Tiesību akts: spēkā esošs
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/23

Smiltenē 2023. gada 21. septembrī
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 21. septembra lēmumu Nr. 463
(prot. Nr. 14, 40. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) licences interešu izglītības un atļaujas pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – Programmu) īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences.

2. Licenci Programmu īstenošanai (paraugi 1. un 2. pielikumi) izsniedz Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota Licencēšanas komisija (turpmāk – komisija).

II. Licences vai atļaujas pieprasījuma iesniegšanas kārtība

3. Lai saņemtu licenci interešu izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs iesniedz rakstveida iesniegumu saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir juridiska persona vai noteikumu 2. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona.

4. Noteikumu 3. punktā minētajam iesniegumam pievieno licencējamās interešu izglītības programmas aprakstu atbilstoši Noteikumu 4. pielikumam:

5. Licences pieprasītājs iesniegumu un noteikumu 4. punktā minēto programmas aprakstu iesniedz pašvaldībā klātienē – Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, vai nosūta pa pastu uz minēto adresi, vai nosūta elektroniski uz pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@smiltenesnovads.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

6. Lai saņemtu atļauju pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, atļaujas pieprasītājs iesniedz rakstveida iesniegumu saskaņā ar noteikumu 3. pielikumu un pievieno iesniegumam programmas aprakstu atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai" (turpmāk – Noteikumi Nr. 395) pielikumam un apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi paraugu, ietverot tajā informāciju atbilstoši Noteikumu Nr. 395 5.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām (3. pielikums).

7. Atļaujas pieprasītājs iesniegumu un Noteikumu Nr. 395 6. punktā minētos dokumentus iesniedz pašvaldībā klātienē – Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, vai nosūta pa pastu uz minēto adresi, vai nosūta elektroniski uz pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@smiltenesnovads.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

8. Komisijas sēdes notiek pēc pieprasījuma. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences (atļaujas) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci (atļauju). Licenci (atļauju) paraksta Komisijas vadītājs. Par licences (atļaujas) izsniegšanas atteikumu licences (atļaujas) pieprasītājs tiek informēts rakstiski 3 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

III. Licences vai atļaujas pieprasījuma izvērtēšanas un licences vai atļaujas izsniegšanas kārtība

9. Komisija Programmas licencēšanu veic ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo un pieprasīto dokumentu saņemšanas.

10. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komisijas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, licences pieprasītājam tiek nosūtīts rakstveida paziņojums, kurā norādīti iesniedzamie dokumenti. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti netiek iesniegti, licences izsniegšana tiek atteikta.

11. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci (atļauju), ja:

11.1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

11.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

11.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

11.4. personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanas prasībām;

11.5. programmas materiālie un intelektuālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam;

11.6. uz personu, kas īstenos programmu nepilngadīgām personām, attiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt ar nepilngadīgām personām.

12. Ja Komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci (atļauju), tad, pēc to novēršanas, licences vai atļaujas pieprasītājs var atkārtoti iesniegt Programmu licences vai atļaujas saņemšanai.

13. Komisija pieņem lēmumu par licences (atļaujas) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci (atļauju), par pieņemto lēmumu rakstveidā informējot licences (atļaujas) pieprasītāju ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

14. Licenci (atļauju) izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.

15. Licence interešu izglītības programmas īstenošanai noformējama atbilstoši noteikumu 5. pielikumam, atļauja pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai noformējama atbilstoši noteikumu 6. pielikumam.

16. Licences (atļaujas) derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences (atļaujas) izsniegšanu. Licences (atļaujas) derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām Programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

17. Licenci (atļauju) izsniedz tās pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.

18. Licences (atļaujas) saņēmējam ir pienākums informēt pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences (atļaujas) saņemšanai, ne vēlāk kā mēneša laikā laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas un iesniegt pašvaldībai iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai, tam pievienojot tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas. Komisija pēc dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu un iepriekšējās atļaujas anulēšanu. Par būtiskiem grozījumiem uzskatāms:

18.1. izmaiņas programmas nosaukumā;

18.2. izmaiņas programmas apjomā, kas pārsniedz 10 procentus no programmas kopējā apjoma;

18.3. izmaiņas programmas tematu saturā un teorētisko vai praktisko mācību proporcijā, kas pārsniedz 10 procentus;

18.4. izmaiņas saistībā ar programmas īstenošanas valodu;

18.5. samazināts materiālo resursu nodrošinājums, tai skaitā mācību līdzekļi, iekārtas un aprīkojums.

19. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences (atļaujas) saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, kas nav minēti šo noteikumu 18. punktā, par tiem persona rakstveidā informē pašvaldību. Komisija izvērtē minēto informāciju un, ja nepieciešams, aktualizē informāciju pašvaldības izsniegto atļauju reģistrā.

20. Par Programmas īstenošanas kvalitāti, tai skaitā par Programmas īstenošanas materiāli tehnisko nodrošinājumu, atbild licences (atļaujas) pieprasītājs.

21. Saskaņā ar Izglītības likuma prasībām Programmu izstrādā izglītības programmas īstenotājs.

22. Programmu īstenošanas forma var būt klātiene, neklātiene vai tālmācība.

23. Programmas ilgums normatīvajos aktos netiek reglamentēts. Programmas īstenošanas ilgumu un apjomu nosaka Programmas īstenotājs.

IV. Licences (atļaujas) termiņa pagarināšanas kārtība

24. Komisija lēmumu par licences (atļaujas) derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences (atļaujas) īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences (atļaujas) derīguma termiņa beigām.

25. Iesniegumam par licences (atļaujas) derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:

25.1. izsniegtās licences (atļaujas) kopiju;

25.2. izziņu par izmaiņām Programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

25.3. izziņu par izmaiņām Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā;

25.4. personāla parakstīts dzīves un darba gājums (CV);

25.5. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām Programmas īstenošanai (dokumentu kopijas iesniedzamas gadījumā, ja pašvaldība tās objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati).

26. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences (atļaujas) pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences (atļaujas) derīguma termiņa pagarināšanai.

27. Komisija pieņem lēmumu par licences (atļaujas) derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences (atļaujas) derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

28. Licences (atļaujas) termiņa pagarināšanai, licences (atļaujas) pieprasītājs iesniegumu un noteikumu 25. punktā minētos dokumentus iesniedz pašvaldībā klātienē – Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, vai nosūta pa pastu uz minēto adresi, vai nosūta elektroniski uz pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@smiltenesnovads.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

29. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences (atļaujas) saņēmējam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences (atļaujas) termiņa pagarināšanai.

30. Komisija pieņem lēmumu par licences (atļaujas) termiņa pagarināšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai atteikumu pagarināt licences (atļaujas) termiņu ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

31. Komisija par pieņemto lēmumu rakstveidā informē licences (atļaujas) saņēmēju ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

V. Licences (atļaujas) anulēšanas kārtība

32. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences (atļaujas) anulēšanu, ja:

32.1. licences (atļaujas) pieprasītājs divu gadu laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot Programmu;

32.2. īstenojamās Programmas materiālie un intelektuālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši Programmas aprakstam;

32.3. īstenojamās Programmas saturs neatbilst programmas aprakstam;

32.4. juridiskā persona, kas īsteno programmu, ir izbeigusi darbību vai tās darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

32.5. fiziskā persona, kas īsteno programmu, ir pārtraukusi saimniecisko darbību vai mirusi;

32.6. programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

32.7. persona, kura īsteno programmu nepilngadīgām personām, ir pieļāvusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma un Izglītības likuma pārkāpumus;

32.8. atļaujas saņēmējs iesniedzis rakstveida lūgumu par atļaujas anulēšanu.

33. Par licences (atļaujas) anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

34. Licences (atļaujas) anulēšanas gadījumā izglītības programmas īstenošana jāpārtrauc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ar lēmuma par licences (atļaujas) anulēšanu pieņemšanas brīdi, izsniegtā licence (atļauja) zaudē spēku.

35. Informācija par Programmas licences (atļaujas) anulēšanu tiek ievietota Smiltenes novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas.

VI. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

36. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

37. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

38. Licences (atļaujas), kuras licences (atļaujas) pieprasītājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 5/22 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/23
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Smiltenes novadā"

Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai

  
 (juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
  
 (juridiskā adrese)
  
 (kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Iesniegums

Lūdzu izsniegt licenci  /pagarināt licences termiņu  interešu izglītības programmai (programmām)

 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
  
Programmas/u īstenošanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 

Pielikumā:

dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopija

(zemesgrāmatu apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums);

 licencējamo programmu (programmas) apraksts (-i) atbilstoši noteikumu 4. pielikumam;

programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu izglītības programmu;

izsniegtās licences (atļaujas) kopiju;

izziņu par izmaiņām Programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

izziņu par izmaiņām Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā;

personāla parakstīts dzīves un darba gājums (CV);

apliecinājumu, ka personas, kuras īstenos programmu nepilngadīgām personām, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbiniekus, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām.

Piekrītu, ka personas datu apstrādes pārzinis Smiltenes novada pašvaldība (Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija) veiks iesniegumā norādīto personas datu apstrādi licences izsniegšanai.

Šajā iesniegumā norādītos fiziskas personas datus Smiltenes novada pašvaldība (Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija) apstrādā kā pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats ir iesnieguma izskatīšana un lēmuma par licences izsniegšanu interešu izglītības programmu īstenošanai Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai atteikumu izsniegt licenci pieņemšana. Juridiskā persona apliecina, ka personu dati, ko tā ir iesniegusi, ir iegūti likumīgi un tai ir tiesības šos personas datus izpaust minētajā nolūkā, kā arī apstiprina, ka šīs personas ir informētas par personas datu apstrādi, un tās ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi, kā arī ir informētas par savām kā datu subjektu tiesībām.

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

   
(datums)  
   
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (paraksts)
2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/23
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Smiltenes novadā"

Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai

  
 (fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods)
  
 (deklarētā dzīvesvietas adrese)
  
 (kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Iesniegums

Lūdzu izsniegt licenci  /pagarināt licences termiņu  interešu izglītības programmai (programmām)

 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
  
Programmas/u īstenošanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 

Pielikumā:

dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopija

(zemesgrāmatu apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums);

licencējamo programmu (programmas) apraksts (-i) atbilstoši noteikumu 4. pielikumam;

programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu izglītības programmu;

izsniegtās licences (atļaujas) kopiju;

izziņu par izmaiņām Programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

izziņu par izmaiņām Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā;

personāla parakstīts dzīves un darba gājums (CV);

apliecinājumu, ka personas, kuras īstenos programmu nepilngadīgām personām, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbiniekus, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām.

Piekrītu, ka personas datu apstrādes pārzinis Smiltenes novada pašvaldība (Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija) veiks iesniegumā norādīto personas datu apstrādi licences izsniegšanai.

Šajā iesniegumā norādītos fiziskas personas datus Smiltenes novada pašvaldība (Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija) apstrādā kā pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats ir iesnieguma izskatīšana un lēmuma par licences izsniegšanu interešu izglītības programmu īstenošanai Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai atteikumu izsniegt licenci pieņemšana.

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

   
(datums)  
   
(paraksts)
 
(atšifrējums)
3. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/23
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Smiltenes novadā"

Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai

  
 (juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs/fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods)
  
 (juridiskā adrese/deklarētā adrese)
  
 (kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju  /pagarināt atļaujas termiņu  pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
 
(programmas nosaukums)
  
Programmas/u īstenošanas vietas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 

Pielikumā:

dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopija

(zemesgrāmatu apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums);

programmu (programmas) apjoms un apraksts atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai" pielikumam;

programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu izglītības programmu;

apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi paraugu, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai" 5. punkta 5.2. apakšpunktam;

izsniegtās atļaujas kopiju;

izziņu par izmaiņām Programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

izziņu par izmaiņām Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā;

personāla parakstīts dzīves un darba gājums (CV).

Piekrītu, ka personas datu apstrādes pārzinis Smiltenes novada pašvaldība (Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija) veiks iesniegumā norādīto personas datu apstrādi atļaujas izsniegšanai.

Šajā iesniegumā norādītos fiziskas personas datus Smiltenes novada pašvaldība (Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija) apstrādā kā pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats ir iesnieguma izskatīšana un lēmuma par atļaujas izsniegšanu pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai atteikumu izsniegt atļauju pieņemšana. Juridiskā persona apliecina, ka personu dati, ko tā ir iesniegusi, ir iegūti likumīgi un tai ir tiesības šos personas datus izpaust minētajā nolūkā, kā arī apstiprina, ka šīs personas ir informētas par personas datu apstrādi, un tās ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi, kā arī ir informētas par savām kā datu subjektu tiesībām.

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

   
(datums) 
 
   
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds/fiziskas personas vārds, uzvārds) (paraksts)
4. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/23
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Smiltenes novadā"
Interešu izglītības programmas titullapas paraugs
[Izglītības programmas īstenotāja nosaukums nominatīvā]
 Programmas īstenotāja
(fiziskas vai juridiskas personas)
apstiprinājuma uzraksts
 
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programma[programmas nosaukums]
  
Izglītības programmas īstenošanas ilgums*[...] stundas
  
Izglītības ieguves forma[nosaukums]
  
Programmas īstenošanas vieta[adrese]
  
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi**[dokumenta nosaukums]
 
[Izglītības programmas izstrādes gads]
 

* – programmas īstenošanas ilgumu un stundas ilgumu nosaka programmas iesniedzējs

** – Dokumenta nosaukumu norāda programmas iesniedzējs

Interešu izglītības "programmas nosaukums nominatīvā"
apraksts

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā ...

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesā radīt iespēju apgūt zināšanas un prasmes:
1. 
2. 
3. 

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu apraksts

Personas, kuras apguvušas izglītības programmu, ....
  
Izglītības programmas mērķa grupa:[vecums]

Izglītības programmas saturs

Nr. 
p.k.
Tēmas nosaukumsApakštēmas nosaukumsTeorijas stundu skaitsPraktisko nodarbību stundu skaitsKopējais stundu skaits
      
      

Mācību metožu apraksts

 

Izglītības programas materiālais nodrošinājums:

1. 
2. 
3. 

Izglītības programmas finansiālais nodrošinājums:

 

Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts

Nr. 
p.k.
Vārds, uzvārdsIegūtā izglītībaPieredze
    
    
5. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/23
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Smiltenes novadā"

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, e-pasts pasts@smiltenesnovads.lv

Licencēšanas komisija

L I C E N C E

Smiltenē

Nr. _______

Izsniegta: , personas kods/reģ. Nr.  ,
  
deklarētā dzīvesvieta/juridiskā adrese: 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS REALIZĒŠANAI SMILTENES NOVADĀ PROGRAMMĀ:

   

Pamatojums: Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas __.__.___. lēmums Nr. _________

Licences darbības termiņš: no 20__. gada __.________ līdz 20__. gada __._________

Licences izsniegšanas datums: 20__. gada __.________

Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs/ priekšsēdētāja vietnieks(personiskais paraksts)paraksta atšifrējums
6. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/23
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Smiltenes novadā"

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, e-pasts pasts@smiltenesnovads.lv

Licencēšanas komisija

A T Ļ A U J A

Smiltenē

Nr. _______

Izsniegta: , personas kods/reģ. Nr.  ,
deklarētā dzīvesvieta/juridiskā adrese: 

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS REALIZĒŠANAI SMILTENES NOVADĀ PROGRAMMĀ:

   

Pamatojums: Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas __.__.___. lēmums Nr. _________

Atļaujas darbības termiņš: no 20__. gada __.________ līdz 20__. gada __._________

Atļaujas izsniegšanas datums: 20__. gada __.________

Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs/ priekšsēdētāja vietnieks(personiskais paraksts)paraksta atšifrējums
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21/23 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Smiltenes novadā"
Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd spēkā esoša ir Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 5/22 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā" redakcija, kas noteic kārtību, kādā pašvaldība īsteno Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Saskaņā ar grozījumiem Izglītības likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 11. oktobrī, un Izglītības likuma 46. panta ceturto daļu, atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniedz vai to anulē attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī neformālās izglītības programmas reģistrē attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldībā. Personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas pēc atļaujas saņemšanas. Ievērojot augstāk norādīto pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot kārtību, kādā pašvaldība veic atļauju izsniegšanas procesu neformālās izglītības programmas īstenošanai savā administratīvajā teritorijā, 2023. gada 19. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 365 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai".

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 13. punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai. Pašvaldību likuma 4. panta otrā un trešā daļa noteic, ka pašvaldība autonomās funkcijas pilda atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem autonomo funkciju izpildi atbilstoši savai kompetencei organizē un par to atbild pašvaldība.

Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu un tikai domes kompetencē ir izdot saistošos noteikumus, savukārt 44. panta pirmā daļa noteic, ka dome atbilstoši likumā vai Ministru kabineta noteikumos ietvertam pilnvarojumam izdod saistošos noteikumus.

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piektā daļa nosaka, ka, ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

Ievērojot augstāk minēto, izstrādāta saistošo noteikumu redakcija atbilstoši spēkā esošajam augstāka juridiskā spēkā normatīvajos aktos ietvertajam deleģējumam pašvaldībai interešu un neformālās izglītības programmas licencēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība izsniedz juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) licences interešu izglītības un atļaujas pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – Programmu) īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences (atļaujas).
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Smiltenes novadā vēlas realizēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija. Privātpersonas par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Smiltenes novada pašvaldībā.
Informācija par konsultācijām

ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projektu izstrādājusi pašvaldības speciālisti.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Smiltenes novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, saistošo noteikumu projekts nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas. Saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Pēc Saistošo noteikumu projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē 2023. gada 7. septembrī (https://smiltenesnovads.lv/pasvaldiba/dokumenti/domes saistošie noteikumi/) līdz 2023. gada 20. septembrim (ieskaitot) no sabiedrības nav saņemti sabiedrības viedokļi vai priekšlikumi.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
03.10.2023