Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.06.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 196

Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 47. §)
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai" pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai" (turpmāk – pasākums) projektu iesniegumu pirmo un otro atlases kārtu;

1.2. pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas mērķi;

1.3. pasākuma pirmajai un otrajai atlases kārtai plānoto un pieejamo finansējumu; 

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs), finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākuma mērķis ir uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus.

3. Pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas mērķteritorijas ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurām  saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  izveidotās dabas aizsardzības plānu izvērtēšanas komisijas lēmumu dabas aizsardzības plāni ir izstrādājami prioritāri.

4. Pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas mērķa grupa ir dabas un vides aizsardzības, uzraudzības un kontroles institūcijas, pašvaldības, kuru teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī šo teritoriju īpašnieki un iedzīvotāji.

5. Pasākuma pirmo un otro atlases kārtu īsteno līdz 2027. gada 31. decembrim, sasniedzot iznākuma rādītāju – Natura 2000 teritoriju platība, uz kuru attiecas aizsardzības un atjaunošanas pasākumi, – 22 500 hektāri (pirmajā atlases kārtā – 11 250 hektāri, otrajā atlases kārtā – 11 250 hektāri).  

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā iznākuma rādītāja vērtībā ieskaita arī īpaši aizsargājamās teritorijas platību, kurai ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns.

7. Pasākuma pirmo atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, bet pasākuma otro atlases kārtu – atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

8. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). 

9. Pasākuma pirmās atlases kārtas īstenošanai plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 2 941 177 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 500 000 euro un nacionālais līdzfinansējums, ko veido valsts budžeta līdzfinansējums, – 441 177 euro.

10. Pasākuma otrās atlases kārtas īstenošanai plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 941 177 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 500 000 euro un nacionālais līdzfinansējums, ko veido pašvaldību budžeta līdzfinansējums, – vismaz 441 177 euro apmērā.

11. Pasākuma pirmajā un otrajā atlases kārtā atbalsts tiek sniegts granta veidā.

12. Pasākuma pirmajā atlases kārtā attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, un valsts budžeta līdzfinansējums ir vismaz 15 procenti no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, bet pasākuma otrajā atlases kārtā attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, un pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir vismaz 15 procenti no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

13. Ja otrajā atlases kārtā netiek izmantots viss kārtai atvēlētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, neizmantotā finansējuma daļa, ja nepieciešams, tiek novirzīta projekta pirmās atlases kārtas darbībām vai arī tiek pārdalīta citu 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" pasākumu īstenošanai. 

14. Projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 200 000 (ieskaitot) euro.

15. Vienā projektā iekļauj viena vai vairāku īpaši aizsargājamu dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi.

16. Pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros vienas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek iekļauta vienā projektā.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim (ja to pieaicina)

17. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir finansējuma saņēmējs:

17.1. pirmās atlases kārtas ietvaros ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā, – Dabas aizsardzības pārvalde;

17.2. otrās atlases kārtas ietvaros ir pašvaldība vai tās iestāde, kuras teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kurai prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns.

18. Projekta iesniedzējs otrās atlases kārtas ietvaros, slēdzot rakstisku sadarbības līgumu par pušu pienākumiem, tiesībām un atbildību projekta mērķa un rādītāju sasniegšanā un šo noteikumu 37. punktā minēto prasību nodrošināšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, var piesaistīt citu pašvaldību vai tās iestādi, kuras teritorijās atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kurai prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns un par kuru tiek sagatavots vienots projekta iesniegums.

19. Projekta iesniedzējs kopā ar sadarbības partneri (ja attiecināms) plāno projektā sasniedzamos uzraudzības rādītājus un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu atbilstoši šo noteikumu 5. punktā noteiktajiem rādītājiem un šo noteikumu 10. punktā  pieejamajam finansējumam.

20. Pirmajā un otrajā projekta atlases kārtā projekta  iesniedzējs iesniedz vienu vai vairākus projektu iesniegumus.

21. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris:

21.1. ir atbildīgs par projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu tādā apjomā, kā noteikts sadarbības līgumā;

21.2. iesaistās projekta īstenošanā ar saviem resursiem, tai skaitā finansējumu.

22. Ja projekta iesniedzējs pirmās atlases kārtas ietvaros plāno iesniegt vairākus projektu iesniegumus, tas nodrošina, ka visi projekti kopā sasniedz pirmajai atlases kārtai noteiktos šo noteikumu 5. punktā minētos iznākuma rādītājus un nepārsniedz šo noteikumu 9. punktā minēto finansējuma apjomu.

23. Projekta iesniedzējs kopīgi ar sadarbības partneri (ja attiecināms) saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām elektroniski sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu.

24. Projekta iesniedzējs otrajā projektu atlases kārtā kopā ar projekta iesniegumu iesniedz ar Dabas aizsardzības pārvaldi saskaņotu darba uzdevumu īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna izstrādei, kas nav vecāks par 12 mēnešiem.

III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

25. Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai ir:

25.1. aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;

25.2. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi, tai skaitā sabiedrību izglītojoši vai dabas izglītības pasākumi;

25.3. projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības nodrošināšana.

26. Atlases kārtas ietvaros projektiem plāno tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas.

27. Tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas atbalstāmo darbību īstenošanai:

27.1. pakalpojumu līgumu izmaksas šo noteikumu 25.1.  un 25.2. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām, izņemot šo noteikumu 27.2. apakšpunktā noteiktās izmaksas, ja šo pakalpojumu iepirkumu procedūras tiek veiktas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;

27.2. tiešās attiecināmās projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula 2021/1060), 55. panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi:

27.2.1. projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā 17 % apmērā no šo noteikumu 27. punktā  minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas nav atlīdzības izmaksas;

27.2.2. projektu iesniegumu otrajā atlases kārtā 13 % apmērā no šo noteikumu 27. punktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas nav atlīdzības izmaksas;

27.3. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma un licenču iegādes vai to nomas izmaksas;

27.4. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu), kas ir daļa no iekšzemes komandējumu vai darba braucienu izmaksām. Degvielas izmaksas vieglajam transportlīdzeklim un reģionālā sabiedriskā un vietējā sabiedriskā transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai" iekļautajiem nosacījumiem;

27.5. jaunradītu darba vietu aprīkojuma (biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences) iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas, ņemot vērā attiecīgā darba laika proporciju. Ja personāls ir nodarbināts saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma attiecināmās izmaksas nosakāmas proporcionāli darba laika procentuālajam sadalījumam, ņemot vērā darbinieka rīkojumā noteikto darba laika proporciju vai atbilstoši iepriekšējā mēnesī faktiski nostrādātajam darba laikam uz brīdi, kad darbinieks saņem darba vietas aprīkojumu lietošanā, ņemot vērā darbinieka iesaistes periodu projektā pret projekta kopējo īstenošanas ilgumu;

27.6. ar projekta darbībām tieši saistīto komunikācijas un vizuālās identitātes  prasību nodrošināšanas izmaksas, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

27.7. horizontālā principa "Vienlīdzība,  iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" ievērošanas izmaksas šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai – zīmju valodas tulku, vieglās valodas tulkošanas, reāllaika transkripcijas un subtitru nodrošināšanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 04.06.2024. noteikumiem Nr. 332)

28. Neparedzētie izdevumi nepārsniedz trīs procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izdevumu izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.

29. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minētajām izmaksām.

30. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir uzskatāmi par attiecināmām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktu, ja vien tie nav atgūstami saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā.

31. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) izstrādā nosacījumus, kā tas pārliecinās par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas risku neesību, tostarp identificē apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu un krāpšanas un korupcijas riskus, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanā. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris paraksta apliecinājumu par interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. pantu un publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām.

32. Projekta izmaksas ir attiecināmas no 2023. gada 1. janvāra, taču projekta darbības nevar būt pabeigtas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.

IV. Pasākuma atlases kārtu un projekta īstenošanas un uzraudzības nosacījumi

33. Sadarbības iestāde pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem viena mēneša laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, bet otrās kārtas ietvaros – triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.

34. Pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim.

35. Projekta ietvaros iepirkumus veic saskaņā ar publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.

36. Ja attiecināms, projekta ietvaros, veicot iepirkumus, nodrošina vides prasību integrāciju preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), kā arī publiskos iepirkumus īsteno sociāli atbildīgā veidā, piemērojot sociāli atbildīgā publiskā iepirkuma nosacījumus.

37. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ja attiecināms):

37.1. izstrādā dabas aizsardzības plānus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību;

37.2. nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasības, kas noteiktas regulas 2021/1060 47. un 50. pantā un saskaņā ar kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā;

37.3. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

37.4. sedz projekta izmaksu pieaugumu otrās atlases kārtas ietvaros no saviem līdzekļiem;

37.5. nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no citas saimnieciskās darbības;

37.6. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti un tos nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem, kā arī nodrošina dubultā finansējuma neiestāšanos;

37.7. izstrādā nosacījumus, kā arī pārliecinās par interešu konflikta neesību, tostarp identificē apstākļus, kas izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanā, nosaka veicamos pasākumus un izstrādā darbības plānu interešu konflikta preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts ir atklāts;

37.8. nodrošina sabiedrību izglītojošus vai dabas izglītības pasākumus par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, kurai tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns;

37.9. ievēro horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana", nodrošina datu uzkrāšanu un to ievadi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā projekta īstenošanas laikā. Projekta īstenošanas laikā jāuzkrāj šādi dati:

37.9.1. mediju kampaņu, semināru, konferenču  un komunikācijas pasākumu skaits, kuros  sabiedrības informēšanas pasākumi tika nodrošināti cilvēkiem ar dažādu veidu funkcionāliem traucējumiem (piemēram, tulkošana zīmju valodā, subtitrēšana, reāllaika transkripcija, raidījumu un pasākumu ieraksti);

37.9.2. izstrādāto vai pilnveidoto stratēģiju, izglītības programmu, metodisko līdzekļu, vadlīniju, mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo) skaits, kuros integrēti jautājumi par dzimumu līdztiesību, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām, diskriminācijas novēršanu vecuma, etniskās piederības un citu iemeslu dēļ, kā arī pamattiesību jautājumi, tostarp par to tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

38. Pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros pēc vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde apstiprina finansējuma saņēmēja sagatavoto avansa pieprasījumu, ņemot vērā, ka plānoto avansa apmēru būs iespējams izlietot saimnieciskā gada ietvaros sešu mēnešu laikā, kā arī ievērojot, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

39. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

Ministru prezidente E. Siliņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa
06.06.2024