Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"

Izdarīt likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2., 16./17., 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "valdība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Ministru kabinets" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Galvenā valsts finansu inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdus "oficiāls laikraksts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "laikraksts "Latvijas Vēstnesis"" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdus "politiskā organizācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "politiskā organizācija (partija)" (attiecīgā locījumā).

5. 6.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "aizgādņu" ar vārdu "aizbildņu";

aizstāt trešajā daļā vārdu "pārstāvji" ar vārdiem "pārstāvji - fiziskās personas".

6. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Nesamaksāto iestāšanās naudu vai biedru naudu nevar piedzīt tiesas ceļā."

7. Izteikt 8.panta 7.punktu šādā redakcijā:

"7) institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;".

8. Aizstāt 9.pantā vārdu "būtiski" ar vārdu "nepārprotami".

9. Izteikt 12.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ja statūtos nav ievēroti šā likuma 8. un 9.panta noteikumi."

10. 13.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbība pirms reģistrācijas" ar vārdiem "atsevišķu personu vai personu grupas darbība sabiedriskās organizācijas veidošanas procesā";

izslēgt pirmās daļas 4.punktu.

11. Papildināt 16.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Sabiedriskās organizācijas un to apvienības likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos var kļūt par publisko tiesību subjektu un pildīt atsevišķas valsts funkcijas."

12. Papildināt 18.panta otro daļu pēc vārda "uzņēmējdarbības" ar vārdiem "vai citas saimnieciskās darbības".

13. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Sabiedrisko organizāciju darbības atklātums

Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam sabiedriskās organizācijas un to apvienības Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā iesniedz pārskatu par iepriekšējā gada ienākumiem un izdevumiem. Ar šo pārskatu var iepazīties jebkurš attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedrs, kā arī masu informācijas līdzekļu žurnālisti.

Sabiedrisko organizāciju institūciju sēdēs var būt klāt jebkurš attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedrs. Klātesošo biedru tiesības un pienākumus nosaka statūti.

Masu informācijas līdzekļu žurnālisti var būt klāt sabiedrisko organizāciju augstāko lēmējinstitūciju - kopsapulču, kongresu un konferenču sēdēs.

Sabiedrisko organizāciju biedri un masu informācijas līdzekļu žurnālisti var iepazīties ar sabiedrisko organizāciju un to amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem."

14. Aizstāt 23.pantā vārdus "divas reizes gadā" ar vārdiem "reizi gadā".

15. Papildināt 24.panta otro daļu pēc vārda "dokumentiem" ar vārdiem "un likumā noteiktajā kārtībā sodīt vainīgās personas par šā likuma pārkāpšanu".

16. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Politisko organizāciju (partiju) jēdziens un darbības pamatmērķi

Politiskās organizācijas (partijas) ir organizācijas, kuras nodibina ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņi, lai, pamatojoties uz politisko mērķu kopību, veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, vadītu deputātu parlamentāro darbību un ar viņu starpniecību īstenotu savu programmu, kā arī iesaistītos valsts pārvaldes institūciju izveidē."

17. Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

"44.pants. Likumi par politiskajām organizācijām (partijām)

Politisko organizāciju (partiju) dibināšanas, reģistrēšanas, darbības un likvidēšanas noteikumus nosaka šā likuma 2.-5., 7.-19.pants, 21.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, 22.- 42.pants, šī nodaļa, kā arī citi likumi un uz to pamata pieņemtie normatīvie akti."

18. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

"45.pants. Politisko organizāciju (partiju) biedri

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kas ir reģistrējušās Iedzīvotāju reģistrā vai ir saņēmušas Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļauju un kas politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.

Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ne mazāk kā puse no visiem biedriem ir Latvijas pilsoņi.

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem nevar būt juridiskās personas."

19. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

"47.pants. Reģistrācijas un darbības papildnoteikumi

Reģistrācijas pieteikumam jāpievieno arī politiskās organizācijas (partijas) programmas dokumenti un ne mazāk kā 200 attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) dibinātāju saraksts. Pretī katra sarakstā iekļautā politiskās organizācijas (partijas) dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt viņa parakstam.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību reglamentē īpašs likums."

20. Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

"49.pants. Politiskās darbības ierobežojumi

Tiesneši, prokurori, izmeklētāji, kā arī personas, kuras dien iekšlietu, valsts drošības iestādēs vai Aizsardzības spēkos, var piedalīties politisko organizāciju (partiju) darbībā, ja to pieļauj speciālie likumi."

21. Papildināt likumu ar jaunu XI1 nodaļu šādā redakcijā:

"XI1. Profesionālo radošo organizāciju dibināšanas, reģistrēšanas un darbības papildnoteikumi

57.1 pants. Profesionālo radošo organizāciju jēdziens un darbības mērķi

Profesionālās radošās organizācijas ir sabiedriskās organizācijas, kurās fiziskās personas apvienojas pēc mākslinieciskās vai zinātniskās jaunrades principa, lai radītu, saglabātu un popularizētu attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedru darba rezultātus un veicinātu Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību.

57.2 pants. Likumi par profesionālajām radošajām organizācijām

Profesionālo radošo organizāciju dibināšanas, reģistrēšanas, darbības un likvidēšanas noteikumus nosaka šā likuma 1.-5., 7.-17.pants, 18.panta pirmā daļa, 19.-42., 57.pants, šī nodaļa, kā arī citi likumi un uz to pamata pieņemtie normatīvie akti.

57.3 pants. Profesionālo radošo organizāciju apvienības

Profesionālo radošo organizāciju apvienība, kurā ir apvienojusies vairāk nekā puse no likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajām profesionālajām radošajām organizācijām, likumos paredzētajos gadījumos var kļūt par publisko tiesību subjektu un pildīt atsevišķas valsts funkcijas.

57.4 pants. Profesionālo radošo organizāciju biedri

Par profesionālās radošās organizācijas biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras ieguvušas attiecīgās profesionālās radošās organizācijas statūtos noteikto izglītību un profesionālo kvalifikāciju, sasniegušas noteiktu radošās izaugsmes pakāpi. Statūtos var noteikt arī citas prasības, kādas izvirzāmas attiecīgās radošās organizācijas biedra kandidātam.

57.5 pants. Finansēšanas papildnoteikumi

Profesionālā radošā organizācija un profesionālo radošo organizāciju apvienība pēc reģistrēšanās Tieslietu ministrijā var reģistrēties arī Kultūras ministrijā, tādējādi iegūstot tiesības saņemt finansu līdzekļus no valsts budžeta konkrētu projektu vai programmu realizēšanai, atsevišķu valsts funkciju pildīšanai vai citiem ar valsts kultūrpolitiku saistītiem mērķiem. Ja finansējums no valsts budžeta piešķirts profesionālajai radošajai organizācijai, tas saskaņojams ar profesionālo radošo organizāciju apvienību, kas izveidota šā likuma 57.3 pantā paredzētajā kārtībā.

Pašvaldībām ir tiesības finansēt profesionālo radošo organizāciju mērķprogrammas vai atsevišķus pasākumus, kā arī savas kompetences ietvaros atbrīvot šīs organizācijas no nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem vai tos samazināt.

57.6 pants. Uzņēmējdarbības papildnoteikumi

Ja profesionālās radošās organizācijas vai profesionālo radošo organizāciju apvienības ieņēmumi no tādas uzņēmējdarbības, kas nav saistīta ar statūtos paredzēto mērķu sasniegšanu, kalendārā gada laikā 200 reižu pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru valdība noteikusi attiecīgajam laika posmam, šai profesionālajai radošajai organizācijai vai profesionālo radošo organizāciju apvienībai ir jāpilda šā likuma 18.panta otrajā daļā paredzētās prasības."

Pārejas noteikumi

1. Politiskās organizācijas (partijas), kas ir reģistrētas līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim, iesniedz Tieslietu ministrijai attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) ne mazāk kā 200 biedru sarakstu. Pretī katra sarakstā iekļautā politiskās organizācijas (partijas) biedra vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt viņa parakstam. Ja politiskā organizācija (partija) neizpilda šo noteikumu līdz 1995.gada 1.jūlijam, tās reģistrācija tiek anulēta.

2. Tieslietu ministrija divu nedēļu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās rakstveidā uzaicina visas Tieslietu ministrijā reģistrētās politiskās organizācijas (partijas) izpildīt šā likuma pārejas noteikumus.

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 5.aprīlī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1995. gada 20. aprīlī

04.05.1995