Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6/2024

Ādažos 2024. gada 25. janvārī

Par Ādažu pagasta padomes 17.08.2004. saistošo noteikumu Nr. 34 "Par nekustamo īpašumu "Vālodzītes", "Vīgriezes", "Rītarasas" un "Saulespļava" sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā - nekustamā īpašuma "Rītarasas" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80440050138

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 2 § 19)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
29. pantu

Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Ādažu pagasta padomes 17.08.2004. saistošie noteikumi Nr. 34 "Par nekustamo īpašumu "Vālodzītes", "Vīgriezes", "Rītarasas" un "Saulespļava" sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem" daļā - nekustamā īpašuma "Rītarasas" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80440050138.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

13.02.2024