Tiesību akts: spēkā esošs
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 281

Rīgā 2024. gada 25. martā
Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformējuma un satura prasības

1. Noteikumi nosaka prasības attiecībā uz apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformējumu un saturu.

2. Noteikumi ir saistoši nedzīvības apdrošināšanas produkta izstrādātājam.

3. Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformēšanā ievēro prasības, kas noteiktas Eiropas Komisijas 2017. gada 11. augusta īstenošanas regulā (ES) 2017/1469, ar ko nosaka apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta standartizētu noformējumu, un šo noteikumu 4. punktā.

4. Apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu sagatavo kā īsu un atsevišķu dokumentu, kurš:

4.1. noformēts un maketēts tā, lai tas būtu saprotams un viegli lasāms, izmantojot salasāma lieluma rakstzīmes;

4.2. nav grūtāk uztverams gadījumā, kad tas sākotnēji izstrādāts krāsains, bet ir drukāts vai kopēts melnbaltā versijā;

4.3. uzrakstīts latviešu valodā vai citā valodā, par kādu vienojušies apdrošināšanas izplatītājs un klients;

4.4. ir precīzs un nav maldinošs;

4.5. satur nosaukumu "apdrošināšanas produkta informācijas dokuments" pirmās lappuses augšdaļā;

4.6. ietver paziņojumu, ka "pilnīga informācija, kas sniedzama pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos".

5. Apdrošināšanas produkta informācijas dokumentā iekļauj šādu informāciju:

5.1. apdrošināšanas veidu atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 19. pantā noteiktajam;

5.2. kopsavilkumu par:

5.2.1. apdrošināšanas segumu, norādot apdrošināmos riskus;

5.2.2. vispārīgu informāciju par apdrošinājuma summu vai tās aprēķināšanas kārtību;

5.2.3. apdrošināšanas līguma darbības teritoriju;

5.2.4. riskiem, kuri nav iekļauti apdrošināšanas segumā;

5.3. apdrošināšanas prēmiju maksāšanas termiņus un kārtību;

5.4. izņēmumus, kad apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta;

5.5. apdrošinājuma ņēmēja pienākumus pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas;

5.6. apdrošinājuma ņēmēja pienākumus apdrošināšanas līguma darbības laikā;

5.7. apdrošinājuma ņēmēja pienākumus, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums;

5.8. apdrošināšanas līguma darbības termiņu;

5.9. apdrošināšanas līguma izbeigšanas noteikumus.

6. Apdrošināšanas produkta informācijas dokumentā neiekļauj uz klientu attiecināmu personalizētu informāciju.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvos noteikumus Nr. 78 "Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformējuma un satura prasību normatīvie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 120).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 20. janvāra direktīvas (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (pārstrādāta redakcija).

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
28.03.2024