Tiesību akts: spēkā esošs
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-239-sn

Rīgā 2023. gada 27. septembrī (prot. Nr. 101, 58. §)
Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir naudas līdzekļus kulta celtņu, tajā skaitā dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu (turpmāk katra celtne vai priekšmets atsevišķi – sakrālā mantojuma objekts), saglabāšanai finansējuma un līdzfinansējuma (turpmāk finansējums un līdzfinansējums kopā – atbalsts) formā, ja sakrālā mantojuma objekts ir pieejams sabiedrības apskatei tā īpašnieka vai valdītāja noteiktajā kārtībā un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1.1. ir valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis;

1.2. ir uzbūvēts līdz 1940. gadam un atrodas vienā no šādām teritorijām:

1.2.1. valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā;

1.2.2. Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā;

1.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā;

1.2.4. Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās.

2. Par vienu sakrālā mantojuma objektu viena saimnieciskā gada ietvaros saskaņā ar šiem vai citiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem atbalstu var saņemt vienu reizi.

3. Saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem atbalsta projektus, kuru īstenošanas rezultātā plānots veikt sakrālā mantojuma objekta konservāciju, restaurāciju, atjaunošanu vai remontdarbus.

4. Prasības, kas ir saistītas ar projekta pieļaujamības atzīšanu un apstiprināšanu konkursa kārtībā, kā arī tā īstenošanas fakta atzīšanas nosacījumiem, nosaka atbalsta piešķiršanas konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums). Nolikumu apstiprina Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (turpmāk – komisija).

5. Pirms projekta iesniegšanas konkursam ir veicamas darbības, kas ir vajadzīgas projekta darbību īstenošanai nepieciešamo līgumu noslēgšanai, ievērojot publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktus.

6. Ar līdzfinansējumu pašvaldība daļēji kompensē atbalsta saņēmēja pirms projekta iesniegšanas konkursam veiktos un projekta īstenošanai nepieciešamos izdevumus.

7. Ar finansējumu pašvaldība apmaksā apstiprināta projekta īstenošanas ietvaros radušās izmaksas periodisko maksājumu vai vienreizēja maksājuma formā.

II. Atbalsta saņēmējs un atbalsta apmērs

8. Atbalsta saņēmējs ir reliģiskā organizācija, kura īsteno projektu un kuras īpašumā vai valdījumā ir saistošo noteikumu 1. punktā minētais sakrālā mantojuma objekts.

9. Ja atbalsta saņēmējs ir saimnieciskās darbības veicējs, tad neatkarīgi no tā juridiskā statusa un formas piemēro normatīvajos aktos paredzētos de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

10. Finansējuma intensitāte ir 100 % no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas, veicot saistošo noteikumu 3. punktā minētās atbalstāmās darbības.

11. Līdzfinansējuma intensitāte ir līdz 50 % no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas, veicot sakrālā mantojuma objekta būvprojekta (tajā skaitā izpēte, eksperta slēdziens, saglabāšanas pasākumu programmas, konservācijas, restaurācijas, atjaunošanas un remontdarbu dokumentācija) izstrādi.

12. Atbalsts vienam atbalsta saņēmējam vienā saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 100 000 euro.

13. Līdzfinansējuma apmērs vienam projektam nevar pārsniegt 5000 euro.

III. Projektu izskatīšana un apstiprināšana

14. Nolikumā nosaka:

14.1. projekta saturu, tā noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

14.2. projekta iesniegšanas termiņu;

14.3. periodu, kurā atzīst atbalstāmās darbības;

14.4. projekta pieļaujamības un apstiprināšanas kritērijus;

14.5. komisijas lēmuma pieņemšanas procesā Rīgas domes Īpašuma departamenta (turpmāk – departaments) veicamās procesuālās darbības;

14.6. komisijas un departamenta procesuālo darbību izpildes termiņus;

14.7. līguma par sakrālā mantojuma objekta saglabāšanas projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) paraugu;

14.8. de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus;

14.9. citus noteikumus, kas sekmē sakrālā mantojuma objekta saglabāšanu.

15. Nolikumu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tā apstiprināšanas.

16. Komisija atstāj bez izskatīšanas projektus, kuri neatbilst nolikumā noteiktajiem pieļaujamības kritērijiem.

17. Komisija apstiprina pieļaujamo projektu sarakstu, norādot to finansēšanai nepieciešamos naudas līdzekļus. Atbilstoši komisijas lēmumam departaments iesniedz pieprasījumu nākamā gada budžetam.

18. Komisija apstiprina, tajā skaitā ar nosacījumiem, iepriekšējā gadā iesniegtos pieļaujamos projektus, kuru atbalstam kārtējā gada pašvaldības budžetā ir pieejami naudas līdzekļi. Pārējos pieļaujamos projektus noraida.

19. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi ir uzskatāma diena, kad komisija apstiprinājusi projektu. Pirms projekta apstiprināšanas komisija veic izvērtējumu par atbalsta piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsta veidā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam.

20. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram.

21. Apstiprināto projektu sarakstu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv, norādot atbalsta saņēmēju un sakrālā mantojuma objekta adresi.

IV. Apstiprinātā projekta īstenošanas un atbalsta izmaksas nosacījumi

22. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par projekta apstiprināšanu, departaments slēdz līgumu, atzīst projekta īstenošanas faktu un izmaksā atbalstu.

23. Līgumā iekļauj vismaz šādus noteikumus:

23.1. apstiprinātā projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņš;

23.2. līguma izpildi apliecinošie dokumenti, to iesniegšanas kārtība un termiņš;

23.3. līguma izpildes kontroles kārtība;

23.4. apstiprinātā projekta nosacījumu iespējamo grozījumu apjoms un to veikšanas kārtība;

23.5. atbalsta summas neizmaksāšanas (samazināšanas) gadījumi un nosacījumi līguma daļējas izpildes gadījumā;

23.6. līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi;

23.7. departamenta tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.

24. Apstiprināto projektu īsteno un atbalstu izmaksā saskaņā ar līgumu, ievērojot, ka projekts ir īstenojams līguma noslēgšanas saimnieciskajā gadā līdz 15. novembrim.

25. Finansējumu izmaksā, ja ir atzītas apstiprinātā projekta starpposma vai gala izmaksas un sakrālā mantojuma objekta saglabāšanas starpposma vai gala rezultāts.

26. Līdzfinansējumu izmaksā, ja ir atzīti apstiprinātā projekta izdevumi, tas ir, apmaksātās izmaksas, un sakrālā mantojuma objekta saglabāšanas rezultāts.

27. Departaments samazina izmaksājamo atbalstu par:

27.1. izmaksām ārpus nolikumā un līgumā noteiktā izmaksu rašanās perioda;

27.2. neattiecināmām izmaksām;

27.3. izmaksām, kas veido starpību starp komisijas lēmumā par projekta apstiprināšanu noteiktajām un projekta īstenošanas faktiskajām izmaksām;

27.4. izmaksām, kas apstiprinātā projekta īstenošanas ietvaros radušās, neievērojot līgumā noteikto izmaksu aprēķināšanas kārtību un nosacījumus.

28. Departaments neizmaksā atbalstu, ja:

28.1. apstiprinātais projekts nav īstenots līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā;

28.2. līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā atbalsta saņēmējs nav iesniedzis departamentā visus līgumā noteiktos atbalsta maksājuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

28.3. atbalsta saņēmēja iesniegtie dokumenti atbalsta saņemšanai neatbilst līguma prasībām;

28.4. visos atbalsta saņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītās izmaksas saskaņā ar līguma noteikumiem atzītas par neattiecināmām;

28.5. atbalsta saņēmējs nav novērsis departamenta norādītos apstiprinātā projekta īstenošanā konstatētos normatīvo aktu un līguma saistību pārkāpumus.

29. Vienošanās par līgumā noteiktā apstiprinātā projekta īstenošanas termiņa grozījumiem, ievērojot saistošo noteikumu 24. punktā noteikto projekta īstenošanas termiņu, noslēdz departaments.

30. Vienošanās par izmaiņām apstiprinātajā projektā paredzēto darbu apjomā noslēdz departaments:

30.1. ja darbu apjoma izmaiņas nepārsniedz 30 % no projektā paredzēto darbu apjoma un to izmaksas nepārsniedz 30 % no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas;

30.2. pārējos gadījumos – saskaņojot ar komisiju.

31. Ja atbalsts nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma noteikumi, atbalstu atgūst normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2021. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 45 "Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 93; 2022, Nr. 200).

33. Tiesiskās attiecības, kas ir nodibinātas, pamatojoties uz Rīgas domes 2021. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 45 "Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā", ir spēkā līdz to izpildei.

34. Konkursam "Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2024. gadā" iesniegtie projekti ir apstiprināmi, noraidāmi, kā arī līgumi slēdzami un izpildāmi atbilstoši konkursa nolikumam.

Rīgas domes priekšsēdētājs V. Ķirsis
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2023. gada 27. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-239-sn "Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā"
1. Mērķi un nepieciešamības pamatojums, tostarp raksturojot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi

Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt palīdzību Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošu kulta celtņu un reliģisko rituālu priekšmetu saglabāšanai, ja tie pieejami sabiedrības apskatei. Tādējādi pašvaldība atbilstoši Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumam, izrādot brīvprātīgu iniciatīvu, atbalsta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktā noteikts, ka pašvaldības dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotos saistošos noteikumus un izdod jaunus noteikumus atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam.

Rīgas domes 2021. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 45 "Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā" ir izdoti citstarp saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, tādēļ ir izvērtētas minētās normas un sagatavoti jauni saistošie noteikumi.

Saistošajos noteikumos ir pilnībā pārņemtas Rīgas domes 2021. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 45 "Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā" normas, vienlaikus veicot redakcionālus precizējumus.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus

Sakrālā mantojuma saglabāšanas projekti tiks atbalstīti, ja Rīgas dome atbalstīs projektu īstenošanai nepieciešamo naudas līdzekļu summas piešķiršanu, apstiprinot pašvaldības nākamā saimnieciskā gada budžetu.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci (aktuālā situācija, prognozes tirgū un atbilstība brīvai un godīgai konkurencei)

Saistošie noteikumi var sekmēt pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu kulta celtņu un reliģisko rituālu priekšmetu, kas ir būtiska kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, saglabāšanu sabiedrības apskatei. Saistošie noteikumi nodrošinās vienlīdzīgas tiesības reliģiskajām organizācijām iegūt atbalstu to īpašumā esošo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām

Saistošajos noteikumos noteiktais nemaina veicamās darbības, tātad neietekmē administratīvās procedūras un to izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Saistošie noteikumi citstarp var veicināt Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas – sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu – izpildi.

Saistošo noteikumu izpildei netiek paredzēti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem pašvaldības darbiniekiem, tāpēc nav nepieciešams veidot arī jaunas darba vietas, kā arī saistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības cilvēkresursiem.

6. Izpildes nodrošināšana

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments un Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija, jaunu institūciju izveide vai esošo likvidācija/reorganizācija nav paredzēta.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošajos noteikumos izvirzītās prasības atbilst augstāka juridiskā spēka normatīvajam aktam. Saistošie noteikumi neparedz papildu ierobežojumus privātpersonām, tādējādi nav nepieciešams veikt samērīguma pārbaudi.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām, tostarp sabiedrības viedokļa noskaidrošanā gūtā informācija

Saistošo noteikumu projekts no 2023. gada 14. jūlija līdz 2023. gada 28. jūlijam tika nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā https://www.riga.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti. Viedokļi par saistošo noteikumu projektu nav sniegti.

Rīgas domes priekšsēdētājs V. Ķirsis
03.10.2023