Tiesību akts: spēkā esošs
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 279

Rīgā 2024. gada 25. martā
Noteikumi par minimālo apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apjomu

1. Noteikumi nosaka minimālo apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apjomu.

2. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgajai personai (turpmāk – atbildīgā persona) un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam (turpmāk – izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks) ir jābūt prasmēm finanšu jautājumos, lai spētu saprast un izskaidrot klientam izplatāmo apdrošināšanas produktu, novērtēt klienta prasības un vajadzības un piedāvāt klienta prasībām un vajadzībām atbilstošu apdrošināšanas produktu, un jābūt šādām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamajām zināšanām:

2.1. par izplatāmo apdrošināšanas produktu noteikumiem, tai skaitā apdrošinātajiem riskiem, iespējām iekļaut papildriskus, kā arī par apdrošināšanas seguma izņēmumiem;

2.2. par sūdzību izskatīšanu;

2.3. par klientu prasību un vajadzību novērtēšanu;

2.4. par apdrošināšanas tirgu;

2.5. par darījumdarbības ētikas standartiem;

2.6. par piemērojamajiem tiesību aktiem, kas reglamentē:

2.6.1. apdrošināšanas līgumtiesības;

2.6.2. apdrošināšanas produktu izplatīšanu;

2.6.3. patērētāju tiesību aizsardzību;

2.6.4. nodokļus, ja tādi piemērojami izplatāmajam apdrošināšanas produktam;

2.6.5. personas datu aizsardzību;

2.6.6. sociālās un darba tiesības, ja tās piemērojamas izplatāmajam apdrošināšanas produktam.

3. Papildus šo noteikumu 2. punktā noteiktajam atbildīgajai personai un izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam, izplatot apdrošināšanas produktus Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 19. panta pirmajā daļā noteiktajos nedzīvības apdrošināšanas veidos, ir jābūt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamajām zināšanām par apdrošināšanas atlīdzības prasību izskatīšanu.

4. Papildus šo noteikumu 2. punktā noteiktajam atbildīgajai personai un izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam, izplatot apdrošināšanas produktus Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 19. panta otrajā daļā noteiktajos dzīvības apdrošināšanas veidos, ir jābūt šādām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamajām zināšanām:

4.1. par izplatāmo apdrošināšanas produktu noteikumiem, tostarp apdrošināšanas prēmijas noteikšanas principiem, kā arī par garantētajiem un negarantētajiem ieguvumiem;

4.2. par valsts pensiju sistēmas darbību un tās nodrošināto pensiju;

4.3. par piemērojamajiem tiesību aktiem, kas reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības;

4.4. par finanšu pakalpojumu tirgu, kas piedāvā iespēju veidot uzkrājumus;

4.5. par interešu konfliktu pārvaldību.

5. Papildus šo noteikumu 2. un 4. punktā noteiktajam atbildīgajai personai un izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam, izplatot apdrošināšanas ieguldījumu produktus, ir jābūt šādām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamajām zināšanām:

5.1. par dažādo ieguldījumu iespēju priekšrocībām un trūkumiem apdrošinājuma ņēmējiem;

5.2. par finanšu riskiem, kurus sedz apdrošinājuma ņēmēji;

5.3. par apdrošināšanas līgumiem, ar kuriem apdrošina dzīvības riskus, un citām uzkrājumu veidošanas iespējām.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvos noteikumus Nr. 77 "Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apjoma minimālo prasību normatīvie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 120).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 20. janvāra direktīvas (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (pārstrādāta redakcija).

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
28.03.2024