Darbības ar dokumentu

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/7651

Cēsīs 2023. gada 28. septembrī

Valsts nozīmes nekustamo mākslas pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumi

Norādījumi izdoti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto valsts nozīmes nekustamo mākslas pieminekļu izmantošanai un saglabāšanai.

Adresāts: valsts nozīmes nekustamo mākslas pieminekļu vai to daļas īpašnieks (valdītājs).

Pamatojums: Norādījumi izdoti, pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5. pantu un Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumiem Nr. 720 "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi" 58. punktu, nosakot kultūras pieminekļa, tā teritorijas un aizsardzības zonas uzturēšanas režīmu un saimnieciskās darbības ierobežojumus, kā arī darbības, kuras var veikt bez Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) atļaujas, lai novērstu saglabājamo un aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu, kā arī pamatojoties uz 2022. gada 23. decembra Kultūras ministrijas rīkojumu Nr. 2.5-1-202 "Grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu", publicētu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2022. gada 29. decembrī, pieejams https://www.vestnesis.lv/op/2022/252.3.

Kultūras pieminekļa statuss: Mākslas pieminekļi iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes nekustamie mākslas pieminekļi. Informācija pieejama https://mantojums.lv/cultural-objects.

Norādījumi attiecināmi uz sekojošiem valsts nozīmes nekustamajiem mākslas pieminekļiem:

Valsts aizsardzības Nr.

Nosaukums

Adrese

4483

Altāris

Valkas novads, Vijciema pagasts, Vijciema luterāņu baznīcā

4524

Piemineklis J.Skujiņai "Madonna Orans"

Valmieras novads, Rūjiena, Rīgas iela 30

4522

Piemineklis Rūjienas atbrīvošanai "Tālavas taurētājs"

Valmieras novads, Rūjiena, Centra laukums 1

4521

Piemineklis A.Alberingam "Sējējs"

Valmieras novads, Rūjiena, Dārza iela 3

Atbilstoši Noteikumu Nr. 720 18.11. punktam kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā, kurš ir pieejams kultūras mantojuma pārvaldības informācijas sistēmā "Mantojums" https://mantojums.lv/cultural-objects.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 720 21. punktā noteikto kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības reģistrā precizē Pārvalde.

Saglabājamo vērtību precizēšanu Pārvalde veic esošā aizsargājamā objekta ietvaros, ja veiktie precizējumi nemaina kultūras pieminekļa vērtības grupu un ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: saņemti jauni izpētes, arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas materiāli; aktualizēta vērtību apzināšana; veikta kultūras pieminekļa atjaunošana, konservācija, restaurācija, pārbūve; kultūras piemineklim konstatēti neatgriezeniski bojājumi; iesniegts kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pamatots ierosinājums saglabājamo vērtību precizēšanai.

Pārvaldes izvirzītās prasības:

1. Mākslas piemineklim:

1.1. Uzturēšanas režīms:

1.1.1. Mākslas pieminekli ir aizliegts iznīcināt. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāts Mākslas piemineklis, kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esoša Mākslas pieminekļa saglabāšanu nodrošina tās valdītājs.

1.1.2. Mākslas pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pienākums ir ievērot likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un citus normatīvos aktus, kā arī Pārvaldes norādījumus par Mākslas pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu; informēt Pārvaldi par katru bojājumu, kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam Mākslas piemineklim; laikus informēt Pārvaldi par restaurācijas iecerēm un jebkuru saimniecisko darbību, kas pārveido Mākslas pieminekli.

1.1.3. Lai nodrošinātu Mākslas pieminekļa uzturēšanu un saglabāšanu, īpašniekam (valdītajam) savlaicīgi un regulāri jāveic Mākslas pieminekļa apsekošana (vizuālā apskate), lai novērtētu bojājumus un iespējamos apdraudējumus, īpašu uzmanību pievēršot tehniskajam un vizuālajam stāvoklim. Īpašniekam (valdītājam) jānodrošina regulāra Mākslas pieminekļa kopšana.

1.1.4. Mākslas pieminekļa īpašniekam (valdītājam) jānodrošinās pret Mākslas pieminekļa fizisku bojāšanu un pārlieku liela mitruma iedarbību. Mākslas pieminekļa kopšana veicama, attīrot to no putekļiem ar sausu lupatiņu, neizmantojot abrazīvus instrumentus un materiālus.

1.1.5. Mākslas pieminekli, būvi vai vidi, ar kuru tas saistīts, izmanto tā sākotnējai funkcijai vai kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma, saimnieciskiem vai citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts mākslas piemineklis, būves vai vides, ar kuru tas saistīts, un aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā vērtība.

1.1.6. Mākslas pieminekļa uzturēšanu, konservāciju un restaurāciju veic Mākslas pieminekļa īpašnieks (valdītājs) par saviem līdzekļiem.

1.2. Saimnieciskās darbības ierobežojumi:

1.2.1. Mākslas pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir labākā iespēja, kā saglabāt Mākslas pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās Mākslas pieminekļa vērtība.

1.2.2. Mākslas pieminekļa konservācijā un restaurācijā lieto oriģinālam un vēlāku laiku vērtīgiem uzslāņojumiem atbilstošus un ar tiem saderīgus materiālus. Restaurācijā vēlams izvēlēties viegli atgriezeniskus materiālus.

1.2.3. Ja paredzēti Mākslas pieminekļa konservācijas, restaurācijas darbi.

1.2.4. Īpašniekam (valdītājam) vai tā pilnvarotajai personai nepieciešams saņemt Pārvaldes atļauju konservācijas vai restaurācijas darbiem.

1.2.5. Pārvalde Mākslas pieminekļa īpašniekam (valdītājam) izsniedz darbu atļauju, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta paredzamā darbu vieta, apjoms, darbu izpildīšanas veids, metodika, restaurācijā izmantojamie materiāli, kā arī pamatojums to izvēlei. Atļauju izsniedz pēc veicamo darbu dokumentācijas (izvērtējot darbu raksturu un apjomu - vizuālās fiksācijas dokumentu, projekta, apraksta un metodikas) izvērtēšanas un saskaņošanas Pārvaldē.

1.3. Darbības, kuras var veikt bez Pārvaldes atļaujas:

1.3.1. Mākslas pieminekļa kopšanas un uzturēšanas darbi, kas nepārveido Mākslas pieminekli (tā saglabājamās vērtības), negatīvi neietekmē tā vidi un nesamazina Mākslas pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, kā arī citas saimnieciskās darbības, kas neietekmē Mākslas pieminekļa saglabāšanu.

1.3.2. Mākslas pieminekļa izpēte, kas tiek veikta, fiziski neskarot Mākslas pieminekļa saglabājamās vērtības.

2. Par Mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumu pārkāpšanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

3. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā:

Lai nodrošinātu kultūras pieminekļa aizsardzību, ir noteikta aizsardzības zona. Informācija par to pieejama kultūras mantojuma pārvaldības informācijas sistēmā "Mantojums" https://mantojums.lv/cultural-objects/.

4. Citi noteikumi:

4.1. Mākslas pieminekli var atsavināt, ja par nodomu to atsavināt īpašnieks ir paziņojis Pārvaldei, un nākamais tā īpašnieks ir iepazinies ar Pārvaldes izsniegto vispārējo normatīvo aktu valsts nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanai un saglabāšanai.

4.2. Ja, atsavinot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, īpašnieks konstatē aizdomīga darījuma pazīmes, tas ir, darījumu vai darbību ar kultūras pieminekļiem, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā, tai skaitā, līdzekļiem, kuri pieder personai vai kurus tieši vai netieši kontrolē persona, kura ir iekļauta uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pamata Ministru kabineta sastādītajā sankciju subjektu sarakstā (https://sankcijas.fid.gov.lv/), vai saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu, īpašnieks par to nekavējoties ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam (https://www.fid.gov.lv/lv), informāciju iesniedzot Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā. Īpašnieks informē Pārvaldi par to, ka šāds ziņojums ir iesniegts Finanšu izlūkošanas dienestā, sniedzot vispārīgu darījuma aprakstu.

5. Apstrīdēšanas kārtība:

5.1. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, Administratīvais akts stājas spēkā brīdī, kad tas publicēts laikraksta "Latvijas Vēstnesis" mājaslapā www.vestnesis.lv.

5.2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Pārvaldes vadītājam, iesniedzot iesniegumu Pārvaldē, Mazajā Pils ielā 19, Rīgā, LV-1050; pasts@mantojums.lv. Šī administratīvā akta apstrīdēšana tā daļā neaptur administratīvā akta darbību. 

Konsultācijas par mākslas pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu Jūs varat saņemt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālajā nodaļā: tālr. 64123834, 26634037, e-pasts: vidzeme@mantojums.lv; korespondences adrese: Pils laukums 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.

Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja -
galvenā valsts inspektore I. Liekniņa

02.10.2023