Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.04.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2024/1.2.1.-106

Rīgā 2024. gada 28. martā
Par dienesta pārbaudi

1. Lai saistībā ar Ģenerālprokuratūras prokurora 2024. gada 12. marta iesniegumu Nr. N-131-2024-00158 "Par gaisa transporta līgumreisu pakalpojumu izmantošanas tiesiskumu" un ar Valsts kontroles padomes 2024. gada 8. aprīļa lēmumu "Par sūdzību par Valsts kontroles Ceturtā revīzijas departamenta 2024. gada 28. februāra lēmumu Nr. ID- LEM- 1/2024 "Par revīzijas starpziņojuma un ziņošanas par ieteikumu ieviešanu laika grafika apstiprināšanu" izskatīšanu" noskaidrotu tajos norādīto likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumu izdarīšanas apstākļus un izvērtētu pārvaldes amatpersonu rīcību, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 35. panta pirmo daļu, izveidot dienesta pārbaudes komisiju šādā sastāvā:

Komisijas vadītājs

M. Papsujevičs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Komisijas locekļi:

A. Andreičika – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore

D. Gaile – Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja

A. Grīnberga – Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D. Kļaviņa – Ministru prezidenta padomniece

A. Remesovs – Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta direktors

(Grozīts ar Mp 10.04.2024. rīkojumu Nr. 2024/1.2.1.-127)

2. Komisijai veikt šā rīkojuma 1. punktā minēto dienesta pārbaudi, un komisijas vadītājam līdz 2024. gada 30. aprīlim iesniegt Ministru prezidentei ziņojumu par dienesta pārbaudes rezultātiem.

3. Komisijas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai komisijā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

Ministru prezidente E. Siliņa
10.04.2024