Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 226

Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 30. §)
Par nekustamā īpašuma "Meženieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

1. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Meženieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 003 0010) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0175) 0,53 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0176) 0,9407 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0177) 0,1951 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0178) 0,0143 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2015. gada 24. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai.

Ministru prezidente E. Siliņa

Satiksmes ministrs K. Briškens
28.03.2024