Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Saldū 2024. gada 25. janvārī

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā"

Izdoti ar Saldus novada domes
2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 1, 9. §)

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 6.2 daļu

1. Izdarīt Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Par aprūpes mājās pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā";

1.2. aizstāt noteikumos visā tekstā vārdus "aprūpes pakalpojums" attiecīgā locījumā ar vārdiem "aprūpe mājās pakalpojums" attiecīgā locījumā;

1.3. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt Saldus novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai (turpmāk - persona):

3.1. kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja personai pēc pilngadības ir noteikta invaliditāte;

3.2. ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ personas dzīvesvietā nevar nodrošināt šīs personas aprūpi, pašaprūpes spēju attīstību, saturisku brīvā laika pavadīšanu un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

3.3. ja Aģentūra ir konstatējusi šādas aprūpes nepieciešamību.";

1.4. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Aprūpe mājās pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska vai juridiska persona, kurai ir atbilstoša izglītība vai apliecinājums par sociālās aprūpes kvalifikāciju apmācība ne mazāk par 40 akadēmiskām stundām (turpmāk - pakalpojuma sniedzējs).";

1.5. svītrot 6. punktu.

1.6. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Aprūpe mājās pakalpojuma, vienas stundas izmaksa, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu, ir 5,24 euro stundā.";

1.7. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Aģentūra novērtē aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību un nosaka aprūpes pakalpojuma apjomu:

11.1. līdz 40 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, vai saņem specializētās darbnīcas pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta nepilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

11.2. līdz 60 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, vai saņem specializētās darbnīcas pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta pilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

11.3. līdz 80 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē vai persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un mācības neturpina veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa dēļ, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta nepilnu darba laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

11.4. līdz 160 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē vai persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un mācības neturpina veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa dēļ, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbināta pilnu darbu laiku vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.";

1.8. izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, nosakot aprūpes mājās pakalpojuma apjomu un pakalpojuma saņemšanas periodu atbilstoši personai noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par trijiem gadiem.".

1.9. svītrot 17. punktu.

2. Noteikumu 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk - Likuma) 9. panta pirmā daļa paredz, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 49 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 49) nosaka aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus, prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam, kā arī aprūpes pakalpojuma apjomu un vienas stundas izmaksas.

Aprūpes pakalpojuma maksimālais stundu skaitu mēnesī un minimālais vienas stundas izmaksas ir noteiktas Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" (turpmāk - Noteikumi Nr. 316). Lai nodrošinātu iespējami lielāku atbalstu un vecāki varētu atgriezties darba tirgū, kā arī valsts maksātu pašvaldībām līdzfinansējumu par nodrošināto pakalpojumu, 2024. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Noteikumos Nr. 316, kuros noteikts, ka pašvaldība var piešķirt arī lielāku aprūpes mājās pakalpojuma apjomu nekā līdz šim noteiktās - 80 stundas mēnesī. Pašvaldības var piešķirt aprūpes mājās pakalpojumu līdz 160 stundām mēnesī. No 2024. gada 1. janvāra aprūpes mājās pakalpojuma vienas stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, nevar būt mazākas par 5,24 euro stundā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

Ieņēmumu (pašvaldības dotācija) un izdevumu daļas palielinātas par 22250 euro. Līdz 2023. gada beigām aprūpes mājāspakalpojuma izdevumi tika segti no Eiropas Sociālā fonda finansējuma Deinstitucionalizācijas īstenošanas projekta ietvaros.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Sociālā ietekme - pozitīva ietekme. Nodrošinot iespēju saņemt aprūpes mājās pakalpojumu bērniem, kuriem ir atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, tiks atvieglota bērna vecāku ikdiena, uzlabojot personas ģimenes dzīves kvalitāti, spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

Ietekme uz vidi - nav paredzēta.

Ietekme uz iedzīvotāju veselību - nav paredzēta.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - nav paredzēta.

Ietekme uz konkurenci - nav paredzēta.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Administrēšanu turpinās nodrošināt Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests".

Aģentūra ir atbildīga par Noteikumu izpildes ievērošanu.

Noteikumu izpildi attiecībā uz privātpersonu iesnieguma izskatīšanu veic Aģentūra.

Noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

Noteikumi neparedz administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Tieša ietekme uz pašvaldības autonomajām funkcijām - nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus - īstenošanu.

Aģentūras darbinieki tiks iesaistīti Noteikumu īstenošanā, bet netiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi darbiniekiem, netiks veidotas jaunas darba vietas, u.tml.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Noteikumi attiecas uz sociālo jomu un to izpildi nodrošina Aģentūra. Noteikumu izpildē netiks iesaistītas citas institūcijas, kā arī netiks paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija.

Noteikumu izpildes nodrošināšanai nebūs nepieciešami papildu resursi.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai, jo nav citu veidu, kā noteikt kārtību, kādā tiek papildināti un aktualizēti Aģentūras sniegtie pakalpojumi.

Samērīguma tests: pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai; nav saudzējošāku līdzekļu leģitīmā mērķa sasniegšanai; pašvaldības rīcība ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Jautājums izskatīts un atbalstīts Sociālo jautājumu komisijā un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Saistošo noteikumu projekts no 2024. gada 4. janvāra līdz 2024. gada 18. janvārim (divas nedēļas) publicēts Saldus novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.saldus.lv, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļi nav saņemti.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

15.02.2024