Tiesību akts: spēkā esošs
Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2024/5

Aizkrauklē 2024. gada 21. martā
Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Aizkraukles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2024. gada 21. marta sēdes lēmumu Nr. 140
(prot. Nr. 3, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā mājsaimniecībām tiek izīrēti dzīvokļi (turpmāk – dzīvokļi zemas īres dzīvojamās mājās, kas saņēmušas atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros (turpmāk – dzīvokļi), izveidotajās zemas īres maksas dzīvojamās mājās;

1.2. kārtību, kādā reģistrējamas mājsaimniecības un biedru mājsaimniecības Pašvaldības īres dzīvokļu reģistrā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. īres dzīvokļu reģistrs – hronoloģisks pašvaldības reģistrēts datu kopums par mājsaimniecībām un biedru mājsaimniecībām, kuras saskaņā ar Dzīvokļu komisijas lēmumu ir atzītas par tiesīgām reģistrēties īres dzīvokļu reģistrā, lai iegūtu tiesības slēgt dzīvokļa īres līgumu ar nekustamā īpašuma attīstītāju;

2.2. mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;

2.3. dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja – apgaismojama, apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai, kā arī atrodas dzīvojamā mājā, kura atbilst Būvniecības likuma 9. panta 1., 2. un 4. punktā noteiktajām prasībām.

3. Šie Noteikumi neattiecas uz:

3.1. kārtību, kādā tiek izīrēta Pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpa vai tās nomātām dzīvojamām telpām;

3.2. kārtību, kādā tiek sniegta Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas;

3.3. kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi Aizkraukles novadā.

2. Mājsaimniecības, kuras reģistrē īres dzīvokļu reģistrā

4. Īres dzīvokļu reģistrā vispārējā kārtībā mājsaimniecības tiek reģistrētas, ja atbilst Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 459) 35.1., 35.2. vai 35.3. apakšpunkta nosacījumiem. Sākot ar 2024. gada 1. janvāri, mēneša neto vidējo ienākumu līmenis ik gadu tiks mainīts un publicēts akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum", Ekonomikas ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" tīmekļvietnē.

5. Īres dzīvokļu reģistrā prioritārā kārtībā tiek reģistrētas mājsaimniecības, ievērojot šajā punktā noteikto secību un kuras atbilst Noteikumu 4. punktā noteiktos mājsaimniecību atbilstības kritērijus, tajā skaitā ienākumu slieksni, nosakot to prioritāro secību sekojoši:

5.1. kvalificēts speciālists, kas veic ar pašvaldības funkciju izpildi saistītus pārvaldes uzdevumus Pašvaldības iestādē vai institūcijā saistītus pārvaldes uzdevumus Pašvaldības iestādē, SIA vai institūcijā, veselības aprūpē, izglītībā, kultūrā vai citās nozarēs, kura īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

5.2. mājsaimniecība, kurā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz trīs bērni vecumā līdz 24 gadu vecumam, kuri ir pirmskolas vecumā vai iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un kuras īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

5.3. mājsaimniecība, to skaitā nepilna ģimene, kurā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vecumā līdz 24 gadu vecumam, kurš ir pirmskolas vecumā vai iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un kuras īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

5.4. mājsaimniecība, kurā dzīvo persona ar invaliditāti un kuras īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

5.5. mājsaimniecība, kura neatbilst Noteikumu 3. un kādam no 5.1. līdz 5.4. punktiem, un kuras īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.

6. Ja Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā zemas īres maksas mājokli MK noteikumu Nr. 459 ietvaros attīsta kooperatīvā sabiedrība, tad par īrnieku reģistrēšanu rindā zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmas ietvaros paredz un nodrošina atsevišķu uzskaiti jeb rindu kooperatīvajām sabiedrībām, atsevišķā rindā reģistrējot tās biedrus. Arī šādā gadījumā ir jāievēro MK noteikumu Nr. 459 35. punktā noteiktie mājsaimniecību atbilstības kritēriji, tajā skaitā ienākumu sliekšņi. Kooperatīvo sabiedrību attīstītus dzīvokļus var izīrēt vienīgi kooperatīvo sabiedrību biedriem.

7. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 459 35.4. apakšpunktam pašvaldība saistošo noteikumu par īrnieku reģistrēšanu rindā zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmā ietvaros nosaka prioritārās mājsaimniecību grupas ievērojot MK noteikumu Nr. 459 35. punktā noteiktajai prioritārajai secībai mājsaimniecībām jāatbilst kritērijiem, kas noteikti ar 35.1., 35.2. vai 35.3. apakšpunktos uz reģistrācijas un īres līguma noslēgšanas brīdi.

3. Mājsaimniecību reģistrācija īres dzīvokļu reģistrā un dzīvokļu izīrēšanas kārtība
3.1. Reģistrācijas un izslēgšanas kārtība no īres dzīvokļu reģistra

8. Mājsaimniecībai, kura vēlas reģistrēties īres dzīvokļu reģistrā, ir jāiesniedz kādā no pašvaldības klientu pakalpojumu centriem šādi dokumenti:

8.1. rakstveida iesniegums, ko paraksta visas mājsaimniecībā esošās pilngadīgās personas un kur norāda:

8.1.1. mājsaimniecībā esošo visu personu vārdus, uzvārdus un personas kodus;

8.1.2. cik istabu dzīvokli vēlas īrēt, attiecināms, ja mājsaimniecība atbilst MK noteikumu Nr. 459 35.1., 35.2. apakšpunktu nosacījumiem;

8.1.3. saziņas veidu;

8.1.4. apliecinājumu, ka nevienai no mājsaimniecībā esošajām personām Pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.

8.2. Valsts ieņēmumu dienesta, Kredītinformācijas biroja vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņa par mājsaimniecības iepriekšējā taksācijas gadā kopējiem mēneša neto vidējiem ienākumiem, par kuriem maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis;

8.3. bērna invaliditātes apliecības kopiju, ja atbilst Noteikumu 5.4. apakšpunktam;

8.4. personas ar invaliditāti invaliditātes apliecības kopiju, ja atbilst Noteikumu 5.4. apakšpunktam;

8.5. bāriņtiesas lēmuma kopiju par aizbildnības nodibināšanu vai bērna ievietošanu audžuģimenē, ja atbilst Noteikumu 5.2. vai 5.3. apakšpunktam;

8.6. izziņu no darba devēja par kvalificētā speciālista darba tiesiskajām attiecībām, ja atbilst Noteikumu 5.1. apakšpunktam;

8.7. izziņu no izglītības iestādes, ja atbilst Noteikumu 5.2. vai 5.3. apakšpunktam.

9. Mājsaimniecība Noteikumu 8. punktā minētos dokumentus var iesniegt arī klātienē pašvaldības pakalpojumu centrā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē vai parakstītus ar drošu e-parakstu, nosūtot tos uz elektronisko e-pasta adresi: dome@aizkraukle.lv.

10. Īpašumu nodaļas speciālists pārbauda, vai mājsaimniecība ir iesniegusi visus Noteikumu 8. punktā nepieciešamos dokumentus.

11. Ja Īpašumu nodaļas speciālists konstatē, ka mājsaimniecība nav norādījusi visu nepieciešamo informāciju vai iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, tā informē mājsaimniecību par nepieciešamību iesniegt trūkstošo informāciju vai dokumentus, norādot termiņu trūkumu novēršanai.

12. Lēmumu par mājsaimniecības reģistrēšanu īres dzīvokļu reģistrā vai par atteikumu mājsaimniecību reģistrēt īres dzīvokļu reģistrā pēc visu Noteikumu 8. punktā nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem Dzīvokļu komisija.

13. Mājsaimniecību pēc Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas par mājsaimniecības reģistrēšanu īres dzīvokļu reģistrā reģistrē īres dzīvokļu reģistrā.

14. Īres dzīvokļu reģistrā mājsaimniecības reģistrē divās grupās:

14.1. prioritārā grupā mājsaimniecības saskaņā ar Noteikumu 5.1.–5.4. apakšpunktu;

14.2. vispārējā grupā mājsaimniecības saskaņā ar Noteikumu 5.5. apakšpunktu.

15. Mājsaimniecības īres dzīvokļu reģistra prioritārajā grupā reģistrē, ievērojot Noteikumu 5. punkta secību un secību, kādā pašvaldībā reģistrēti visi nepieciešamie Noteikumu 8. punktā minētie dokumenti. Mājsaimniecības īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā reģistrē ievērojot secību, kādā pašvaldībā reģistrēti visi nepieciešamie Noteikumu 8. punktā minētie dokumenti.

16. Par katru mājsaimniecību īres dzīvokļu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

16.1. mājsaimniecībā esošās katras personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

16.2. datumu, kad īpašuma nodaļā reģistrēti visi nepieciešamie Noteikumu 8. punktā minētie dokumenti;

16.3. mājsaimniecības kārtas numuru īres dzīvokļu reģistrā prioritārajā vai vispārējā grupā.

17. Īpašumu nodaļas speciālistam ir tiesības pārbaudīt Noteikumu 8. punktā iesniegto dokumentu un īres dzīvokļu reģistrā iekļauto ziņu atbilstību patiesībai.

18. Dzīvokļu komisija pēc visu Noteikumu 16. punktā nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par prioritārās grupas mājsaimniecības izslēgšanu no īres dzīvokļu reģistra, ja mājsaimniecība neatbilst Noteikumu 5. un 7. punktam vai nevēlas turpmāk reģistrēties īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā. Ja mājsaimniecība neatbilst Noteikumu 5.1.–5.4. apakšpunktam, bet atbilst Noteikumu 5.5. apakšpunktam un vēlas reģistrēties īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā, Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par prioritārās grupas mājsaimniecības reģistrēšanu īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā.

19. Mājsaimniecība tiek izslēgta no īres dzīvokļu reģistra, ja:

19.1. sniegtas nepatiesas ziņas par apstākļiem, kas bijuši par pamatu tās reģistrēšanai īres dzīvokļu reģistrā;

19.2. tā, slēdzot dzīvokļa īres līgumu ar nekustamā īpašuma attīstītāju, neatbilst MK noteikumu Nr. 459 35.1., 35.2. vai 35.3. apakšpunkta nosacījumiem;

19.3. neievēro Noteikumos noteikto termiņu;

19.4. prioritārās grupas mājsaimniecība, kas reģistrēta īres dzīvokļu reģistrā, neatbilst Noteikumu 5.1.–5.4. apakšpunktam un Noteikumu 7. punktam vai nevēlas turpmāk reģistrēties īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā.

20. Lēmumu par mājsaimniecības izslēgšanu no īres dzīvokļa reģistra pieņem Dzīvokļu komisija.

3.2. Dzīvokļu izīrēšanas kārtība mājsaimniecībām

21. Dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kuras reģistrētas īres dzīvokļu reģistrā un, slēdzot dzīvokļa īres līgumu ar nekustamā īpašuma attīstītāju, atbilst MK noteikumu Nr. 459 35.1., 35.2. vai 35.3. apakšpunkta nosacījumiem.

22. Īres dzīvokļa reģistrā reģistrētajām mājsaimniecībām īpašuma attīstītājs dzīvokļus piedāvā īrēšanai šādā secībā:

22.1. prioritārajām mājsaimniecībām saskaņā ar Noteikumu 5.1.–5.4. apakšpunktu;

22.2. pārējām mājsaimniecībām saskaņā ar Noteikumu 5.5. apakšpunktu.

3.2.1. Pirmreizēja izīrēšanas kārtība

23. Nekustamā īpašuma attīstītājs trīs mēnešus pirms dzīvojamās īres mājas nodošanas ekspluatācijā rakstveidā informē Pašvaldību.

24. Īpašuma nodaļas speciālists, pēc Noteikumu 23. punktā noteiktās informācijas saņemšanas, ievērojot dzīvokļu skaitu un Noteikumu 22. punktu, atbilstošajām mājsaimniecībām atkārtoti pieprasa no jauna iesniegt Noteikumu 8.1. apakšpunktā noteikto iesniegumu, 8.2. apakšpunktā un, ja attiecināms, 8.5., 8.6., 8.7. apakšpunktā noteiktos dokumentus.

25. Mājsaimniecībai ir pienākums, ievērojot Noteikumu 8. punktu, mēneša laikā no Noteikumu 24. punktā minētā pieprasījuma paziņošanas dienas iesniegt Pašvaldībā pieprasītos dokumentus.

26. Īpašumu nodaļas speciālists pārbauda vai mājsaimniecība ir iesniegusi visus Noteikumu 24. punktā nepieciešamos dokumentus un norādījusi visu nepieciešamo informāciju.

27. Ja Īpašuma nodaļas speciālists konstatē, ka mājsaimniecība nav iesniegusi visus Noteikumu 24. punktā nepieciešamos dokumentus vai nav norādījusi visu nepieciešamo informāciju, tā informē mājsaimniecību par nepieciešamību novērst trūkumus, norādot termiņu to novēršanai.

28. Ja Īpašumu nodaļas speciālists konstatē, ka prioritārās grupas mājsaimniecība vairs neatbilst Noteikumu 5.1.–5.4. apakšpunktam, bet atbilst Noteikumu 5.5. apakšpunktam, tā informē mājsaimniecību par pienākumu mēneša laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas, iesniegt pašvaldībā Noteikumu 16. punktā minēto iesniegumu, ievērojot Noteikumu 7. punktu.

29. Dzīvokļu komisija pēc visu Noteikumu 24. punktā noteikto dokumentu saņemšanas un dzīvojamās īres mājas nodošanas ekspluatācijā pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību Noteikumiem vai par mājsaimniecības neatbilstību Noteikumiem.

30. Dzīvokļu komisija pēc Noteikumu 28. punktā noteiktā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par prioritārās grupas mājsaimniecības izslēgšanu no īres dzīvokļu reģistra, ja mājsaimniecība neatbilst Noteikumu 5.1.–5.4. apakšpunktam vai nevēlas turpmāk reģistrēties īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā. Ja mājsaimniecība atbilst Noteikumu 5.5. apakšpunktam un vēlas reģistrēties īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā, Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par prioritārās grupas mājsaimniecības reģistrēšanu īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā.

31. Dzīvokļu komisija Noteikumu 29. punktā norādīto lēmumu par mājsaimniecības atbilstību Noteikumiem nosūta mājsaimniecībai un nekustamā īpašuma attīstītājam.

32. Nekustamā īpašuma attīstītājs, pamatojoties uz Dzīvokļa komisijas lēmumu par mājsaimniecības atbilstību Noteikumiem, mēneša laikā no tā paziņošanas dienas noslēdz īres līgumu.

3.2.2. Vispārējā izīrēšanas kārtība

33. Nekustamā īpašuma attīstītājam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pašvaldību par gadījumiem, kad tiek izbeigts dzīvokļa īres līgums.

34. Īpašumu nodaļas speciālists pēc Noteikumu 33. punktā noteiktās informācijas saņemšanas, ievērojot Noteikumu 22. punktu, atbilstošajai mājsaimniecībai atkārtoti pieprasa no jauna iesniegt Noteikumu 8.1. apakšpunktā noteikto iesniegumu, 8.2. apakšpunktā un, ja attiecināms, 8.5., 8.6., 8.7. apakšpunktā noteiktos dokumentus.

35. Mājsaimniecībai ir pienākums, mēneša laikā no Noteikumu 34. punktā minētā pieprasījuma paziņošanas dienas iesniegt Pašvaldībā pieprasītos dokumentus.

36. Īpašumu nodaļas speciālists pārbauda, vai mājsaimniecība ir iesniegusi visus Noteikumu 34. punktā pieprasītos dokumentus.

37. Ja Īpašuma nodaļas speciālists konstatē, ka mājsaimniecība nav iesniegusi visus Noteikumu 34. punktā pieprasītos dokumentus vai nav norādījusi visu nepieciešamo informāciju, tā informē mājsaimniecību par nepieciešamību novērst trūkumus, norādot termiņu to novēršanai.

38. Ja Īpašuma nodaļas speciālists konstatē, ka prioritārās grupas mājsaimniecība vairs neatbilst Noteikumu 5.1.–54. apakšpunktam, bet atbilst Noteikumu 5.5. apakšpunktam, tā informē mājsaimniecību par pienākumu mēneša laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas, iesniegt Pašvaldībā Noteikumu 16. punktā minēto iesniegumu, ievērojot Noteikumu 7. punktu.

39. Dzīvokļu komisija, pēc visu Noteikumu 34. punktā noteikto dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību Noteikumiem vai par mājsaimniecības neatbilstību Noteikumiem.

40. Dzīvokļu komisija pēc Noteikumu 38. punktā noteiktā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par prioritārās grupas mājsaimniecības izslēgšanu no īres dzīvokļu reģistra, ja mājsaimniecība neatbilst Noteikumu 5.1.–5.4. apakšpunktam un 7. punktam vai nevēlas turpmāk reģistrēties īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā. Ja mājsaimniecība atbilst Noteikumu 5.5. apakšpunktam un vēlas reģistrēties īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā, Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par prioritārās grupas mājsaimniecības reģistrēšanu īres dzīvokļu reģistra vispārējā grupā.

41. Dzīvokļu komisija Noteikumu 39. punktā norādīto lēmumu par mājsaimniecības atbilstību Noteikumiem nosūta mājsaimniecībai un nekustamā īpašuma attīstītājam.

42. Nekustamā īpašuma attīstītājs, pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas lēmumu par mājsaimniecības atbilstību Noteikumiem, mēneša laikā no tā paziņošanas dienas noslēdz īres līgumu.

4. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

43. Dzīvokļu komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Aizkraukles novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

44. Aizkraukles novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

5. Pārejas noteikumi

45. Īres dzīvokļu reģistra vešana un iesniegumu pieņemšana tiek uzsākta ar brīdi, kad saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 459 nekustamā īpašuma attīstītājam tiek akceptēts projekts, par ko informācija tiek ievietota pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv un informatīvajā izdevumā "Aizkraukles novada Vēstis".

46. Ar jautājumiem par Īres dzīvokļu reģistru var vērsties Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā personīgi Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, vai pa tālruni 65133925.

47. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

48. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022. gada 17. novembra saistošos noteikumus Nr. 2022/35 "Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Aizkraukles novadā".

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības un vides jautājumos A. Zālītis
Aizkraukles novada domes 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. 2024/5 "Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros" (turpmāk – Noteikumi Nr. 459), tika apstiprināta zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programma.

1.2. Atbalsta programmas mērķis ir dzīvojamo īres māju būvniecība, lai veicinātu būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem (Noteikumu Nr. 459 3. punkts).

1.3. Viens no atbalsta aizdevuma un kapitāla atlaides veidā saņemšanas nosacījumiem nekustamā īpašuma attīstītājiem ir pašvaldības saistošo noteikumu kopijas, kas nosaka MK noteikumu Nr. 459 ietvaros finansēto dzīvojamo īres māju īrnieku reģistrēšanu rindā, iesniegšana akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum". MK noteikumu Nr. 459 35.4. apakšpunktā noteikts, ka dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kas ir reģistrētas rindā atbilstoši pašvaldību saistošo noteikumu ietvaros noteiktajai izīrēšanas kārtībai, tajā skaitā paredzot prioritāro secību noteiktām iedzīvotāju grupām.

1.4. Pašvaldību likuma 3. panta otrās daļas 1. punktā noteikts, ka publisko tiesību jomā pašvaldība īsteno autonomo kompetenci – autonomās funkcijas un brīvprātīgās iniciatīvas, kas tiek īstenotas kā autonomās funkcijas. Proti, saskaņā ar 4. panta pirmās daļas 10. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu. Atbilstoši minētā panta trešajai daļai autonomo funkciju izpildi atbilstoši savai kompetencei organizē un par to atbild pašvaldība.

1.5. Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka dome ir tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu un tikai domes kompetencē ir izdot saistošos noteikumus. Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa paredz tiesības izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

1.6. "Brīvprātīgo iniciatīvu jēga ir dot iespēju iedzīvotāju ievēlētai domei darīt arī tādus labvēlīgus darbus, kuri ir vietējai kopienai vajadzīgi, bet kurus likumdevējs nav paredzējis kā pašvaldības pamatkompetenci. Šīs kompetences leģitimācijas pamats ir pašu iedzīvotāju griba."1 Ievērojot minēto, saistošo noteikumu "Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Aizkraukles novadā" (turpmāk – Noteikumi) izdošana ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, kas veicinās jaunu būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem, kā arī palielinās nekustamo īpašumu attīstītāju aktivitāti Aizkraukles novadā.

1.7. Noteikumi ietver zemas īres maksas dzīvojamo māju dzīvokļu izīrēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu, kas nosaka mājsaimniecības, kuras ir tiesīgas reģistrēties Īres reģistrā. Lai reģistrētos Īres reģistrā, mājsaimniecību mēneša kopējiem neto vidējiem ienākumiem, par kuriem maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai Kredītinformācijas biroja, vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai, iepriekšējā taksācijas gadā ir jābūt šādiem:

1.7.1. nepārsniedz 1299 euro vienas istabas dzīvoklim;

1.7.2. nepārsniedz 2238 euro divu istabu dzīvoklim;

1.7.3. nepārsniedz 3426 euro trīs un vairāk istabu dzīvoklim.

1.8. Sākot ar 2024. gada 1. janvāri, mēneša kopējais neto vidējo ienākumu līmenis ik gadu tiks mainīts un publicēts akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum", Ekonomikas ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor" mājaslapā.

1.9. Cita starpā, Noteikumi noteic:

1.9.1. kārtību un secību, kādā mājsaimniecības reģistrē Īres reģistrā;

1.9.2. ka Īres reģistrā mājsaimniecības reģistrē divās grupās, t.i., prioritārās mājsaimniecības un vispārējās mājsaimniecības;

1.9.3. kārtību, kādā mājsaimniecības izslēdz no Īres reģistra attiecīgās grupas.

1.10. Mājsaimniecības Īres reģistrā reģistrēs un attiecīgus lēmumus pieņems Pašvaldības Dzīvokļu komisija.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuNoteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekmi uz konkurenci3.1. Sociālā ietekme – Noteikumi paplašinās mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem, kā arī veicinās kvalificētu speciālistu piesaisti pašvaldības iestādēs vai institūcijās, kā arī citās minētajās nozarēs, veicinās nodarbinātību novadā kopumā.

Prioritārās grupas izvēlētas, ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu pēc dzīvojamām telpām, kuras saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" pašvaldība nevar nodrošināt ar dzīvojamo telpu, jo tās nav maznodrošinātas mājsaimniecības, vai neatbilst citiem minētā likuma priekšnosacījumiem.

Kā prioritāras tiek noteiktas mājsaimniecības, kurās dzīvo persona ar 1., 2. vai 3. grupas invaliditāti, kā arī mājsaimniecības, kurās dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz trīs bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Kā prioritāra tiek noteikta mājsaimniecība, kurā ir kvalificēts speciālists, kas ir nodarbināts Aizkraukles novada teritorijā un veic ar pašvaldības funkciju izpildi saistītus uzdevumus pašvaldības iestādē vai institūcijā (t.s., izglītības iestādēs, pašvaldības SIA, pašvaldības aģentūrā), vai primārā veselības aprūpē;

3.2. Ietekme uz vidi – nav attiecināms.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – ar Noteikumiem tiks veicināta uzņēmējdarbības aktivitāte nekustamā īpašuma projektu attīstītāju starpā, kuri vēlēsies iesaistīties zemas īres maksas mājokļu būvniecības projektā.

3.5. Ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām4.1. Personas, kuras vēlas īrēt zemas īres maksas dzīvokli, iesniedz pašvaldībā Noteikumos norādītos dokumentus, un tām jāatbilst šajos saistošajos noteikumos un Noteikumos Nr. 459 noteiktajiem kritērijiem.

4.2. Komisijas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijai un domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4.3. Paredzētās administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Atkarībā no iedzīvotāju intereses var palielināties darba pienākumu apjoms pašvaldības Administrācijas Īpašuma nodaļas speciālistam un Dzīvokļu komisijai. Iedzīvotāju interese un aktivitāte nav prognozējama.

5.2. Noteikumu izpilde ietekmēs Īpašuma nodaļas speciālista un Dzīvokļu komisijas darba apjomu, jo būs nepieciešams pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu par mājsaimniecībām, izmantojot pieejamās ziņas, kā arī pieņemt lēmumu.

5.3. Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Noteikumu īstenošanā tiks iesaistīti pašvaldības cilvēkresursi – Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieki (pieņemot iesniegumus un tos reģistrējot), Īpašumu nodaļas speciālists (pieprasot papildus ziņas), Dzīvokļu komisija (izvērtējot iesniegumus, pieņemot lēmumus u.c.). Lēmuma apstrīdēšanas gadījumā – Administratīvo aktu strīdus komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības domes priekšsēdētaja vietnieks un juristi.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Noteikumi piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai un pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīma mērķa sasniegšanai, un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Notika konsultācijas ar pašvaldības vadību, speciālistiem.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai saistošo noteikumu projekts tika publicēts Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā: www.aizkraukle.lv no 19.02.2024. līdz 04.03.2024.

Par saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedoklis nav iesniegts.

_________________________________________________________________
1 Skat. Danovskis E. Pašvaldība. Jurista Vārds, 15.02.2022., Nr. 7 (1221), 102.–103. lpp.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības un vides jautājumos A. Zālītis
28.03.2024