Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 805

Rīgā 2023. gada 19. decembrī (prot. Nr. 62 52. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas
7. un 14. punktu un ceturto daļu, 7. pantu,
8. panta otro daļu un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma
3. panta otro daļu un 9. panta piekto daļu,
Invaliditātes likuma
11. panta 2. punktu
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma
14. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.; 2020, 110B., 134A., 248. nr.; 2021, 83., 105., 123A., 189., 195A., 214., 252A. nr.; 2022, 24., 106., 137., 224. nr.; 2023, 13., 26., 65., 71., 90., 175. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas 7. un 14. punktu un ceturto daļu, 7. pantu, 8. panta otro daļu un 10. panta trešo daļu, Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu un 9. panta piekto daļu, Invaliditātes likuma 11. panta 2. punktu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14. pantu";

1.2. papildināt ar 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.10. paliatīvās aprūpes organizēšanas, finansēšanas un saņemšanas kārtību.";

1.3. izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas uzturēšanu, izņemot šo noteikumu 4.3.3.1 apakšpunktā minēto gadījumu;";

1.4. izteikt 3.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.11.1 mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā (turpmāk - paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums), ja par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis ārstu konsīlijs;";

1.5. papildināt ar 4.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.6. zobārstniecības pakalpojumus pacientiem, kuri saņem ilgstošu psihiatrisko ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē, tai skaitā saskaņā ar tiesas lēmumu;";

1.6. papildināt ar 4.3.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.3.1 dzimumšūnu paņemšanu, sasaldēšanu un uzglabāšanu (ne ilgāk par 10 gadiem no sasaldēšanas brīža) pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām, ja dzimumšūnas paņemtas un sasaldētas pirms ķīmijterapijas uzsākšanas un par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis ārstu konsīlijs;";

1.7. papildināt ar 4.11.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.11.6. briļļu lēcas un briļļu ietvarus pacientiem, kuri saņem ilgstošu psihiatrisko ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē, tai skaitā saskaņā ar tiesas lēmumu;";

1.8. izteikt 5.3 punktu šādā redakcijā:

"5.3 Šo noteikumu 3.11.1 apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošina ārstniecības iestādes, kuras noslēgušas līgumu ar dienestu par mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā (turpmāk - paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējs). Pakalpojumu sniegšanai dienests izsludina pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru un līgumu slēdz ar ārstniecības iestādēm, kuras pieteikušās attiecīgajā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasē un atbilst tajā izvirzītajiem kritērijiem.";

1.9. papildināt ar 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējs.";

1.10. izteikt 17.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3. mājās atbilstoši šo noteikumu 3.11.1 un 4.2. apakšpunktam, kā arī šo noteikumu 3.4. un 3.4.1 apakšnodaļai.";

1.11. papildināt ar 3.4.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.4.1 Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums

55.1 Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par paliatīvās aprūpes organizēšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību, kā arī:

55.11. nodrošina iespēju pieteikt paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā visu diennakti, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās;

55.12. veic personas novērtēšanu un individuāla paliatīvās aprūpes plāna sagatavošanu un tā izpildi;

55.13. informē personas ģimenes ārstu (ja persona nav reģistrēta pie ģimenes ārsta, - pamatteritorijas ģimenes ārstu atbilstoši personas faktiskajai dzīvesvietai) par attiecīgā pakalpojuma uzsākšanu ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā no pakalpojuma uzsākšanas brīža.

55.2 Paliatīvās aprūpes mobilās komandas sniegtus veselības aprūpes pakalpojumus pacienta dzīvesvietā nodrošina ārstniecības personas atbilstoši līgumā ar dienestu noteiktajai kārtībai.

55.3 Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējs pēc tam, kad beidzis sniegt paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienotās veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu sagatavo pārskatu par ambulatorā pacienta izmeklēšanu/ārstēšanu un ievieto to veselības informācijas sistēmā.";

1.12. papildināt ar 61.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.3.4. ja grūtniecei vai sievietei pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām sakarā ar pēkšņu slimību vai hroniskas slimības paasināšanos, kas var apdraudēt personas veselību vai grūtniecības norisi, ir nepieciešama speciālista konsultācija vai izmeklējums, - no dienas, kad persona vērsusies ārstniecības iestādē pakalpojuma saņemšanai;";

1.13. izteikt 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Šo noteikumu 152. punktā minēto darba samaksu (D), kā arī citus maksājumus par veselības aprūpes pakalpojumu aprēķina, ņemot vērā, ka vidējā darba samaksa mēnesī ir noteikta šādā apmērā:

153.1. ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem - 2 304,00 euro;

153.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem - 1 388,00 euro;

153.3. ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - 925,00 euro.";

1.14. papildināt ar 182.1 punktu šādā redakcijā:

"182.1 Ārstniecības iestādēm, kas sniedz paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu, par darbu samaksā atbilstoši manipulāciju sarakstā norādītajiem manipulāciju tarifiem un manipulāciju apmaksas nosacījumiem.";

1.15. izteikt 239. punktu šādā redakcijā:

"239. Dienests šo noteikumu 14. pielikuma 3.1.1. apakšpunktā minēto kvalitātes rādītāju izpildes vērtēšanu piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.";

1.16. izteikt 273. punktu šādā redakcijā:

"273. Līdz 2024. gada 31. decembrim dienests stacionārajām ārstniecības iestādēm, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai samaksu līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā veic atbilstoši faktiskajām izmaksām par:

273.1. pacientu medicīnisko transportēšanu no ārstniecības iestādes Ukrainā uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā;

273.2. pacientu nogādāšanu no stacionārās ārstniecības iestādes uz citu stacionāro ārstniecības iestādi.";

1.17. izteikt 274. punktu šādā redakcijā:

"274. Līdz 2024. gada 31. decembrim dienests līgumā ar ārstniecības iestādi noteiktajā kārtībā veic samaksu par laboratorisko izmeklējumu veikšanu Covid-19 infekcijas noteikšanai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam.";

1.18. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.19. izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.20. izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

1.21. izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);

1.22. izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums);

1.23. izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente E. Siliņa

Veselības ministrs H. Abu Meri

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 805

"4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Aprūpes epizodes un to tarifi

1. Lai organizētu ambulatorās veselības aprūpes speciālistu darba uzskaiti un samaksu, aprūpes epizodes klasificē šādi:

1.1. 1. veids - aprūpes epizode sakarā ar akūtu saslimšanu vai traumu;

1.2. 2. veids - aprūpes epizode sakarā ar pirmoreiz mūžā diagnosticētu hronisku saslimšanu;

1.3. 3. veids - aprūpes epizode sakarā ar iepriekš diagnosticētas slimības paasinājumu;

1.4. 4. veids - aprūpes epizode sakarā ar profilaktisku apskati, patronāžu vai vakcināciju;

1.5. 5. veids - aprūpes epizode sakarā ar hroniskas slimības vai veselības stāvokļa dinamisku novērošanu;

1.6. 6. veids - aprūpes epizode sakarā ar 1., 2., 3., 4. un 5. veida aprūpes epizodē neklasificētiem iemesliem;

1.7. 7. veids - aprūpes epizode sakarā ar palīgkabinetos sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

2. 1., 2., 3., 5. un 6. veida aprūpes epizodi izmanto šā pielikuma 5. punktā minētie ambulatorās aprūpes speciālisti.

3. Katra ārstniecības persona par veikto darbu aprūpes epizodes ietvaros aizpilda uzskaites dokumentu - ambulatorā pacienta talonu.

4. Lai saņemtu samaksu par personai sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja aprūpes epizode ilgst vairāk nekā 30 kalendāra dienas, ārstniecības iestāde to noslēdz pēc 30 kalendāra dienām, skaitot no aprūpes epizodes sākšanās dienas, un ar nākamo personas apmeklējumu uzsāk jaunu aprūpes epizodi.

5. Speciālisti un attiecināmie aprūpes epizožu tarifi:

Nr. p. k.

Specialitāte

Tarifs (euro)

5.1. Alergologs

17,49

5.2. Algologs

17,49

5.3. Anesteziologs, reanimatologs1

17,49

5.4. Arodveselības un arodslimību ārsts

22,36

5.5. Asinsvadu ķirurgs

27,29

5.6. Ārsta palīgs (feldšeris)

7,30

5.7. Bērnu alergologs

19,40

5.8. Bērnu audiologs

19,40

5.9. Bērnu endokrinologs

33,77

5.10. Bērnu gastroenterologs

33,77

5.11. Bērnu hematoonkologs

33,77

5.12. Bērnu infektologs

33,77

5.13. Bērnu kardiologs

33,77

5.14. Bērnu ķirurgs

16,64

5.15. Bērnu nefrologs

33,77

5.16. Bērnu neirologs

33,77

5.17. Bērnu pneimonologs

19,40

5.18. Bērnu psihiatrs

43,71

5.19. Bērnu reimatologs

33,77

5.20. Dermatologs, venerologs

17,49

5.21. Endokrinologs

26,76

5.22. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

17,49

5.23. Flebologs

14,74

5.24. Foniatrs

17,49

5.25. Gastroenterologs

26,87

5.26. Ginekologs, dzemdību speciālists

14,74

5.27. Ginekologs, dzemdību speciālists2

46,88

5.28. Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

8,71

5.29. Hematologs

27,32

5.30. Hepatologs

28,94

5.31. Imunologs

29,74

5.32. Infektologs

28,50

5.33. Internists

17,49

5.34. Kardiologs

26,68

5.35. Ķirurgs

14,74

5.36. Medicīnas ģenētiķis

17,49

5.37. Mugurkaulāja ķirurgs

14,74

5.38. Mutes, sejas un žokļu ķirurgs

14,74

5.39. Narkologs

32,53

5.40. Neatliekamās medicīnas ārsts

17,49

5.41. Nefrologs

17,49

5.42. Neiroķirurgs

28,26

5.43. Neirologs

27,52

5.44. Neonatologs

19,40

5.45. Oftalmologs

14,74

5.46. Onkologs ķīmijterapeits

17,49

5.47. Onkoloģijas ginekologs

27,98

5.48. Otolaringologs

14,74

5.49. Paliatīvās aprūpes speciālists

23,80

5.50. Pediatrs

33,77

5.51. Plastikas ķirurgs

14,74

5.52. Pneimonologs

17,49

5.53. Psihiatrs

32,53

5.54. Radiologs terapeits

17,49

5.55. Reimatologs

26,79

5.56. Rokas ķirurgs

14,74

5.57. Sirds ķirurgs

14,74

5.58. Sporta ārsts

28,13

5.59. Torakālais ķirurgs

28,81

5.60. Transplantologs

14,74

5.61. Traumatologs, ortopēds

14,74

5.62 Urologs

14,74

Piezīmes.

1 Konsultējot pacientus pirms operācijām un izmeklējumiem.

2 Uzņemot iepriekš izmeklētu pacienti medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindā, kā arī konsultējot pacienti pirms un pēc pakalpojuma saņemšanas specializētā ārstniecības iestādē.

6. 7. veida aprūpes epizodi izmanto šādi speciālisti:

6.1. primārajā veselības aprūpē:

Nr. p. k.

Specialitāte

6.1.1. Ģimenes ārsts
6.1.2. Internists
6.1.3. Pediatrs

6.2. sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr. p. k.

Specialitāte

6.2.1. Anesteziologs, reanimatologs
6.2.2. Audiologopēds
6.2.3. Bērnu gastroenterologs
6.2.4. Bērnu kardiologs
6.2.5. Bērnu nefrologs
6.2.5.1 Bērnu psihiatrs
6.2.6. Biologs
6.2.7. Biomedicīnas laborants
6.2.8. Dermatologs, venerologs
6.2.9. Svītrots
6.2.10. Endoskopists (gastrointestinālā endoskopija)
6.2.11. Ergoterapeits
6.2.12. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
6.2.13. Svītrots
6.2.14. Svītrots
6.2.15. Fizioterapeits
6.2.16. Svītrots
6.2.17. Gastroenterologs
6.2.18. Ginekologs, dzemdību speciālists
6.2.19. Ģenētiķis
6.2.20. Hematologs
6.2.20.1 Infektologs
6.2.21. Imunologs
6.2.22. Kardiologs
6.2.23. Klīniskais mikrobiologs
6.2.23.1 Klīniskais un veselības psihologs
6.2.24. Laboratorijas ārsts
6.2.25. Laboratorijas speciālists
6.2.26. Logopēdijas speciālists (skolotājs logopēds, logopēds)
6.2.27. Masieris
6.2.28. Mākslas terapeits
6.2.28.1 Māsa
6.2.29. Medicīnas ģenētiķis
6.2.30. Mikrobiologs
6.2.31. Narkologs
6.2.32. Nefrologs
6.2.33. Patologs
6.2.34. Pneimonologs
6.2.35. Svītrots
6.2.36.1 Psihiatrs
6.2.36.2 Psihoterapeits
6.2.36.3 Psihoterapijas speciālists
6.2.36. Podologs
6.2.37. Radiologs
6.2.38. Radiologs terapeits
6.2.39. Sporta ārsts3
6.2.40. Tiesu medicīnas eksperts
6.2.41. Tiesu psihiatrijas eksperts
6.2.42. Transfuziologs
6.2.43. Transplantologs
6.2.44. Urologs
6.2.45. Uztura speciālists
6.2.45.1 Vecmāte
6.2.46. Speciālisti, kuri ir apguvuši šādas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes:
6.2.46.1. asinsvadu ultrasonogrāfija
6.2.46.2. ārstnieciskā un diagnostiskā perkutānā koronāro un lielo asinsvadu intervence
6.2.46.3. bērnu masāžas metode
6.2.46.4. bronhoskopija
6.2.46.5. dermatoskopija
6.2.46.6. diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu katetrizācija un angiogrāfija
6.2.46.7. ehokardiogrāfija
6.2.46.8. elektroencefalogrāfija
6.2.46.9. elektrokardiogrāfija
6.2.46.10. elektrokardiostimulācija un invazīvā ritma traucējumu korekcija
6.2.46.11. elektromiogrāfija
6.2.46.12. fizikālās terapijas metode
6.2.46.13. fiziskās un farmakoloģiskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju un vizualizācijas metodēm (tai skaitā miokarda perfūzijas scintigrāfija)
6.2.46.14. fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju
6.2.46.15. gastrointestinālā endoskopija
6.2.46.16. hiperbārā oksigenācija
6.2.46.17. invazīvā sirds ritma traucējumu korekcija
6.2.46.18. izvērsta ehokardiogrāfija
6.2.46.19. kolposkopija
6.2.46.20. lāzerterapija
6.2.46.21. masāžas metode
6.2.46.22. neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā
6.2.46.23. neirosonogrāfija jaundzimušajiem un zīdaiņa vecuma bērniem
6.2.46.24. neirosonoloģiskā izmeklēšana
6.2.46.25. padziļināta elektrokardiogrāfija
6.2.46.26. pastāvīgo sirds ritmu regulējošo un diagnosticējošo iekārtu implantācija
6.2.46.27. skrīninga ehokardiogrāfija
6.2.46.28. skrīninga elektrokardiogrāfija
6.2.46.29. standarta transtorakāla ehokardiogrāfija
6.2.46.30. ultraskaņas izmeklēšana dzemdniecībā un ginekoloģijā
6.2.46.31. vispārējā ultrasonogrāfija
6.2.46.32. funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē
6.2.46.33. diabēta pacientu apmācības metode māsas praksē

Piezīme. 3 Sporta ārsts 7. veida aprūpes epizodi izmanto, ja veic papildu profilaktisko medicīnisko pārbaudi."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 805

"5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi

Nr.
p. k.

Veselības aprūpes pakalpojuma veids

Saistošās (pamata) manipulācijas1

pirmais līmenis

otrais līmenis

1. Nieru aizstājterapija 60010 + 04171; 04177-04180; 19270; 19275-19277; 19282; 250212 60010 + 04171; 04177-04180; 19270; 19275-19277; 19282; 250212
2. Invazīvā kardioloģija 60075 + 60071-60074  
3. Invazīvā radioloģija 60075 + 501203; 50122; 501243; 501303; 501343; 501383; 501443; 501463; 50720-50722  
4. Ķīmijterapija un hematoloģija 60110 + 60008; 60110 + 60413; 60110 + 60555  
5. Staru terapija 60110 + 50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50363; 50370-50374; 50390; 50391; 50393; 50396-50397; 50416; 50417; 50425-50434; 50438.

Bērniem - 601107

 
6. Robotizēta stereotaktiskā radioķirurģija4 60110 + 50470; 50471; 50472  
7. Rehabilitācija:    
7.1. pieaugušo rehabilitācija 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109
7.2. bērnu rehabilitācija 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109
8. Psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriska profila dienas stacionārā 60124 60124
9. Narkoloģisko slimnieku ārstēšana narkoloģiska profila dienas stacionārā 60110 + 13025; 13026; 60069 60110 + 13025; 13026; 60069
10. Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana9 60110 + 02124; 06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 07072; 09182-09186; 10020-10026; 10033-10034; 10037-10038; 10041-10044; 11001; 11051-11052; 11058; 11060; 11065-11068; 11101-11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 31252; 60413; 60507

Bērniem:

02124; 06003 + 06004 + 06033 + 06015; 06041; 06004 + 06007 + 06015; 06004 + 06007 + 06041; 06003 + 06004 + 06033 + 06021; 06102; 07023; 07044; 07046; 06007 + 06004 + 06033 + 06021; 06102; 07023; 07044; 07046; 07072; 09182-09186; 11002; 5008710; 60420; 60507

60110 + 06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 09182-09186; 10020-10026; 10033-10034; 10037-10038; 10041-10044; 11001; 11051-11052; 11058; 11060; 11065-11068; 11101-11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 31252; 60413
11. Hronisko sāpju pacientu ārstēšana 60110 + 29156-29160; 04103; 04106-04108; 04115-04118; 04121-04126; 04138-04139  
12. Ķirurģiskie pakalpojumi:
12.1. oftalmoloģija 60075 + 17097; 17120; 17122; 1712310; 1713510; 1713610; 17138-17143; 17151; 17153; 17156; 17157; 17165; 17166; 17170; 17172; 17180-17181; 17186-17189; 17195-17197; 17199; 17216; 17217; 17226; 17228; 17229; 17232; 17233; 17242; 17245; 17250-17257; 17270-17274; 17285; 17286; 17288; 17289; 17300; 17304; 17340; 17372 60075 + 17097; 17120; 17138; 17142; 17143; 17153; 17156; 17166; 17180; 17181; 17186-17189; 17199; 17226; 17250-17257; 17270-17272; 17285; 17286; 17288; 17289; 17340; 17372
12.2. uroloģija 60075 + 19009; 19019; 19021; 19030-19036; 19038; 19039; 19045; 1905210; 19057; 19059 + 19071; 19060; 19065; 19067-19070; 19075-19077; 19079-19081; 19085; 19089; 19114; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19163, 19164, 19165, 19170; 19173-19176; 19187; 19197 60075 + 19009; 19019; 19021; 19030-19036; 19038; 19045; 19057; 19060; 19065; 19067-19070; 19075-19077; 19079-19081; 19085; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19173-19176; 19187
12.3. gastrointestinālās endoskopijas 60075 + 08053; 08058-08061; 08070-08072; 08077; 0808110; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08112; 08113; 08121-08122 60075 + 08053; 08058-08061; 08070-08072; 08077; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08113; 08121-08122
12.4. ginekoloģija 60075 + 16001; 16007-16009; 16011-16012; 16018-16021; 16026; 16029; 16032; 16040-16044; 16052-16054; 16080; 16082; 16087-16091; 20059 60075 + 16001; 16008; 16009; 16020; 16026; 16029; 16032; 20059
12.5. otolaringoloģija:
12.5.1. otolaringoloģija bērniem 60075 + 18071; 18014; 18022; 18023; 18034; 1804610; 18047; 18073; 18076; 18077; 18079; 18091; 18092; 18093; 18102; 18106; 18107; 18109; 18128; 18140; 18141; 18142; 18152; 181645; 18177 60075 + 18071; 18076; 18077; 18177
12.5.2. otolaringoloģija pieaugušajiem 60075 + 18014; 18022; 18023; 18024; 18032; 18033; 18034; 18038; 18040; 18041; 18047; 18048; 18055; 18056; 18057; 18060; 18061; 18062; 18070; 18071; 18073; 18076; 18077; 18078; 18079; 18092; 18093; 18101; 18102; 18106; 18108; 18109; 18126; 18128; 18141; 18142; 18152; 18154; 18155; 18156; 18157; 18177; 18179; 18180; 18187; 18188; 18196; 18198; 18199; 18205; 18206; 18213; 18242; 18243; 18265 60075 + 18014; 18023; 18032; 18033; 18047; 18048; 18061; 18070; 18071; 18076; 18077; 18102; 18106; 18126; 18128; 18177; 18199; 18205; 18206
12.6. traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija 60075 + 03180; 20014; 20028; 20029; 20039; 20040; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059-20060; 20070-20071; 20073; 20075; 20085; 20100; 20101; 20108; 20127; 20139; 20145-20147; 20159; 20200; 20203-20205; 20207; 20209-20210; 20212; 20217; 20218; 20222; 20224; 20229; 20249; 20281; 20282; 20284; 20285; 20288; 20290; 20292-20293; 20303; 22034; 23002; 23003; 23004; 23005; 23006; 23007; 23009; 23010; 23015-23016; 23021; 23022; 23036; 23037; 23052-23054; 23060-23061; 23063-23066; 23068-23070; 23075-23081; 23083; 23084; 23090-23094; 23096-23099; 23106; 23108-23112 60075 + 03180; 20014; 20028; 20029; 20039; 20040; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059-20060; 20070-20071; 20073; 20100; 20101; 20108; 20127; 20139; 20145; 20146; 20200; 20203; 20205; 20207; 20209; 20212; 20217; 20222; 20249; 20281; 20282; 20284; 20285; 20288; 20290; 20292-20293; 22034; 23002; 23009; 23010; 23021; 23037; 23052-23053; 23063-23065; 23068-23070; 23076; 23078-23080; 23083; 23084; 23090-23094; 23096; 23098; 23099; 23106; 23108-23112
12.7. vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi 60075 + 03180; 03183; 03184; 03187-03189; 20014; 20029; 20039; 20041; 20044; 20050; 20059; 20060; 21022; 21024; 21026; 21027; 21067; 21100-21105; 21130; 21190; 22023; 22034; 28001; 28003; 28004; 28017-28026; 28036-28042; 29005; 29006; 29008; 29009; 29015; 29016; 29019; 29020; 29022; 29023; 29025; 29031-29037; 29039; 29040; 29045; 29046; 29050; 29070; 29084; 29087; 29089; 29090; 29095-29104; 29110-29113; 29119; 29126-29131; 29133; 29135; 29143-29151; 29165-29169; 29172; 29183; 29187-29190; 29196; 29197; 29199; 29202-29205; 29224; 29238; 29239; 29257; 29258; 31022; 31160; 31175; 31186; 31215; 31216; 31252 60075 + 03180; 03183; 03187; 03188; 03189; 20014; 20029; 20039; 20041; 20044; 20050; 20059; 20060; 21022; 21026; 21027; 21067; 22023; 22034; 28001; 28003; 28004; 28017; 28019; 28021-28025; 28036-28042; 29005; 29006; 29008; 29009; 29087; 29103; 29110; 29167; 29169; 29183; 29187; 29196; 29257; 29258; 31186; 31252
12.8. bērnu ķirurģija 60075 + 03180; 03188; 19009; 19019; 19021; 19030; 19032-19035; 19037-19039; 19057; 19059; 19065; 19067; 19068; 19075; 19077; 19079; 19085-19086; 19089; 19114; 19116; 19145; 19150; 19151; 19158; 19161; 19162; 20014-20015; 20028; 20030; 20039; 20041; 20043; 20044; 20050; 20057; 20059-20060; 20070-20071; 20085; 20147; 20149; 20159; 20200; 20203-20205; 20207; 20209; 20212; 20218; 20249; 20281; 20300-20301; 20303; 20306; 20309; 21024; 21026; 21027; 21103; 21175; 23009; 23016; 23021; 23037; 23052; 23064-23066; 23068-23069; 23076-23081; 23096; 23098; 23099; 23109; 27002-27004; 27022-27025; 27037; 27040-27042; 29102; 29129; 29167-29169; 29171; 30027; 31209; 50118; 501203; 50122; 501243; 501303; 501343; 50722 60075 + 03180; 03188; 19009; 19019; 19021; 19030; 19032-19035; 19038; 19057; 19065; 19067; 19068; 19075; 19077; 19079; 19085; 19116; 19151; 19158; 19161; 19162; 20014; 20028; 20039; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059; 20060; 20070; 20071; 20149; 20200; 20203; 20205; 20207; 20209; 20212; 20249; 20281; 21026; 21027; 23009; 23021; 23037; 23052; 23064; 23065; 23068; 23069; 23076; 23078-23081; 23096; 23098; 23099; 23109; 27004; 27022; 27024; 27037; 29167; 29169; 29171
13. Zobārstniecība vispārējā anestēzijā8 70917; 70918 70917; 70918
14. Medicīniskā apaugļošana 16143-16147 16143-16147
15. Izmeklējumi ilgstošajai skābekļa terapijai 60110 + 60510; 60506-60507; 41086-41087 60110 + 60510; 60506-60507; 41086-41087

Piezīmes.

1 Norādītas tikai saistošās (pamata) manipulācijas, kas veicamas konkrētajā dienas stacionārā un tiek izmantotas konkrētajā dienas stacionārā sniedzamā veselības aprūpes pakalpojuma veida atpazīšanai. Pakalpojuma sniedzējam dienests saskaņā ar šiem noteikumiem papildus apmaksā arī citas nepieciešamās manipulācijas, lai sagatavotu pacientu saistošās manipulācijas veikšanai un nodrošinātu drošu saistošās manipulācijas izpildi (tai skaitā laboratoriskās analīzes, nepieciešamos radioloģiskos izmeklējumus, anestēzijas pakalpojumus un piemaksas manipulācijas).

2 Nieru aizstājterapijas dienas stacionārā manipulāciju apmaksā dialīzes pacientiem ar urēmiskām ādas izmaiņām (diagnozes kods atbilstoši SSK-10 L29.8 "Cita veida nieze").

3 Manipulāciju var veikt arī asinsvadu ķirurgi, kuri nodarbināti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".

4 Manipulācijas apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca", ja pacientus pakalpojuma saņemšanai nosūtījuši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" speciālisti ar konsīlija lēmumu, konsīlijā piedaloties vismaz vienam radiologam terapeitam.

5 Par kaulā ievietojamo dzirdes aparātu (BAHA) samaksu veic valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".

6 (Piezīme svītrota ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 642)

7 Manipulāciju ar kodu 60110 bez saistošām manipulācijām norāda, ja valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pacients saņem staru terapiju citā ārstniecības iestādē.

8 Nodrošinot zobārstniecības pakalpojumus vispārējā anestēzijā bērniem un veicot zobu ekstrakcijas vispārējā anestēzijā šo noteikumu 4.1.5. apakšpunktā minētajai pacientu grupai, nav nepieciešams nosūtījums pakalpojuma saņemšanai.

9 Pacientiem ar retām slimībām valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" tiek apmaksāts dienas stacionāra pakalpojums, ja tā ietvaros viena apmeklējuma laikā tiek nodrošinātas vismaz trīs dažādu specialitāšu ārstu konsultācijas un/vai tiek veikts vismaz viens funkcionālās diagnostikas izmeklējums vai vismaz divi diagnostiskie izmeklējumi.

10 Manipulāciju dienas stacionārā apmaksā tikai bērniem, tai skaitā manipulācijas 08081, 17123, 17135, 17136, 18046, 19052 un 50087 dienas stacionārā bērniem apmaksā tikai gadījumā, ja tās veiktas vispārējā anestēzijā vai sedācijā."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 805

"6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi

1. Dienests slēdz līgumus par stacionāro veselības aprūpi ar stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši to līmenim un noteiktajiem pakalpojumu profiliem:

Ārstniecības iestāde

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profili1

Uzņemšanas nodaļā diennakts dežūru nodrošināšanai nepieciešamie speciālisti

Gul-
tas-
die-
nas
ta-
rifs
(euro)

Fiksētā piemaksa (euro)

te-
ra-
pi-
ja

hro-
nis-
ko pa-
ci-
en-
tu ap-
rū-
pe

ap-
rū-
pe

ķi-
rur-
ģi-
ja

gi-
ne-
ko-
lo-
ģi-
ja

grūt-
nie-
cī-
bas
un
dzem-
dī-
bu ap-
rū-
pe

pe-
di-
at-
ri-
ja

trau-
ma-
to-
lo-
ģi-
ja

nei-
ro-
lo-
ģi-
ja

uro-
lo-
ģi-
ja

oto-
rino-
la-
rin-
go-
lo-
ģi-
ja

in-
sul-
ta vie-
nī-
ba

in-
fek-
ci-
jas

grūt-
nie-
cī-
bas pa-
to-
lo-
ģi-
ja

psi-
hi-
at-
ri-
ja

re-
ha-
bi-
li-
tā-
ci-
ja

kar-
dio-
lo-
ģi-
ja

nef-
ro-
lo-
ģi-
ja

in-
va-
zī-
vā kar-
dio-
lo-
ģi-
ja

on-
ko-
lo-
ģi-
ja

pa-
lia-
tī-
vā ap-
rū-
pe

pul-
mo-
no-
lo-
ģi-
ja

gas-
tro-
en-
te-
ro-
lo-
ģi-
ja

nei-
ro-
ķi-
rur-
ģi-
ja

asins-
vadu
ķi-
rur-
ģi-
ja

endo-
kri-
no-
lo-
ģi-
ja

to-
ra-
kā-
lā ķi-
rur-
ģi-
ja

oftal-
mo-
lo-
ģi-
ja

nar-
ko-
lo-
ģi-
ja

in-
ter-
nists

ķi-
rur-
gs

anes-
te-
zio-
logs
re-
ani-
ma-
to-
logs

gi-
ne-
ko-
logs/
dzem-
dī-
bu
spe-
ciā-
lis-
ts

trau-
ma-
to-
logs

nei-
ro-
logs

kar-
dio-
logs

pe-
dia-
trs/
neo-
na-
to-
logs

nei-
ro-
ķi-
rurgs

psi-
hi-
atrs

ra-
dio-
logs8

ci-
tas
spe-
cia-
li-
tā-
tes

par
neat-
lieka-
mās
medi-
cīnis-
kās
palī-
dzības,
paci-
entu
uzņem-
šanas
noda-
ļas
dar-
bību

par
paci-
entu
obser-
vāciju
līdz
24
stun-
dām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes
1.1.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

PAC3

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

3

3

2

2

 

2

2

1

1

 

2

4

156,43

7 770 140

836 275

1.1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

5

5

2

2

2

2

   

1

 

3

5

156,43

9 527 935

2 229 440

1.1.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Pediatrijas profils

X

IP2

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

   

3

2

     

1

6

   

2

2

276,56

5 531 627

2 928 963

1.2. IV līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

     

X

2 IS4

1

1

1

1

1

 

2

   

1

 

142,57

3 519 854

172 367

1.2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

 

X

X

3 IS4

2

1

1

1

1

 

1

   

1

1

142,57

4 235 240

430 133

1.2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"5

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

 

X

 

2 IS4

2

2

1

1

1

 

1

   

1

 

142,57

3 881 316

167 521

1.2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

       

IS4

1

1

1

1

1

 

1

   

1

 

142,57

2 817 952

198 457

1.2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

     

IS4

1

1

1

1

1

 

2

   

1

 

142,57

3 164 998

169 231

1.2.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X + PAC3

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

X

     

IS4

1

1

1

1

1

 

2

   

1

 

142,57

3 162 919

184 771

1.2.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP2

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

     

X

IS4

1

1

1

1

1

 

1

   

1

 

142,57

2 816 397

151 409

1.3. III līmeņa ārstniecības iestādes
1.3.1. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

108,47

2 106 387

66 724

1.3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika"

X

IP2

 

X

X

 

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

       

1

   

1

 

108,47

1 759 424

78 415

1.3.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

108,47

2 105 994

64 299

1.3.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

X

IP2

 

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

108,47

2 106 657

44 910

1.3.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

108,47

2 106 663

75 989

1.3.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

108,47

2 106 196

81 551

1.3.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

X

IP2

X

X

X

X

X

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

108,47

2 106 849

60 165

1.4. II līmeņa ārstniecības iestādes
1.4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

X

IP2

 

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

IP2

     

IP2

   

1

 

108,47

1 410 769

41 772

1.4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

X

IP2

X

X

IP2

X

IP2

IP2

             

AR6

                         

IS4

1

1

1

     

1

   

1

 

108,47

2 105 501

19 675

1.4.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"

X

IP2

 

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

IP2

     

IP2

   

1

 

108,47

1 411 443

69 716

1.4.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

X

IP2

X

X

IP2

IP2

IP2

IP2

IP2

           

AR6

                         

IS4

1

1

IP2

     

IP2

   

1

 

108,47

1 410 315

31 651

1.5. I līmeņa ārstniecības iestādes
1.5.1. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"

X

IP2

X

                       

AR6

                         

IS4

1

                   

62,64

708 692

 
1.5.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

X

IP2

X

                       

AR6

                         

IS4

1

                   

62,64

709 724

 
1.5.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

X

IP2

X

                       

AR6

                         

IS4

1

                   

62,64

709 616

 
1.5.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"

X

IP2

                         

AR6

                         

IS4

1

                   

62,64

709 868

 
1.5.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"

X

IP2

X

                       

AR6

                         

IS4

1

                   

62,64

709 059

 
1.6. V līmeņa specializētās ārstniecības iestādes
1.6.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumato-
loģijas un ortopēdijas slimnīca"7
 

IP2

       

X

X

             

X

     

X

                   

2

1

             

1

 

137,70

1 416 387

 
1.6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"        

X

X

X + PAC3

           

X

                                 

1

7

     

4

       

128,87

4 177 869

 
1.6.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""  

IP2

                         

X

                             

1

                 

118,07

354 269

 
1.6.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"                            

X

                         

X

                 

29

 

1

98,87

738 874

52 896

1.7. Specializētās ārstniecības iestādes
1.7.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca"7  

IP2

X

       

X

             

X

                           

1

1

             

1

 

137,70

1 059 583

 
1.7.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiro-
loģiskā slimnīca "Ainaži""
           

X

             

X

                                                   

0

   
1.7.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"  

IP2

       

X

             

X

                                             

1

   

98,87

346 853

11 765

1.7.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiro-
loģiskā slimnīca"
           

X

             

X

                                             

1

   

98,87

346 762

41 821

1.7.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""            

X

             

X

                         

X

                 

1

   

98,87

346 682

26 003

1.7.6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiro-
loģiskā slimnīca"
                           

X

                         

X

                 

1

   

98,87

346 623

29 661

1.7.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca"  

IP2

     

X

                 

AR6

                           

1

1

1

     

1

       

62,64

1 405 121

 
1.8. Pārējās slimnīcas
1.8.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"  

X

X

                       

AR6

                                                 

62,64

   
1.8.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"    

X

                                                                           

62,64

   
1.8.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sanare-KRC Jaunķemeri"

X

X

                         

AR6

                                                       
1.8.4. akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

X

X

                         

AR6

                                                       

Piezīmes.

1 Profilu uzskata par nodrošinātu, ja ārstniecības iestāde par tā nodrošināšanu ir noslēgusi līgumu ar citu ārstniecības iestādi un informējusi par to dienestu.

2 IP - izvēles profils. Netiek piemērots nosacījums par obligātu profila nodrošināšanu vai diennakts dežūru, pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai. Ja ārstniecības iestāde vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu kādā no izvēles profiliem, konkrēto pakalpojumu iekļaušana līgumā iespējama, ja dienestam ir papildu finanšu līdzekļi.

3 PAC - perinatālās aprūpes centrs. Ārstniecības iestādei ir līgums par perinatālās aprūpes nodrošināšanu.

4 IS - izvēles speciālists. Ja I līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu drīkst aizvietot ģimenes ārsts, neatliekamās medicīnas ārsts vai anesteziologs/reanimatologs. Ja II, III vai IV līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu drīkst aizvietot ģimenes ārsts vai neatliekamās medicīnas ārsts.

5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina triju speciālistu - internā profila speciālista, ķirurga un anesteziologa/reanimatologa - diennakts dežūras Talsu filiālē.

6 AR - tikai akūtā rehabilitācija jaukta profila gultās atbilstoši līgumos noteiktajiem nosacījumiem.

7 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" pēc izvēles nodrošina ķirurgu vai traumatologu/ortopēdu diennakts dežūras.

8 Netiek piemērots nosacījums par obligātu diennakts dežūru (izņemot universitātes slimnīcas), radiologs pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai.

9 Neatliekamās palīdzības diennakts dežūras nodrošināšanai ir viens psihiatra postenis, attālināto konsultāciju sniegšanu nodrošina psihiatrs darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

2. Ārstniecības iestādes atbilstoši līmenim un līgumā noteiktajiem apmaksas nosacījumiem sniedz šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

Ārstniecības iestāde

Programmas nosaukums

Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētajās programmās (euro)

1

2

3

2.1. Asinsvadu ķirurģijas profils (V, IV)
2.1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Krūšu aortas endoprotezēšana 21 061,25
2.1.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā DRG
2.1.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Vēdera aortas endoprotezēšana 14 078,32
2.2. Gastroenteroloģijas profils (V, IV)
2.2.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Gastrointestinālā endoskopija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.3. Ginekoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.3.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos DRG
2.3.2. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Ginekoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.4. Grūtniecības un dzemdību profils (V, IV, III, II)
2.4.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Siguldas slimnīca", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā DRG
2.4.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Siguldas slimnīca", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Fizioloģiskās dzemdības DRG
2.4.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Siguldas slimnīca", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Ķeizargrieziens DRG
2.5. Aprūpes profils (V, IV, III, II, I)
2.5.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Ogres rajona slimnīca", SIA "Kuldīgas slimnīca", SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", SIA "Rīgas 2. slimnīca", II un I līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca"), SIA "Priekules slimnīca", SIA "Saldus medicīnas centrs" Pakalpojumi aprūpes slimnīcā vai aprūpes gultā 584,29
2.5.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca", SIA "Saldus medicīnas centrs", SIA "Sanare-KRC Jaunķemeri", A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Hronisko pacientu aprūpe ar ārstēšanās ilgumu līdz 14 gultasdienām 749,25
2.5.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca", SIA "Saldus medicīnas centrs", SIA "Sanare-KRC Jaunķemeri", A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Hronisko pacientu aprūpe no 15. ārstēšanās dienas vai aprūpes turpināšana pēc akūta ārstēšanas perioda iestādes ietvaros Gultasdienas tarifs
91,74
2.6. Infekciju profils (V, IV)
2.6.1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 2 986,54
2.6.2. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem) 12 057,79
2.6.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 2 275,08
2.6.4. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 953,96
2.6.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 16 221,31
2.6.6. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 13 554,30
2.6.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana 19 553,52
2.6.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana 18 707,03
2.6.9. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 8 232,91
2.6.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana 7 679,44
2.6.11. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana 1 880,32
2.7. Insulta vienības profils (V, IV)    
2.7.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroloģija (insulta vienība) 1 989,59
2.8. Invazīvās kardioloģijas profils (V, IV)
2.8.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi DRG
2.8.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI) 27 096,63
2.8.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija DRG
2.8.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā kardioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.9. Kardioloģijas profils (V, IV)
2.9.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes) Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija DRG
2.10. Ķirurģijas profils (V, IV, III, II)
2.10.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Kardioķirurģija DRG
2.10.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Hepatobiliārā ķirurģija DRG
2.10.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Izgulējumu mikroķirurģiskā ārstēšana (III, IV pakāpe) 22 079,76
2.10.4. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Vispārējā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.10.5. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi 2 913,81
2.10.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Skoliozes operācijas DRG
2.10.7. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos DRG
2.10.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Mikroķirurģija pieaugušajiem 2 587,26
2.10.9. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Mikroķirurģijas bāzes programma DRG
2.10.10. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana DRG
2.10.11. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotezēšana (ar endoprotēzes vērtību) 4 730,46
2.10.12. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana sarežģītos gadījumos 5 405,06
2.10.13. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas daļēja (rādija galviņas) endoprotezēšana 2 985,06
2.10.14. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Elkoņa locītavas totālā endoprotezēšana 6 080,87
2.10.15. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi sarežģītos gadījumos 3 992,80
2.10.16. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi sarežģītos gadījumos 3 026,62
2.10.17. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Pleca locītavas endoprotezēšana 4 792,74
2.10.18. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem (bez implanta vērtības) 4 102,26
2.10.19. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls-metāls protēzi 5 167,66
2.10.20. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi 3 640,10
2.10.21. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana 3 719,70
2.10.22. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana DRG
2.10.23. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Osteomielīts DRG
2.10.24. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie ķirurģiskie pakalpojumi DRG
2.11. Nefroloģijas profils (V, IV)
2.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Slimnieku sagatavošana nieres transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsupresīvas terapijas komplikācijām tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu 2 031,62
2.12. Neiroķirurģijas profils (V, IV)
2.12.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija DRG
2.13. Neiroloģijas profils (V, IV, III)
2.13.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība DRG
2.14. Oftalmoloģijas profils (V)
2.14.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca") Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Oftalmoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.15. Onkoloģijas profils (V, IV)
2.15.1. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Onkoloģijas programma DRG
2.15.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", SIA "Rīgas Dzemdību nams") Diagnostiskā un neatliekamā ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Diagnostiskā un plānveida ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā DRG
2.15.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā DRG
2.15.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Ķīmijterapija bērniem 5 420,32
2.15.6. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Ķīmijterapija pieaugušajiem 990,88
2.15.7. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroonkoloģija DRG
2.15.8. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Staru terapija 4 796,41
2.15.9. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Staru terapija, staru terapija un ķīmijterapija pieaugušajiem 5 745,09
2.15.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnoloģijas apstarošanas metodēm 5 760,86
2.15.11. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Mastektomija ar krūts rekonstrukciju vai krūts rekonstrukcija krūts dziedzera ļaundabīga audzēja dēļ DRG
2.16. Otolaringoloģijas profils (V, IV)
2.16.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Otolaringoloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.17. Paliatīvās aprūpes profils (V, IV)
2.17.1. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpe Gultasdienas tarifs
62,64
2.17.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca") Paliatīvā aprūpe 1 492,83
2.18. Pediatrijas profils (IV, III, II)
2.18.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Perinatālā perioda stāvokļi DRG
2.18.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai) DRG
2.18.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Terciārā līmeņa pakalpojums jaundzimušajiem DRG
2.18.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Cistiskā fibroze DRG
2.18.5. Otolaringoloģijas apakšprofils
2.18.5.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (bez implanta vērtības) 2 578,41
2.18.5.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija 1 753,29
2.18.5.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kohleārā implanta implantācija bērniem 27 434,00
2.18.5.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (ar implanta vērtību) 9 812,97
2.18.6. Kardioloģijas apakšprofils
2.18.6.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtas sirds-asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija - izmeklēšana, terapija DRG
2.18.7. Mikroķirurģijas apakšprofils
2.18.7.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Mikroķirurģija bērniem 3 089,41
2.18.8. Oftalmoloģijas apakšprofils
2.18.8.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem DRG
2.19. Psihiatrijas profils (V, IV)
2.19.1. VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.2. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma Tāmes finansējums
2.19.3. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Psihiatriskā palīdzība bērniem 2 442,59
2.19.4. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma 3 165,75
2.19.5. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi Tāmes finansējums
2.19.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem 3 707,72
2.20. Rehabilitācijas profils (V, IV)
2.20.1. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Diennakts stacionārā sniedzamie otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pieaugušajiem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
118,07*
2.20.2. IV un V līmeņa ārstniecības iestādēs (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), V līmeņa specializētajās ārstniecības iestādēs (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams") un SIA "Rīgas 2. slimnīca" Diennakts stacionārā sniedzamie otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pieaugušajiem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
62,64*
2.20.3. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija 6 718,43
2.20.4. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti) 2 869,65
2.20.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Diennakts stacionārā sniedzamie otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem (augstas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
118,07*
2.20.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", IV līmeņa ārstniecības iestādes Diennakts stacionārā sniedzamie otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem (zemas intensitātes aprūpe) Gultasdienas tarifs
62,64*
2.20.7. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" Diennakts stacionārā sniedzamie perinatālā periodā radušos stāvokļu rehabilitācijas pakalpojumi, kas tiek sniegti bērniem pirmajā dzīves gadā Gultasdienas tarifs
118,07*
2.21. Terapijas profils (V, IV, III, II, I)
2.21.1. V, IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, SIA "Sanare-KRC Jaunķemeri", A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Pārējie terapeitiskie pakalpojumi DRG
2.22. Torakālās ķirurģijas profils (V)
2.22.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Torakālā ķirurģija DRG
2.22.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem 13 683,5
2.23. Traumatoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.23.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Smaga galvas smadzeņu trauma DRG
2.23.2. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Traumatoloģija, ortopēdija, rokas rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.23.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Apdegumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 6 836,55
2.23.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem 4 850,42
2.24. Uroloģijas profils (V, IV)
2.24.1. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams" un VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Uroloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25. Ārpus profila
2.25.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Cilmes šūnu transplantācija 6 551,36
2.25.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā 999,06
2.25.3. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Stacionārā palīdzība hematoloģijā DRG
2.25.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija 2 373,95
2.25.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiskā sirds transplantācija 36 697,95
2.25.6. IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Pacienta aprūpe, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija Gultasdienas tarifs
70,29
2.25.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem, HIV/AIDS pacientiem DRG
2.25.8. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos DRG
2.25.9. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Sifiliss, gonoreja bērniem 1 886,29
2.25.10. V līmeņa ārstniecības iestādes, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā radioloģija DRG plānveida īslaicīgā ķirurģija
2.25.11. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
2.25.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pacientu izmeklēšana pirms ortotopiskas aknu transplantācijas 1 999,11
2.25.11.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiska aknu transplantācija 45 504,18
2.25.12. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Nieres transplantācija un pēcoperācijas periods 1 5852,54
2.25.13. Narkoloģijas apakšprofils
2.25.13.1. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem 2 966,10
2.25.13.2. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem 2966,10
2.25.13.3. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem 10 418,81
2.25.13.4. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Minesotas programma stacionārā 2 530,83
2.25.13.5. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Narkoloģija 659,23

Piezīme. * Dienests papildus apmaksā manipulācijas, kas līgumā ar ārstniecības iestādi iekļautajos apmaksas nosacījumos norādītas kā programmai saistošās manipulācijas."

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 805

"7. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajiem rēķiniem apmaksājamie veselības aprūpes pakalpojumi

1. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" dienests apmaksā:

1.1. lielo locītavu endoprotēzes, endoprotēžu daļas un implantus pacientiem, kuri ir ārstējušies pakalpojumu programmā "Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem";

1.2. muguras smadzeņu stimulācijas komplektus un to daļas;

1.3. intratekālās zāļu ievades mehānismu un tā daļas, kā arī intratekālai ievadei nepieciešamās zāles un to ievadei paredzētu vienreizēju uzpildes komplektu.

2. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" dienests apmaksā:

2.1. dziļās smadzeņu stimulācijas komplektus, to daļas, kas paredzētas jau implantētu elektroneirostimulatoru nomaiņai;

2.2. divbalonu katetra lietošanu orgāna perfūzijai, kas izmantots transplantācijā;

2.3. orgānu pulsējošās perfūzijas un konservācijas mašīnas vienreizējas lietošanas komplektu orgāna pieslēgšanai;

2.4. individuāli veidotas stentprotēzes endovazālas torakoabdominālas aneirismas gadījumos.

3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" dienests apmaksā:

3.1. medikamentus cilvēka imūndeficīta vīrusa oportūnisko infekciju terapijai un šādas profilakses nodrošināšanai:

3.1.1. cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas vertikālās profilakses nodrošināšanai cilvēka imūndeficīta vīrusa pozitīvām sievietēm;

3.1.2. pēcekspozīcijas specifiskās profilakses (PEP) nodrošināšanai ārstniecības personām;

3.1.3. cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas diagnostikai nepieciešamos reaģentus;

3.2. (svītrots);

3.3. šādus tuberkulozes un alogēno un autologo cilmes šūnu transplantācijas slimnieku ārstēšanā lietojamos medikamentus:

Nr. p. k.

Medikamenta nosaukums

Zāļu forma

3.3.1.* Ethambutoli hydrochloridum

tab.

3.3.2.* Moxifloxacin

tab.

3.3.3.* Moxifloxacin

sol.

3.3.4.* Capreomycin

sol.

3.3.5.* Ethambutoli hydrochloridum

sol.

3.3.6.* Isoniasidum

tab.

3.3.7.* Isoniasidum

sol.

3.3.8.* Kanamycinum

sol.

3.3.9.* Natrii paraaminosalicylas

pac.

3.3.10.* Protionamidum

tab.

3.3.11.* Pyrazinamidum

tab.

3.3.12.* Rifampicinum

tab.

3.3.13.* Rifampicinum

caps.

3.3.14.* Rifampicinum

sol.

3.3.15.* Streptomycinum

sol.

3.3.16.* Terizidonum

caps.

3.3.17.* Ofloxacinum

tab.

3.3.18.** Linezolidum

tab.

sol.

3.3.19.* Levofloxacinum

tab.

3.3.20.* Rifabutin

tab.

3.3.21.* Kalii clavulanas, Amoxicillinum trihydricum

tab.

3.3.22.* Clarithromycinum

tab.

3.3.23.* Cilastinum, Imipinemum

sol.

3.3.24.* Amikacinum

sol.

3.3.25. Delamanidi

tab.

3.3.26. Bedaquiline

tab.

3.3.27. Clofaziminum

caps.

3.3.28. Antibakteriālie līdzekļi:  
3.3.28.1. Imipenenum/cilastatinum

sol.

3.3.28.2. Meropenenum

sol.

3.3.28.3. Piperacillinum, Tazobactamum

sol.

3.3.29. Pretsēnīšu līdzekļi:  
3.3.29.1. Amphotericinum B (liposomālais)

sol.

3.3.29.2. Amphotericinum B

sol.

3.3.29.3. Amphoteracinum B

susp. oral

3.3.29.4. Caspofunginum

sol.

3.3.29.5. Voriconazolum

sol.

3.3.29.6. Voriconazolum

tab.

3.3.30. Pretvīrusu līdzekļi:  
3.3.30.1. Valganciclovirum

caps.

3.3.30.2. Ganciclovirum

sol.

3.3.31. Citostatiskie līdzekļi:  
3.3.31.1. Alemtuzumabum

sol.

3.3.31.2. Carmustinum

pulv. injekcijām

3.3.32. Koloniju stimulējošie līdzekļi:  
3.3.32.1. Cilvēka eritropoetīns

sol.

3.3.32.2. Kepivance

pulv. injekcijām

3.3.33. Imūnsupresīvie līdzekļi:  
3.3.33.1. Immunoglobulinum antilymphocytarium

sol.

3.3.34. Imunoglobulīni:  
3.3.34.1. Pentaglobin

sol.

3.3.35. Pārējie medikamenti:  
3.3.35.1. Pamidronic acid

sol.

3.3.35.2. Tacrolimus

ziede

3.3.35.3. Treosulfan

sol.

Piezīmes.

* Neapmaksā pacientiem, kuri saņem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".

** Neapmaksā pacientiem, kuri saņem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" tuberkulozes ārstēšanai.

3.4. lielo locītavu endoprotēzes, endoprotēžu daļas un implantus pacientiem, kuri ir ārstējušies pakalpojumu programmā "Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem".

4. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" dienests apmaksā:

4.1. monoklonālās antivielas Palivizumabum 50 mg vai 100 mg lietošanu bērnam (vecumā līdz diviem gadiem), kurš ievietots stacionārā un kuram tiek veikta augsta riska bērnu profilakse pret sezonālo saslimšanu ar respiratori sincitiālo vīrusu atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un Latvijas Neonatologu biedrības saskaņotiem ieteikumiem;

4.2. slāpekļa monoksīda (iNO) lietošanu plaušu hipertensijas terapijā bērniem, ievērojot, ka pakalpojumu apmaksā par stundām, bet ne vairāk kā 96 stundas vienā terapijas reizē;

4.3. jaunu elpošanas ierīču iegādi bērniem, kuriem tiek sniegta veselības aprūpe mājās, esošu iekārtu nomaiņu un šo iekārtu apkopi;

4.4. šādus medikamentus, ko lieto bērnu ar onkoloģiskām un onkohematoloģiskām saslimšanām ārstēšanai pēc ķīmijterapijas invazīvo mikožu gadījumos un bērnu ar cistisko fibrozi ambulatorai ārstēšanai:

Nr. p. k.

Medikamenta nosaukums

Zāļu forma

Darbības vienība

4.4.1. Caspofunginum sol. 70 mg
4.4.2. Caspofunginum sol. 50 mg
4.4.3. Voriconazolum sol. 200 mg
4.4.4. Voriconazolum tab. 200 mg
4.4.5. Dornasum alfac (Dezoksiribonukleāze) inhalācijas šķīdums 1 mg/ml
4.4.6. Tobramycinum inhalācijas šķīdums 300 mg/ml
4.4.7. Tobramycinum pulvera inhalācija 28 mg

4.5. ārstniecības līdzekļu un kopšanas līdzekļu iegādi bērniem ar epidermolysis bullosa, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Reto slimību kabineta uzskaitē;

4.6. vienreiz lietojamo insulīna sūkņu piederumus esošiem pacientiem, insulīna sūkņus jauniem pacientiem, vienreiz lietojamos insulīna sūkņu piederumus jauniem pacientiem un jaunu insulīna sūkņu iegādi bojāto insulīna sūkņu nomaiņai personām līdz 24 gadu vecumam.

5. Visām V un IV līmeņa stacionārajām ārstniecības iestādēm (tai skaitā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas dzemdību nams") dienests apmaksā Rekombinantā aktivētā VII faktora (Nova Seven) zāļu lietošanu.

6. Visām ārstniecības iestādēm, kas nodrošina onkoloģisko pacientu ārstēšanu, parenterāli ievadot medikamentus, dienests apmaksā šos medikamentus, ja tie nav iepirkti centralizēti un to izmantošana saskaņota ar dienestu, ievērojot līgumā ar dienestu minētos nosacījumus.

7. Lai nodrošinātu endovaskulāru trombektomiju no precerebrālām un cerebrālām artērijām, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" dienests apmaksā šādas medicīniskās ierīces:

7.1. vadītājkatetrus;

7.2. reperfūzijas aspirācijas katetrus cerebrālām indikācijām;

7.3. mikrokatetrus cerebrālām indikācijām;

7.4. mikrovadītājstīgas cerebrālām indikācijām;

7.5. aspirācijas pumpja kanistras;

7.6. aspirācijas sūkņa savienotājcaurules;

7.7. balonoklūzijas katetrus;

7.8. intrakraniālos trombektomijas stentus;

7.9. intrakraniālos atvienojamos stentus stenozes ārstēšanai."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 805

"10. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām

1. Līgumus par steidzamās medicīniskās palīdzības punkta pakalpojumu sniegšanu dienests slēdz ar šādām ārstniecības iestādēm:

1.1. ar ārstniecības iestādēm, kas sniedz tikai ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus:

1.1.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca";

1.1.2. pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca";

1.2. ar stacionārām ārstniecības iestādēm, kurām steidzamās medicīniskās palīdzības punkts izveidots citā apdzīvotā vietā atsevišķi no pamatpakalpojumu sniegšanas vietas:

1.2.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Gulbenes pilsēta);

1.2.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Valkas pilsēta);

1.3. ar citām stacionārām ārstniecības iestādēm - sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca".

2. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi gadā par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr. p. k.

Specialitāte vai struktūrvienība1

Par vienu slodzi (euro)

Par 0,25 slodzēm (euro)

Par 0,5 slodzēm (euro)

Par 2 slodzēm (euro)

Par 2,25 slodzēm (euro)

Par 3 slodzēm (euro)

Par 4,5 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību) (euro)

Nodrošinot diennakts pieejamību uzņemšanas nodaļās (euro)

2.1. Psihiatrs2, 3, 4 4 692 1 173 2 346 - - - - 11 247
2.2. Narkologs - - - - - - - 11 297
2.3. Pneimonologs5, 6, 7 4 692 1 173 2 346 - - - - 11 677
2.4. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets8 4 160 1 040 2 080 - - - - -
2.5. Paliatīvās aprūpes kabinets 4 223 1 056 2 112 - - - - -
2.6. Hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets8 4 288 1 072 2 144 - - - - -
2.7. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts 6 582 1 646 3 291 - 12 327 - 19 233 18 771
2.8. Stomas kabinets 5 773 1 443 2 887 - - - - -
2.9. Dežūrārsta kabinets8 3 680 920 1 840 - - - - 12 182
2.10. Pediatra kabinets 4 371 1 093 2 186 - - - - 12 182
2.11. Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"9, 15 11 010 - - - - - 32 171 -
2.12. Reto slimību kabineti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca":
2.12.1. cistiskās fibrozes kabinets 29 413 - 14 707 - - - - -
2.12.2. pārējo reto slimību kabinets 3 736 934 1 868 - - - - -
2.13. Psihologa/psihoterapeita kabinets2 3 736 934 1 868 - - - - -
2.14. Metadona terapijas kabinets9 3 736 934 1 868 6 794 - 9 512 - -
2.15. Diabēta apmācības kabinets 3 736 934 1 868 - - - - -
2.16. HIV līdzestības kabinets10 3 736 934 1 868 - - - - -
2.17. Funkcionālo speciālistu kabinets2 3 736 934 1 868 - - - - -
2.18. Māsas psihiatrijā un narkoloģijā kabinets2 3 849 962 1 925 - - - - -
2.19. Aritmologa kabinets 3 736 - - - - - - -
2.20. Vecmātes kabinets 2 831 - - - - - - -
2.21. Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinets11 3 736 - 1 868 - - - - -
2.22. Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinets10, 12 2 420 - - - - - - -
2.23. Garastāvokļa traucējumu kabinets bērniem2, 10, 13,14 3 993 - - - - - - -
2.24. Onkoloģisko pacientu koordinatora kabinets 3 736 - - - - - - -
2.25. Traheostomētu pacientu aprūpes kabinets 3 736 934 1 868 - - - - -

Piezīmes.

1 Kopējo ikmēneša fiksēto maksājumu veido šādas summas:
1) darbības nodrošināšanai paredzētais ikmēneša fiksētais maksājums, kas ir 1/12 daļa no šajā pielikumā noteiktā gada apjoma par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību un kas tiek piemērots tikai par faktiski nodrošinātu telpu ārstniecības personu darba veikšanai;
2) ārstu un māsu darba samaksa, ko aprēķina atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai ārstu un ārstniecības personu vidējai darba samaksai (šo noteikumu 153. punkts), ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto ārstu un māsu darba apjomu, kā arī aprēķinā iekļaujot samaksu par darbu brīvdienās, svētku dienās, nakts laikā un par virsstundu darbu.

2 Aprēķinot ikmēneša fiksēto maksājumu psihiatra kabinetam, psihologa/psihoterapeita kabinetam, māsas un funkcionālo speciālistu kabinetiem, kā arī garastāvokļa traucējumu kabinetam bērniem, darba samaksas aprēķinā papildus iekļauj:
1) maksu par sarežģītību (darbu ar pacientiem ar garīgiem un psihiskiem traucējumiem) 405,00 euro apmērā psihiatra kabinetam, psihologa/psihoterapeita kabinetam un funkcionālā speciālista kabinetam un 243,00 euro apmērā māsas psihiatrijā un narkoloģijā kabinetam;
2) maksu par pieejamības nodrošināšanu un darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 540,00 euro apmērā psihiatra kabinetam un psihologa/psihoterapeita kabinetam;
3) maksu par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 540,00 euro apmērā garastāvokļa traucējumu kabinetā bērniem nodarbinātam psihologam, psihoterapeitam un psihiatram.

3 Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" psihiatra kabineta finansējuma ietvaros personām tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.

4 Ja ārstniecības iestāde psihiatra kabinetā nevar nodrošināt vismaz 0,5 psihiatra vai bērnu psihiatra slodzes, tad dienests psihiatra vai bērnu psihiatra sniegtos pakalpojumus apmaksā šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajā kārtībā.

5 Pneimonologu darba apjomu plāno, ievērojot, ka vienai pilnai slodzei atbilst 10 apmeklējumi dienā.

6 Dienests katru gadu līdz 1. augustam (par laikposmu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam) izvērtē to ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kuras saņem šajā pielikumā noteikto fiksēto maksājumu par pneimonologa darba nodrošināšanu vismaz sešus mēnešus pēc kārtas. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks nekā līgumā plānotais, dienests no 1. septembra līgumā izdara grozījumus atbilstoši veiktā darba apjomam. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks par 0,5 slodzēm, dienests izdara grozījumus līgumā, nosakot, ka no 1. septembra sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus dienests apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un manipulāciju sarakstu.

7 Pirms līguma slēgšanas par pneimonologu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar tuberkulozi (diagnožu kodi saskaņā ar SSK-10: A15-A19, B90, J65, P37.0, R76.1, Y58.0, Y60.3, Z03.0, Z20.1) dienests izvērtē vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par ārstniecības iestādē sniegto attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu iepriekšējā periodā un, ja:
1) veiktā darba apjoms 12 mēnešos (laikposmā no 1. septembra līdz 31. augustam) ir mazāks par 0,5 slodzēm, slēdz līgumu par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un manipulāciju sarakstā minētajiem manipulāciju tarifiem un manipulāciju apmaksas nosacījumiem;
2) ārstniecības iestādē iepriekšējā periodā nav sniegti šādi veselības aprūpes pakalpojumi, fiksētā maksājuma apjomu nosaka, ievērojot, ka vienam speciālistam tiek noteiktas ne vairāk kā 0,5 slodzes.

8 Dienestam ir tiesības izbeigt ar ārstniecības iestādi noslēgto līgumu par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja dienests konstatē, ka:
1) ārstniecības iestādi, kas saņem fiksēto maksājumu par dežūrārsta kabinetu, nav apmeklējuši vismaz trīs pacienti dienā;
2) ārstniecības iestādi, kas saņem šajā pielikumā noteikto maksājumu par diabētiskās pēdas aprūpes kabinetu vai par hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinetu, nav apmeklējuši vismaz seši pacienti dienā.

9 Lai nodrošinātu metadona terapijas kabineta un paliatīvās aprūpes kabineta darbību, darba samaksas aprēķinā iekļauj arī psihologa darba samaksu (atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai ārstu un funkcionālo speciālistu vidējai darba samaksai).

10 Aprēķinot atalgojumu veselības aprūpes pakalpojumu koordinatoriem reto slimību kabinetā, HIV līdzestības kabinetā, onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā un garastāvokļa traucējumu kabinetā bērniem, tiek ņemta vērā šo noteikumu 153.2. apakšpunktā noteiktā vidējā darba samaksa.

11 Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabineta darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kabinetā pakalpojumus nodrošina māsa un uztura speciālists.

12 Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabineta darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kabinetā pakalpojumus nodrošina pacientu plūsmas koordinators, māsa, funkcionālie speciālisti, psihologs un psihoterapeits.

13 Garastāvokļa traucējumu kabineta bērniem darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu un pusaudžu resursu centrs". Kabinetā pakalpojumus nodrošina pacientu plūsmas koordinators, funkcionālais speciālists, psihologs, psihoterapeits, narkologs un psihiatrs.

14 Ja kabinetā nodarbināto funkcionālo speciālistu, psihologu, psihoterapeitu, narkologu vai psihiatru slodžu skaits ir lielāks par vienu slodzi, tad, aprēķinot kabineta fiksēto maksājumu, tiek piemērots šī pielikuma 2.23.apakšpunktā minētais maksājums. Ja kabinetā nodarbināto funkcionālo speciālistu, psihologu, psihoterapeitu, narkologu vai psihiatru slodžu skaits ir mazāks par vienu slodzi, tad šī pielikuma 2.23.apakšpunktā minēto maksājumu proporcionāli samazina.

15 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē var atrasties bērni, kā arī personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās šī kabineta uzskaitē iekļautas līdz 18 gadu vecumam, un šīm personām ir tiesības saņemt tādus veselības aprūpes pakalpojumus kā kabineta uzskaitē esošajiem bērniem."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 805

"11. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Primārās veselības aprūpes finansējuma plānošana

1. Līdzekļus samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem dienests plāno atbilstoši šādām teritorijām:

1.1. Rīga (Rīga, Jūrmala, Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads);

1.2. Kurzeme (Liepāja, Ventspils, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Talsu novads, Tukuma novads, Ventspils novads);

1.3. Latgale (Daugavpils, Rēzekne, Augšdaugavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads);

1.4. Vidzeme (Alūksnes novads, Balvu novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Smiltenes novads, Valkas novads, Valmieras novads, Varakļānu novads);

1.5. Zemgale (Jelgava, Aizkraukles novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Jēkabpils novads, Ogres novads).

2. Kapitācijas naudas apmērs, tai skaitā samaksa par reģistratora funkcijas veikšanu un telefonisku konsultāciju sniegšanu prakses darba laikā, vienai personai mēnesī ir 2,915427 euro.

3. Primārās veselības aprūpes patēriņa koeficientu, kas nepieciešams ģimenes ārstu kapitācijas naudas apmēra noteikšanai, dienests aprēķina pēc vadības informācijas sistēmas datiem par personu skaitu vecuma grupās, apmeklējumu skaitu pie ģimenes ārsta katrā vecuma grupā un ģimenes ārsta sniegto attālināto konsultāciju skaitu katrā vecuma grupā 12 mēnešu laikā (laikposmā no 1. septembra līdz 31. augustam), ņemot vērā šādus nosacījumus:

3.1. personas iedala šādās vecuma grupās:

3.1.1. vecumā līdz 1 gadam;

3.1.2. 1 līdz 7 gadi;

3.1.3. 7 līdz 18 gadi;

3.1.4. 18 līdz 45 gadi;

3.1.5. 45 līdz 65 gadi;

3.1.6. 65 gadi un vecākas personas;

3.2. pamatojoties uz dienesta vadības informācijas sistēmas datiem par ambulatorajiem apmeklējumiem, iegūst ambulatoro apmeklējumu skaitu pie ģimenes ārstiem katrā vecuma grupā un valstī kopumā;

3.3. reģistrēto personu skaitu katrā vecuma grupā (n1 līdz n6) un valstī kopumā (N) nosaka atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistra datiem;

3.4. dalot apmeklējumu skaitu vecuma grupā ar personu skaitu šajā vecuma grupā, iegūst katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu; dalot kopējo apmeklējumu skaitu ar kopējo personu skaitu, iegūst valsts vidējo absolūto patēriņa koeficientu;

3.5. dalot katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu ar valsts vidējo absolūto patēriņa koeficientu, iegūst katras vecuma grupas primārās veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas patēriņa koeficientu (ki1 līdz ki6).

4. Dienests aprēķina ģimenes ārsta kapitācijas naudas apmēru pēc šādiem kritērijiem:

4.1. lai aprēķinātu katra ģimenes ārsta prakses reģistrēto pacientu kopējo koeficientu (Kp), summē katras vecuma grupas primārās veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas patēriņa koeficienta (ki1 līdz ki6) reizinājumu ar reģistrēto pacientu skaitu katrā vecuma grupā (n1 līdz n6), iegūto kopsummu dala ar kopējo pie ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaitu (N):

Kp =

(ki1 x n1) + (ki2 x n2) + (ki3 x n3) + (ki4 x n4) + (ki5 x n5) + (ki6 x n6)

 

N

4.2. aprēķina visas valsts pacientu koeficientu (KV) atbilstoši šā pielikuma 4.1. apakšpunktā norādītajai formulai, ņemot vērā visu pie ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaitu valstī;

4.3. dalot katra ģimenes ārsta reģistrēto pacientu koeficientu (Kp) ar valsts koeficientu (KV), iegūst ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu (Kd):

Kd = Kp : KV

4.4. reizinot ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu (Kd) ar ģimenes ārsta kopējo reģistrēto pacientu skaitu (N) un kapitācijas naudu uz vienu pacientu mēnesī (LR), iegūst ģimenes ārsta darbībai paredzēto kapitācijas naudas apmēru mēnesī. Lai iegūtu ģimenes ārsta kapitācijas naudas apmēru gadā (LN), kapitācijas naudas apmērs mēnesī jāreizina ar 12:

LN = Kd x LR x N x 12

4.5. ģimenes ārstiem, kuri pacientu reģistrāciju ir uzsākuši kārtējā gada laikā, reģistrēto pacientu skaits pie ģimenes ārsta tiek noteikts atbilstoši vadības informācijas sistēmas datiem uz kārtējā gada 1. decembri.

5. Dienesta teritoriālajām nodaļām piešķiramos naudas līdzekļus, kas paredzēti ģimenes ārstu praksēs veikto ārstniecisko manipulāciju samaksai (LM), dienests aprēķina katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot teritoriālās nodaļas ģimenes ārstu praksēs iepriekšējā gadā veikto manipulāciju skaitu (S) ar tās prognozēto tarifu (TC) un summējot:

LM(1…5) = S1(1…5) x TC1 + S2(1...5) x TC2 + Sn(1...5) x TCn

6. Ja manipulāciju saraksts tiek paplašināts, šai summai pieskaita prognozējamo apjoma pieaugumu, kuru aprēķina, katras jaunās manipulācijas prognozējamo skaitu reizinot ar tās prognozējamo tarifu un summējot.

7. Ikmēneša fiksētais maksājums ģimenes ārsta praksei, tai skaitā riska maksājums, ir 730,73 euro mēnesī. Minēto maksājumu saņem visas ģimenes ārstu prakses, kas atbilstoši līgumam ar dienestu saņem kapitācijas naudu.

8. Ikmēneša fiksētais maksājums par ģimenes ārsta prakses otro un katru nākamo pieņemšanas vietu ir 216,88 euro, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1. ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vieta atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;

8.2. prakses papildu pieņemšanas vietas adrese ir:

8.2.1. citā teritoriālajā vienībā (novads, pagasts vai pilsēta);

8.2.2. tajā pašā teritoriālajā vienībā, ja tās nepieciešamību pēc saskaņošanas ar pašvaldību (prakse ir akceptēta ar pašvaldību saskaņotā primārās veselības aprūpes plānā) ir noteicis dienests un tā atbilst šā pielikuma 8.3., 8.4. un 8.5. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

8.3. teritoriālā vienība, kurā atrodas prakses papildu pieņemšanas vieta, ir deklarētā dzīvesvieta vismaz 400 iedzīvotājiem vai iedzīvotāju blīvums attiecīgajā teritorijā ir mazāks par 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;

8.4. prakses papildu pieņemšanas vieta ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā;

8.5. ģimenes ārsts šajā papildu pieņemšanas vietā pieņem pacientus vismaz vienu dienu nedēļā;

8.6. ģimenes ārsta papildu pieņemšanas vieta atrodas ģimenes ārsta pamatteritorijā.

8.1 Maksājums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, tai skaitā riska maksājums, šo noteikumu 19. punktā minētajā gadījumā ir 216,88 euro mēnesī.

9. Ģimenes ārsta praksei maksā ikmēneša fiksēto piemaksu par prakses un personāla darbības nodrošināšanu lauku teritorijā atkarībā no pamatteritorijas iedzīvotāju blīvuma un reģistrēto pacientu skaita:

9.1. teritorija ar blīvumu virs 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - piemaksas nav;

9.2. teritorija ar blīvumu no 100 līdz 499 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - 182,00 euro mēnesī, ja praksē reģistrēti līdz 1800 pieaugušo pacientu vai 800 bērnu, par katru nākamo reģistrēto pacientu piemaksa tiek palielināta par 0,07 euro mēnesī;

9.3. teritorija ar blīvumu no 20 līdz 99 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - 268 euro mēnesī, ja praksē reģistrēti līdz 1800 pieaugušo pacientu vai 800 bērnu, par katru nākamo reģistrēto pacientu piemaksa tiek palielināta par 0,10 euro mēnesī;

9.4. teritorija ar blīvumu zem 20 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - 361 euro mēnesī, ja praksē reģistrēti līdz 1800 pieaugušo pacientu vai 800 bērnu, par katru nākamo reģistrēto pacientu piemaksa tiek palielināta par 0,14 euro mēnesī;

9.5. dienests par katru reģistrēto pacientu papildus aprēķina šā pielikuma 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā noteikto reģistrēto pacientu piemaksu, ja ģimenes ārsta prakse saņem māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu divkāršā apmērā atbilstoši šā pielikuma 20. punktam.

10. Ja ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir vairākas teritoriālās vienības (pilsētas, pagasti), nosaka šo teritoriālo vienību iedzīvotāju vidējo blīvumu uz kvadrātkilometru. Teritoriju, piemēram, pilsētu, kuras iedzīvotājus aprūpē vairāki ģimenes ārsti, uzskata par vienotu teritoriju ar vienu iedzīvotāju blīvumu.

11. Dienests ģimenes ārsta prakses ikmēneša fiksēto piemaksu par prakses darbības nodrošināšanu lauku teritorijā atkarībā no pamatteritorijas iedzīvotāju blīvuma un reģistrēto pacientu skaita nosaka vienu reizi kalendāra gadā, aprēķinā izmantojot datus par reģistrēto pacientu skaitu uz iepriekšējā kalendāra gada 1. decembri, izņemot šādus gadījumus, kad aprēķinā tiek izmantots reģistrēto pacientu skaits uz iepriekšējā kalendāra mēneša divdesmito datumu:

11.1. ja tiek slēgts jauns līgums;

11.2. ja tiek mainīta ģimenes ārsta prakses pamatteritorija;

11.3. ja pie ģimenes ārsta prakses reģistrēto pacientu skaits pieaudzis vairāk nekā par 200 personām.

12. Ģimenes ārsts saņem ikmēneša fiksēto piemaksu par reģistrēto pacientu vecuma struktūras atbilstību ģimenes ārsta prakses tipam - ja ģimenes ārsta praksē bērnu skaits ir līdz 70 % no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita - 28,46 euro.

13. Ģimenes ārsta praksei maksā ikmēneša fiksētās piemaksas par hronisko slimnieku aprūpi šādā apmērā:

Nr.
p. k.

Piemaksa par katru pacientu, euro mēnesī

Diagnožu kodi

13.1.

0,06

C00, C17, C26, C43, C44, C63, C68, I09, I11, I50, K50

13.2.

0,13

C04, C09, C15, C18, C53, C54, C76, E25, E27, I20, K74, M06, N18

13.3.

0,24

C20, C22, C23, C32, C50, C67, C70, C90, C91, C92, E84, G10, I05, I10, I25, N04, Z95

13.4.

0,43

C16, C25, C31, C48, C55, C56, C64, C74, C81, C88, E10, E22, E23, F20, G70, J45, K51

13.5.

0,60

C12, C13, C34, C39, C61, C71, C72, C73, C82, E11, E83, G20, G40, M05, M34

13.6.

0,75

C07, G35, M33, T66

13.7.

0,97

C37, C51, C57, C96, M32

13.8.

1,39

C45, C47, C66

14. Ģimenes ārsta prakse saņem šā pielikuma 13. punktā minētās piemaksas tikai par tiem pacientiem, kuri iepriekšējo sešu mēnešu laikā ir apmeklējuši savu ģimenes ārsta praksi trīs vai vairāk reizes.

15. (Svītrots)

16. Ģimenes ārsts saņem maksājumu 250,00 euro apmērā par ģimenes ārsta pacientu reģistrā reģistrētajai personai laikus atklātu vēzi 1. vai 2. stadijā, ja šāda vēža stadija ir diagnozes noteikšanas datumā. Minēto maksājumu ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā reizi gadā līdz 1. septembrim, izvērtējot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā iekļauto informāciju.

16.1 Ja ģimenes ārsta praksē dzemdes kakla skrīninga mērķa grupā vai krūts vēža skrīninga mērķa grupā ir vismaz 20 sievietes, tā saņem maksājumu par:

16.1 1. sasniegtajiem dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.1 1.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 50 līdz 70 % atsaucība;

16.1 1.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība;

16.1 2. sasniegtajiem krūts vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.1 2.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 60 līdz 70 % atsaucība;

16.1 2.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība.

16.2 Šā pielikuma 16.1 punktā noteiktos maksājumus ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā divas reizes gadā par sasniegtajiem atsaucības rādītājiem iepriekšējos sešos mēnešos (līdz 31. augustam - par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam; līdz 31. martam - par periodu no 1. jūlija līdz 31. decembrim), paredzot, ka ne mazāk kā 30 % no maksājuma tiek novirzīti māsai vai ārsta palīgam (feldšerim).

16.3 Ja ģimenes ārsta praksē zarnu vēža skrīninga mērķa grupā vai prostatas vēža skrīninga mērķa grupā ir vismaz 20 iedzīvotāji, tā saņem maksājumu par:

16.31. sasniegtajiem zarnu vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.31.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 20 līdz 40 % atsaucība;

16.31.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 41 % atsaucība;

16.32. sasniegtajiem prostatas vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.32.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 60 līdz 70 % atsaucība;

16.32.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība.

16.4 Šā pielikuma 16.3 punktā noteiktos maksājumus ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā reizi gadā līdz 30. septembrim, paredzot, ka ne mazāk kā 30 % no maksājuma tiek novirzīti māsai vai ārsta palīgam (feldšerim).

17. Māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu ģimenes ārsta darba vietā un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā strādājošai māsai vai ārsta palīgam (feldšerim) aprēķina atbilstoši noteiktajai vidējai darba samaksai mēnesī (šo noteikumu 153. punkts):

17.1. par 1800 pieaugušo pacientu veselības aprūpi ārsta praksē un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

17.2. par 800 bērnu veselības aprūpi ārsta praksē un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

17.3. ja, aprēķinot māsas un ārsta palīga darbības nodrošināšanas maksājumu atbilstoši šā pielikuma 17.1. un 17.2. apakšpunktā noteiktajai kārtībai, tas ir mazāks par šajos noteikumos minēto darba samaksu, to palielina līdz šajos noteikumos minētajam apmēram.

18. Ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma apmēru (Am) nosaka šādi:

18.1. ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaitu (N) dala ar šā pielikuma 17.1. apakšpunktā noteikto pieaugušo pacientu skaitu un reizina ar šajos noteikumos noteikto ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu vidējo darba samaksu (D), kas saskaitīta ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (S). Iegūst māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļu par pieaugušo pacientu aprūpi (Ap):

Ap = N : 1800 x (D + S)

18.2. ģimenes ārsta praksē reģistrēto bērnu skaitu (Nb) dala ar šā pielikuma 17.2. apakšpunktā noteikto bērnu skaitu un reizina ar šajos noteikumos noteikto ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu vidējo darba samaksu (D), kas saskaitīta ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (S). Iegūst māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļu par pacientu aprūpi (Ab) vecumā līdz 18 gadiem:

Ab = Nb : 800 x (D + S)

18.3. saskaita aprēķinātās ģimenes ārsta māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļas par pieaugušo (Ap) un bērnu (Ab) aprūpi un iegūst ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma kopējo apjomu (Am):

Am = Ap + Ab

19. Ja ārsta palīgs (feldšeris) nodarbināts pašvaldībai piederošā feldšerpunktā, ar kuru dienests ir noslēdzis līgumu, viņš saņem šajos noteikumos noteikto vidējo ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu darba samaksu, pieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi un ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto darba apjomu, ko nosaka atbilstoši šādiem nosacījumiem:

19.1. feldšerpunkta apmeklējumu skaits dienesta vadības informācijas sistēmā par iepriekšējo līguma periodu;

19.2. līdz šim līgumattiecībās ar dienestu nebijušo feldšerpunktu iesniegtie dati Slimību profilakses un kontroles centram par apmeklējumu skaitu feldšerpunktā iepriekšējā gadā;

19.3. šajos noteikumos noteikto darba samaksu reizina ar apmeklējumu skaitam atbilstošo slodzes apjomu:

19.3.1. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir līdz 210, - 0,5 slodzes;

19.3.2. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 211-325, - 0,75 slodzes;

19.3.3. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 326-420, - 1 slodze;

19.3.4. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 421-525, - 1,25 slodzes;

19.3.5. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir lielāks par 525, - 1,5 slodzes;

19.4. jaunatvērtajiem feldšerpunktiem darba samaksas apjomu sešus mēnešus nosaka par 0,5 slodzēm, izņemot gadījumu, ja feldšerpunktu izveido teritorijā, kur ģimenes ārsts pārtraucis līgumattiecības ar dienestu un nav cita ģimenes ārsta, kurš pārņem šo teritoriju. Šādā gadījumā dienests darba samaksas apjomu nosaka par vienu slodzi. Pēc tam darba samaksu aprēķina atbilstoši feldšerpunkta apmeklējumu skaitam, pamatojoties uz dienesta vadības informācijas sistēmas datiem.

20. Dienests palielina ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma apmēru divas reizes, ja ģimenes ārsta prakse ir vērsusies dienestā ar iesniegumu par maksājuma palielināšanu un nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

20.1. ja ģimenes ārsta praksē iesnieguma iesniegšanas brīdī ir reģistrēti vismaz 1200 pacientu vai 600 pacientu vecumā līdz 18 gadiem;

20.2. ja ģimenes ārsta praksē ir vismaz divas ārstniecības un pacientu aprūpes personas (māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)) un katra ir nodrošināta ar iekārtotu darba vietu;

20.3. ja māsas vai ārsta palīga (feldšera) pacientu patstāvīgais pieņemšanas laiks ir ne mazāks par 10 stundām nedēļā.

21. Ārsta palīgs (feldšeris) un māsa par atsevišķi veiktu darbu aizpilda ambulatorā pacienta talonus.

22. Ja ģimenes ārsta praksē strādā gan māsa, gan ārsta palīgs (feldšeris), vairākas māsas vai vairāki ārsta palīgi (feldšeri), ģimenes ārstam ir tiesības, rakstiski vienojoties ar šiem darbiniekiem, māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu samaksāt, nosakot atšķirīgu atalgojumu katram darbiniekam atbilstoši tā kvalifikācijai, stāžam un darba pienākumu apjomam.

23. Māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiks nedrīkst pilnīgi vai kādā daļā sakrist ar tās pašas māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiku pie cita ģimenes ārsta. Ģimenes ārsta pienākums ir nodrošināt, lai māsai vai ārsta palīgam (feldšerim), par ko ģimenes ārsts saņem māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu, darba laiks būtu 40 stundas nedēļā.

24. Ģimenes ārsta nāves gadījumā vai tad, ja spēkā stājies tiesas spriedums vai lēmums, kas ģimenes ārstam aizliedz sniegt primārās veselības aprūpes pakalpojumus, dienests apmaksā medicīniskās dokumentācijas kārtošanu un nodošanu pacientam vai ārstam atbilstoši kārtībai, kas noteikta līgumā starp dienestu un ārstniecības iestādi, šādā apmērā:

24.1. šajā pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķināto attiecīgās māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu;

24.2. maksājumu par ģimenes ārsta prakses telpu uzturēšanu atbilstoši šā pielikuma 7. punktam.

25. Ja ģimenes ārsta prakse izbeidz līgumattiecības ar dienestu saistībā ar ģimenes ārsta aiziešanu pensijā, dienests šajos noteikumos noteiktajos gadījumos ģimenes ārsta praksei izmaksā kompensāciju šajā pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma divkāršā apmērā, bet ja praksē nodarbināta vairāk nekā viena māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), - četrkāršā darbības nodrošināšanas maksājuma apmērā.

26. Ja ģimenes ārsta prakse izbeidz līgumattiecības ar vienīgo praksē nodarbināto ārsta palīgu vai māsu, ārsta palīga vai māsas funkciju nodrošināšanai dienests maksā kompensāciju 50 % apmērā no šajā pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma līdz brīdim, kamēr prakse uzsāk nodarbināt jaunu ārsta palīgu vai māsu, bet ne ilgāk par trim mēnešiem kalendāra gadā.

27. Kopējo finansējumu ārstniecības iestādei par zobārstniecības pakalpojumiem (Lizob) plāno šādi:

27.1. finansējuma apmēru 12 mēnešiem ārstniecības iestādei zobārstniecības pakalpojumiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem un iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos personām vecumā no 18 līdz 22 gadiem (Lib+š) aprēķina katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot iepriekšējā periodā veikto zobārstniecības manipulāciju skaitu (S1, S2 utt.) ar tās plānoto tarifu (TC1, TC2 utt.) un reizinājumus summējot:

Lib+š = S1 x TC1 + S2 x TC2 + … + Sn x TCn

27.2. finansējuma apmēru samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām (turpmāk - dalībnieki) (Lčzob) plāno šādi:

27.2.1. aprēķina finansējuma apmēru samaksai par dalībniekiem sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar zobārstniecības palīdzību (Lčzzob), katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot iepriekšējā periodā dalībniekiem veikto zobārstniecības manipulāciju skaitu (Sz1, Sz2 utt.) ar tās plānoto tarifu (TCz1, TCz2 utt.) un reizinājumus summējot. Aprēķina 50 % no iegūtā plānoto finanšu līdzekļu apjoma 12 mēnešiem:

Lčzzob = (Sz1 x TCz1 + Sz2 x TCz2 + … + Szn x TCzn) x 50 %

27.2.2. aprēķina finansējuma apmēru samaksai par dalībniekiem sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm (Lčpzob), katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot iepriekšējā periodā dalībniekiem veikto zobārstniecības manipulāciju skaitu (Sp1, Sp2 utt.) ar tās plānoto tarifu (TCp1, TCp2 utt.) un reizinājumus summējot. Iegūst plānoto finanšu līdzekļu apjomu 12 mēnešiem:

Lčpzob = Sp1 x TCp1 + Sp2 x TCp2 + … + Spn x TCpn

27.2.3. kopējo finansējuma apmēru ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem (Lizob) iegūst, summējot aprēķināto līdzekļu apmēru bērnu zobārstniecībai un zobārstniecības pakalpojumiem šķeltņu gadījumos (Lib+š) ar līdzekļu apmēru dalībnieku zobārstniecības pakalpojumiem (Lčzzob un Lčpzob):

Lizob = Lib+š + Lčzzob + Lčpzob

28. Kopējo finansējuma apmēru zobārstniecības pakalpojumiem (Lkzob) iegūst šādi:

28.1. saskaita kopējo finansējuma apmēru zobārstniecībai katrā teritoriālajā nodaļā (Ltzob), t. i., summē katrai šajā teritoriālajā nodaļā esošajai ārstniecības iestādei aprēķinātos naudas līdzekļus (Lizob1, Lizob2 utt.):

Ltzob = Lizob1 + Lizob2 + … + Lizobn

28.2. summē visām teritoriālajām nodaļām aprēķināto naudas līdzekļu apmēru zobārstniecībai (Ltzob1 līdz Ltzob5):

Lkzob = Ltzob1 + … + Ltzob5

29. Kopējo finansējuma apmēru samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem var pārskatīt, ņemot vērā kārtējā gada valsts budžetā veselības aprūpes pakalpojumu samaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

30. Nepieciešamo finansējuma apmēru tiem pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem iepriekšējā periodā nebija noslēgts līgums par veselības aprūpes pakalpojumu samaksu, plāno, ņemot vērā pakalpojumu sniedzēja iesniegto informāciju un līguma apjomu līdzīga profila iestādēs.

31. Dežūrārstu skaitu un tam nepieciešamo finansējumu plāno atbilstoši pilsētas iedzīvotāju skaitam, nodrošinot ne vairāk kā vienu dežūrārsta slodzi uz 40 000 iedzīvotājiem.

32. Lai veselības aprūpei mājās nodrošinātu:

32.1. mākslīgo plaušu ventilāciju un bērnu parenterālo barošanu, kā arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizīšu apmaksu, dienests finanšu līdzekļus ārstniecības iestādēm plāno atbilstoši faktiski sniegtajam pakalpojumu apjomam iepriekšējā kalendāra gadā, izmantojot datus par pirmajiem deviņiem kārtējā gada mēnešiem;

32.2. citus veselības aprūpes pakalpojumus, dienests finanšu līdzekļus ārstniecības iestādēm plāno atbilstoši iedzīvotāju skaitam attiecīgajā novadā, ievērojot šādus nosacījumus:

32.2.1. medikamentu ievadīšanai, ādas bojājumu aprūpei, urīna ilgkatetra maiņai un aprūpei, mākslīgās atveres (stomas) aprūpei, tai skaitā tuvinieku izglītošanai un apmācībai, kā arī enterālai barošanai caur zondi finanšu līdzekļus plāno - 4,44 euro vienai personai;

32.2.2. rehabilitācijas pakalpojumiem finanšu līdzekļus plāno - 0,68 euro vienai personai;

32.2.3. ja attiecīgajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina viena ārstniecības iestāde, līdzekļus piešķir konkrētajai ārstniecības iestādei pilnā apmērā;

32.2.4. ja attiecīgajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina vairākas ārstniecības iestādes, līdzekļus proporcionāli sadala starp ārstniecības iestādēm atbilstoši sniegto veselības aprūpes pakalpojumu īpatsvaram attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem, izmantojot datus par pirmajiem deviņiem kārtējā gada mēnešiem.

33. Dienests līgumā ar ārstniecības iestādi, kas sniedz veselības aprūpi mājās, norāda šā pielikuma 32.2. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto ārstniecības iestādes plānoto finanšu līdzekļu apmēru attiecīgajā teritorijā un kopējo ārstniecības iestādei plānoto finanšu līdzekļu apmēru.

33.1 Ja zobārstniecības un veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedzēji neizpilda līgumā noteikto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, dienests veic līguma finanšu apmēra pārplānošanu, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1 1. plānoto finanšu apmēru otrajam pusgadam nosaka atbilstoši finanšu apmēra faktiskajai izpildei pirmajā pusgadā, ja kārtējā gada pirmajā pusē līguma par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem finanšu apmēra izpilde ir mazāka par 80 % no plānotā finanšu apmēra pirmajam pusgadam;

33.1 2. kopējo līguma apjomu samazina atbilstoši deviņos mēnešos faktiski sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomam, ja kārtējā gada deviņos mēnešos līguma par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem finanšu apmēra izpilde ir mazāka par 90 % no deviņu mēnešu plānotā finanšu apmēra.

34. Finanšu līdzekļus, kas iegūti, šā pielikuma 33.1 punktā noteiktajā kārtībā pārskatot plānoto līgumu apjomu ārstniecības iestādēm, kuras sniedz veselības aprūpi mājās, prioritāri novirza tām ārstniecības iestādēm, kas veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā sniegušas personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta teritorijās, kas norādītas ārstniecības iestādes līgumā, izņemot gadījumus, ja attiecīgajā teritorijā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 700. Ja attiecīgās administratīvās teritorijas ārstniecības iestādes veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā nenodrošina personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta konkrētajā administratīvajā teritorijā, tad dienests piesaista jaunu pakalpojumu sniedzēju no gaidīšanas saraksta, ja tam ir pieejami finanšu līdzekļi."

01.01.2024