Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.06.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 100

Rīgā 2024. gada 13. februārī (prot. Nr. 7 22. §)
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.5. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.5. pasākumu "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam plānoto un pieejamo finansējumu;

1.4. prasības projekta iesniedzējam;

1.5. pasākuma atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu nosacījumus un piemērošanas kārtību pasākumā.

2. Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās personām ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem.

3. Pasākuma mērķa grupa ir personas ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem, kuriem ir noteikta I invaliditātes grupa vai trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

4. Pasākuma ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. programmas iznākuma rādītājs – jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu (izņemot sociālos mājokļus) kapacitāte – 54;

4.2. programmas rezultāta rādītājs – personu skaits, kuras izmanto jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus, gadā – 54.

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumā atbalsta veids ir grants.

8. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 11 738 120 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 9 977 402 euro un pašvaldības budžeta finansējums – 1 760 718 euro.

9. Pasākumam ir noteikts elastības finansējums 3 987 156 euro apmērā un līdz Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu pieņemšanai elastības finansējuma apmēru priekšfinansē no valsts budžeta un pašvaldību budžeta finansējuma. Projekta iesniegumos līdz elastības finansējuma piešķiršanai plāno pasākuma īstenošanai pieejamo attiecināmo finansējumu ne vairāk kā 7 750 964 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 6 588 319 euro apmērā un pašvaldību budžeta līdzfinansējumu – 1 162 645 euro apmērā, un elastības finansējuma priekšfinansējumu 3 987 156 euro apmērā, tai skaitā valsts budžeta finansējumu - 3 389 083 euro apmērā un pašvaldību budžeta līdzfinansējumu – 598 073 euro apmērā.

10. Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt no 2026. gada 1. janvāra palielināt pasākumam pieejamo kopējo finansējumu līdz pasākumam plānotajam šo noteikumu 8. punktā minētajam kopējam attiecināmā finansējuma apmēram.

11. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidusposma pārskatu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 56,12 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

12. Pasākuma ietvaros īsteno divus projektus. Pasākuma ietvaros var īstenot arī vairākus projektus, ja netiek pārsniegts pasākumam plānotais šo noteikumu 8. punktā minētais kopējā attiecināmā finansējuma apmērs. Atbildīgā iestāde informē sadarbības iestādi par pasākuma ietvaros uzaicināmajiem projekta iesniedzējiem, tiem pieejamo projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēru un sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem.

(MK 04.06.2024. noteikumu Nr. 329 redakcijā)

13. Pasākuma ietvaros projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota.

14. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

II. Prasības projekta iesniedzējam

15. Projekta iesniedzēji pasākuma ietvaros ir pašvaldības ar lielāko šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupas personu īpatsvaru un lielāko iedzīvotāju skaitu vai pašvaldību izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji.  Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, projekta iesniedzējs ir arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

16. Projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu, kuru sagatavo un iesniedz saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

17. Projekta iesniedzējs projektā pamato izvēlēto saimnieciski izdevīgāko sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājumu.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

18. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

18.1. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde, izņemot projekta iesnieguma izstrādi;

18.2. jaunu būvju būvniecība, esošu būvju un telpu pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība, kā arī teritorijas labiekārtošana;

18.3. materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde;

18.4. specializēto transportlīdzekļu iegāde mērķa grupas personu mobilitātes nodrošināšanai;

18.5. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi;

18.6. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

19. Pasākuma ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

19.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

19.2. netiešās attiecināmās izmaksas.

20. Šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

20.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika izmaksu attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

20.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

20.2.1. iepirkumu līgumu izmaksas šo noteikumu 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. un 18.6. apakšpunktā ​​​​​​​ minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un, ja komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojumu sniedzēju, arī šo noteikumu 18.5. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

20.2.2. nekustamā īpašuma iegādes izmaksas, ieskaitot nekustamā īpašuma tirgus cenas noteikšanu, un valsts nodevas, ja nekustamā īpašuma iegāde ir nepieciešama šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

21. Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētā projekta vadības personāla izmaksas nepārsniedz: 

21.1. 34 422 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas, un summu reizina ar projekta plānoto īstenošanas ilgumu gados, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir līdz 5 000 000 euro (ieskaitot). Ja projekta īstenošanas gads neietver 12 kalendāra mēnešus, šī gada izmaksu ierobežojumu aprēķina proporcionāli projekta īstenošanas kalendāra mēnešu skaitam;

21.2. 84 787 euro gadā, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir virs 5 000 000 euro. Ja projekta īstenošanas gads neietver 12 kalendāra mēnešus, šī gada izmaksu ierobežojumu aprēķina proporcionāli projekta īstenošanas kalendāra mēnešu skaitam.

22. Šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minēto izmaksu plānošanā un veikšanā ņem vērā, ka:

22.1. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības, būvprojekta tehniskā projekta vai skiču projekta stadijā būvekspertīzes, energosertifikācijas un energoaudita izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

22.2. teritorijas labiekārtošanai izmaksas plāno tādā apmērā, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā nodrošinātu būves nodošanu ekspluatācijā, izveidotu teritoriju atpūtas un brīvā laika pavadīšanai, rehabilitācijai un rekreācijai, kā arī nodrošinātu vides piekļūstamību šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām un citiem teritorijas un būves lietotājiem;

22.3. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanai un remontam, finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas un vadības personālam jaunu darba vietu radīšanai, ja esošo darba vietu aprīkojums ir nolietojies un tiek norakstīts, var paredzēt ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika izmaksu attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam un nodarbinātā iesaistes periodam projektā.

23. Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām, kas radušās uz darba tiesisko attiecību pamata.

24. Pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, uzskatāms par attiecināmām izmaksām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk  – regula Nr. 2021/1060), 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem.

25. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 18. punktā minēto atbalstāmo darbību izmaksām sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam veic avansa un starpposma maksājumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.–2027. gada plānošanas periodā.

26. Šo noteikumu 25. punktā minētos starpposma maksājumus sadarbības iestāde veic arī laikposmā, kad finansējuma saņēmējs izmanto saņemtā avansa maksājumu. Finansējuma saņēmējs avansa pieprasījumu sagatavo un sadarbības iestāde to apstiprina, ņemot vērā nosacījumu, ka plānotā avansa apmērs atbilst iespējai to izlietot deviņu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros. Finansējuma saņēmējam avansu sadarbības iestāde var piešķirt līdz 50 procentiem no projekta apstiprinātā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma līdz Eiropas Komisijas lēmumam par vidusposma pārskatu, ievērojot, ka avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

27. Pasākumu īsteno tiešā sinerģijā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.1. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana" trešo kārtu.

28. Finansējuma saņēmējs var pretendēt uz atbalstu pasākumā, ja infrastruktūra un nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir finansējuma saņēmēja vai finansējuma saņēmēja kontrolētas kapitālsabiedrības īpašumā. Ja nekustamais īpašums ir finansējuma saņēmēja kontrolētas kapitālsabiedrības īpašumā, tad finansējuma saņēmējam lietošanas tiesības ir uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad veikts projekta noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam.

29. Ja būve, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, atrodas uz zemes īpašuma, uz kuru finansējuma saņēmējam ir lietošanas tiesības, tās nav īsākas par pieciem gadiem no dienas, kad veikts projekta noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam un nekustamā īpašuma lietošanas tiesības ir nostiprinātas Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

30. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, nodrošina:

30.1. būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādi;

30.2. ēkas energoefektivitātes novērtēšanu, ja tā ir priekšnosacījums būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādei;

30.3. citas projekta īstenošanai nepieciešamās pamatojošās dokumentācijas izstrādi, ja tā ir vajadzīga šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

31. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plāno nekustamā īpašuma un zemes iegādi, tas, balstoties uz saimnieciskuma principu, projekta iesniegumā pamato nekustamā īpašuma un zemes iegādes nepieciešamību un saikni ar projekta mērķi.

32. Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, nodrošina šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu infrastruktūras izveidi šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām:

32.1. grupu māja (dzīvokļi);

32.2. dienas aprūpes centrs;

32.3. specializētās darbnīcas.

33. Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs vai finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs veic telpu aprīkošanai nepieciešamā materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, tai skaitā mēbeļu, datoru, datorprogrammatūras, tehnisko palīglīdzekļu un citu nepieciešamo ierīču un materiālu iegādi, šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām.

34. Īstenojot šo noteikumu 18.1., 18.2. un 18.3. apakšpunktā ​​​​​​​ minēto atbalstāmo darbību, finansējuma saņēmējs vai finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka papildus būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tiek sniegtas vides pieejamības ekspertu konsultācijas un veiktas specifiskas darbības vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai personām ar:

34.1. redzes traucējumiem;

34.2. dzirdes traucējumiem;

34.3. kustību un pārvietošanās traucējumiem;

34.4. garīga rakstura traucējumiem.

35. Finansējuma saņēmējs neplāno fosilo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanu šo noteikumu 32. punktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu infrastruktūras izveidei un, ciktāl tas ir attiecināms, šo noteikumu 18.1., 18.2. un 18.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas tehniskās specifikācijas prasībās iekļauj informāciju, kas pamato, ka paredzētie risinājumi ir videi draudzīgi un energoefektīvi un atbalsta horizontālā principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulas (ES)  2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 17. panta nozīmē) mērķu ievērošanu:

35.1. klimata pārmaiņu mazināšanai;

35.2. spējai pielāgoties klimata pārmaiņām;

35.3. ilgtspējīgai ūdens un jūras resursu izmantošanai un aizsardzībai;

35.4. pārejai uz aprites ekonomiku, ieskaitot atkritumu rašanās novēršanu un to reciklēšanu;

35.5. piesārņojuma novēršanai un kontrolei;

35.6. bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai.

36. Šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai finansējuma saņēmējs, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, var iegādāties specializētu transportlīdzekli šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupas personu pārvadāšanai, tostarp uz šo noteikumu 32. punktā minētajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām.

37.  Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

37.1. novērš dubultfinansēšanas riskus un nodrošina, ka projektā plānotās atbalstāmās darbības netiek finansētas vai līdzfinansētas, kā arī tās nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

37.2. piesaista šo noteikumu 18. punktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai nepieciešamo personālu vai pakalpojumu sniedzēju, īstenojot publiskos iepirkumus un nodrošinot, ka projekta īstenošanas laikā tiek ievēroti interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumi, vismaz paredzot, ka projekta vadībā un īstenošanā iesaistītie darbinieki un iepirkumu līgumu izpildītāji ir:

37.2.1. informēti par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem un krāpšanas pazīmēm, pienākumu ziņot par konstatētajām aizdomām, kā arī ir informēti par ziņotāju aizsardzību atbilstoši Trauksmes celšanas likumam;

37.2.2. parakstījuši apliecinājumus par interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. pantu un publiskos iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem;

37.3. publiskos iepirkumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, atklātu, nediskriminējošu konkursa procedūru un, kur tas ir attiecināms un atbilst projekta darbību specifikai, īsteno sociāli atbildīgus, inovatīvus zaļos publiskos iepirkumus;

37.4. projektā norāda būves enerģijas patēriņu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas, kā arī informē sadarbības iestādi par enerģijas patēriņu (megavatstundās) pēc projekta īstenošanas;

37.5. iepirkumu līgumos avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 50 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

37.6. nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumus, kas noteikti regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantā, normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās;

37.7. savā tīmekļvietnē un sociālajos tīklos ievieto informāciju par projekta īstenošanu un, ja nepieciešams, aktualizē to;

37.8. uzkrāj datus par šādiem horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" rādītājiem:

37.8.1. objektu skaits, kuros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;

37.8.2. konsultatīva rakstura pasākumu skaits par būvētās vides, informācijas tehnoloģiju risinājumu, informācijas tehnoloģiju piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem;

37.9. nodrošina, ka projekta ietvaros izveidotā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas tiks izmantota tikai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām;

37.10. nodrošina, ka pasākuma ietvaros izveidotajā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūrā projekta īstenošanas laikā, šo noteikumu 37.9. apakšpunktā minētajā periodā un ieguldījumu amortizācijas periodā netiek veikta saimnieciskā darbība;

37.11. informē sadarbības iestādi par plānotajām izmaiņām, ja ieguldījumu amortizācijas periodā paredzēts mainīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izmantošanas nosacījumus un tā rezultātā projekta darbības būs saistītas ar saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

38. Finansējuma saņēmējam ir aizliegts pasākuma ietvaros izveidoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūru pasākuma īstenošanas un šo noteikumu 37.9. apakšpunktā minētajā projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas periodā nodot valdījumā vai lietojumā citam saimnieciskās darbības veicējam, izņemot gadījumu, ja infrastruktūru nodod bezatlīdzības lietošanā sociālo pakalpojumu sniedzējam, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis deleģēšanas vai iepirkuma līgumu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām. Bezatlīdzības lietošanā nodotajā infrastruktūrā ir aizliegts veikt saimniecisko darbību un sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kas nav minēti šajos noteikumos.

39. Ja pasākuma ietvaros izveidotā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra projekta īstenošanas laikā vai šo noteikumu 37.10. apakšpunktā minētajā ieguldījumu amortizācijas periodā kļūst par infrastruktūru, kas saistīta ar saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, finansējuma saņēmējs no līdzekļiem, par kuriem nav saņemts komercdarbības atbalsts, atmaksā sadarbības iestādei nelikumīgi saņemto atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

40. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim.

41. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente E. Siliņa

Labklājības ministrs U. Augulis
06.06.2024