Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/10

Rīgā 2023. gada 28. septembrī (prot. Nr. 38, 12. p.)
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 23. janvāra lēmumā Nr. 1/1 "Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25. panta pirmo daļu, Elektronisko sakaru likuma 23. panta pirmo daļu,
Pasta likuma 12. pantu, Elektroenerģijas tirgus likuma
8. panta sesto daļu un Enerģētikas likuma 5. panta piekto daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 23.janvāra lēmumā Nr.1/1 "Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 19.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Izdošanas pamatojumā aizstāt vārdus un ciparus "35.panta" ar vārdiem un cipariem "23.panta";

1.2. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Lietotājs IIAS autentificējas, izmantojot IIAS autentifikācijas lapas adresi: https://iias.sprk.gov.lv un izvēloties vienu no šādiem autentificēšanās veidiem:

18.1. lietotājvārdu (e-pasta adresi) un noteikumos noteiktā kārtībā izveidotu paroli;

18.2. vienotās pieteikšanās moduļa piedāvātās autentificēšanās iespējas.";

1.3. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

 

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2020.gada 23.janvāra lēmumam Nr.1/1

  (turpmāk – komersants)
 

(sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums)

 
  
 (vienotais reģistrācijas numurs)

IESNIEGUMS
par Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas (IIAS) lietošanu

____.____.20____.

Lūdzu piešķirt / anulēt Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas (IIAS) lietotāja pieejas tiesības saskaņā ar norādīto informāciju:

Statuss

Personas kods1

Kontaktinformācija2:

Pieslēgšanās IP adreses kontrolei3

Darbība
(piešķirt / anulēt)

Vārds

Uzvārds

E-pasta adrese

Tālrunis

Lietotājs ar paraksta tiesībām       
Lietotājs ar paraksta tiesībām       

Iesniedzot šo iesniegumu, apliecinu, ka:

1) normatīvajos aktos noteiktā informācija par komersanta darbību un valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas aprēķinu, kuru lietotājs ar paraksta tiesībām iesniegs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators), izmantojot IIAS, tiks uzskatīta par komersanta pašrocīgi parakstītu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam regulējumam;

2) komersants un lietotāji izmantos IIAS un IIAS Saziņas rīku Regulatora IIAS noteikumos paredzētajā kārtībā un apjomā;

3) komersantam ir tiesisks pamats iesniegumā minēto lietotāju personas datu apstrādei;

4) komersants ir iepazinies un ir iepazīstinājis lietotājus par Regulatora veikto personas datu apstrādi, kas noteikta Regulatora Privātuma politikā, kura izvietota Regulatora tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas4 paraksts:

 

Vārds, uzvārds:

 

Amats:

 

Piezīme: Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

________________________________________

1 Personas datu apstrādes nolūks ir lietotāja identifikācija un IIAS lietošana.

2 Personas datu apstrādes nolūks ir lietotāja identifikācija, IIAS lietošana un saziņa ar lietotāju viedokļa noskaidrošanai par valsts pārvaldes uzdevumu un Regulatora funkciju izpildi.

3 Nav obligāti aizpildāms lauks.

4 Pilnvara pievienojama iesnieguma pielikumā.";

1.4. stāt 2.pielikuma 2.12.punktā vārdus "identifikācijai un IIAS lietošanai" ar vārdiem "identifikācijai, IIAS lietošanai un saziņai ar lietotāju viedokļa noskaidrošanai par valsts pārvaldes uzdevumu un Regulatora funkciju izpildi";

1.5. aizstāt 2.pielikuma 7.punktā vārdus "identifikācijai un IIAS lietošanai" ar vārdiem "identifikācijai, IIAS lietošanai un saziņai ar lietotāju viedokļa noskaidrošanai valsts pārvaldes uzdevumu un Regulatora funkciju izpildi"."

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola
03.10.2023