Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Ostu likumā

Izdarīt Ostu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15. nr.; 1996, 13. nr.; 1997, 9., 15. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 9., 11. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 15., 23. nr.; 2005, 14., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 76., 118., 205. nr.; 2013, 232. nr.; 2016, 241. nr.; 2019, 251.A, 255.A nr.; 2022, 80.A nr.; 2023, 27. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt pārejas noteikumus ar 26., 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"26. Ministru kabinets līdz 2024. gada 30. jūnijam iesniedz Saeimai ziņojumu par ostu pārvaldības reformas īstenošanu atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21. punktā noteiktajam un, ja ostu pārvaldes reformas gaitu nepieciešams pilnveidot vai pārskatīt, sagatavo un iesniedz nepieciešamos šā likuma grozījumus.

27. No 2024. gada 15. februāra Rīgas brīvostas pārvalde un Ventspils brīvostas pārvalde turpina darboties tādā pašā statusā, kāds tām bija līdz 2024. gada 14. februārim.

28. Līdz Rīgas brīvostas pārvaldes un Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijai to valdē ir četri valdes locekļi - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets, un tās darbojas saskaņā ar šā likuma pārejas noteikumu 15. punkta 2. apakšpunktā noteikto kārtību. Līdz 2024. gada 14. februārim valdē ieceltie locekļi turpina veikt savus pienākumus līdz atbrīvošanai vai līdz brīdim, kad iestājas cits tiesisks pamats valdes locekļa amata zaudēšanai."

Likums stājas spēkā 2024. gada 15. februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 25. janvārī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 31. janvārī

15.02.2024