Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 187

Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.1 panta pirmo daļu un Attīstības finanšu
institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 38. nr.; 2020, 123A., 229. nr.; 2022, 218A. nr.; 2023, 247. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1. personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība, vai gaidāmā bērna tēvam (turpmāk - bērna tēvs) un darījuma summa nepārsniedz 300 000 euro;".

2. Izteikt 3.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.3. personai, kas atbilst šo noteikumu 6.5 punktā minētajiem nosacījumiem, un darījuma summa nepārsniedz 300 000 euro;".

3. Izteikt 3.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.4. personai, kura ir Nacionālo bruņoto spēku karavīrs, un darījuma summa nepārsniedz 300 000 euro."

4. Izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. viena bērna dzimšanas apliecības kopiju vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju atbilstoši šo noteikumu 6.1.1. vai 6.2.1. apakšpunktam;".

5. Izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. viena vai divu bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju atbilstoši šo noteikumu 6.1.2. vai 6.2.2. apakšpunktam;".

6. Izteikt 4.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.6. divu vai triju bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju vai atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju atbilstoši šo noteikumu 6.1.3. vai 6.2.3. apakšpunktam;".

7. Izteikt 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. triju vai vairāk bērnu dzimšanas apliecības kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina bērna tiesisko statusu, ja persona pretendē uz garantiju vai atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju atbilstoši šo noteikumu 6.1.4. vai 6.2.3. apakšpunktam;".

8. Izteikt 4.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8. izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kas apliecina grūtniecības faktu un ir izdota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, ja personai ir iestājusies grūtniecība un persona pretendē uz garantiju vai atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju atbilstoši šo noteikumu 6.1. vai 6.2. apakšpunktam;".

9. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā garantijas apmērs ir:
6.1. ja mājoklis atrodas Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvajā teritorijā:
6.1.1. no 5 % līdz 10 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.1.2. no 5 % līdz 15 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 15 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.1.3. no 5 % līdz 20 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 20 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.1.4. no 5 % līdz 30 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 30 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri vai vairāk bērnu, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.2. ja mājoklis atrodas ārpus šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajām teritorijām:
6.2.1. no 5 % līdz 30 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 30 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns vai kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.2.2. no 5 % līdz 40 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 40 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam;
6.2.3. no 5 % līdz 50 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 50 000 euro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam."

10. Izteikt 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajos gadījumos garantijas apmēru palielina par ne vairāk kā 5 %, bet ne vairāk kā 5 000 euro, ja tiek iegādāta dzīvojamā telpa vai ņemts aizdevums tāda mājokļa būvniecībai, kas atbilst vismaz "A" ēku energoefektivitātes klasei vai gandrīz nulles enerģijas ēkai saskaņā ar ēku energoefektivitāti regulējošiem normatīvajiem aktiem."

11. Izteikt 6.5 punktu šādā redakcijā:

"6.5 Ja uz šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. un 6.2.2. apakšpunktā minēto personu vārda, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, kā arī uz šo noteikumu 6.1.3., 6.1.4. un 6.2.3. apakšpunktā minēto personu vārda zemesgrāmatā ierakstāmas īpašumtiesības uz iegādājamo vai būvējamo dzīvojamo telpu un viņām nepieder cita dzīvojamā telpa, un šīs personas uzskatāmas par iekšzemes nodokļu maksātājiem (rezidentiem) pēdējos 12 mēnešus, un viņu vidējie ienākumi, par kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis, šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minētajos datos norādītajā iepriekšējā taksācijas gadā kopsummā bruto nepārsniedz 17 000 euro vienai personai atbilstoši šo noteikumu 6.6 punktam, šīm personām budžetā paredzamā finansējuma ietvaros vienu reizi ir pieejama atbalsta programmas "Balsts" subsīdija, nepārsniedzot 50 % no dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības darījuma summas. Subsīdija pieejama šādā apmērā:
6.51. šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. vai 6.2.2. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, kā arī šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir trīs bērni vai kopā dzīvo un apgādībā ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība, un šo noteikumu 6.1.3. apakšpunktā minētajām personām - 8 000 euro;
6.52. šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. vai 6.2.2. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, kā arī šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir trīs bērni vai kopā dzīvo un apgādībā ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība, un šo noteikumu 6.1.3. apakšpunktā minētajām personām, ja mājoklis atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkām noteiktajām prasībām, - 10 000 euro;
6.53. šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir četri vai vairāk bērnu vai kopā dzīvo un apgādībā ir trīs bērni un ir iestājusies grūtniecība, un šo noteikumu 6.1.4. apakšpunktā minētajām personām - 10 000 euro;
6.54. šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktā minētajām personām, ja ar tām kopā dzīvo un to apgādībā ir četri vai vairāk bērnu vai kopā dzīvo un apgādībā ir trīs bērni un ir iestājusies grūtniecība, un šo noteikumu 6.1.4. apakšpunktā minētajām personām, ja mājoklis atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkām noteiktajām prasībām, - 12 000 euro."

12. Izteikt 6.6 punktu šādā redakcijā:

"6.6 Šo noteikumu 6.5 punktā minētos ienākumus nosaka, summējot šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā ​​​​​​​minētās personas, solidāro aizņēmēju un galvinieka ienākumus un iegūto summu dalot ar visu šajā punktā minēto personu, kā arī to bērnu skaitu, kuri ir aizņēmēja apgādībā. Uz solidāro aizņēmēju un galvinieku neattiecina šo noteikumu 6.5 punktā minēto nosacījumu par citu dzīvojamo telpu."

13. Papildināt ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Šo noteikumu 11. punktā minēto maksu par garantijas izsniegšanu vai piešķiršanu nepiemēro aizdevuma pārkreditācijas gadījumā."

14. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Aizņēmējam (vienam vai vairākiem solidāri) atbilstoši šiem noteikumiem ir tiesības saņemt garantiju atkārtoti, ja iepriekš piešķirtā garantija nav spēkā. Aizdevējs Latvijas Bankas Kredītu reģistrā vai Kredītu informācijas birojā pārliecinās, vai aizņēmējam iepriekš ir piešķirta garantija."

15. Svītrot 15.1 punktu.

16. Papildināt ar 25.3 punktu šādā redakcijā:

"25.3 Ja tiek veikta aizdevuma pārkreditēšana, garantija un atbalsta programmas "Balsts" subsīdija paliek spēkā."

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis

03.04.2024