Tiesību akts: spēkā esošs
Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2024

Kuldīgā 2024. gada 25. janvārī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, p. 92.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta
1.4 un 1.6 daļu, 5. panta 1.1 daļu, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) likmes un nodokļa atvieglojumus, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas, kā arī nosaka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Personām, kuras nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, nodokļa atvieglojums kvalificējams kā de minimis atbalsts, kas tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) nosacījumiem līdz tās darbības termiņa beigām. Piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām un citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

3. Saistošo noteikumu kontekstā termins – Būvei piekritīga zeme – ir zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un attiecīgi, tiek noteikta šādā veidā:

3.1. lauku teritorijā – ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2 ha platībā;

3.2. pilsētu vai ciemu teritorijā – uz zemes vienības par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2000 m² platībā;

3.3. ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai, ievērojot šo noteikumu 3.1. un 3.2. punktu attiecināmās prasības;

3.4. ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai, ievērojot šo noteikumu 3.1. un 3.2. punktu attiecināmās prasības.

II. Nekustamā īpašuma objekti, kas netiek aplikti ar nodokli

4. Papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem nekustamā īpašuma objektiem ar nodokli Kuldīgas novadā netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas neatkarīgi no to platības.

5. Šo noteikumu 4. punkts neattiecas uz garāžām.

III. Nekustamā īpašuma objekti, kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodokļa likmi

6. Ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.4 daļā noteikto nodokli 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, tiek apliktas būves, kuras iekļautas Kuldīgas novada būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvalde) apstiprinātā Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sarakstā.

7. Paaugstinātā nodokļa maksāšanas pienākums par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.4 daļā noteiktajām būvēm izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

7.1. būve savesta kārtībā, un par to saņemts pozitīvs būvinspektora atzinums;

7.2. būve nojaukta un dzēsta no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

8. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

8.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

8.2. būves kadastrālās vērtības.

9. Saistošo noteikumu 8. punktā minētajā gadījumā paaugstinātā nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Nekustamo īpašumu nodaļa saņem informāciju no Būvvaldes vai būves īpašnieka par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

IV. Nodokļa atvieglojumi

10. Nodokļa atvieglojumus fiziskai vai juridiskai personai – nekustamā īpašuma īpašniekam vai nomniekam (lietotājam) var piešķirt šādos gadījumos:

10.1. par ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja persona ar saviem finanšu resursiem ir veikusi vēsturisko ēku (kas vecākas par 60 gadiem) dabā esošu jumtu vai fasāžu atjaunošanas darbus Kuldīgā Vecpilsētas teritorijā (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā un UNESCO saraksta teritorijā, saskaņā ar Pielikumu), kā arī ēkas un būves, kas ir valsts kultūras pieminekļi arī ārpus šīs teritorijas, un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība;

10.2. par zemi, ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja persona ar saviem resursiem piedalījusies uz tās īpašumā esošu pašvaldības infrastruktūras (publiskais apgaismojums, pievedceļi, ietves, stāvlaukumi, inženiertīkli u.tml.) izbūvē vai sakārtošanā un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība;

10.3. par zemi, ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja juridiskā persona ir ražošanas uzņēmums un iepriekšējā taksācijas periodā tas ir veicis kapitāla investīcijas konkrētajā īpašumā esošās ražotnes paplašināšanai (investīcijas ēku un būvju rekonstrukcijā, kā arī liela apjoma ražošanas iekārtu iegādē) vismaz 25 000,- EUR apmērā;

10.4. par zemi, ēkām un būvēm, ja juridiska persona konkrētajā nekustamajā īpašumā ir veikusi kapitāla investīcijas jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai, sākot ar otro gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojuma apmērs nosakāms atkarībā no investīciju apjoma:

10.4.1. 25 % – ja investīciju apjoms ir no 100 000 EUR – 200 000 EUR;

10.4.2. 50 % – ja investīciju apjoms ir no 200 000 EUR – 400 000 EUR;

10.4.3. 70 % – ja investīciju apjoms ir no 400 000 EUR – 700 000 EUR;

10.4.4. 90 % – ja investīciju apjoms ir vairāk kā 700 000 EUR.

10.5. par telpu grupām, ēkām vai būvēm 25 % apmērā no nodokļa summas, ja īpašums Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts ar attiecīgajai saimnieciskajai darbībai atbilstošu lietošanas veidu un atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai tiek izmantots savas uzņēmējdarbības veikšanai atbalstāmajās nozarēs:

10.5.1. viesu nami, viesnīcas, moteļi un kempingi;

10.5.2. amatniecības izstrādājumu ražošanas vai tirdzniecības vietas;

10.5.3. ēdināšanas iestādes;

10.5.4. suvenīru tirdzniecības vietas.

10.6. juridiskām personām par zemi, ēkām un būvēm 25 % apmērā no nodokļa summas, ja juridiskā persona iepriekšējā taksācijas periodā konkrētajā nekustamajā īpašumā izveidojusi 5–10 jaunas darbavietas, 50 % apmērā – ja izveidojusi 10–20 jaunas darbavietas un 70 % apmērā, ja izveidojusi vairāk par 20 jaunām darbavietām un strādājošo darba samaksa šajās darbavietās nav zemāka par nozares vidējo darba algu;

10.7. par zemi, uz kuras vai zem kuras atrodas pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībām piederoši maģistrālie komunikāciju tīkli 25 % apmērā no nodokļa summas;

10.8. par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi, kurā persona deklarēta:

10.8.1. maznodrošinātām personām – 50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam;

10.8.2. vientuļiem pensionāriem vecākiem par 70 gadiem – 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 EUR apmērā;

10.8.3. personai ar 1. grupas invaliditāti – 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 EUR apmērā;

10.8.4. personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti vai personu ar 1. grupas invaliditāti, kurš ir šīs personas mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem – 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 EUR apmērā;

10.8.5. personām, kuras piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā vai 1991. gada barikāžu dalībniekiem – 25 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 EUR apmērā;

10.8.6. ja nekustamais īpašums ir cietis ugunsgrēka nelaimē – 90 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

10.8.7. personai, ja persona (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un, ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, piemēro atlaidi 90 % apmērā no taksācijas gadā aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļu summas, bet ne vairāk kā 500 EUR apmērā. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustāmā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā punktā minētajiem bērniem.

10.9. 90 % apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas nodokļa maksātājiem (nomniekiem) par Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajām ēkām (telpu grupām), kas tiek izmantotas (iznomātas) organizācijas (biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai.

10.10. Par zemi, ēkām un būvēm saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām un juridiskām personām), kuru saimnieciskā darbība tiek negatīvi ietekmēta pašvaldības pasūtīto infrastruktūras objektu (ielas, ceļi, publiskais apgaismojums, pievedceļi, ietves, stāvlaukumi, inženiertīkli u.tml.) būvdarbu izpildes kavējumu gadījumos:

10.10.1. 25 % apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma nodokļa summas;

10.10.2. 50 % apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja nekustamais īpašums ir saimnieciskās darbības veicēja darbības veikšanas vieta un, ja pašvaldības pasūtīto būvdarbu kavējums radījis būtisku negatīvu ietekmi uz saimnieciskās darbības rādītājiem (piemēram, apgrozījuma būtisks (vismaz 20 %) samazinājums u.tml.).

V. Nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība

11. Lai saņemtu iepriekšminētos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļu maksātājam jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Šis punkts var neattiekties uz 10.8.1.–10.8.5., 10.8.7. vai 10.9., apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumu, ko nodokļu speciālists aprēķina, ja vien pašvaldības rīcībā ir minētā informācija.

Ja pašvaldības rīcībā nav pieejama nepieciešamā informācija, kas dotu tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu, minētais atvieglojums tiek piešķirts pēc attiecīga iesnieguma un dokumentācijas saņemšanas.

12. Iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata, izvērtē un lēmumus pieņem Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrācija.

13. Pamats šo noteikumu 10.1.–10.4. apakšpunktos noteikto atvieglojumu piešķiršanai ir pašvaldības saskaņojums pirms darbu veikšanas (par 10.1.–10.3. punktos norādīto), akts par darbu pabeigšanu objektā un tā nodošanu ekspluatācijā (ja attiecināms), izmaksu tāme un attaisnojuma dokumenti par veiktajiem maksājumiem, vai citi pierādījumi, kuru pamatotību izvērtē Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrācija, piešķirot nodokļa atvieglojumu.

14. Atvieglojumi par šo noteikumu 10.1.–10.4. apakšpunktos minētajiem darbiem, ieguldījumiem un/vai investīcijām, ja no to veikšanas brīža nav pagājuši vairāk kā 36 mēneši, var tikt piemēroti atkārtoti līdz brīdim, kad tiek segti 50 % no saskaņoto ieguldījumu apjoma, bet ne ilgāk kā 5 gadus par vieniem un tiem pašiem ieguldījumiem vai investīcijām. Iesniegumam ir jāpievieno ieguldījumus apliecinoši dokumenti – tāmes ar izmaksu atšifrējumiem, maksāšanas uzdevumi, līgumu kopijas un/vai tamlīdzīgi pierādījumi.

15. Lai saņemtu 10.6. apakšpunktā minēto nodokļa atvieglojumu, iesniegumam ir jāpievieno apliecinājums par strādājošo darbinieku skaitu uzņēmumā iepriekšējos taksācijas periodos. Atvieglojums tiek piemērots uz 1 gadu nākamajam nodokļa aprēķināšanas periodam, pamatojoties uz darbavietu skaitu, kurās darbinieki strādā vismaz 1 gadu, ja no to darbinieku skaita palielināšanas brīža nav pagājuši vairāk kā 36 mēneši.

16. Lai saņemtu atvieglojumus 10.8.4.–10.8.6. apakšpunktos minētos atvieglojumus, iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piešķiršanas pamatojumam atbilstošu dokumentāciju, t.i., pievieno tikai attiecināmos dokumentus, piemēram, invaliditātes apliecības kopiju, izziņu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju, Biedrības "1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība" iesniegtā personu saraksta vai uzrādot apliecību.

17. Lai saņemtu 10.9. apakšpunktā minēto nodokļa atvieglojumu, organizācijai (biedrībai vai nodibinājumam), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, atvieglojumus piešķir, ja ir spēkā nomas līgums ar Kuldīgas novada pašvaldību, organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ēka (telpu grupa) tiek izmantota sabiedriskā labuma darbības jomā. Minētais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc sabiedriskā labuma organizācijas statusa zaudēšanas.

18. Noteikumu 10.10. apakšpunktā minētais nodokļa atvieglojums tiek piešķirts saimnieciskās darbības veicējiem:

18.1. ja saimnieciskā darbība tiek veikta nekustamajā īpašumā, kas atrodas būvdarbu īstenošanas vietas teritorijā vai, kurā var nokļūt tikai no/caur būvdarbu īstenošanas vietas teritorijas;

18.2. ja iesniedzējs nekustamajā īpašumā veic saimniecisko darbību un par minēto faktu pieejama informācija no publiskām iestādēm vai to uzturētiem reģistriem, vai attiecināmiem iesniedzēja iesniegtiem pierādījumiem;

18.3. ja no būvdarbu pabeigšanas dienas nav pagājuši vairāk kā 12 mēneši;

18.4. atvieglojuma piešķiršanas periods sākas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad nodokļa maksātājam rodas tiesības to saņemt, un turpinās līdz taksācijas gada beigām, vai līdz brīdim, kad beidz pastāvēt apstākļi, uz kuru pamata tas tika piešķirts;

18.5. ja iesniedzējs pretendē uz šo noteikumu 10.10.2. punktā paredzēto atbalstu, iesniegumam jāpievieno pierādījumi par pašvaldības pasūtīto būvdarbu kavējuma negatīvo ietekmi uz saimnieciskās darbības rādītājiem;

18.6. saimnieciskā darbība nekustamajā īpašumā tiek veikta vismaz 24 mēnešus pirms pašvaldības pasūtīto būvdarbu uzsākšanas brīža.

19. Nodokļu atvieglojumi tiek piešķirti konkrētajam nekustamajam īpašumam.

20. Atvieglojumi netiek summēti un netiek piemēroti vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus pēc vairākiem punktiem, piemērojams lielākais no atvieglojumiem.

21. Noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro, ja personai lēmuma pieņemšanas dienā nav Kuldīgas novada pašvaldības budžetā iemaksājamā nekustamā īpašuma nodokļa parāda vai valsts budžetā iemaksājamo noteikto nodokļu maksājumu parādu, kas pārsniedz 150 EUR. Šajā punktā noteiktais neattiecas uz šo noteikumu 10.8. punkta apakšpunktos noteiktajiem atvieglojumiem.

22. Ja iesniedzējs atbilst šajos noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem (izņemot 10.10. punkta gadījumam), nodokļa atvieglojums tiek piešķirts:

22.1. par visu taksācijas gadu, ja iesniegums tiek iesniegts taksācijas gadā no 1. janvāra līdz 31. martam;

22.2. par taksācijas gadu, sākot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas, ja iesniegums tiek iesniegts taksācijas gadā pēc 31. marta;

22.3. noteikumu 10.8.6. apakšpunktā minētajā gadījumā nodokļa atvieglojums piešķirams uz 36 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par taksācijas gadu, sākot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas, ja no ugunsgrēka nelaimes nav pagājuši vairāk kā 36 mēneši.

23. De minimis atbalsta saņemšanas nosacījumi:

23.1. De minimis atbalsts netiek piešķirts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Ja Persona vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas minētas Komisijas regula Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, tad tā nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

23.2. Personai šo noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regula Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regula Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

23.3. Lai saņemtu atvieglojumu par nekustamajiem īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, personas, pirms iesnieguma iesniegšanas, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavo un apstiprina Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 715) 1. pielikumā minēto informāciju un iesniegumam pievieno sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku (PDF formātā) vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru.

23.4. Pašvaldībai veic piešķirtā de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 715 un nodrošina pretendenta veidlapā iekļautās informācijas pārbaudi.

23.5. Vienas darba dienas laikā pēc atbalsta piešķiršanas dienas, pašvaldība reģistrē piešķirto atbalstu de minimis uzskaites sistēmā.

23.6. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad pašvaldības pieņem lēmumu par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

23.7. Pašvaldība uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu 10 fiskālos gadus no brīža, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, savukārt, de minimis atbalsta saņēmējs – 10 fiskālos gadus no konkrētā atbalsta piešķiršanas dienas.

23.8. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.

23.9. De minimis atbalstu šo saistošo noteikumu ietvaros piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā minēto spēkā esamības termiņu, kas ir noteikts līdz 2024. gada 30. jūnijam.

VI. Nodokļa iekasēšanas kārtība

24. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi noslēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

25. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

26. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

VII. Noslēguma jautājumi

27. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Kuldīgas novada domes 2021. gada 2. augusta saistošos noteikumus Nr. KNP/2021/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā".

Pārejas noteikums

1. Saistošo noteikumu 8. punkts stājas spēkā ar 2025. gada 1. janvāri.

Pielikumā: Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorija un UNESCO saraksta teritorija.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska
Pielikums
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2024
"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā"
Kuldīgas Vecpilsētas teritorijas (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā un UNESCO saraksta iekļaujamā teritorijā
Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumu Nr. 1/2024 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli1. panta 2.1 daļu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmo daļu, 3. panta 1.4 un 1.6 daļu, 5. panta trešo daļu un ceturto daļu, 9. panta otro daļu, kas paredz pašvaldībai tiesības saistošajos noteikumos noteikt kārtību nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai atsevišķos gadījumos.

Atsevišķas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normas pilnvaro pašvaldību ar saistošajiem noteikumiem noteikt atšķirīgu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību, piemēram:

– noteikt, ka ar nodokli netiek apliktas arī dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas;

– noteikt, ka nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) lietotāji (saistošie noteikumi jāpublicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim);

– noteikt, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības (saistošie noteikumi jāpublicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim);

– noteikt, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības (saistošie noteikumi jāpublicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim);

– noteikt nodokļa atvieglojumu maznodrošinātām personām līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par noteiktiem nodokļa objektiem;

– noteikt nodokļa atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

– noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Saistošie noteikumi nosaka:

– ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos nekustamā īpašuma objektus;

– nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus;

– nekustamā īpašuma nodokļa likmes;

– nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžeta izdevumiem, nav nepieciešami papildus resursi.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekmi uz konkurenci (aktuālo situāciju, prognozes tirgū un atbilstību brīvai un godīgai konkurencei)Nosakot palielinātu nekustamā īpašuma nodokli būvēm, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas, vai cilvēku drošību apdraudošas, tiek veicināta apkārtējās vides sakopšana un drošība.

Nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi un konkurenci pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmē iedzīvotāju veselību.

Attiecībā par atvieglojumiem saimnieciskās darbības veicējiem, atbilstoši Kuldīgas novada dome ar 21.12.2023. lēmumu "Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu paredzēšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām" /prot. Nr. 16, p. 52, konceptuāli nolēma paredzēt nodokļa atvieglojumus saimnieciskās darbības veicējiem, kuru saimnieciskā darbība tiek negatīvi ietekmēta pašvaldības veikto būvdarbu ieilgšanas gadījumos, jo:

- Pašvaldību likuma 4. pants paredz pašvaldības funkcijas:

o pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

o pirmās daļas 12. punkts nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu.

- Juridiskajā literatūrā (Torgāns K. Saistību tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014) ar nepārvaramu varu tiek saistīts notikums, ko raksturo četras pamatpazīmes: (1) No tā nav iespējams izvairīties, un tā sekas nav iespējams pārvarēt; (2) Saprātīga persona (..) to nevarēja paredzēt; (3) Tas nav noticis puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; (4) Tas saistību izpildi ne tikai apgrūtina, bet padara neiespējamu.

- Ņemot vērā iepriekš minēto, būvdarbu teritorijā faktiski strādājošo komersantu uzņēmējdarbība ilgstoši var tikt pakļauta pašvaldības, kā pasūtītāja, realizētu projektu ietekmei, proti, ilgstoši apgrūtināta piekļuve komercdarbības veikšanas vietai. Pašvaldība secina, ka faktiski komersanti var atrasties nepārvaramas varas ietekmē, jo nevarot izmantot pašvaldības infrastruktūru normālos ikdienas apstākļos ne tikai sākotnēji plānoto būvdarbu izpildes laikā, bet arī pēc sākotnēji noteiktā būvdarbu gala izpildes termiņa.

- Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta trešā daļa nosaka, ka Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām (..). Likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka, ka Pašvaldība var noteikt atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu (..).

- Ņemot vērā, ka normatīvie akti neparedz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu citādi, kā vien likumā Par nodokļiem un nodevām noteiktajos gadījumos (t.i., nodokļu parādniekiem vai citos īpašos apstākļos) un izstrādājot saistošos noteikumus, secināms, ka pašvaldības iespējas atbalstīt uzņēmējdarbību gadījumos, kad pati pašvaldība pastarpināti ietekmē uzņēmējdarbības vidi, ir paredzēt īpašu atvieglojumu kārtību saistošajos noteikumos

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijāmNav paredzēta būtiska ietekme uz administratīvajām procedūrām.

Nav ietekmes uz administratīvo procedūru izmaksām.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpildi nodrošina novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa, būvvalde un nodokļa administrators.

Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, reorganizācija, vai jaunu darba vietu izveide.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi, un rīcība ir atbilstoša augstāk stāvošiem normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaistošie noteikumi publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 09.01. 2024. līdz 23.01.2024.

Publikācijā noteiktajā termiņā nav saņemti rakstiski vai mutiski priekšlikumi.

Izskatīšanas laikā Finanšu komitejas sēdē, sarunā ar deputātiem, izskan priekšlikumi, kuru dēļ tiek precizēti 18. punkta prasības nodokļu atvieglojuma izskatīšanas piešķiršanas kārtībā.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska
15.02.2024