Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 239

Rīgā 2024. gada 3. aprīlī (prot. Nr. 13 65. §)
Par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai

1. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Aizsardzības ministrijai valsts aizsardzības vajadzībām pirkt šādus nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamā īpašuma "Gūtmaņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7484 005 0012) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 005 0012) 7,2 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 005 0013) 7,93 ha platībā – Rembates pagastā, Ogres novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Gūtmaņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7484 505 0004) – dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 7484 005 0012 001) un pagrabu (būves kadastra apzīmējums 7484 005 0012 002) – Rembates pagastā, Ogres novadā.

2. Aizsardzības ministrijai:

2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu pirkšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2024. gadam paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidente E. Siliņa

Aizsardzības ministrs A. Sprūds
03.04.2024