Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 188

Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 15. §)

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumos Nr. 693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumos Nr. 693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 220. nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidente E. Siliņa

Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis

 

Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 188

"Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. novembra
noteikumiem Nr. 693

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.
Maksas pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena bez PVN (euro) PVN 21 % (euro) Cena ar PVN (euro)
1.

Izziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām par sodāmību vai sodāmības neesību tulkošana angļu vai krievu valodā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa 5,29 1,11 6,40
2. Izziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām par sodāmību vai sodāmības neesību tulkošana angļu vai krievu valodā vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas1 1 izziņa 10,58 2,22 12,80
3.

Izziņas izsniegšana no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām par sodāmību vai sodāmības neesību piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa

8,60

1,80 10,40
4. Izziņas izsniegšana no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām par sodāmību vai sodāmības neesību vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas1 1 izziņa 17,20 3,60 20,80
5. Ziņu sniegšana izziņas formā (personu darbību regulējošos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā) 1 izziņa 9,09 1,91 11,00
6.

Dokumentu nosūtīšana aizzīmogotā aploksnē un kurjerpasta sūtījumā Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam (tālākai iesniegšanai ASV vēstniecībā ārvalstī) pēc personas pieprasījuma

1 aploksne 3,55 0,75 4,30
7. Dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē pēc personas pieprasījuma Latvijas teritorijā 1 aploksne 3,47 0,73 4,20
8. Dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē pēc personas pieprasījuma ārpus Latvijas teritorijas 1 aploksne 9,01 1,89 10,90
9.

Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana2

1 veidlapa 9,40 0,00 9,40
10. Daudzvalodu standarta veidlapas, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, izsniegšana2 1 veidlapa 8,70 0,00 8,70
11. Ziņu sniegšana tiešsaistes režīmā no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām3
11.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētās vienas informācijas sistēmas abonēšana mēnesī 1 sistēma 57,02 11,98 69,00
11.2. Ziņu sniegšana tiešsaistes režīmā no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām - maksa par vienu elektronisko pieprasījumu4 1 uzskaites objekts un saistītie dati 0,25 0,05 0,30
12.

Datu apmaiņas programmatūras moduļa izstrāde

1 cilvēkstunda 22,15 4,65 26,80
13. Statistiskās informācijas sagatavošana no informācijas sistēmās esošajiem datiem līdz 50 skaitliskajām vienībām 22,48 4,72 27,20
14. Radiosakaru sistēmas lietošana mēnesī 1 rācija 14,05 2,95 17,00
15. Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma5 1 diennakts 2,07 0,43 2,50
16. Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma6 1 diennakts 2,23 0,47 2,70
17. Radiostacijas konfigurēšana, tehniskā profilakse, sakaru shēmas pielāgošana 1 cilvēkstunda 10,17 2,13 12,30

Piezīmes.

1 Maksas apmēru par pakalpojumu izziņas pieprasītājam samazina par 50 procentiem, ja pirms izziņas par sevi saņemšanas fiziskā persona pieprasījumā norāda attiecīgā statusu apliecinošā dokumenta reģistrācijas numuru, izdevēju un datumu, no kura stājas spēkā šis statuss:
1) politiski represētām personām;
2) personām ar invaliditāti;
3) par trūcīgām atzītām personām.

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

3 Maksu nepiemēro, ja valsts informācijas sistēmā "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" iekļautās ziņas par ceļu satiksmes negadījumiem pieprasītas ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas starpniecību.

4 Maksa par vienu uzskaites objektu un saistītiem datiem tiek noteikta papildus abonēšanas maksai.

5 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai pasākumos, ja par plānotā pasākuma norisi lēmis Ministru kabinets un publiskā pasākuma organizators, kritiskās infrastruktūras objektu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs noslēdzis ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru attiecīgu līgumu. Portatīvā radiostacija paredzēta pārnēsāšanai rokās. Maksas pakalpojumā iekļauta radiostacija, antena, divi akumulatori un viena akumulatora uzlādes ierīce.

6 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai pasākumos, ja par plānotā pasākuma norisi lēmis Ministru kabinets un publiskā pasākuma organizators, kritiskās infrastruktūras objektu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs noslēdzis ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru attiecīgu līgumu. Mobilā radiostacija paredzēta instalācijai transportlīdzeklī. Maksas pakalpojumā iekļauta radiostacija un radiostacijas manipulators (mikrofons). Maksas pakalpojumā nav iekļautas antenas, elektrobarošanas un skaņas aprīkojums un instalācija."

03.04.2024