Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras novada pašvaldības domes lēmums Nr. 175

Valmierā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 4, 75. §)

Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 6. punktu, kas cita starpā noteic, ka dome var piešķirt un mainīt nosaukumus ielām, Paziņošanas likuma 11. panta otro daļu, likuma "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā" (turpmāk - Likums) 3. pantu, ar mērķi nosodīt komunistisko totalitāro režīmu, PSRS okupācijas varu, tās veiktos noziegumus un tās īstenoto politiku, kā arī īstenot vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu - novērst nepatiesu, neprecīzu un neobjektīvu vēsturisko notikumu atspoguļojumu un godināt Latvijas tautas veikumu Brīvības cīņās un pretošanos gan komunistiskajai totalitārajai okupācijas varai, kā arī izrādīt cieņu to upuriem,

ievērojot Valmieras novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 29.06.2023. domes lēmumā Nr. 322 (protokols Nr. 9, 54. §) "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu" noteikto un ņemot vērā publiskās apspriešanas, kas notika no 21.11.2023. līdz 20.12.2023., rezultātus un Valsts valodas centra 14.03.2024. atzinumu Nr. 1-16.1/187 "Par oficiālo vietvārdu maiņas priekšlikumiem",

Pašvaldības dome, balsojot: ar 16 balsīm "Par" (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons), "Pret" - nav, "Atturas" - 1 (Vugars Ecmanis), nolemj:

1. noteikt ielu nosaukumu maiņu šādām Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošām ielām:

1.1. Valmieras valstspilsētā esošajām ielām:

1.1.1. Andreja Upīša ielu (Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas klasifikatora kods 100404210) pārsaukt par Ziemeļu ielu;

1.1.2. Riharda Gredzena ielu (Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas klasifikatora kods 100405487) pārsaukt par Kastaņu ielu;

1.1.3. Leona Paegles ielu (Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas klasifikatora kods 100405011) pārsaukt par Pāvila Rozīša ielu;

1.2. Valmiermuižā, Valmieras pagastā, esošo Pionieru ielu (Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas klasifikatora kods 100428721) pārsaukt par Zirgu ielu;

1.3. Burtniekos, Burtnieku pagastā esošo Jāņa Vintēna ielu (Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas klasifikatora kods 100407490) pārsaukt par Ozolu ielu;

1.4. Matīšos, Matīšu pagastā esošo Oktobra ielu (Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas klasifikatora kods 100407714) pārsaukt par Senču ielu;

1.5. Sedas pilsētā esošo Uzvaras ielu (Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas klasifikatora kods 100402578) pārsaukt par Saules ielu.

2. no Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, Burtnieku apvienības pārvaldes un Strenču apvienības pārvaldes budžeta līdzekļiem segt izdevumus ēkas numura zīmju un ielas nosaukumu zīmju iegādei, nepieciešamības gadījumā veicot grozījumus Pašvaldības 2024. gada budžetā;

3. Valmieras novada Attīstītības pārvaldes struktūrvienībai "Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa" divu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt ielu tuvumā esošo adresācijas objektu adrešu maiņu;

4. Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei, Burtnieku apvienības pārvaldei un Strenču apvienības pārvaldei divu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas organizēt ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu iegādi/izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši lēmuma 1. punktā noteiktajam;

5. Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienībai "Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa" nodrošināt lēmuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Pašvaldības informatīvajā izdevumā;

6. lēmums stājas spēkā 2024. gada 28. martā.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

28.03.2024