 2024, 13. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 168.1 punktu šādā redakcijā:

"168.1 Dienests, veicot samaksu par ārstniecības iestādes sniegtajiem stacionārajiem un ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, atbilstoši līgumā ar ārstniecības iestādi noteiktajai kārtībai piemēro koeficientu 0,9 visam attiecīgajā mēnesī sniegto pakalpojumu apjomam, ja ārstniecības iestāde saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikuma 1. punktu saņem samaksu par veselības aprūpes pakalpojumu digitalizāciju, bet nenodrošina šādu dokumentu sagatavošanu un ievietošanu veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienotās veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu:

168.11. nosūtījums ambulatorā/stacionārā pakalpojuma saņemšanai;

168.12. izraksts-epikrīze;

168.13. laboratoriskā izmeklējuma rezultāts.";

1.2. papildināt ar 201.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"201.12. samaksu par veselības aprūpes pakalpojumu digitalizāciju atbilstoši šo noteikumu 6. pielikuma 1. punktam, kuru dienests veic reizi gadā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.";

1.3. papildināt ar 281. punktu šādā redakcijā:

"281. Šo noteikumu 168.1 punkts stājas spēkā 2025. gada 1. aprīlī. Laikposmā no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 30. septembrim dienests aiztur starpību, kas veidojas starp pilnu maksu par sniegtajiem stacionārajiem un ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un summu, kas izmaksāta ārstniecības iestādei, piemērojot šo noteikumu 168.1 punktā minēto koeficientu, un izmaksā to ārstniecības iestādei brīdī, kad tā uzsāk šo noteikumu 168.1 punktā minēto medicīnisko dokumentu sagatavošanu un ievietošanu veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienotās veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Ja ārstniecības iestāde līdz 2025. gada 1. oktobrim neuzsāk šo noteikumu 168.1 punktā minēto medicīnisko dokumentu sagatavošanu un ievietošanu veselības informācijas sistēmā, starpība ārstniecības iestādei netiek izmaksāta.";

1.4. papildināt ar 282. punktu šādā redakcijā:

"282. 2024. gadā dienests šo noteikumu 6. pielikuma 1. punktā minēto gada samaksu par veselības aprūpes pakalpojumu digitalizāciju ārstniecības iestādēm maksā samazinātā apmērā, summu nosakot proporcionāli periodam no 2024. gada 1. maija līdz 2024. gada 31. decembrim.";

1.5. izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi piemērojami ar 2024. gada 1. maiju.

Ministru prezidente E. Siliņa

Veselības ministrs H. Abu Meri

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 30. aprīļa
noteikumiem Nr. 276

"6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi

1. Dienests slēdz līgumus par stacionāro veselības aprūpi ar stacionārajām ārstniecības iestādēm, ievērojot šādus nosacījumus:

1.1. ārstniecības iestādēm noteiktie līmeņi, pakalpojumu profili un gultas dienas tarifs:

Ārstniecības iestāde

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profili1

Gultas-
dienas
tarifs
(euro)

Samaksa
par
digitalizāciju (euro)

te-
ra-
pi-
ja

hro-
nis-
ko
pa-
ci-
en-
tu
ap-
rū-
pe

ap-
rū-
pe

ķi-
rur-
ģija

gi-
ne-
ko-
lo-
ģi-
ja

grūt-
nie-
cī-
bas un dzem-
dī-
bu ap-
rū-
pe

pe-
di-
at-
ri-
ja

trau-
ma-
to-
lo-
ģi-
ja

nei-
ro-
lo-
ģi-
ja

uro-
lo-
ģi-
ja

oto-
rino-
la-
rin-
go-
lo-
ģi-
ja

in-
sul-
ta vie-
nī-
ba

in-
fek-
ci-
jas

grūt-
nie-
cī-
bas pa-
to-
lo-
ģi-
ja

psi-
hi-
at-
ri-
ja

re-
ha-
bi-
li-
tā-
ci-
ja

kar-
dio-
lo-
ģi-
ja

nef-
ro-
lo-
ģi-
ja

in-
va-
zī-
vā kar-
dio-
lo-
ģi-
ja

on-
ko-
lo-
ģi-
ja

pa-
lia-
tī-
vā ap-
rū-
pe

pul-
mo-
no-
lo-
ģi-
ja

gas-
tro-
en-
te-
ro-
lo-
ģi-
ja

nei-
ro-
ķi-
rur-
ģi-
ja

asins-
vadu ķi-
rur-
ģi-
ja

en-
do-
kri-
no-
lo-
ģi-
ja

to-
ra-
kā-
lā ķi-
rur-
ģi-
ja

of-
tal-
mo-
lo-
ģi-
ja

nar-
ko-
lo-
ģija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes  
1.1.1.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

PAC3

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

156,43

357 837

1.1.1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

156,43

433 054

1.1.1.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Pediatrijas profils

X

IP2

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

276,56

134 224

1.1.2. IV līmeņa ārstniecības iestādes  
1.1.2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

     

X

142,57

76 450

1.1.2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

 

X

X

142,57

88 206

1.1.2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

 

X

 

142,57

43 546

1.1.2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

       

142,57

41 714

1.1.2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

     

142,57

53 831

1.1.2.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

     

142,57

36 779

1.1.2.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

     

X

142,57

42 357

1.1.3. III līmeņa ārstniecības iestādes  
1.1.3.1. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

24 755

1.1.3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika"

X

IP2

 

X

X

 

X

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

15 254

1.1.3.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

14 421

1.1.3.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

20 003

1.1.3.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

24 331

1.1.3.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

16 095

1.1.3.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

17 675

1.1.4. II līmeņa ārstniecības iestādes  
1.1.4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

X

IP2

 

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

11 416

1.1.4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

X

IP2

X

X

IP2

X

IP2

IP2

             

AR4

                         

108,47

10 000

1.1.4.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"

X

IP2

 

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

11 597

1.1.4.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

X

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

           

AR4

                         

108,47

10 000

1.1.5. I līmeņa ārstniecības iestādes  
1.1.5.1. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"

X

IP2

X

                       

AR4

                         

62,64

10 000

1.1.5.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

X

IP2

X

                       

AR4

                         

62,64

10 000

1.1.5.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

X

IP2

X

                       

AR4

                         

62,64

10 000

1.1.5.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"

X

IP2

                         

AR4

                         

62,64

10 000

1.1.5.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"

X

IP2

X

                       

AR4

                         

62,64

10 000

1.1.6. V līmeņa specializētās ārstniecības iestādes  
1.1.6.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"  

IP2

       

X

X

             

X

     

X

                 

137,70

64 777

1.1.6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"        

X

X

X + PAC3

           

X

                             

128,87

29 947

1.1.6.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""  

IP2

                         

X

                         

118,07

36 796

1.1.6.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"                            

X

                         

X

98,87

64 670

1.1.7. Specializētās ārstniecības iestādes  
1.1.7.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca"  

IP2

X

       

X

             

X

                         

137,70

26 564

1.1.7.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""            

X

             

X

                           

0

10 000

1.1.7.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"  

IP2

       

X

             

X

                           

98,87

13 058

1.1.7.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"            

X

             

X

                           

98,87

61 187

1.1.7.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""            

X

             

X

                         

X

98,87

28 668

1.1.7.6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"                            

X

                         

X

98,87

29 841

1.1.7.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca"  

IP2

     

X

                 

AR4

                         

62,64

10 000

1.1.8. Pārējās slimnīcas  
1.1.8.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"  

X

X

                       

AR4

                         

62,64

10 000

1.1.8.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"    

X

                                                   

62,64

10 000

1.1.8.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sanare-KRC Jaunķemeri"

X

X

                         

AR4

                           

10 000

1.1.8.4. akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

X

X

                         

AR4

                           

10 000

Piezīmes.

1 Profilu uzskata par nodrošinātu, ja ārstniecības iestāde par tā nodrošināšanu ir noslēgusi līgumu ar citu ārstniecības iestādi un informējusi par to dienestu.

2 IP - izvēles profils. Netiek piemērots nosacījums par obligātu profila nodrošināšanu vai diennakts dežūru, pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai. Ja ārstniecības iestāde vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu kādā no izvēles profiliem, konkrēto pakalpojumu iekļaušana līgumā iespējama, ja dienestam ir papildu finanšu līdzekļi.

3 PAC - perinatālās aprūpes centrs. Ārstniecības iestādei ir līgums par perinatālās aprūpes nodrošināšanu.

4 AR - tikai akūtā rehabilitācija jaukta profila gultās atbilstoši līgumos noteiktajiem nosacījumiem.

1.2. neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā pieejamo ārstniecības personu skaits un fiksētās piemaksas apmērs:

Ārstniecības iestāde

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā diennakts dežūru nodrošināšanai nepieciešamie speciālisti

Fiksētā piemaksa (euro)

internists

neatlie-
kamās medicīnas ārsts

ķirurgs

ginekologs, dzemdību speciālists

trauma-
tologs, ortopēds

neirologs

pediatrs

neona-
tologs1

aneste-
ziologs, reanima-
tologs

radiologs

psihiatrs

narkologs

citas speciali-
tātes

māsa, vecmāte, ārsta palīgs

radiologa asistents, radio-
grāfers

citas ārstnie-
cībā vai veselības aprūpes procesā iesaistītas personas2

par neatliekamās medicīniskās palīdzības, pacientu uzņemšanas nodaļas darbību

par pacientu observāciju līdz 24 stundām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.2.1. V līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.1.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"  

7

1

1

 

1

 

1

2

2

   

6

32

2

30

11 447 172

2 380 736

1.2.1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

2

5

4

2

1

2

   

2

2

   

8

40

2

40

14 884 930

1 902 944

1.2.1.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"    

2

     

63

 

2

1

1

 

3

15

2

10

6 486 814

2 690 868

1.2.2. IV līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"

2

 

1

1

1

1

1

1

1

14

   

15

9+15

1

7+15

4 222 821

563 002

1.2.2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

2

 

2

1

1

1

1

 

1

14

   

1

10

1

7

4 502 111

864 902

1.2.2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"6

2

 

2

1

1

1

1

 

1+17

14

   

18

9

2

6

4 635 541

474 716

1.2.2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"

2

 

1

1

1

1

1

 

1

14

     

8

1

8

3 843 760

475 480

1.2.2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

1

 

1

1

1

1

1

1

1

14

     

8

1

8

3 843 760

389 476

1.2.2.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

1

 

1

1

1

1

1

1

1

14

     

8

1

8

3 843 760

693 093

1.2.2.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"

1+19

 

1

1

1

1

1

 

1

1

     

7

1

7

3 574 912

173 601

1.2.3. III līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.3.1. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

1

 

1

1

1

 

1

 

17

14

     

6

1

6

2 914 140

259 447

1.2.3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika"

1

 

1

     

1

 

17

14

     

4

1

4

2 029 091

389 099

1.2.3.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

1

 

1

1

   

1

 

17

14

     

5

1

5

2 471 616

130 022

1.2.3.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

1

 

1

1

       

17

14

     

5

1

4

2 142 481

85 695

1.2.3.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"

1

 

1

1

   

1

 

17

14

     

5

1

5

2 471 616

605 302

1.2.3.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

1

 

1

1

   

1

 

17

14

     

5

1

5

2 471 616

130 001

1.2.3.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

1

 

1

1

   

1

 

17

14

     

5

1

5

2 471 616

215 603

1.2.4. II līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

1

 

1

     

1

 

17

14

     

4

1

4

2 029 091

174 216

1.2.4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

1

 

1

1

       

17

14

     

4

1

4

2 029 091

44 191

1.2.4.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"

1

 

1

     

1

 

17

14

     

3

1

3

1 840 135

85 861

1.2.4.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

1

 

1

         

17

14

     

3

1

3

1 586 567

42 977

1.2.5. I līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.5.1. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"

1

 

110

           

14

     

1+110

1

1+110

937 845

 
1.2.5.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

1

 

110

           

14

     

1+110

1

1

905 264

 
1.2.5.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

1

 

110

           

14

     

1+110

1

1+110

937 845

 
1.2.5.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"

111

 

110

           

14

     

1+110

1

1+110

937 845

 
1.2.5.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"

1

 

110

           

14

     

1+110

1

1

905 264

 
1.2.6. V līmeņa specializētās ārstniecības iestādes
1.2.6.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"  

1

   

3

     

2

1

     

6

2

4

2 984 362

 
1.2.6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"      

4

     

2

1

14

   

112

11

1

3

3 742 708

86 012

1.2.6.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

113

                       

1

 

1

442 524

 
1.2.6.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"                    

2

1

114

3

 

3

1 372 723

47 945

1.2.7. Specializētās ārstniecības iestādes
1.2.7.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca"  

111

   

1

     

17

1

     

3

1

3

1 649 959

 
1.2.7.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"                    

1

   

1

 

1

442 524

10 242

1.2.7.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"                    

1

   

1

 

1

442 524

37 042

1.2.7.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""                    

1

   

1

 

1

442 524

23 022

1.2.7.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"                    

1

   

1

 

1

442 524

25 950

1.2.7.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca"    

1

1

       

17

14

     

3

1

3

1 586 567

43 704

Piezīmes.

1 Netiek piemērots nosacījums par obligātu diennakts dežūru neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā, taču ārstniecības iestādei jānodrošina neonatologa diennakts dežūra perinatālās aprūpes centrā.

2 Māsas palīgi, ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistratori, laboratorijas speciālisti.

3 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pēc izvēles nodrošina pediatra vai neatliekamās medicīnas ārsta diennakts dežūras.

4 Netiek piemērots nosacījums par obligātu diennakts dežūru, radiologs pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai.

5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" nodrošina kardiologa (un māsas un māsas palīga) darbu darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina internista, ķirurga, anesteziologa, reanimatologa, radiologa asistenta vai radiogrāfera un divu māsu diennakts dežūras Talsu filiālē.

7 Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļai ir jānodrošina anesteziologa, reanimatologa pieejamība visu diennakti, bet neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas darbības maksājumā ir iekļauts anesteziologa, reanimatologa darba laiks darbdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 8.00 un brīvdienās un svētku dienās visu diennakti.

8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina oftalmologa diennakts dežūras.

9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" nodrošina viena internista darbu darbdienās, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00.

10 Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas darbības maksājumā ir iekļauts ķirurga (un māsas un māsas palīga) darba laiks darbdienās, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00.

11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" pēc izvēles nodrošina internista vai neatliekamās medicīnas ārsta diennakts dežūras.

12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams" nodrošina ķirurga (proktologa) pakalpojumus, kas tiek sniegti atbilstoši nepieciešamībai, nepiemērojot nosacījumu par obligātu diennakts dežūru.

13 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" pēc izvēles nodrošina internista vai anesteziologa, reanimatologa diennakts dežūras.

14 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" nodrošina psihiatru attālināto konsultāciju sniegšanai darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

2. Ārstniecības iestādes atbilstoši līmenim un līgumā noteiktajiem apmaksas nosacījumiem sniedz šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

Ārstniecības iestāde

Programmas nosaukums

Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētajās programmās (euro)

1

2

3

2.1. Asinsvadu ķirurģijas profils (V, IV)
2.1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Krūšu aortas endoprotezēšana 21 061,25
2.1.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā DRG
2.1.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Vēdera aortas endoprotezēšana 14 078,32
2.2. Gastroenteroloģijas profils (V, IV)
2.2.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Gastrointestinālā endoskopija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.3. Ginekoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.3.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos DRG
2.3.2. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Ginekoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.4. Grūtniecības un dzemdību profils (V, IV, III, II)
2.4.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Siguldas slimnīca", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā DRG
2.4.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Siguldas slimnīca", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Fizioloģiskās dzemdības DRG
2.4.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Siguldas slimnīca", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Ķeizargrieziens DRG
2.5. Aprūpes profils (V, IV, III, II, I)
2.5.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Ogres rajona slimnīca", SIA "Kuldīgas slimnīca", SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", SIA "Rīgas 2. slimnīca", II un I līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca"), SIA "Priekules slimnīca", SIA "Saldus medicīnas centrs" Pakalpojumi aprūpes slimnīcā vai aprūpes gultā 584,29
2.5.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca", SIA "Saldus medicīnas centrs", SIA "Sanare-KRC Jaunķemeri", A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Hronisko pacientu aprūpe ar ārstēšanās ilgumu līdz 14 gultasdienām 749,25
2.5.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca", SIA "Saldus medicīnas centrs", SIA "Sanare-KRC Jaunķemeri", A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Hronisko pacientu aprūpe no 15. ārstēšanās dienas vai aprūpes turpināšana pēc akūta ārstēšanas perioda iestādes ietvaros Gultasdienas tarifs
91,74
2.6. Infekciju profils (V, IV)
2.6.1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 2 986,54
2.6.2. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem) 12 057,79
2.6.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 2 275,08
2.6.4. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 953,96
2.6.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 16 221,31
2.6.6. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 13 554,30
2.6.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana 19 553,52
2.6.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana 18 707,03
2.6.9. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 8 232,91
2.6.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 7 679,44
2.6.11. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 1 880,32
2.7. Insulta vienības profils (V, IV)    
2.7.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroloģija (insulta vienība) 1 989,59
2.8. Invazīvās kardioloģijas profils (V, IV)
2.8.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi DRG
2.8.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI) 27 096,63
2.8.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija DRG
2.8.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā kardioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.9. Kardioloģijas profils (V, IV)
2.9.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes) Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija DRG
2.10. Ķirurģijas profils (V, IV, III, II)
2.10.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Kardioķirurģija DRG
2.10.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Hepatobiliārā ķirurģija DRG
2.10.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Izgulējumu mikroķirurģiskā ārstēšana (III, IV pakāpe) 22 079,76
2.10.4. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Vispārējā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.10.5. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi 2 913,81
2.10.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Skoliozes operācijas DRG
2.10.7. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos DRG
2.10.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Mikroķirurģija pieaugušajiem 2 587,26
2.10.9. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Mikroķirurģijas bāzes programma DRG
2.10.10. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana DRG
2.10.11. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotezēšana (ar endoprotēzes vērtību) 4 730,46
2.10.12. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana sarežģītos gadījumos 5 405,06
2.10.13. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas daļēja (rādija galviņas) endoprotezēšana 2 985,06
2.10.14. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas totālā endoprotezēšana 6 080,87
2.10.15. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi sarežģītos gadījumos 3 992,80
2.10.16. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi sarežģītos gadījumos 3 026,62
2.10.17. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Pleca locītavas endoprotezēšana 4 792,74
2.10.18. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem (bez implanta vērtības) 4 102,26
2.10.19. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls-metāls protēzi 5 167,66
2.10.20. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi 3 640,10
2.10.21. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana 3 719,70
2.10.22. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana DRG
2.10.23. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Osteomielīts DRG
2.10.24. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie ķirurģiskie pakalpojumi DRG
2.11. Nefroloģijas profils (V, IV)
2.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Slimnieku sagatavošana nieres transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsupresīvas terapijas komplikācijām tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu 2 031,62
2.12. Neiroķirurģijas profils (V, IV)
2.12.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija DRG
2.13. Neiroloģijas profils (V, IV, III)
2.13.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība DRG
2.14. Oftalmoloģijas profils (V)
2.14.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca") Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Oftalmoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.15. Onkoloģijas profils (V, IV)
2.15.1. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Onkoloģijas programma DRG
2.15.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", SIA "Rīgas Dzemdību nams") Diagnostiskā un neatliekamā ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Diagnostiskā un plānveida ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā DRG
2.15.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Ķīmijterapija bērniem 5 420,32
2.15.6. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Ķīmijterapija pieaugušajiem 990,88
2.15.7. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroonkoloģija DRG
2.15.8. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Staru terapija 4 796,41
2.15.9. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Staru terapija, staru terapija un ķīmijterapija pieaugušajiem 5 745,09
2.15.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnoloģijas apstarošanas metodēm 5 760,86
2.15.11. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Mastektomija ar krūts rekonstrukciju vai krūts rekonstrukcija krūts dziedzera ļaundabīga audzēja dēļ DRG
2.16. Otolaringoloģijas profils (V, IV)
2.16.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Otolaringoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.17. Paliatīvās aprūpes profils (V, IV)
2.17.1. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpe Gultasdienas tarifs
62,64
2.17.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca") Paliatīvā aprūpe 1 492,83
2.18. Pediatrijas profils (IV, III, II)
2.18.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Perinatālā perioda stāvokļi DRG
2.18.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai) DRG
2.18.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Terciārā līmeņa pakalpojums jaundzimušajiem DRG
2.18.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Cistiskā fibroze DRG
2.18.5. Otolaringoloģijas apakšprofils
2.18.5.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (bez implanta vērtības) 2 578,41
2.18.5.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija 1 753,29
2.18.5.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kohleārā implanta implantācija bērniem 27 434,00
2.18.5.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (ar implanta vērtību) 9 812,97
2.18.6. Kardioloģijas apakšprofils
2.18.6.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtas sirds-asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija - izmeklēšana, terapija DRG
2.18.7. Mikroķirurģijas apakšprofils
2.18.7.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Mikroķirurģija bērniem 3 089,41
2.18.8. Oftalmoloģijas apakšprofils
2.18.8.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem DRG
2.19. Psihiatrijas profils (V, IV)
2.19.1. VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.2. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.3. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Psihiatriskā palīdzība bērniem 2 442,59
2.19.4. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma 3 165,75
2.19.5. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi Tāmes finansējums
2.19.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem 3 707,72
2.20. Rehabilitācijas profils (V, IV)
2.20.1. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Diennakts stacionārā sniedzamie otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pieaugušajiem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
118,07*
2.20.2. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Diennakts stacionārā sniedzamie otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pieaugušajiem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
62,64*
2.20.3. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija 6 718,43
2.20.4. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti) 2 869,65
2.20.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Diennakts stacionārā sniedzamie otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
118,07*
2.20.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Diennakts stacionārā sniedzamie otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
62,64*
2.20.7. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Diennakts stacionārā sniedzamie perinatālā periodā radušos stāvokļu rehabilitācijas pakalpojumi, kas tiek sniegti bērniem pirmajā dzīves gadā Gultasdienas tarifs
118,07*
2.21. Terapijas profils (V, IV, III, II, I)
2.21.1. V, IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, SIA "Sanare-KRC Jaunķemeri", A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Pārējie terapeitiskie pakalpojumi DRG
2.22. Torakālās ķirurģijas profils (V)
2.22.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Torakālā ķirurģija DRG
2.22.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem 13 683,5
2.23. Traumatoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.23.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Smaga galvas smadzeņu trauma DRG
2.23.2. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Traumatoloģija, ortopēdija, rokas rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.23.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Apdegumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 6 836,55
2.23.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 4 850,42
2.24. Uroloģijas profils (V, IV)
2.24.1. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams" un VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Uroloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25. Ārpus profila
2.25.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Cilmes šūnu transplantācija 6 551,36
2.25.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā 999,06
2.25.3. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Stacionārā palīdzība hematoloģijā DRG
2.25.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija 2 373,95
2.25.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiskā sirds transplantācija 36 697,95
2.25.6. IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Pacienta aprūpe, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija Gultasdienas tarifs
70,29
2.25.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem, HIV/AIDS pacientiem DRG
2.25.8. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos DRG
2.25.9. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Sifiliss, gonoreja bērniem 1 886,29
2.25.10. V līmeņa ārstniecības iestādes, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā radioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25.11. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
2.25.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pacientu izmeklēšana pirms ortotopiskas aknu transplantācijas 1 999,11
2.25.11.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiska aknu transplantācija 45 504,18
2.25.12. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Nieres transplantācija un pēcoperācijas periods 1 5852,54
2.25.13. Narkoloģijas apakšprofils
2.25.13.1. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem 2 966,10
2.25.13.2. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem 2966,10
2.25.13.3. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem 10 418,81
2.25.13.4. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Minesotas programma stacionārā 2 530,83
2.25.13.5. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Narkoloģija 659,23

Piezīme. * Dienests papildus apmaksā manipulācijas, kas līgumā ar ārstniecības iestādi iekļautajos apmaksas nosacījumos norādītas kā programmai saistošās manipulācijas."

03.05.2024