Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/2024

Ādažos 2024. gada 25. janvārī

Par Ādažu novada domes 27.06.2006. saistošo noteikumu Nr. 19 "Par nekustamo īpašumu "Veckūlas" 3.z.g., "Sakarnieki" un "Jaunkūlas-4" detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā - zemes vienībās Plostnieku ielā 1, Ādažos, Ādažu nov. (kadastra apzīmējums 8044 010 0099) un Jaunkūlu ielā 1A, Ādažos, Ādažu nov. (kadastra apzīmējums 8044 010 0102)

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 2 § 16)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
29. pantu

Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Ādažu novada domes 27.06.2006. saistošie noteikumi Nr. 19 "Par nekustamo īpašumu "Veckūlas" 3.z.g., "Sakarnieki" un "Jaunkūlas-4" detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" daļā - zemes vienībās Plostnieku ielā 1, Ādažos, Ādažu nov. (kadastra apzīmējums 8044 010 0099) un Jaunkūlu ielā 1A, Ādažos, Ādažu nov. (kadastra apzīmējums 8044 010 0102).

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

13.02.2024