Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 94

Rīgā 2024. gada 6. februārī (prot. Nr. 6 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
35. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 177. nr.; 2020, 96D. nr.; 2023, 110. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1 darbība, kurai ir saimniecisks raksturs, - jebkura darbība, kas ietver preču vai pakalpojumu piedāvāšanu tirgū, tai skaitā pētniecības infrastruktūras iznomāšana, komersantu uzdevumā īstenoti pakalpojumi vai līgumpētījumi;".

2. Papildināt ar 2.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.1 platforma - pētniecības organizāciju un platformas sadarbības partneru apvienība, kurus vieno līgumsaistības un kur viena no līgumslēdzējām pusēm ir platformas vadošais partneris;".

3. Papildināt ar 2.12.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.2 platformas izvērtēšanas kvalitātes slieksnis - minimālais sasniedzamais punktu skaits katrā šo noteikumu 69.183. apakšpunktā minētajā kritērijā atsevišķi vai kopumā, kas norādīts platformas pieteikuma konsolidētajā vērtējumā;".

4. Papildināt ar 2.12.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.3 platformas projekta galvenie izpildītāji - zinātnieki un speciālisti, kuri īsteno platformas projektu un atbild par tā daļu izpildi;".

5. Papildināt ar 2.12.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.4 platformas projekta grupa - zinātniskā grupa, kas piedalās platformas projekta īstenošanā. Platformas projekta grupas sastāvā ir platformas projekta vadītājs, platformas projekta galvenie izpildītāji (ja tādi ir nepieciešami) un platformas projekta izpildītāji;".

6. Papildināt ar 2.12.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.5 platformas projekta izpildītāji - platformas projekta grupas locekļi, kuri veic atsevišķus uzdevumus platformas projekta īstenošanā un atbild par attiecīgo platformas projekta daļu izpildi;".

7. Papildināt ar 2.12.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.6 platformas projekta vadītājs - zinātnieks, kurš vada platformas projektu un nodrošina tā īstenošanu, plāno un pārrauga platformas projekta uzdevumu izpildi, ir atbildīgs par platformas projektā iesaistīto personu darbību atbilstoši platformas projektā noteiktajiem uzdevumiem un zinātniskās pētniecības ētikas kritērijiem un par platformas projekta izpildes gaitu raksturojošās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un platformā noteikto kārtību;".

8. Papildināt ar 2.12.7 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.7 platformas projektu vadības grupa - platformas ietvaros izveidotā platformas projektu vadības grupa, kura sastāv no uzaicinātajiem zinātniskajiem un nozares ekspertiem (tai skaitā ārvalstu ekspertiem) ar balsstiesībām. Platformas projektu vadības grupā bez balsstiesībām var piedalīties platformas pārstāvji, ievērojot interešu konflikta novēršanas, caurspīdīguma un vienlīdzības principu;".

9. Papildināt ar 2.12.8 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.8 platformas vadītājs - zinātnieks vai speciālists, kurš vada platformu un nodrošina tās darbību, plāno un pārrauga platformas uzdevumu izpildi, atbild par platformā (tai skaitā platformas projektos) iesaistīto personu darbību atbilstoši platformai noteiktajiem uzdevumiem un zinātniskās ētikas normām, kā arī nodrošina platformas darbības gaitu raksturojošās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu atbilstoši šiem noteikumiem;".

10. Papildināt ar 2.12.9 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.9 platformas vadošais partneris - pētniecības organizācija, kura pēdējā zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā novērtējumā ir novērtēta ar vērtējumu "3", "4" vai "5";".

11. Papildināt ar 2.18.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.18.1 speciālists - persona, kura ieguvusi vismaz maģistra grādu un kuras prasmes un pieredze ir pietiekama, lai sniegtu pamatotus spriedumus, ieteikumus un risinājumus platformas vadīšanai un uzdevumu sasniegšanai (piemēram, persona ar pieredzi biznesa attīstības vai komercializācijas jomā);".

12. Papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Šo noteikumu 2. punktā minētie termini, izņemot šo noteikumu 2.9., 2.13., 2.14., 2.15., 2.21., 2.22. un 2.23. apakšpunktā minētos terminus, attiecas arī uz platformas darbību."

13. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Programma ir nozares ministrijas valsts pasūtījums, kuru īsteno pētniecības ietvaros, lai radītu jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas, attīstītu jaunus produktus, procesus un pakalpojumus nozaru problēmu risināšanai un stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanai, atbalstītu valsts politikas prioritāšu īstenošanu, aktīvi izmantojot pētniecības rezultātus politikas izstrādei, un nodrošinātu pētniecības pamanāmību sabiedrībā, kā arī stiprinātu saikni starp pētniecību un prioritārām valsts politikas jomām. Ilgtermiņa programma ir programma, kuras darbība ir ilgāka par trim gadiem."

14. Papildināt ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Ilgtermiņa programmas ietvaros izveidoto platformu un platformu projektu pieteikšana, ekspertīze, īstenošana un finansēšana, kā arī finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole

69.1 Ilgtermiņa programmu izstrādā nozares ministrija sadarbībā ar šo noteikumu 69.4 punktā minēto ilgtermiņa programmas stratēģiskās vadības padomi, definējot ilgtermiņa programmas nosaukumu, virsmērķi (ja nepieciešams), mērķi, īstenošanas laiku, finansējuma apmēru, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Ilgtermiņa programmas izstrādes gaitā nozares ministrija konsultējas ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un padomi. Ilgtermiņa programmu apstiprina Ministru kabinets ar rīkojumu (turpmāk - Ministru kabineta rīkojums par ilgtermiņa programmu).

69.2 Platformas atlasa ilgtermiņa programmas atklātā platformu pieteikumu konkursā (turpmāk - platformu konkurss), izvērtējot tās atbilstoši platformu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (turpmāk - platformu administratīvie kritēriji), platformu kvalitātes kritērijiem un nozares kritērijiem. Platformu projektus atlasa ilgtermiņa programmas atklātā platformas projektu pieteikumu konkursā saskaņā ar šo noteikumu 69.211.1. apakšpunktu.

69.3 Platforma nodrošina ar saimniecisko darbību nesaistītas ilgtermiņa programmas un platformas projekta īstenošanu un platformas projekta rezultātu sasniegšanu atbilstoši līguma par sadarbību platformā nosacījumiem un noteiktajiem termiņiem. Platformas pieteikumā platformas pieteikuma iesniedzējs skaidri nodala darbības, kurām nav saimnieciska rakstura (un ar tām saistītās finanšu plūsmas), no darbībām, kurām ir saimniecisks raksturs. Ja pētniecības organizācija veic arī citas darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, tā nodala šīs darbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām pētniecības organizācijas darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām. Platformas darbības laikā var piesaistīt citas pētniecības organizācijas un platformas sadarbības partnerus, noslēdzot ar tiem līgumu par sadarbību platformā.

69.4 Ilgtermiņa programmai izveido ilgtermiņa programmas stratēģiskās vadības padomi atbilstoši šo noteikumu 6. punktam.

69.5 Ilgtermiņa programmas izpildes nodrošināšanai padome:

69.51. nozares ministrijas uzdevumā izstrādā platformu konkursa nolikumu vai piedalās platformu konkursa nolikuma izstrādē, ja platformu konkursa nolikumu izstrādā nozares ministrija;

69.52. organizē un īsteno platformu konkursu;

69.53. vērtē platformas pieteikumu atbilstību platformu administratīvajiem kritērijiem;

69.54. organizē un nodrošina platformu pieteikumu, platformu starpposmu pārskatu un platformu noslēguma pārskatu izvērtējumu (turpmāk - platformas ekspertīze), piemērojot Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" vai "Apvārsnis Eiropa" vērtēšanas pieeju un principus;

69.55. platformas ekspertīzes veikšanai saskaņā ar šo noteikumu 69.182. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atlasa Eiropas Komisijas vai līdzvērtīgā ārvalstu ekspertu datubāzē iekļautus ekspertus, kuriem ir kompetence platformu vērtēšanā (turpmāk - platformas eksperts);

69.56. sagatavo un publicē platformas starpposmu un gala ziņojumu par platformas darbību;

69.57. slēdz platformas pieteikumu ekspertīzes līgumus ar šo noteikumu 69.55. apakšpunktā minētajiem platformas ekspertiem;

69.58. sagatavo projektu līgumam par platformas darbību (turpmāk - platformas līgums), ievērojot šo noteikumu 16.14. apakšpunktā minētos nosacījumus attiecībā uz projekta līgumu;

69.59. slēdz platformas līgumu ar platformas vadošo partneri;

69.510. uzrauga platformas uzdevumu un sasniedzamo rezultātu izpildes nosacījumus un termiņus atbilstoši platformas līgumam un platformu konkursa nolikumam;

69.511. administrē platformas darbībai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

69.512. nodrošina risku (tai skaitā iespējamā dubultā finansējuma riska) vadības pasākumus platformas darbības laikā un pēc platformas darbības izbeigšanas;

69.513. kontrolē platformai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un nodrošina nepamatoti izlietotā finansējuma atgūšanu, tostarp arī platformai piešķirto finanšu līdzekļu atgūšanu pilnā apmērā, ja platformas ietvaros īstenojamais platformas projekts neatbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

69.514. izpilda platformas līgumā tai noteiktās saistības pret nozares ministriju un kontrolē platformas līgumā platformas vadošajam partnerim noteikto saistību izpildi pret nozares ministriju;

69.515. sagatavo platformas darbības noslēguma atzinumu, tajā iekļaujot informāciju par:

69.515.1. platformas darbībai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību platformas līgumā noteiktajam mērķim, uzdevumiem un īstenošanas termiņiem;

69.515.2. plānotajiem un sasniegtajiem rezultātiem;

69.515.3. platformas darbības laikā veiktajiem risku vadības pasākumiem un - atbilstoši platformas līgumam - informāciju par risku vadības pasākumiem pēc platformas darbības izbeigšanas;

69.516. sniedz informāciju sabiedrībai un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar ilgtermiņa programmas īstenošanu;

69.517. veic ilgtermiņa programmas īstenošanas un uzraudzības komisijas (turpmāk - ilgtermiņa programmas komisija) sekretariāta funkcijas, ja tās neveic nozares ministrija.

69.6 Ilgtermiņa programmai izveido ilgtermiņa programmas komisiju atbilstoši šo noteikumu 8. punktam. Ilgtermiņa programmas komisijai ir šo noteikumu 8. punktā minētās komisijas pienākumi.

69.7 Platformas pieteikumu iesniedz platformas vadošais partneris.

69.8 Platformas projektā ir atbalstāmas šo noteikumu 11. punktā minētās darbības.

69.9 Platforma atbild par to, ka platformas projekta īstenošanas laikā sagaidāms viens vai vairāki platformas projekta rezultāti, kas noteikti šo noteikumu 12. punktā.

69.10 Platformai un platformas projektiem piemēro šo noteikumu 13. punktu.

69.11 Platformas un platformas projektu ietvaros plāno šādus izmaksu veidus:

69.111. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar platformas darbību un platformas projektu īstenošanu un nepieciešamas platformas rezultātu un platformas projektu rezultātu sasniegšanai:

69.111.1. platformas darbības nodrošināšanā iesaistītā personāla, kas ir tieši saistīts ar platformas veicamo darbību izpildi, kā arī platformas projektu vadības grupas locekļu un platformas projekta grupas atlīdzība un ar to saistītās izmaksas, kas nepārsniedz platformas un platformas projektu iesniedzēju atlīdzības likmes saskaņā ar iestādes noteikto darba samaksas politiku;

69.111.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šo noteikumu 69.111.1. apakšpunktā minētajām atlīdzības izmaksām;

69.111.3. vietējo un ārvalstu komandējumu un darba (dienesta) braucienu izdevumi šo noteikumu 69.111.1. apakšpunktā minētajam personālam atbilstoši normatīvajam regulējumam par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi. Lidmašīnas biļešu cenas nedrīkst pārsniegt attiecīgā lidojuma ekonomiskās klases biļešu cenas;

69.111.4. šo noteikumu 14.1.4., 14.1.5. un 14.1.6. apakšpunktā minētās izmaksas;

69.112. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar platformas rezultātu un platformas projektu rezultātu sasniegšanu, bet platformas un platformas projektu ietvaros nodrošina atbalstāmo darbību īstenošanai un platformas un platformas projektu rezultātu sasniegšanai atbilstošus apstākļus. Netiešās attiecināmās izmaksas nosaka attiecīgo platformu un platformu projektu pieteikumu konkursu nolikumos atbilstoši attiecīgās nozares ministrijas veiktajam novērtējumam par ilgtermiņa programmas īstenošanas izmaksām, plānojot kā vienu izmaksu pozīciju ar vienotu likmi līdz 25 procentu apmēram no šo noteikumu 69.111. apakšpunktā minēto tiešo attiecināmo izmaksu kopsummas, izņemot šo noteikumu 14.1.6. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas, kas radušās saistībā ar ārējo pakalpojumu izmaksām (tai skaitā darbu saskaņā ar uzņēmuma līgumiem). Netiešās attiecināmās izmaksas ir:

69.112.1. šo noteikumu 14.2.1., 14.2.2., 14.2.3., 14.2.4., 14.2.5., 14.2.6. un 14.2.7. apakšpunktā minētās izmaksas;

69.112.2. zinātni apkalpojošā personāla un zinātnes tehniskā personāla, kurš neietilpst platformas projekta grupā, atlīdzība, kas nepārsniedz platformas projekta iesniedzēja atlīdzības likmes saskaņā ar iestādes noteikto darba samaksas politiku, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

69.112.3. citas netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav iekļautas šo noteikumu 69.111. apakšpunktā minētajās tiešajās attiecināmajās izmaksās, bet platformas un platformas projektu ietvaros nodrošina platformas un platformas projektu atbalstāmo darbību īstenošanai un rezultātu sasniegšanai atbilstošus apstākļus;

69.113. platformas nesadalītās izmaksas, kuras platformas ietvaros var paredzēt kā platformas projektiem novirzāmo finansējumu vienā atsevišķā izmaksu pozīcijā, kura tiks izlietota platformas projektiem atbilstoši šo noteikumu 69.111. un 69.112. apakšpunktam.

69.12 Platformas vadošais partneris, platformas sadarbības partneri un platformas projekta sadarbības partneri izstrādā un apstiprina platformas un platformas projektu netiešo attiecināmo izmaksu izlietojuma un kontroles iekšējo kārtību un pēc pieprasījuma uzrāda to padomei.

69.13 Platformas vadošais partneris, platformas sadarbības partneri un platformas projekta sadarbības partneri, sagatavojot un iesniedzot šo noteikumu 69.232.1. apakšpunktā minēto finanšu pārskatu, nesniedz informāciju un neuzrāda izmaksu pamatojošos dokumentus par netiešo attiecināmo izmaksu izlietojumu, kas aprēķināts ar šo noteikumu 69.112. apakšpunktā minēto netiešo izmaksu vienoto likmi.

69.14 Platformu konkursa nolikumu pirms tā apstiprināšanas ilgtermiņa programmas komisijā saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

69.15 Platformu konkursa nolikumā nosaka:

69.151. platformu konkursa uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, ievērojot Ministru kabineta rīkojumu par ilgtermiņa programmu;

69.152. platformas darbībai pieejamo finansējumu;

69.153. platformu konkursa īstenošanas nosacījumus;

69.154. platformas darbības termiņu;

69.155. platformas pieteikuma iesniegšanas kārtību un termiņu;

69.156. platformas pieteikuma iesniegšanas metodiku vai vadlīnijas;

69.157. platformas pieteikuma, platformas starpposmu pārskata (ja platformas darbības ilgums ir ne mazāk kā 24 mēneši) un platformas noslēguma pārskata veidlapas (tai skaitā šo veidlapu angļu valodā iesniedzamās sadaļas) paraugu;

69.158. platformas pieteikuma administratīvās vērtēšanas kārtību, norādot arī papildu platformu administratīvos kritērijus (ja tādi nepieciešami) un norādot, kuri platformu administratīvie kritēriji ir papildināmi un kuri - nav papildināmi, kā arī šīs vērtēšanas veidlapas paraugu;

69.159. platformas pieteikuma vērtēšanas kārtību saskaņā ar platformu kvalitātes kritērijiem, kuri noteikti šo noteikumu 69.183. apakšpunktā;

69.1510. platformas pieteikuma precizēšanas kārtību un termiņus, ja platformas pieteikums ir precizējams atbilstoši papildināmajiem platformu administratīvajiem kritērijiem;

69.1511. nozares kritērijus un to vērtēšanas veidlapas paraugu, kā arī šīs vērtēšanas metodiku, kārtību un termiņus;

69.1512. platformas ekspertu piesaistes nosacījumus, tostarp var paredzēt platformas ekspertu paneļdiskusiju organizēšanu un īstenošanu (ja nepieciešams);

69.1513. platformas ekspertīzes nosacījumus (izvērtējot gadījumu, kad platformas ekspertiem būs būtiska viedokļu atšķirība) un tās veikšanas metodiku (paredzot platformas pieteikuma vērtējuma punktu atbilstību kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem), platformas pieteikuma individuālās platformas ekspertīzes veidlapas paraugu un platformas pieteikuma ekspertu konsolidētās platformas ekspertīzes veidlapas paraugu;

69.1514. platformas līguma (arī tā pielikuma) paraugu, platformas līguma slēgšanas kārtību un termiņus, nosacījumus par platformas darbības gaitā sasniedzamajiem rezultātiem, ievērojot platformas pieteikumā norādīto informāciju, risku vadības pasākumus platformas darbības laikā un pēc platformas darbības izbeigšanas, saturisko un finanšu pārskatu veidlapas un to iesniegšanas kārtību un termiņus;

69.1515. platformas starpposmu un gala ziņojumu par platformas darbību (turpmāk - padomes ziņojums par platformu) saturu;

69.1516. kārtību, kādā pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu platformas darbībai vai lēmumu par platformas pieteikuma noraidīšanu, un šo lēmumu pieņemšanas termiņus;

69.1517. citus nosacījumus un nepieciešamo dokumentu veidlapu paraugus (ja nepieciešams) platformu konkursa īstenošanai un platformas darbībai (piemēram, līgums par platformas ekspertīzes veikšanu, platformas eksperta apliecinājums).

69.16 Platformas pieteikumu konkursu izsludina atbilstoši šo noteikumu 17. punktam. Platformas vadošais partneris platformas pieteikumu iesniedz platformas konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā, izmantojot informācijas sistēmu. Padome izvērtē platformas pieteikuma atbilstību platformu administratīvajiem kritērijiem atbilstoši šo noteikumu 20. punktam. Platformas pieteikumiem, kuri atzīti par atbilstošiem šo noteikumu 69.17 punktā minētajiem platformu administratīvajiem kritērijiem, padome šo noteikumu 22. punktā minētajā termiņā un kārtībā organizē platformas ekspertīzi.

69.17 Platformas pieteikumu vērtē atbilstoši šādiem platformu administratīvajiem kritērijiem:

69.171. platformas pieteikums ir pilnībā aizpildīts, noformēts un iesniegts, izmantojot informācijas sistēmu;

69.172. iesniegts platformas pieteikuma attiecīgo sadaļu tulkojums angļu valodā atbilstoši platformu konkursa nolikuma prasībām;

69.173. platformas darbību koordinē platformas vadošais partneris, kas atbilst šo noteikumu 2.12.9 apakšpunktam;

69.174. platformā izstrādātās iekšējās procedūras ir atbilstošas un kvalitatīvas un nodrošinās neatkarīgu un caurspīdīgu zinātniskās ekspertīzes veikšanu, efektīvu ilgtermiņa programmas platformas projektu kvalitātes vadības īstenošanu platformas ietvaros, kā arī platformas projektiem piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību;

69.175. platformas pieteikumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst platformu konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;

69.176. platforma atbilst šo noteikumu 2.12.1 apakšpunktam;

69.177. dubultā finansējuma riska neesība ar citiem publiskajiem finansēšanas avotiem, tai skaitā ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, ko apliecina platformas pieteikuma iesniedzēja platformas pieteikumam pievienots apliecinājums;

69.178. citi papildu platformu administratīvie kritēriji, ja tādi ir noteikti platformu konkursa nolikumā.

69.18 Platformas ekspertīzes norise:

69.181. platformas ekspertīze notiek, ņemot vērā šo noteikumu 22., 24. un 25. punktu un 33.2. apakšpunktu;

69.182. padome izvēlas ne mazāk kā divus platformas ekspertus, ievērojot šādus nosacījumus:

69.182.1. platformas ekspertam ir zinātnes doktora grāds;

69.182.2. platformas eksperta līdzšinējā platformu vērtēšanas kompetence un darba pieredze atbilst konkrētajā platformas pieteikumā norādītajai zinātnes nozarei un tematikai;

69.182.3. platformas eksperts platformas pieteikuma vērtējumu veic neatkarīgi un nepārstāv platformas vadošo partneri un platformas sadarbības partnerus, viņa darbībā nav tādu apstākļu, kas izraisa interešu konfliktu, tai skaitā nerada un neradīs platformas ekspertam personisku vai mantisku ieinteresētību;

69.183. platformas pieteikumu platformas eksperts vērtē, piešķirot no viena līdz pieciem punktiem un ievērojot šādus kritērijus:

69.183.1. platformas zinātniskā un inovāciju kvalitāte atbilstoši šo noteikumu 69.184. apakšpunktam;

69.183.2. platformas ietvaros radīto zinātnisko rezultātu ietekme atbilstoši šo noteikumu 69.185. apakšpunktam;

69.183.3. platformas darbības iespējas un nodrošinājums atbilstoši šo noteikumu 69.186. apakšpunktam;

69.184. platformas zinātnisko un inovāciju kvalitāti vērtē, ņemot vērā platformas pieteikumā norādīto informāciju un šādus apsvērumus:

69.184.1. platformas mērķu skaidrība un atbilstība tai noteiktajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, atbilstība ilgtermiņa programmas mērķiem un uzdevumiem;

69.184.2. platformas ietvaros paredzēto pasākumu zinātniskā un inovāciju kvalitāte, tai skaitā izmantojamās metodoloģijas pamatojums un atbilstība izvirzītajiem mērķiem;

69.184.3. pētniecības un inovāciju jomas zinātniskā kvalitāte un spēja radīt jaunas zināšanas un inovācijas, platformas pētniecības virzienu starpdisciplinaritāte un novitāte;

69.184.4. platformas sadarbības partneru ieguldījums, to zinātniskā kapacitāte un plānotā sadarbības kvalitāte;

69.185. platformas ietvaros radīto zinātnisko rezultātu ietekmi izvērtē, ņemot vērā platformas pieteikumā norādīto informāciju un šādus apsvērumus:

69.185.1. platformā noteikto sagaidāmo rezultātu, to ietekmes un sasniegšanas veidu ticamība, kā arī iespējamais platformas ieguldījuma apjoms un nozīmīgums;

69.185.2. platformā noteikto pasākumu atbilstība un kvalitāte, lai palielinātu sagaidāmos rezultātus un ietekmi, iegūto zināšanu un izstrādāto inovāciju izplatīšanas un izmantošanas darba plāns, tai skaitā komunikāciju aktivitātes;

69.186. platformas iespēju darboties un nodrošinājumu izvērtē, ņemot vērā platformas pieteikumā norādīto informāciju un šādus apsvērumus:

69.186.1. izvērtēta platformas darba plāna kvalitāte un efektivitāte, plānotie darba posmi un uzdevumi ir skaidri definēti, atbilstoši un ticami;

69.186.2. paredzēta platformas vadība, tai skaitā kvalitātes vadība, kas ļauj sekot platformas darbības gaitai, kā arī izvērtēti platformas darbības iespējamie riski un izstrādāts to novēršanas vai negatīvā efekta samazināšanas plāns;

69.186.3. platformas vadošā partnera un platformas sadarbības partneru kapacitāte un loma, profesionālā kvalifikācija un pieredze inovāciju jomā, kā arī platformas darbībai nepieciešamā pieredze;

69.186.4. platformas darbībai pieejamā infrastruktūra un resursi;

69.187. platformas ekspertīzes vērtējumu platformas pieteikumam padome aprēķina punktos, ievērojot šo noteikumu 69.178. apakšpunktā minētā kritērija īpatsvaru;

69.188. platformas ekspertīzes vērtējumu platformas pieteikumam padome aprēķina punktos, ņemot vērā:

69.188.1. šo noteikumu 69.183.1. apakšpunktā minētā kritērija īpatsvaru 30 procentu apmērā no platformas pieteikuma platformas ekspertīzes kopējā vērtējuma;

69.188.2. šo noteikumu 69.183.2. apakšpunktā minētā kritērija īpatsvaru 30 procentu apmērā no platformas pieteikuma platformas ekspertīzes kopējā vērtējuma;

69.188.3. šo noteikumu 69.183.3. apakšpunktā minētā kritērija īpatsvaru 40 procentu apmērā no platformas pieteikuma platformas ekspertīzes kopējā vērtējuma;

69.189. ievērojot atbilstoši šo noteikumu 69.188. apakšpunktam platformas ekspertīzes vērtējumā platformas pieteikumam aprēķinātos punktus, padome sagatavo platformas ekspertīzes vērtējuma platformu pieteikumu sarakstu (turpmāk - platformu pieteikumu platformas ekspertīzes saraksts). Platformu pieteikumu platformas ekspertīzes sarakstā platformu pieteikumus sarindo prioritārā secībā pēc iegūto punktu skaita, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo platformas pieteikumu, un norāda virs platformas izvērtēšanas kvalitātes sliekšņa novērtētos platformu pieteikumus. Platformu pieteikumu platformas ekspertīzes sarakstu iesniedz ilgtermiņa programmas komisijai;

69.1810. ja platformu pieteikumi ir vērtēti atbilstoši nozares kritērijiem, ilgtermiņa programmas komisija izveido platformu konkursa platformu pieteikumu kopējo sarakstu (turpmāk - platformu pieteikumu kopējais saraksts), kurā platformu pieteikumus, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo platformas pieteikumu, sarindo prioritārā secībā pēc platformu konkursā kopumā vai ilgtermiņa programmas uzdevumā (ja to paredz platformu konkursa nolikums) iegūto punktu summas, ko veido platformu kvalitātes kritēriju un nozares kritēriju izvērtējumā iegūtie punkti;

69.1811. ilgtermiņa programmas komisija divu nedēļu laikā pēc platformu pieteikumu platformas ekspertīzes saraksta saņemšanas no padomes apstiprina platformu pieteikumu kopējo sarakstu un pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu platformas darbībai, ievērojot platformu konkursam pieejamo finansējumu. Šajā punktā minēto lēmumu ilgtermiņa programmas komisija noformē kā administratīvo aktu, paziņo to platformas pieteikuma iesniedzējam un informē par to padomi ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

69.19 Platformu projektu pieteikumu zinātniskās ekspertīzes norise:

69.191. platformas projektu pieteikumu zinātniskā ekspertīze notiek atbilstoši šo noteikumu 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. un 31. punktam;

69.192. triju mēnešu laikā pēc tam, kad no platformām saņemti platformu projektu pieteikumi, kurus platformas projektu vadības grupa atzinusi par atbilstošiem, padome organizē platformu projektu pieteikumu ekspertīzi. To atbilstoši šo noteikumu 23. punktam veic padomes izvēlēti eksperti, ar kuriem padome slēdz ekspertīzes līgumus;

69.193. ievērojot atbilstoši šo noteikumu 31. punktam platformu projektu pieteikumu ekspertīzes vērtējumā platformas projekta pieteikumam aprēķinātos punktus, padome sagatavo platformu projektu pieteikumu ekspertīzes vērtējuma platformu projektu pieteikumu sarakstu (turpmāk - platformu projektu pieteikumu ekspertīzes saraksts). Platformu projektu pieteikumu ekspertīzes sarakstā platformu projektu pieteikumus sarindo prioritārā secībā pēc iegūto punktu skaita, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo platformas projekta pieteikumu, un norāda virs kvalitātes sliekšņa novērtētos platformu projektu pieteikumus. Platformu projektu pieteikumu ekspertīzes sarakstu iesniedz platformas projektu vadības grupai lēmuma pieņemšanai par finansējuma piešķiršanu platformas projekta īstenošanai vai platformas projekta pieteikuma noraidīšanu.

69.20 Platformu finansēšanas nosacījumi:

69.201. platformu finansēšanā piemēro šo noteikumu IV nodaļu, izņemot šo noteikumu 38.2. un 38.2.1 apakšpunktu un 39. punktu;

69.202. turpmākos maksājumus pētniecības organizācijai veic saskaņā ar platformas līgumu, ievērojot, ka noslēguma maksājumu, kas nepārsniedz 10 procentus no platformai piešķirtā kopējā finansējuma un ir noteikts atbilstoši platformas ietvaros faktiski izlietotajai attiecināmo izmaksu kopsummai un sasniegtajiem platformas plānotajiem rezultātiem, pētniecības organizācijai izmaksā pēc tam, kad atbilstoši platformas līguma noteikumiem padomei ir iesniegts un apstiprināts platformas noslēguma pārskats un platformas noslēguma finanšu pārskats;

69.203. platformas darbības laiku bez papildu finansējuma piešķiršanas un atkārtotas platformas noslēguma pārskata platformas ekspertīzes veikšanas var pagarināt uz laiku līdz vienam gadam, pamatojoties uz platformas vadošā partnera rakstisku iesniegumu padomei, ja tas nepieciešams platformas un platformas projektu rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai.

69.21 Platformu iekšējās darbības nosacījumi:

69.211. platformas projektu vadības grupa:

69.211.1. platformas ietvaros veic platformas projektu pieteikumu atlasi un iekšējo vērtēšanu saskaņā ar platformas vadošā partnera un platformas sadarbības partneru kopīgi izstrādāto iekšējo kārtību, kas apstiprināta platformas projektu vadības grupas sēdē, un platformas projektu atlases un apstiprināšanas kritērijiem, kas ir viena no platformas pieteikuma sastāvdaļām;

69.211.2. visā platformas projekta īstenošanas laikā uzrauga tā gaitu un tā mērķa un sasniedzamo rādītāju progresu, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti noteiktie platformas projektu starpposmu rezultātu rādītāji un tiek sasniegti noteiktie platformas projektu darbības rezultāti un citi specifiskie ilgtermiņa programmā, platformā un platformas projektā definētie mērķi, uzdevumi un rādītāji;

69.211.3. ne retāk kā reizi sešos mēnešos veic platformas projektu īstenošanas starpperiodu vērtēšanu, ņemot vērā uz attiecīgo brīdi katrā platformas projektā sasniegto progresu, katra platformas projekta zinātnisko kvalitāti, ietekmi, turpmākās izpildes paredzamo progresu un iespējamos turpmākās īstenošanas riskus;

69.211.4. ja nepieciešams, veicot platformas projekta īstenošanas starpperiodu vērtēšanu, sniedz ieteikumus par nepieciešamajām izmaiņām platformas projekta saturā un finansēšanas plānā vai arī lemj par apturēšanu;

69.211.5. ja kāds no platformas projektiem tiek pārtraukts, veic jauna platformas projekta atlasi un pieņem lēmumu par finansējuma novirzīšanu tā īstenošanai;

69.211.6. pirmajā sēdē, atklāti balsojot, ievēlē platformas projektu vadības grupas priekšsēdētāju;

69.211.7. lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir platformas projektu vadības grupas vadītāja balss. Platformas projektu vadības grupas sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta tikai sēdes dalībniekus un personas, kas uzstājušās par attiecīgo jautājumu, kā arī fiksē pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātus (ja attiecināms);

69.212. tādas platformas pienākumi, kuras vārdā rīkojas platformas vadošais partneris:

69.212.1. vadīt platformu un nodrošināt tai platformu konkursa nolikumā noteikto uzdevumu izpildi un sasniedzamos rādītājus, tai skaitā koordinēt visu platformas ietvaros apstiprināto platformas projektu īstenošanu;

69.212.2. atlasītos platformas projektu pieteikumus nodot padomei zinātniskās ekspertīzes veikšanai. To padome organizē atbilstoši šo noteikumu 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. un 31. punktam;

69.212.3. uzraudzīt platformas projektu vadības grupas apstiprinātos platformas projektus;

69.212.4. sagatavot un uzglabāt visu platformas projektu atlasi pamatojošo dokumentāciju, tai skaitā dokumentēt platformas projektu vadības grupas darbu;

69.212.5. izstrādāt iekšējo platformas kārtību platformas projektu vadības grupas dalībnieku atlasei atklātā konkursā un izveidot platformas ietvaros platformas projektu vadības grupu;

69.212.6. 15 darbdienu laikā pēc platformas projektu vadības grupas sēdes, kurā izskatīti platformas projekti un veikta platformas projektu atlase, rakstiski informēt platformas projektu iesniedzējus par apstiprināto vai noraidīto platformas projektu, sniedzot skaidrojumu par noraidīšanas iemesliem un apstrīdēšanas iespējām;

69.212.7. pirms platformas projektu vadības grupas sēdes, kurā tiks izskatīti platformas projekti un veikta platformas projektu atlase, pārbaudīt, vai nepastāv interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas risks, un, ja nepieciešams, novērst un labot identificētos riskus. Visu platformas darbības laiku nodrošināt pārbaužu dokumentēšanu un apliecinājuma par interešu konflikta nepieļaušanu parakstīšanu pirms platformas projektu vadības grupas sēdes, kurā tiks izskatīti platformas projekti un veikta platformas projektu atlase, ja nepieciešams, novēršot vai labojot identificētos riskus vai konstatēto interešu konfliktu;

69.212.8. ja platformas projekts tiek apstiprināts, sadarbībā ar padomi pārbaudīt dubultā finansējuma neesību pirms platformas projekta apstiprināšanas un visā tā īstenošanas laikā, nodrošinot pārbaužu dokumentēšanu;

69.212.9. noslēgt līgumus par platformas projektu īstenošanu;

69.212.10. izstrādāt platformas projektu atlases kritērijus;

69.212.11. pārliecināties, ka platformas projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai, ka šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma un ka pētniecības projekta izdevumi ir veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;

69.212.12. nodrošināt platformas projektu īstenošanas uzraudzību un projektu izdevumu attiecināmību;

69.212.13. reģistrēt visus saņemtos platformas projektu pieteikumus un informēt platformas projektu iesniedzējus, nosūtot tiem elektronisko apstiprinājumu par saņemto platformas projektu;

69.213. platformai ir tiesības piekļūt ar platformas projektu īstenošanu saistītās izmaksas pamatojošo dokumentu oriģināliem un doties uz platformas projekta īstenošanas vietu, lai gūtu pārliecību par platformā iesniegtā platformas projekta atbilstību.

69.22 Platformas projekta īstenotājs var iesniegt platformai pretenziju par noraidīšanas pamatojumu. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, platformas projekta īstenotājs mēneša laikā no pretenzijas noraidījuma saņemšanas dienas var iesniegt rakstisku pretenziju padomei.

69.23 Platformas darbības īstenošana:

69.231. platforma savā darbībā ievēro šo noteikumu 43., 48., 49., 51., 52., 53., 57., 58., 59., 60. un 61. punktu. Padome neatbild par platformas projektu īstenošanas uzraudzību un platformas projektu izdevumu attiecināmību;

69.232. pētniecības organizācija, kura ir platformas vadošais partneris, atbilstoši platformu konkursa nolikumam platformas līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, izmantojot informācijas sistēmu, padomei iesniedz:

69.232.1. platformas darbības posma, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem, kā arī platformas starpposmu un noslēguma finanšu pārskatu par platformai piešķirtā finansējuma izlietojumu;

69.232.2. platformas starpposmu pārskatus un platformas noslēguma pārskatu;

69.232.3. platformas uzdevumu izpildes saturisko pārskatu un citus pārskatus, kas paredzēti platformas līgumā;

69.233. nozares ministrija sniedz padomei argumentētu viedokli par šo noteikumu 69.232.3. apakšpunktā minēto dokumentāciju, un padome nodrošina tā izpildi atbilstoši šiem noteikumiem;

69.234. padome nodrošina, ka katrs platformas eksperts izvērtē platformas starpposmu pārskatu vai platformas noslēguma pārskatu un aizpilda platformas starpposmu pārskata vai platformas noslēguma pārskata individuālās platformas ekspertīzes veidlapu. Viens no platformas ekspertiem aizpilda platformas starpposmu pārskata vai platformas noslēguma pārskata ilgtermiņa programmas ekspertu konsolidētās platformas ekspertīzes veidlapu, un pārējie platformas ekspertīzē iesaistītie platformas eksperti to apstiprina. Abas minētās veidlapas (individuālo un konsolidēto) platformas eksperti aizpilda, ievērojot platformu konkursa nolikumā noteikto platformas ekspertīzes metodiku, un nosūta tās padomei. Padome nodrošina minēto platformas ekspertīžu un šo noteikumu 69.232.2. apakšpunktā minēto pārskatu iesniegšanu nozares ministrijai, izmantojot informācijas sistēmu, triju darbdienu laikā pēc šo ekspertīžu saņemšanas;

69.235. ja platformas starpposmu pārskata platformas ekspertīzes konsolidētais vērtējums ir "Platformu neturpināt" vai platformas noslēguma pārskata platformas ekspertīzes konsolidētais vērtējums ir "Platformas mērķis nav sasniegts", vai platformas rezultāti un saturiskie pārskati par platformas rezultātiem neatbilst platformas līguma noteikumiem, ilgtermiņa programmas komisija pieņem lēmumu par platformas darbības izbeigšanu un, ja attiecināms, nepamatoti izlietotā platformas darbībai piešķirtā finansējuma atgūšanu. Ilgtermiņa programmas komisijas lēmumu noformē kā administratīvo aktu, paziņo to pētniecības organizācijai un informē par to padomi ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu;

69.236. pēc šo noteikumu 69.235. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas padome, piemērojot šo noteikumu 57. punktu, vienpusēji izbeidz platformas līgumu un aktualizē ziņas par platformu informācijas sistēmā. Padome nodrošina lēmuma izpildi par nepamatoti izlietotā projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma atgūšanu;

69.237. padome, pamatojoties uz saņemtajiem platformu starpposmu pārskatiem un platformu noslēguma pārskatiem, kā arī ievērojot šo noteikumu 69.234. apakšpunktā minēto platformas ekspertu platformu starpposmu pārskata un platformu noslēguma pārskata konsolidētajā platformas ekspertīzē norādīto, sagatavo padomes ziņojumu par platformu atbilstoši platformu konkursa nolikumā norādītajam padomes ziņojuma saturam, publicē savā tīmekļvietnē padomes ziņojumu par platformu un nosūta to nozares ministrijai;

69.238. ja platformas darbības laikā mainās platformas projekta vadītājs, tad, ievērojot platformu konkursa nolikumu, iesniedz padomei iesniegumu par minētajām izmaiņām un pievieno informāciju, kas pamato minēto izmaiņu nepieciešamību, kā arī parakstītu vienošanās projektu par grozījumiem platformas līgumā. Padome minētās izmaiņas saskaņo, ja platformas projekta vadītājam ir līdzvērtīga kvalifikācija un darbības pieredze. Padome par minētajām izmaiņām informē ilgtermiņa programmas komisiju, un tā pieņem lēmumu par minēto izmaiņu atļaušanu vai noraidīšanu. Ja izmaiņas tiek atļautas, pēc grozījumu izdarīšanas platformas līgumā pētniecības organizācija aktualizē minētās ziņas informācijas sistēmā;

69.239. pētniecības organizācija kopīgi ar platformas sadarbības partneriem (ja attiecināms) platformas līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā pirms platformas noslēguma pārskata iesniegšanas organizē platformas ietvaros sasniegto rezultātu publisku izskatīšanu un apspriešanu.

69.24 Šo noteikumu VI nodaļa attiecas arī uz platformu darbību."

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis

13.02.2024