Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 31., 123., 241., 249. nr.; 2017, 117., 132., 216., 259. nr.; 2018, 53., 119., 225. nr.; 2019, 52. nr.; 2020, 199., 213., 243. nr.; 2021, 22., 65.A, 121.B, 227., 239.A, 248.B nr.; 2022, 120., 128. nr.; 2023, 62. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 43. panta pirmo daļu ar 20. punktu šādā redakcijā:

"20) prasītāji - patērētāju kolektīvajās prasībās."

2. Papildināt 214. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata lietu par patērētāju tiesību pārkāpumu, kas saistīts ar patērētāju kolektīvo prasību."

3. Papildināt 216. pantu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) šā likuma 214. panta 8. punktā paredzētajā gadījumā - līdz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu vai citā veidā izbeidzis lietas izpēti."

4. Papildināt piekto sadaļu ar 30.9 nodaļu šādā redakcijā:

"30.9 nodaļa
Lietas, kas izriet no patērētāju kolektīvajām prasībām

250.89 pants. Lietu izskatīšanas kārtība

Lietas, kas izriet no patērētāju kolektīvajām prasībām, izskata tiesa prasības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus.

250.90 pants. Personas, kuras var iesniegt prasības pieteikumu

Prasības pieteikumu patērētāju grupas labā var iesniegt personas, kas iekļautas Latvijas kvalificēto institūciju sarakstā vai Eiropas Komisijas apkopotajā kvalificēto institūciju sarakstā.

250.91 pants. Prasības pieteikuma saturs

Prasības pieteikumā papildus šā likuma 128. pantā noteiktajam norāda:

1) to patērētāju vārdu, uzvārdu, personas kodu, kuri ir devuši piekrišanu prasītājam viņus pārstāvēt konkrētajā prasībā;

2) pamatojumu konkrēto patērētāju prasījumu apvienošanai patērētāju kolektīvajā prasībā;

3) konkrētu atlīdzinājumu un tā apmēru katram prasības pieteikumā norādītajam patērētājam.

250.92 pants. Tiesneša darbības lietas sagatavošanā

(1) Tiesnesis nosaka sagatavošanas sēdi un paziņo par to pusēm.

(2) Tiesnesis nosaka prasītājam termiņu, kas nav īsāks par 60 dienām, lai prasītājs izsludinātu patērētāju atkārtotu pieteikšanos patērētāju kolektīvajai prasībai un attiecīgi precizētu prasības pieteikumu, papildinot to ar jauniem patērētāju prasījumiem.

250.93 pants. Pamats atbrīvošanai no pierādīšanas par patērētāju tiesību pārkāpumiem

(1) Patērētāju tiesību pārkāpums, kas konstatēts ar spēkā stājušos Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu vai ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, no jauna nav jāpierāda, izskatot patērētāju kolektīvo prasību.

(2) Patērētāju tiesību pārkāpums, kas konstatēts ar spēkā stājušos citas dalībvalsts patērētāju aizsardzības iestādes lēmumu, tiek uzskatīts par pierādītu, ja lietas dalībnieks neiesniedz tiesai pierādījumus par patērētāju tiesību pārkāpuma neesību.

250.94 pants. Izlīgums

(1) Izlīgumā papildus šā likuma 227. pantā minētajam norāda arī konkrētus patērētājus, uz kuriem izlīgumā noteiktais attiecas, kā arī saistības, ko tie labprātīgi uzņemas izpildīt.

(2) Tiesas apstiprināts izlīgums ir saistošs prasītājam, atbildētājam un patērētājiem, kas pārstāvēti patērētāju kolektīvajā prasībā."

Likums stājas spēkā 2023. gada 15. oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 14. septembrī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2023. gada 2. oktobrī

15.10.2023