Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2024/3

Aizkrauklē 2024. gada 21. martā

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2024/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2024. gada 21. marta sēdes lēmumu Nr. 138
(prot. Nr. 3, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

1. Izteikt noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6. punktu un atbilstoši 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu, t.sk.:

2.1. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumus 48 148 750 euro;

2.2. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumus 58 366 343 euro;

2.3. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanu 10 217 593 euro, t.sk.:

2.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu - atlikums gada beigās) 10 546 254 euro;

2.3.2. aizņēmumi (saņemts-atmaksāts) - 328 661 euro.

3. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžetu iestādēm saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības saistību apmēru 2024. gadam un nākamajiem gadiem saskaņā ar 3. pielikumu.

5. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzamās mērķdotācijas izlietojuma programmu (2024. gads - 2026. gads) saskaņā ar 4. pielikumu.

6. Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības valsts mērķdotāciju izglītības iestādēm 2024. gadam saskaņā ar 5. pielikumu."

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības un vides jautājumos A. Zālītis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

 

Aizkraukles novada domes 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. 2024/3 "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2024/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2024. gada 20. februāri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2024. gadam ieņēmumu plāns palielināts par 232 878 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 48 148 750 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

• 83 969 euro - palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem (autoceļu mērķdotācija);

• 2 986 euro - palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas Mazzalves pagastā;

• 1 460 euro - palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas Pļaviņās;

• 9 929 euro - transferti Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai;

• 36 176 euro - LNKC finansējums "Latvijas skolas soma" nodrošināšanai;

• 41 424 euro - palielināti transferti Sporta skolas pedagogu atlīdzībai;

• 795 euro - precizēts mērķdotācijas apmērs amatierkolektīviem;

• 3 459 euro - Nacionālā veselības dienesta maksājums veselības aprūpes pakalpojumiem Seces feldšeru punktā;

• 19 567 euro - Erasmus + programmu "No sirds uz sirdi" un "Mēs ceļojam un mācāmies" finansējums Jaunjelgavas vidusskolai;

• 20 000 euro - palielināti ieņēmumi maksām par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē SAC Pļaviņas;

• 18 048 euro - saņemtās atlīdzības no apdrošināšanas sabiedrības (Aizkraukles centrālā bibliotēka, Sproģu grupas dzīvokļi, SAC Ziedugravas).

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2024.gadam izdevumu plāns palielināts par 232 878 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 58 366 343 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi Apstiprināts 2024. gadam uz 25.01.2024. Grozījumi (+/-) Precizētais 2024. gada budžets
EUR EUR EUR
Vispārējie valdības dienesti 5 254 027 64 837 5 318 864
Sabiedriskā kārtība un drošība 420 985 0 420 985
Ekonomiskā darbība 6 955 059 21 391 6 976 450
Vides aizsardzība 410 178 0 410 178
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 6 395 089 12 021 6 407 110
Veselība 23 344 2 249 25 593
Atpūta, kultūra un reliģija 4 924 141 10 762 4 934 903
Izglītība 24 100 878 92 859 24 193 737
Sociālā aizsardzība 9 649 764 28 759 9 678 523
Kopā 58 133 465 232 878 58 366 343

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

Vispārēji vadības dienesti - izdevumi palielināti par 64 837 euro:

Par 60 816 euro palielināti izdevumi Komunikācijas nodaļas tāmē, izdevumu apvienošana (DL par Komunikācijas nodaļas izveidošanu, grozījumi no tāmes Uzņēmējdarbības atbalsta centrs un Pļaviņu zaļais tirgus).

Par 4361 euro palielināti izdevumi Aizkraukles pagasta pakalpojumu tāmē saistībā ar apkures sistēmas remontu.

Ekonomiskā darbība - izdevumi palielināti par 21 391 euro:

ceļu uzturēšanas (ACF) izdevumi palielināti par 81 311 euro;

Uzņēmējdarbības atbalsta centra tāmes izdevumu samazinājums, Pļaviņu Zaļā tirgus atalgojuma izdevumu samazinājums par 60 816 euro (Komunikācijas nodaļas izveide).

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi palielināti par 12 021 euro:

elektroniskā tablo iegādei futbola stadionā "Gostiņi" - 1460 euro (no īpašuma pārdošanas ieņēmumiem);

apkures sistēmas remontam Liepu ielā 7 Mazzalves pagastā - 2986 euro (ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas);

ielu apgaismojuma uzturēšanas izdevumi (ACF) palielināti par 2658 euro.

Veselība - izdevumi palielināti par 2 249 euro - palielināti Seces feldšeru punkta atlīdzības izdevumi.

Atpūta, kultūra un reliģija - izdevumi palielināti par 10 762 euro, t.sk. bērnu kolektīvu tērpu iegādei Skrīveru kultūras centrā 4000 euro apmērā.

Aizkraukles novada Centrālās bibliotēkas remontdarbiem (atlīdzība no apdrošinātāja) - 2117 euro.

Amatierkolektīvu vadītāju atlīdzībai - izdevumi palielināti par 795 euro.

Izglītība - izdevumi palielināti par 92 859 euro, t.sk.:

36 176 euro LNKC finansējums "Latvijas skolas soma" projekta nodrošināšanai;

19 567 euro - Erasmus + programmu "No sirds uz sirdi" un "Mēs ceļojam un mācāmies" finansējums Jaunjelgavas vidusskolai;

41 424 euro - palielināti izdevumi Sporta skolas pedagogu atlīdzībai.

Sociālā aizsardzība - izdevumi palielināti par 28 759 euro.

Palielināti izdevumi 20 000 euro apmērā automašīnas iegādei SAC Pļaviņas.

Par 5 000 euro palielināti izdevumi SAC Ziedugravas gludināmā dēļa iegādei.

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2024. gada finansēšanas plāns nemainās.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības un vides jautājumos A. Zālītis

28.03.2024