Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/2024

Ludzā 2024. gada 25. aprīlī

Grozījumi Ludzas novada domes 2024. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar Ludzas novada pašvaldības domes
25.04.2024. sēdes lēmumu Nr. 141
(prot. Nr. 5, 11. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Ludzas novada domes 2024. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

Izteikt 2. un 5. punktus un 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 34 998 118 EUR,

2.2. kārtējā gada izdevumi - 38 775 029 EUR,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 671 407 EUR,

2.4. saņemtie aizņēmumi - 1 146 681 EUR,

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 832 349 EUR,

2.6. kapitāla daļu iegāde komersanta kapitālā - 208 828 EUR,

5. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības ziedojumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (4. pielikums):

5.1. kārējā gada ieņēmumi - 400 EUR,

5.2. kārtējā gada izdevumi - 4 822 EUR,

5.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 422 EUR.

8.1. neparedzētās situācijās."

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

1. pielikums

4. pielikums

 

Ludzas novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/2024 "Grozījumi Ludzas novada pašvaldības domes 2024. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""
paskaidrojuma raksts

Ludzas novada domes 2024. gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7. pantu, "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41. pantu, likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam", "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma", Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām:

1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts kopsummā par EUR 197 159:

1.1. Mērķdotācija Ludzas novada izglītības iestādēm asistentu pakalpojumiem EUR 1 850, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.2. Mērķdotācija EP vēlēšanu organizēšanai EUR 146 405; (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.3. Saņemts noslēguma maksājums ERAF projektam (Nr. 5.5.1.0/17/I/007) "Rīteiropas vērtības" EUR 48 070 (ieņēmumu klasifikācijas kods 19.2.0.0.);

1.4. Saņemta apmaksa par starpniecības pakalpojumu (par izlietoto elektroenerģiju) no SIA "LAT COSMETIC" EUR 834, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.3.9.4.

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 68 530 (1. pielikums), (būtiskākie grozījumi):

2.1. Piešķirti papildus līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kopsummā EUR 1 619:

2.1.1. PII "Namiņš" divu kāpņu telpu lieveņu, vienu margu un viena lieveņa jumta remonta veikšanai EUR 1 246 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 08.04.2024. rīkojums Nr. 3.1.1.3/2024/12;

2.1.2. Mežvidu PII "Saulīte" elektriskās plīts 6 sildelementu nomaiņas remonta veikšanai EUR 373 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 08.04.2024. rīkojums Nr. 3.1.1.3/2024/12;

2.2. Piešķirti papildus līdzekļi Istras, Rundēnu un Pasienes pagastu apvienības pārvaldei greidera remontam Istras pagastā EUR 3 770 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), iesniegums Nr. 1.1.7/2024/12/IE no 06.03.2024.;

2.3. Piešķirti papildus līdzekļi Malnavas, Goliševas un Mērdzenes pagastu apvienības pārvaldei sakarā ar nomas maksas palielinājumu ēkai īpašumā "Andriņi" Malnavas pagastā EUR 1 631, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), Ludzas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 9 (protokols Nr. 4, 18. §) no 27.03.2024;

2.4. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novadpētniecības muzejam skaldītās malkas iegādei EUR 2 220, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.5. Piešķirti papildus līdzekļi Kārsavas PII virtuves bloka remontam EUR 7 000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.6. Piešķirti papildus līdzekļi Kārsavas PII 2. grupas un garderobju kārtējam remontam EUR 2 000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.7. Piešķirti papildus līdzekļi Blontu PII automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas papildināšanas darbiem EUR 1 337, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi") iesniegums Nr. 4.8/2024/1 no 13.03.2024., VUGD pārbaudes akts Nr. 4.8/2024/1 no 13.03.2024.;

2.8. Piešķirti papildus līdzekļi PII "Namiņš" zibens aizsardzības sistēmas remontdarbiem EUR 2 851, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi") iesniegums Nr. 3.1.1.10/2024/468-IE no 02.04.2024., VUGD pārbaudes akts Nr. 22/9-3.2/167 no 12.03.2024.;

2.9. Piešķirti papildus līdzekļi Kārsavas vidusskolai stadiona seguma atjaunošanai EUR 3195, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi") iesniegums Nr. 3.1.1.10/2024/555-IE no 17.04.2024.;

2.10. Piešķirti papildus līdzekļi Pārējā teritoriju apsaimniekošanas darbībā Ludzā nekustamā īpašuma iegādei Raiņa ielā 24B EUR 1000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatlīdzekļi") iesniegums Nr. 3.1.1.10/2024/531-IE no 12.04.2024.;

2.11. Piešķirti papildus līdzekļi interešu izglītības projektam "Es - uzņēmējs!" iekārtu tehniskai apkopei un remontam EUR 702, iekārtu un aprīkojuma apdrošināšanai EUR 190 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.12. Papildus izdevumu segšanai izmantota līdzekļu ekonomija malkas iegādei, kas izveidojusies sakarā ar malkas iepirkuma cenas samazinājumu pret plānoto, kopsummā EUR 25 896;

2.13. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros Informāciju tehnoloģiju nodaļai, Ludzas Novadpētniecības muzejam, Ludzas novada Kultūras centram, pansionātam "Mūsmājas".

3. Ziedojumi:

3.1. Saņemts ziedojums Sociālajam aprūpes centram "Ludza" uzturēšanas izdevumiem EUR 400 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi").

4. Finansēšana:

4.1. Veikta ERAF projekta (Nr. 5.5.1.0/17/I/007) "Rīteiropas vērtības" aizņēmuma pirmstermiņa atmaksa EUR 48 070, (klasifikācijas kods F40020020);

4.2. Precizēta projekta "Ludzas novada Sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana Raiņa ielā 16A, Ludzā" plānotā aizdevuma summa, samazinājums EUR 80 559, (klasifikācijas kods F40020010).

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

03.05.2024