Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 99

Rīgā 2024. gada 13. februārī (prot. Nr. 7 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"

Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma
9. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 143. nr.; 2022, 77., 91., 129., 190. nr.; 2023, 44., 77., 169. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Civiliedzīvotāju izglītības ieguve notiek šo noteikumu 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 29.1, 30., 31., 32., 33., 34.1, 34.2 , 36.1 un 36.2 punktā noteiktajā kārtībā."

2. Papildināt ar 32.5 punktu šādā redakcijā:

"32.5 Civiliedzīvotāju, kuri uz 2023. gada 1. septembri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs" un minētā reģistrācija pirmreizēji ir veikta no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 1. septembrim, speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam speciālās pirmsskolas izglītības grupās un izglītojamiem no 5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, izglītojamiem pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu un profesionālās vidējās izglītības programmu ieguvei šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finansējumu piešķir 50 procentu apmērā laikposmam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. augustam. Privātām izglītības iestādēm, kā arī valsts dibinātām izglītības iestādēm ministrija minēto finansējumu pieprasa no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai". Valsts dibinātajā izglītības iestādē profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi civiliedzīvotājiem nodrošina izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros."

3. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Papildus šo noteikumu 9. punktā norādītajam finansējumam civiliedzīvotāja profesionālās vidējās izglītības programmas apguves nodrošināšanai tiek piešķirts finansējums ikmēneša stipendijas izmaksai 15 euro apmērā un vidējās profesionālās izglītības programmas īstenošanai 76,08 euro apmērā mēnesī par vienu civiliedzīvotāju, bet izglītības tematiskajai jomai "Mākslas" - 108,32 euro apmērā. Ministrija minēto finansējumu pieprasa no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai". Vasaras mēnešos, kad netiek īstenota profesionālās vidējās izglītības programma, šajā punktā minētais finansējums tiek piešķirts tikai ikmēneša stipendijas izmaksai 15 euro apmērā, ja civiliedzīvotājs nav atskaitīts no attiecīgās programmas. "

4. Papildināt ar 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.2 Civiliedzīvotājam, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu 10. un 11. klasē, visos mācību priekšmetos (kursos), kuros civiliedzīvotāja mācību snieguma vērtējums mācību priekšmeta (kursa) apguves noslēgumā vai 2023./2024. mācību gada noslēgumā ir zemāks par četrām ballēm vai nav saņemts, līdz 2024. gada 23. augustam organizē papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī par obligātajām prasībām izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē."

5. Papildināt ar 36.2 punktu šādā redakcijā:

"36.2 Civiliedzīvotājam, kurš 2023./2024. mācību gadā iegūst vispārējo izglītību 1.‒8. klasē un 10.‒11. klasē vai profesionālo vidējo izglītību 1.‒3. kursā, izglītības iestāde izstrādā individuālo izglītības programmas apguves plānu, kurā atbilstoši civiliedzīvotāja iepriekš iegūtajām zināšanām un prasmēm var pielāgot valsts izglītības standartos noteiktos sasniedzamos rezultātus. Izglītojamā mācību snieguma vērtēšana notiek atbilstoši individuālajā izglītības programmas apguves plānā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Šādā gadījumā izglītības iestāde papildus liecībai, izziņai par izglītības programmas daļēju apguvi vai citam dokumentam par izglītojamā sniegumu pievieno individuālo izglītības programmas apguves plānu."

Ministru prezidente E. Siliņa

Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša

15.02.2024