Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā

Izdarīt Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 173. nr.; 2013, 188. nr.; 2017, 231. nr.; 2019, 45., 253. nr.; 2022, 207. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71iepirkuma procedūras dokuments - jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai iepirkuma procedūras elementus un prasības;";

izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18) publikāciju vadības sistēma - Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejama tā pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina tādas informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanu tā tīmekļvietnē vai nosūtīšanu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kas sagatavojama, iesniedzama un publicējama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šajā sistēmā pieejama informācija par personām, kurām par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā piemērots administratīvais sods - tiesību izmantošanas aizliegums - aizliegums ieņemt amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana;".

2. Aizstāt 6. panta septītajā daļā skaitli "34." ar skaitli un vārdiem "34. panta pirmās, trešās un ceturtās daļas".

3. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

"7. pants. Līgumcenu robežas

Šā likuma 5. panta ceturtajā un piektajā daļā, 6. panta pirmajā daļā, 36. panta ceturtajā daļā, 37. panta otrajā daļā, 58. panta piektajā daļā, 67. panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā, 68. panta pirmās daļas 6. punktā un otrās daļas 2. punktā minētās līgumcenu robežas nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro pasūtītājiem, kuri ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekti. Ministru kabinets nosaka minētās līgumcenu robežas vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecīgās līgumcenu robežas."

4. Izteikt 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tiek piemērota šā panta pirmā daļa, pasūtītājs to norāda attiecīgajā iepirkuma paziņojumā."

5. Izslēgt 12. panta piektajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu un".

6. Izslēgt 14. panta trešajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu vai".

7. 15. pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu vai";

aizstāt septītajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu" ar vārdiem "iepirkuma procedūras dokumentos".

8. 18. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā" ar vārdiem "iepirkuma procedūras dokumentos";

izslēgt otrajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu vai".

9. Izteikt 20. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Paziņojumā par līgumu un paziņojumā par apakšuzņēmuma līgumu norāda, vai piedāvājumu variantu iesniegšana ir obligāta, pieļaujama vai nav atļauta."

10. Izslēgt 21. panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu vai".

11. 22. pantā:

izslēgt pirmās daļas 6. punktā vārdus "paziņojumā par līgumu un";

izslēgt otrajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu vai".

12. 23. pantā:

izslēgt septītajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu un";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos paredz sev tiesības noraidīt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta saskaņā ar šā likuma 60. panta noteikumiem izvēlētos apakšuzņēmējus, pamatojoties uz tām pašām prasībām, ko pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos noteicis piegādātājiem. Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos precizē, kuras no iepirkuma procedūras dokumentos piegādātājiem noteiktajām prasībām attiecas uz apakšuzņēmējiem un kuri dokumenti iesniedzami, lai apliecinātu atbilstību minētajām prasībām.";

izslēgt desmitajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu un".

13. Izslēgt 26. panta otrajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu vai".

14. 31. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs var informēt par plānotajiem iepirkumiem, publicējot iepriekšējo informatīvo paziņojumu, ko izmanto tikai informēšanai, vai publicējot iepriekšējo informatīvo paziņojumu, ko izmanto, lai saīsinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņus.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tāda iepriekšējā informatīvā paziņojuma publicēšana, ko izmanto, lai saīsinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir obligāta, ja pasūtītājs izmanto saīsinātos termiņus piedāvājumu iesniegšanai saskaņā ar šā likuma 37. panta astoto daļu. Iepriekšējā informatīvajā paziņojumā norāda:

1) piegādes līgumiem - to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kurus pasūtītājs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu (atsaucoties uz iepirkuma nomenklatūru (CPV)) preču grupu;

2) pakalpojumu līgumiem - to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kurus pasūtītājs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu pakalpojumu kategoriju;

3) būvdarbu līgumiem - to līgumu vai vispārīgo vienošanos vispārīgu raksturojumu, kurus pasūtītājs gatavojas slēgt.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pasūtītājs publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu iespējami īsā laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt iepirkumu."

15. 32. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"32. pants. Paziņojums par līgumu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja pasūtītājs izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos vai pagarina noteikto pieteikumu iesniegšanas termiņu, tas atkārtoti publicē paziņojumu par līgumu.";

izslēgt trešo daļu.

16. Izslēgt 33. panta otro daļu.

17. 34. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"34. pants. Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu";

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs publicē paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. Šāds paziņojums ir publicējams 10 darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu.

(2) Ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu šajā likumā minētajos gadījumos, tas publicē paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "iepirkuma procedūras rezultātiem" ar vārdiem "līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu".

18. Izslēgt 35. panta trešo daļu.

19. 36. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Šā likuma 31. panta pirmajā daļā, 32. panta pirmajā un otrajā daļā, 33. panta pirmajā daļā, 34. panta pirmajā un otrajā daļā un 35. panta pirmajā daļā minēto paziņojumu saturu nosaka Ministru kabinets. Paziņojumu veidlapas nosaka Eiropas Komisijas 2019. gada 23. septembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/1780, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 ("e-veidlapas") pielikums.

(2) Pasūtītājs un iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē attiecīgo šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pasūtītājs un iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu publikāciju vadības sistēmā nosūta Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, kā arī norādīt, ka paziņojumi nosūtāmi publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" ar vārdiem "publikāciju vadības sistēmā, kā arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

izslēgt sesto daļu;

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Iepirkumu uzraudzības birojs publikāciju vadības sistēmā saglabā informāciju par dienu, kad šā panta pirmajā daļā minētie paziņojumi publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un, ja to nosaka šis likums, nosūtīti publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī."

20. 37. pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Slēgtā konkursā, sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, un konkursa dialogā termiņu pieteikumu iesniegšanai nosaka ne īsāku par 25 dienām pēc dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību vai lielāka, termiņu pieteikumu iesniegšanai nosaka ne īsāku par 30 dienām pēc dienas, kad paziņojums par līgumu ir nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja vien grozītie noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā. Pieteikumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojums par līgumu atkārtoti publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nedrīkst būt īsāks par pusi no sākotnēji noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa.

(4) Slēgtā konkursā piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām pēc dienas, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts uzaicinājums. Ja paziņojums par līgumu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, termiņu pretendentu piedāvājumu iesniegšanai nosaka ne īsāku par 40 dienām pēc dienas, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "tam" ar vārdu "dienas";

izteikt septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, atkārtoti publicējot paziņojumu par līgumu vai nosūtot atkārtotu uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu vai piedalīties sarunās. Ja paziņojums ir nosūtāms Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, minimālais termiņš, par kādu pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas pēc dienas, kad paziņojums nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos šā panta trešās un sestās daļas izpratnē.

(8) Ja pasūtītājs ir publicējis iepriekšējo informatīvo paziņojumu, ko izmanto, lai saīsinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tad slēgtā konkursa minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 36 dienas pēc dienas, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu nosūtīts atlasītajiem kandidātiem. Ja termiņa papildu saīsinājumam ir saprātīgs pamatojums, pasūtītājs ir tiesīgs noteikt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 22 dienām. Šādā gadījumā pasūtītājs saglabā visus dokumentus, kas pamato termiņa saīsinājumu.

(9) Šā panta astotajā daļā minētos minimālos piedāvājumu iesniegšanas termiņus atļauts noteikt, ja iepriekšējais informatīvais paziņojums, ko izmanto, lai saīsinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ietver visu šādā paziņojumā paredzēto informāciju, ciktāl tā bija pieejama publicēšanas brīdī, un ja šāds iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un nosūtīts publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ne mazāk kā 52 dienas un ne vairāk kā 12 mēnešus pirms dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un nosūtīts publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.";

izslēgt desmito daļu;

izslēgt vienpadsmitās daļas pēdējo teikumu;

izteikt divpadsmitās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) termiņu pieteikumu iesniegšanai, kurš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām pēc dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

2) slēgtā konkursā - piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kurš nav īsāks par 10 dienām pēc dienas, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu nosūtīts atlasītajiem kandidātiem."

21. 38. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ne agrāk kā dienā, kad Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē ir publicēts paziņojums par līgumu, un ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē ir publicēts paziņojums par līgumu" ar vārdiem "sākot ar paziņojuma par līgumu publicēšanas dienu";

aizstāt sestajā daļā vārdus "dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai" ar vārdiem "dienā, kad atkārtoti publicēts paziņojums par līgumu".

22. Izslēgt 39. panta astotās daļas 3. punktu.

23. 44. pantā:

izslēgt trešās daļas 2. punktā vārdus "paziņojumā par līgumu vai";

izteikt devītās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) slēgtā konkursā, sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, un konkursa dialogā - attiecībā uz katru kandidātu, kurš atbilst citām paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu. Ja tas paredzēts iepirkumu dokumentos, pārbaudi var veikt attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, savukārt tad, ja pasūtītājs piemēro kandidātu skaita samazināšanu, tas minēto pārbaudi veic pirms kandidātu skaita samazināšanas. Pasūtītājs pārbaudi par šā panta otrās daļas 4. punktā minēto izslēgšanas iemeslu veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;".

24. Izslēgt 45. panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu un".

25. 46. pantā:

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 18. panta otro daļu ir noteicis, ka dialogs noritēs vairākos secīgos posmos, lai samazinātu dialogā apspriežamo risinājumu skaitu, tas piemēro iepirkuma procedūras dokumentos iepriekš noteiktos piedāvājumu vērtēšanas kritērijus un pieņem lēmumu par viena vai vairāku tādu risinājumu noraidīšanu, kuri ieguvuši zemāko novērtējumu.";

aizstāt astotajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā uz dialogu" ar vārdiem "iepirkuma procedūras dokumentos".

26. 48. pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu un";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Pasūtītājs var publicēt paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz katru daļu atsevišķi."

27. Izslēgt 49. panta astotajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu un".

28. Aizstāt 51. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus "grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu" ar vārdiem "līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu".

29. Aizstāt 53. panta trešajā daļā vārdus "iepirkuma procedūras rezultātiem" ar vārdiem "līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu".

30. 54. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu un";

izslēgt piektās daļas pēdējo teikumu;

izslēgt sestās daļas pēdējo teikumu.

31. Izslēgt 57. panta otrās daļas 1. un 2. punktā vārdus "paziņojumā par līgumu un".

32. 59. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu un";

izslēgt sestajā daļā vārdus "paziņojumā par līgumu vai".

33. Izslēgt 63. panta otrās daļas 3. punktā vārdus "ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka".

34. Aizstāt 67. panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā vārdus "iepirkuma procedūras rezultātiem" ar vārdiem "līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu".

Likums stājas spēkā 2023. gada 25. oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 5. oktobrī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2023. gada 13. oktobrī

25.10.2023