Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 81

Rīgā 2024. gada 6. februārī (prot. Nr. 6 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumos Nr. 343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
18. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumos Nr. 343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 75. nr.; 2014, 215. nr.; 2016, 246. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Reģistrācijai reģistrā persona, kas vēlas sniegt pārvaldīšanas pakalpojumu, iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegumu, aizpildot speciālu tiešsaistes formu un parakstot ar elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē bis.gov.lv. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
6.1. vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai);
6.2. personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai);
6.3. ja attiecināms, informācija par ārvalstnieku (dzimšanas datums, vārds un uzvārds) vai informācija par ārvalsts juridisku personu (mītnes valsts, reģistrācijas numurs mītnes valstī, nosaukums);
6.4. publiskojamā kontaktinformācija (juridiskas personas faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi), tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tīmekļvietnes adrese);
6.5. kontaktinformācija saziņai ar reģistra iestādi (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, piekrišana, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi);
6.6. pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas teritorija (pagasts, novads, pilsēta vai valsts);
6.7. informācija par pārvaldnieku vai pārvaldnieka darbinieku (vārds, uzvārds, pienākumu izpildes uzsākšanas datums, informācija par nodarbinātību (ja attiecināms) un termiņš (ja nodarbināts uz noteiktu laiku)), kā arī informācija par darbinieka kvalifikāciju (ja attiecināms), pievienojot pārvaldnieka vai tā darbinieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
6.8. informācija par pārvaldāmo dzīvojamo māju:
6.8.1. adrese;
6.8.2. pārvaldīšanas termiņš, pievienojot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu;
6.8.3. informācija par atbildīgo darbinieku;
6.8.4. informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto kontaktpersonu, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti (vārds, uzvārds, e-pasta adrese)."

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pārvaldniekam ir pienākums pēc izmaiņu izdarīšanas informēt par to Būvniecības valsts kontroles biroju, aizpildot speciālu tiešsaistes formu un parakstot ar elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē bis.gov.lv, kā arī, ja nepieciešams, pievienojot izmaiņas apliecinošus dokumentus, ja:
8.1. pārvaldnieks vai tā darbinieks uzsācis vai pārtraucis pildīt ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos pienākumus;
8.2. ir noslēgts vai pārtraukts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums;
8.3. mainījusies cita reģistrā norādītā informācija par pārvaldnieku."

3. Svītrot 8.1 punktu.

4. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Par reģistrāciju vai reģistrā iesniegto ziņu aktualizāciju Būvniecības valsts kontroles birojs rakstiski paziņo pārvaldniekam 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas."

5. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ja Būvniecības valsts kontroles birojs konstatē, ka pārvaldnieka iesniegtais iesniegums ir aizpildīts nepilnīgi, Būvniecības valsts kontroles birojs rakstiski informē iesniedzēju, ka ieraksta izdarīšana tiek atlikta uz mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas, un norāda iesniedzamos dokumentus."

6. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Pārvaldnieku izslēdz no reģistra, ja pārvaldnieks ir iesniedzis Būvniecības valsts kontroles birojā attiecīgu iesniegumu, aizpildot speciālu tiešsaistes formu un parakstot ar elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē bis.gov.lv."

7. Papildināt ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Būvniecības valsts kontroles birojs lēmumu par pārvaldnieka izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā no dienas, kad kļuvis zināms par pārvaldnieka izslēgšanu no komercreģistra vai saimnieciskās darbības izbeigšanu."

8. Svītrot 1. pielikumu.

9. Svītrot 2. pielikumu.

10. Svītrot 3. pielikumu.

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis

13.02.2024