Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-238-sn

Rīgā 2023. gada 27. septembrī (prot. Nr. 101, 35. §)

Grozījums Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 86 "Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Meža likuma
38.3 panta pirmo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 86 "Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 175) grozījumu un aizstāt 33. punktā vārdus "domes priekšsēdētājam" ar vārdiem "pilsētas izpilddirektoram".

Rīgas domes priekšsēdētājs V. Ķirsis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2023. gada 27. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-238-sn "Grozījums Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 86 "Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi""

1. Mērķi un nepieciešamības pamatojums, tostarp raksturojot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt, ka Mārupītes mežaparka apsaimniekotāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai ieviestu vienotu administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus

Neietekmē.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci (aktuālā situācija, prognozes tirgū un atbilstība brīvai un godīgai konkurencei)

Neietekmē.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties pie Mārupītes mežaparka apsaimniekotāja vai Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

Ietekmes uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām nav.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Nav ietekmes.

6. Izpildes nodrošināšana

Izpildi nodrošina Mārupītes mežaparka apsaimniekotājs un Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām, tostarp sabiedrības viedokļa noskaidrošanā gūtā informācija

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošie noteikumi un tam pievienotais paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 29. augustam tika publicēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.riga.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti.

Komentāri, priekšlikumi vai iebildumi par saistošo noteikumu projektu netika saņemti.

Rīgas domes priekšsēdētājs V. Ķirsis

03.10.2023