Tiesību akts: spēkā esošs
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 280

Rīgā 2024. gada 25. martā
Prasības par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājumu pašriska saistības izpildei

1. Noteikumi nosaka prasības par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājumu pašriska saistības izpildei.

2. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājums pašriska saistības izpildei ir pietiekams, ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

2.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka bilances pašu kapitāla apmērs ir pozitīvs un vismaz trīs reizes lielāks par pašriska apmēru;

2.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka bilances apgrozāmo līdzekļu apmērs ir pietiekams, lai segtu īstermiņa kreditora saistības;

2.3. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka naudas līdzekļi atsevišķajos naudas kontos ir pietiekami, lai segtu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 31. panta otrajā daļā noteiktos prasījumus un saistības.

3. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieks nevar izpildīt šo noteikumu 2. punkta prasības, nodrošinājums pašriska saistības izpildei ir pietiekams, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

3.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniekam ir termiņnoguldījums kredītiestādes kontā, kas ir vismaz trīs reizes lielāks par pašriska apmēru, un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieks apliecina, ka šis termiņnoguldījums ir nodrošinājums pašriska saistības izpildei un ka tas netiks pārtraukts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma darbības laikā;

3.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniekam ir kredītiestādes izsniegta garantija apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka pašriska saistības izpildei par summu pašriska apmērā ar nosacījumu, ka garantiju nedrīkst pārtraukt pirms civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņa beigām un ka tā attiecas uz katru apdrošināšanas gadījumu;

3.3. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniekam ir noslēgts cits civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kurā nav paredzēts pašrisks un kurā vienlaikus iekļauti šādi nosacījumi:

3.3.1. līguma spēkā stāšanās datums un darbības termiņš ir tāds pats, kāds noteikts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, kurā ietverts pašrisks;

3.3.2. civiltiesiskās atbildības limits katram apdrošināšanas gadījumam nav mazāks par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, kurā ietverts pašrisks, noteikto pašriska apmēru;

3.3.3. līgums ir spēkā visu dalībvalstu teritorijā;

3.3.4. līgums paredz pagarināto paziņošanas periodu apdrošinātā riska iestāšanās gadījumā, kas ilgst vismaz trīs gadus pēc šā līguma darbības termiņa beigām.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 14. jūlija normatīvos noteikumus Nr. 88 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājuma pašriska saistības izpildei prasību normatīvie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 139).

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
28.03.2024