Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 193

Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 36. §)

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 36. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 252. nr.; 2016, 245. nr.; 2017, 208. nr.; 2020, 11. nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma:
9.1. prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina bērna likumīgā pārstāvja sniegta informācija par saslimšanas gadījumu, ja atsevišķais saslimšanas gadījums nav ilgāks par piecām darbdienām. Ja bērns slimojis ilgāk par piecām darbdienām, to apliecina ar ārsta izsniegtu izziņu;
9.2. plānota bērna prombūtne cita gadījuma dēļ, par kuru bērna likumīgais pārstāvis rakstiski informējis izglītības iestādi pirms plānotās bērna prombūtnes. Plānotā prombūtne ir uzskatāma par attaisnojošu, ja tā nav ilgāka par 60 darbdienām kalendāra gada laikā."

Ministru prezidente E. Siliņa

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa

03.04.2024