Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Imigrācijas likumā

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24. nr.; 2003, 16. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 1., 5., 9. nr.; 2007, 5., 15. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 2009, 8. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 74. nr.; 2011, 19., 93. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 98., 108. nr.; 2016, 123. nr.; 2017, 36., 242. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 123. nr.; 2021, 176.A nr.; 2022, 49., 70.A, 115., 185.A nr.; 2023, 116. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt pārejas noteikumus ar 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 58.10 un 58.11 punktu šādā redakcijā:

"58.5 Krievijas Federācijas pilsonim, kura pastāvīgās uzturēšanās atļauja saskaņā ar šo pārejas noteikumu 58. punkta 1. vai 2. apakšpunktu zaudē spēku, ir tiesības pieprasīt jaunu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz šā likuma 24. panta pirmās daļas 7. punktu, ja šī persona:

1) nokārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudi atbilstoši šā likuma 24. panta piektās daļas vai šo pārejas noteikumu 58.2 punkta prasībām;

2) nokārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudi atbilstoši šā likuma 24. panta piektās daļas vai šo pārejas noteikumu 58.2 punkta prasībām, bet nevar saņemt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu vai nu tādēļ, ka ir pārsniegts prombūtnei no Latvijas Republikas noteiktais termiņš, vai arī finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ.

58.6 Krievijas Federācijas pilsonim, kura pastāvīgās uzturēšanās atļauja saskaņā ar šo pārejas noteikumu 58. punkta 1. vai 2. apakšpunktu zaudē spēku, ir tiesības pieprasīt atļauju uzturēties Latvijas Republikā, apņemoties atļaujas derīguma laikā apgūt valsts valodu, ja:

1) šī persona ir kārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudi, ievērojot šo pārejas noteikumu 58. punkta 2. apakšpunkta prasības, bet līdz 2023. gada 30. novembrim to nav nokārtojusi;

2) ir konstatēts, ka šī persona nav kārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudi attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, būtisku ar veselību saistītu iemeslu vai citu no personas gribas un rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ.

58.7 Šo pārejas noteikumu 58.6 punktā minētā atļauja uzturēties Latvijas Republikā šā likuma izpratnē ir pielīdzināma termiņuzturēšanās atļaujai, un uz to attiecināms šajā likumā noteiktais termiņuzturēšanās atļauju regulējums tiktāl, ciktāl šo pārejas noteikumu 58.8, 58.9 un 58.10 punktā nav noteikts citādi.

58.8 Atļauju uzturēties Latvijas Republikā izsniedz uz diviem gadiem, un tā nodrošina:

1) tiesības uzturēties Latvijas Republikā, kā arī tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem Latvijas Republikā, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;

2) tiesības valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros saņemt tādus pašus veselības aprūpes pakalpojumus, kādi saskaņā ar tiesību normām ir paredzēti pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājam, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;

3) tiesības uz tādiem pašiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras administrētajiem pakalpojumiem, bezdarbnieka statusu, invaliditātes ekspertīzi un atbalsta pakalpojumiem invaliditātes seku mazināšanai, pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kādi saskaņā ar tiesību normām ir paredzēti pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājam, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.

58.9 Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas (šo pārejas noteikumu 58.5 punktā paredzētajā gadījumā) vai atļaujas uzturēties Latvijas Republikā (šo pārejas noteikumu 58.6 punktā paredzētajā gadījumā) pieprasīšanai Krievijas Federācijas pilsonis iesniedz pieteikumu un uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, tai skaitā normatīvajos aktos paredzētajā izbraukšanas laikā. Pieteikumu un dokumentus pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, bet atļaujas uzturēties Latvijas Republikā pieprasīšanai - ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. martam. Iesniedzot pieteikumu, maksājama valsts nodeva 100 euro apmērā. Pieteikumu Pārvalde izskata četru mēnešu laikā.

58.10 Izskatot Krievijas Federācijas pilsoņa pieteikumu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai atļaujas uzturēties Latvijas Republikā pieprasīšanai, ievērojami šādi noteikumi:

1) nav iestājies neviens no šā likuma 36. panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem;

2) par pietiekamiem finanšu līdzekļiem ir uzskatāmi personas rīcībā faktiski esošie iztikas līdzekļi;

3) ieceļojot un uzturoties Latvijas Republikā, atļaujas uzturēties Latvijas Republikā turētājam nav nepieciešama veselības apdrošināšanas polise;

4) atļaujai uzturēties Latvijas Republikā netiek noteikts reģistrācijas termiņš.

58.11 Krievijas Federācijas pilsonim, kura pastāvīgās uzturēšanās atļauja saskaņā ar šo pārejas noteikumu 58. punkta 1. vai 2. apakšpunktu zaudē spēku un kura faktiskā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, līdz dienai, kad stājas spēkā galīgais nolēmums lietā par pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai atļauju uzturēties Latvijas Republikā, ir šo pārejas noteikumu 58.8 punkta 2. un 3. apakšpunktā minētās tiesības un tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 14. septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs E. Smiltēns

Rīgā 2023. gada 18. septembrī

19.09.2023