Tiesību akts: spēkā esošs
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 286

Rīgā 2024. gada 25. martā
Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Finanšu instrumentu tirgus likuma
64.2 panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas (turpmāk – Oficiālā glabāšanas sistēma) izveidošanas un uzturēšanas kārtību;

1.2. Oficiālās glabāšanas sistēmas drošības prasības;

1.3. prasības regulētās informācijas izplatīšanai;

1.4. informācijas nosūtīšanas kārtību Oficiālajai glabāšanas sistēmai.

II. Oficiālās glabāšanas sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība

2. Oficiālo glabāšanas sistēmu izveido un uztur Latvijas Banka.

3. Oficiālā glabāšanas sistēma ir plašai auditorijai pieejams interneta vortāls (adrese: https://csri.investinfo.lv/).

4. Latvijas Banka piešķir, anulē un atjauno lietotāja pieeju Oficiālajai glabāšanas sistēmai, kā arī veic izmaiņas lietotāja datos divu darba dienu laikā pēc emitenta vai trešās personas iesnieguma saņemšanas.

5. Ja emitenta akcijas ar regulētā tirgus organizētāja lēmumu tiek izslēgtas no regulētā tirgus vai automātiski tiek izbeigta emitenta parāda vērtspapīru tirdzniecība regulētajā tirgū saistībā ar parāda vērtspapīru dzēšanu, Latvijas Banka pēc savas iniciatīvas anulē visu attiecīgā emitenta Latvijas Bankā reģistrēto lietotāju pieeju Oficiālajai glabāšanas sistēmai.

III. Oficiālās glabāšanas sistēmas drošības prasības

6. Tiesības ievadīt un publicēt informāciju Oficiālajā glabāšanas sistēmā ir reģistrētiem lietotājiem. Par reģistrētiem lietotājiem var kļūt tikai emitenta vai trešās personas norādītas fiziskās personas.

7. Lai emitents vai trešā persona reģistrētu Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāju, tā iesniedz Latvijas Bankai parakstītu iesniegumu (1. pielikums). Emitentam vai trešajai personai ir jānodrošina tāds Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāju skaits, lai nodrošinātu nepārtrauktu iespēju bez kavēšanās atklāt regulēto informāciju.

8. Saņemot emitenta vai trešās personas iesniegumu, Latvijas Banka iesniegumā norādītajai personai piešķir Oficiālās glabāšanas sistēmas lietošanas tiesības. Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāja vārds un parole tiek nosūtīta uz norādītās personas e-pasta adresi.

9. Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotājam ir aizliegts savu lietotāja vārdu un paroli izpaust un nodot citām personām.

10. Ja mainās iepriekš iesniegtā informācija saistībā ar Latvijas Bankā reģistrētā Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāja datiem (piemēram, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs saziņai ar Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāju), emitents vai trešā persona sagatavo un nekavējoties iesniedz Latvijas Bankai atbilstošu iesniegumu (2. pielikums).

11. Detalizēta Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāja paroļu piešķiršanas, to lietošanas, maiņas un jaunas paroles piešķiršanas kārtība noteikta Oficiālās glabāšanas sistēmas lietošanas instrukcijā, kas pieejama Oficiālajā glabāšanas sistēmā.

12. Emitentam vai trešajai personai ir pienākums nekavējoties iesniegt Latvijas Bankai iesniegumu par Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāja tiesību anulēšanu (3. pielikums), ja kāds no emitenta vai trešās personas pārstāvjiem zaudē tiesības emitenta vai trešās personas vārdā ievadīt un publicēt informāciju Oficiālajā glabāšanas sistēmā.

13. Latvijas Bankai ir tiesības bloķēt lietotāja pieeju Oficiālajai glabāšanas sistēmai pēc savas iniciatīvas, ja attiecīgais lietotājs veic darbības, kas traucē Oficiālās glabāšanas sistēmas darbībai, par lietotāja tiesību bloķēšanu nekavējoties informējot emitentu vai trešo personu.

IV. Prasības regulētās informācijas izplatīšanai

14. Emitenta vai trešās personas atklātajai informācijai jābūt precīzai, nekļūdīgai un nepārprotamai, tās saturs nedrīkst būt maldinošs, tā nedrīkst izslēgt vai neietvert jebko, kas varētu ietekmēt sniegtās informācijas saturu vai nozīmi.

15. Regulēto informāciju ievada atkarībā no informācijas veida:

15.1. periodiska regulētā informācija:

15.1.1. gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. pantu un kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1, 56.2, 56.3 un 56.4 pantu sniedzama kopā ar gada pārskatu;

15.1.2. pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi vai ierobežotas pārbaudes – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 57. pantu;

15.1.3. maksājumi valdībām – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 57.3 pantu;

15.2. pastāvīga regulētā informācija:

15.2.1. izcelsmes dalībvalsts – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.1 pantu;

15.2.2. iekšējā informācija – informācija, kas atklājama saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa regulas (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/6/EK un Komisijas direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK 17. un 19. panta prasībām, kā arī informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu, 2.1 daļu, trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktu, sesto, septīto un divpadsmito daļu;

15.2.3. paziņojumi par būtisku akciju paketi – informācija, kas paziņojama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. pantu un atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.3 panta trešo daļu;

15.2.4. emitenta paša akciju iegāde vai atsavināšana – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.4 pantu;

15.2.5. balsstiesību kopējais skaits un kapitāls – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.1 panta devīto daļu;

15.2.6. izmaiņas tiesībās, kas attiecas uz akciju vai vērtspapīru kategorijām – informācija, kas par izmaiņām vērtspapīru tiesībās atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta otrās daļas 5. punktu un trešās daļas 6. punktu;

15.3. papildu regulētā informācija, kas atklājama saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem – informācija, kas pēc satura neatbilst nevienam no šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētajiem informācijas veidiem, bet kas Latvijas Republikā jāatklāj saskaņā ar citām finanšu instrumentu tirgu regulējošo tiesību aktu prasībām, tai skaitā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 57.2 pantu.

16. Ja emitentam vai trešajai personai no tās neatkarīgu iemeslu dēļ radušās tehniskas problēmas, kas var aizkavēt regulētās informācijas ievadīšanu un publicēšanu Oficiālajā glabāšanas sistēmā, emitents vai trešā persona nekavējoties par to informē Latvijas Banku.

17. Emitents vai trešā persona ir atbildīga par Oficiālajā glabāšanas sistēmā publicētās informācijas pareizību.

18. Latvijas Bankai nav tiesību labot emitenta vai trešās personas Oficiālajā glabāšanas sistēmā publicēto informāciju.

19. Latvijas Bankai ir tiesības Oficiālajā glabāšanas sistēmā pievienot savu komentāru par emitenta vai trešās personas publicēto informāciju.

V. Informācijas nosūtīšanas kārtība Oficiālajai glabāšanas sistēmai

20. Ievadāmajai informācijai ir iespējams pievienot pielikumus failu veidā (finanšu pārskatus u. tml.).

21. Ievadītās informācijas statusa veidi ir:

21.1. statuss "Progresā", kad informācija ir redzama tikai emitentam vai trešajai personai, bet nav publicēta Oficiālajā glabāšanas sistēmā. Statuss "Progresā" tiek piešķirts, tiklīdz ievadītā informācija saglabāta Oficiālajā glabāšanas sistēmā, bet publiski vēl nav pieejama;

21.2. statuss "Publicēts", kad informācija ir publicēta Oficiālajā glabāšanas sistēmā un ir publiski pieejama. Statusu "Publicēts" emitents vai trešā persona piešķir, lai ievadītā informācija tiktu publiskota Oficiālajā glabāšanas sistēmā;

21.3. statuss "Atcelts", kad publicētā informācija vairs nav publiski pieejama Oficiālajā glabāšanas sistēmā. Statusu "Atcelts" Latvijas Banka pēc savas iniciatīvas var piešķirt informācijai, kas neatbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma vai šo noteikumu prasībām vai ir pretrunā ar vispārpieņemtām ētikas normām, vai pēc emitenta vai trešās personas lūguma, ja kļūdas dēļ Oficiālajā glabāšanas sistēmā ir publicēta informācija, kurai nav jābūt publiski pieejamai vai kura var maldināt sabiedrību.

22. Kad emitents vai trešā persona ievadītajai informācijai piešķir statusu "Publicēts", Oficiālajā glabāšanas sistēmā konkrētai informācijai tiek piešķirts 1. versijas numurs.

23. Ievadītās informācijas kļūdu labošana Oficiālajā glabāšanas sistēmā ir iespējama, izveidojot ievadītās informācijas jaunu versiju.

24. Izveidojot Oficiālajā glabāšanas sistēmā ievadītās informācijas jaunu versiju, to publicē nekavējoties, komentārā paskaidrojot jaunas versijas izveidošanas iemeslu, un norāda, kas jaunajā versijā mainīts salīdzinājumā ar iepriekšējā versijā publicēto informāciju.

25. Izveidojot Oficiālajā glabāšanas sistēmā ievadītās informācijas jaunu versiju, iepriekšējā versija paliek publiski pieejama.

26. Jaunas informācijas versijas veidošana Oficiālajā glabāšanas sistēmā ir atļauta tikai publicētās informācijas kļūdu labošanai (gramatiskās, pārrakstīšanās kļūdas, nepareizs pievienotais fails, nepilnīga informācija u. tml.).

27. Ja Oficiālajā glabāšanas sistēmā publicētā informācija pēc satura vai rakstura ir tāda, ka nav pieļaujams saglabāt tās publisku pieejamību (piemēram, kļūdas dēļ publicēta tāda informācija, kura saskaņā ar tiesību aktiem nedrīkst būt publiski pieejama vai kuras publiskas pieejamības saglabāšana var maldināt ieguldītājus), emitents vai trešā persona nekavējoties par to informē Latvijas Banku un nekavējoties rakstveidā lūdz Latvijas Banku nodrošināt kļūdaini publicētās informācijas publisku nepieejamību, piešķirot publicētajai informācijai statusu "Atcelts", kā paredzēts šo noteikumu 21.3. apakšpunktā.

28. Detalizēta kārtība, kādā Oficiālajā glabāšanas sistēmā ievadāma, labojama un publicējama informācija, noteikta Oficiālās glabāšanas sistēmas lietošanas instrukcijā, kas pieejama Oficiālajā glabāšanas sistēmā.

VI. Noslēguma jautājums

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 22. decembra normatīvos noteikumus Nr. 246 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 6).

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
1. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 286

Latvijas Bankai
K. Valdemāra iela 2A
Rīga, LV-1050

[gads]. gada [datums]. [mēnesis]

Iesniegums par Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas lietotāja reģistrēšanu

 lūdz reģistrēt tālāk minētās personas par
(Emitenta vai trešās personas nosaukums) 
Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas lietotājiem.
 
1. (vārds)
  (uzvārds)
  (personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads – nerezidentam)
  (e-pasta adrese)
  (tālruņa numurs)
2.  
3.  

Emitenta vai trešās personas aktuālo, pilntiesīgo lietotāju pilns saraksts*

Vārds

Uzvārds

Personas kods**

E-pasta adrese

    
    
    
    

* Tabulā norāda aktuālos, pilntiesīgos lietotājus, t. sk. saskaņā ar šo iesniegumu reģistrējamos lietotājus.

** Personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads – nerezidentam.

Minētās personas ir tiesīgas vārdā ievadīt un
 

(emitenta vai trešās personas nosaukums)

 
publicēt informāciju Oficiālajā regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā.
 
  
(vārds, uzvārds) 
  
(amats) 
  
(paraksts) 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
2. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 286

Latvijas Bankai
K. Valdemāra iela 2A
Rīga, LV-1050

[gads]. gada [datums]. [mēnesis]

Iesniegums par izmaiņām reģistrēta Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas lietotāja datos

 lūdz veikt izmaiņas tālāk minētā(-o) reģistrētā(-o)
(Emitenta vai trešās personas nosaukums) 
Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas lietotāja(-u) datos.
 

Lietotāja dati

Pirms izmaiņām

Pēc izmaiņām

Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
E-pasta adrese  
Tālruņa numurs  

* Personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads – nerezidentam.

  
(vārds, uzvārds) 
  
(amats) 
  
(paraksts) 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
3. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 286

Latvijas Bankai
K. Valdemāra iela 2A
Rīga, LV-1050

[gads]. gada [datums]. [mēnesis]

Iesniegums par Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas lietotāja tiesību anulēšanu

 lūdz izslēgt tālāk minētās personas no
(Emitenta vai trešās personas nosaukums) 
Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas lietotāju saraksta.
 
1. (vārds)
  (uzvārds)
  (personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads – nerezidentam)
  (e-pasta adrese)
  (tālruņa numurs)
2.  
3.  

Emitenta vai trešās personas aktuālo, pilntiesīgo lietotāju pilns saraksts*

Vārds

Uzvārds

Personas kods**

E-pasta adrese

    
    
    
    

* Tabulā norāda aktuālos, pilntiesīgos lietotājus, nenorādot tos lietotājus, kuriem saskaņā ar šo iesniegumu lietotāja tiesības ir anulējamas.

** Personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads – nerezidentam.

  
(vārds, uzvārds) 
  
(amats) 
  
(paraksts) 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
28.03.2024