Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2024

Ludzā 2024. gada 27. martā

Grozījumi Ludzas novada domes 2024. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar Ludzas novada pašvaldības domes
27.03.2024. sēdes lēmumu Nr. 87 (prot. Nr. 4, 13. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Ludzas novada domes 2024. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

Izteikt 2. punktu sekojošā redakcijā:

"2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 34 800 959 EUR,

2.2. kārtējā gada izdevumi - 38 706 499 EUR,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 671 407 EUR,

2.4. saņemtie aizņēmumi - 1 227 240 EUR,

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 784 279 EUR,

2.6. kapitāla daļu iegāde komersanta kapitālā - 208 828 EUR."

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

1. pielikums

 

Ludzas novada pašvaldības domes 2024. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 7/2024 "Grozījumi Ludzas novada pašvaldības domes 2024. gada 5. februāra saistošos noteikumos Nr. 4/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""
paskaidrojuma raksts

Ludzas novada domes 2024. gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7. pantu, "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 41. pantu, likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam", "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma", Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām:

1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts kopsummā par EUR 244 343:

1.1. Atmaksāta projekta "Step Up!" - izmaksātā finansējuma daļa EUR 990, (ieņēmumu klasifikācijas kods 12.3.4.9.);

1.2. Palielināti līgumsodu un procentu maksāju ieņēmumi par saistību neizpildi EUR 1 076, (ieņēmumu klasifikācijas kods 12.3.9.5);

1.3. Finansējums interešu izglītības programmas projekta īstenošanai "Es - uzņēmējs" EUR 9 702, (ieņēmumu klasifikācijas kods 17.2.0.0.);

1.4. Nacionālā veselības dienesta finansējuma palielinājums feldšeru vecmāšu punktiem uzturēšanas izdevumiem no 2024. gada 1. februāra EUR 28 196, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.5. Mērķdotācija Ludzas novada izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei EUR 1451, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.6. Finansējums projektam "Skolas soma" EUR 17 240 - 2024./2025. mācību gada pirmajam semestrim, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.7. VKKF finansējums projekta "Akordeona iegāde Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai" īstenošanai EUR 1 800, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.8. Finansējums projekta "Proti un dari 2.0" īstenošanai EUR 16 000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.9. Finansējums Ludzas novada Izglītības pārvaldei projekta "Manu personīgo finanšu plānošana" īstenošanai EUR 1 497, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.10. Saņemts starpposma maksājums ERAF projektam (Nr. 5.6.2.0/20/I/016) "Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā" EUR 164 628, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.11. Atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības EUR 1 663, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.3.9.7.);

1.12. Saņemtas kompensācijas izmaksai medniekiem par mežacūku līķu apglabāšanu EUR 100, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.13. Precizēti ieņēmumu klasifikācijas kodi aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" līdzekļiem par EUR 208 150, samazināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.3.0. un palielināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.2.0.;

1.14. Precizēti ieņēmumu klasifikācijas kodi valsts budžeta dotācijai pašvaldībām ar zemiem ieņēmumiem EUR 208 150, samazināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.2.0. un palielināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.4.0.

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 77 564 (1. pielikums), (būtiskākie grozījumi):

2.1. Piešķirti papildus līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kopsummā EUR 18 637:

2.1.1. Ludzas mūzikas pamatskolas audzēknei un pedagogam dalībai konkursā ''SEA SUN FESTIVAL'' Spānijā, EUR 1 190 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 20.02.2024. rīkojums nr.3.1.1.3/2024/4;

2.1.2. Blontu pagasta pārvaldei traktora aizmugures riepu iegādei, EUR 1 700 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 23.02.2024. rīkojums. Nr. 3.1.1.3/2024/5;

2.1.3. Ludzas pilsētas vidusskolas jumta, mācību klašu un grīdas parketa remontam EUR 15 747 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 12.03.2024. rīkojums Nr. 3.1.1.3/2024/9;

2.2. Piešķirti papildus līdzekļi, Ludzas novada Kultūras centra jauktā kora ''Autrumstīga'' koncertbraucienam uz Poliju EUR 3 000 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), Iesniegums Nr. 3.3.10/2024/1 no 08.03.2024., samazinot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem;

2.3. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novadpētniecības muzejam grīdas remontam EUR 3 000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), iesniegums Nr. 3.1.1./2024/1 no 06.03.2024.;

2.4. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas 2. vidusskolai džudo cīņas paklāja iegādei EUR 3 000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana"), iesniegums Nr. 3.1.1.10/2024/200-IE no 14.02.2024.;

2.5. Piešķirts priekšfinansējums projektam "Proti un dari 2.0" EUR 4 000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.510, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība");

2.6. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros Tūrisma informācijas centram, Isnaudas pagasta pārvaldei, Ludzas novada Kultūras centram, Ludzas Mūzikas pamatskolai, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai, Pansionātam "Mūsmājas", Ludzas novada Izglītības pārvaldei, Ludzas novada Sociālajam dienestam.

3. Finansēšana:

3.1. Veikta ERAF projekta (Nr. 5.6.2.0/20/I/016) "Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā" aizņēmuma pirmstermiņa atmaksa EUR 166 779, (klasifikācijas kods F40020020).

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

05.04.2024