Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2023/14

2023. gada 31. augustā

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2023/2 "Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2023. gada 31. augusta lēmumu (prot. Nr. 10; 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 61. pantu

Izdarīt Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2023/2 "Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums" ("Latvijas Vēstnesis", 2023, Nr. 70), šādu grozījumu:

Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Balsot par Projektu var sekojošos veidos:

40.1. elektroniski aplikācijā lemejs.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem;

40.2. klātienē pašvaldības struktūrvienībās saskaņā ar pašvaldības oficiālajā mājaslapā norādītajām balsošanas vietām".

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

 

Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2023/14 "Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2023/2 "Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas Informācija
1. Projekta mērķis un nepieciešamības pamatojums 2023. gada 23. februāra novada domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2023/2 "Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums", kurā noteikta Projekta pieteikumu izvērtēšanas kārtība, lēmuma pieņemšana un paziņošana. Nolikums stājies spēkā 12.04.2023.

Nolikuma 40. punktā bija iekļauta tikai viena iespēja - balsot par Projektu var elektroniski aplikācijā lemejs.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem.

Lai netiktu izslēgtas no balsošanas iespējām personas, kurām nav iespējas autorizēties ar autentifikāciju, ir nepieciešami grozījumi Nolikumā, kas paredz balsot par Projektu klātienē pašvaldības struktūrvienībās saskaņā ar pašvaldības oficiālajā mājaslapā norādītajām balsošanas vietām.

Noteikumu mērķis ir aktivizēt vietējās kopienas, lai tās kļūtu arvien izglītotākas un aktīvākas. Pašvaldībai savus lēmumus vairāk jābalsta iedzīvotāju vajadzībās, jāpilnveido sadarbība un dialogs starp pārvaldi un iedzīvotājiem, palielinot iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldībai kopumā, kā arī jānodrošina pieejams atbalsts vietējo iniciatīvu īstenošanai.

Noteikumi nepieciešami, lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā.

Noteikumi paredz rīkot projektu konkursus reizi gadā, piešķirot noteikta apjoma finansējumu katra projekta īstenošanai, to nosakot nolikumā.

2. Ietekme uz pašvaldības budžetu Pašvaldību likums paredz līdzdalības budžetu, kas tiek izlietots sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem, kurus īsteno pašvaldība.

Pašvaldības ikgadējā budžetā tiks paredzēta konkrēta summa sabiedrības līdzdalības budžetam. "Pašvaldību likuma" 59. panta otrā daļa paredz - finansējumu līdzdalības budžetam nosaka vismaz 0,5 procentu apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem.

3. Ietekme uz vidi Saistošo noteikumu pieņemšana labvēlīgi ietekmēs apkārtējo vidi - tiks īstenoti projekti, kas virzīti uz teritorijas sakopšanu, jaunu vides objektu izveidošanu, atpūtas vietu iekārtošanu, sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidošanu plašu sabiedrības grupu interesēm.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām Lai uzklausītu sabiedrības viedokli par saistošajiem noteikumiem, to projekts tiek publicēts pašvaldības mājaslapā. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā.

Noteikumi paredz Konkursa vērtēšanas komisijas septiņu Komisijas locekļu sastāvā izveidošanu, kas katram gadam tiek apstiprināta ar Preiļu novada domes lēmumu. Komisijā tiek iekļauti 3 pašvaldības pārstāvji, 2 nevalstisko organizāciju pārstāvji, 2 ārējie eksperti ar kompetenci sabiedrības līdzdalības veicināšanā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldībā tiks iesniegti teritorijas attīstības projekti no iedzīvotāju grupām, kā tiks veikta iesniegto projektu izvērtēšana. Noteikumi paredz izvērtēšanas kritērijus, projektu konkursa norises kārtību, iedzīvotāju balsošanu par projektiem, saskaņā ar Noteikumos paredzēto pašvaldības teritorijas iedalījumu četros balsošanas apgabalos pēc teritoriālā principa, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu.
6. Noteikumu izpildes nodrošināšana Noteikumu izpilde tiks nodrošināta, ņemot vērā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus. Konkursa rīkošanu un projektu pieteikumu pieņemšanu, konsultācijas projektu iesniedzējiem nodrošinās pašvaldības centrālā administrācija. Iesniegto projektu vērtēšanu veiks konkursa komisija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Noteikumu mērķis ir aktivizēt vietējās kopienas, lai tās kļūtu arvien izglītotākas un aktīvākas, vienlaikus pašvaldībai savus lēmumus vairāk jābalsta iedzīvotāju vajadzībās, jāpilnveido sadarbība un dialogs starp pārvaldi un iedzīvotājiem, palielinot iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldībai kopumā, kā arī jānodrošina pieejams atbalsts vietējo iniciatīvu īstenošanai.

Saistošo noteikumu pieņemšana palīdzēs izvirzītā mērķa sasniegšanai.

8. Informācija par konsultācijām ar iedzīvotājiem Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts 2023. gada 15. augustā publicēts Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv sadaļā Normatīvie akti - Saistošo noteikumu projekti.

Viedokļu sniegšanas termiņš - divas nedēļas no saistošo noteikumu projekta publicēšanas.

Viedokli var sniegt, nosūtot pašvaldībai kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi, vai kā elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniedzot pašvaldības informācijas un klientu apkalpošanas centrā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu (pieejama pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā https://www.preili.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti - vai kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Priekšlikumi un iebildumi no sabiedrības puses netika saņemti.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

20.09.2023