Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.06.2000. - 10.01.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.67

Rīgā 1995.gada 28.martā (prot. Nr.16 13.§)
Noteikumi par Darījumu novērtējuma komisiju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 39.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Darījumu novērtējuma komisija (tālāk tekstā — "komisija") sniedz atzinumus par tirgus cenas vai tirgus vērtības (tālāk tekstā — "vērtība") noteikšanu konkrētam darījumam gadījumos, kad nodokļu maksātājs nepiekrīt nodokļu administrācijas lēmumam par vērtības noteikšanu minētajam darījumam.

2. Ministru kabinets nosaka un apstiprina komisijas locekļu skaitu un sastāvu. Komisijas sastāvā iekļaujami Finansu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Valsts statistikas komitejas, Vērtspapīru tirgus komisijas, Latvijas Bankas, kā arī citu valsts pārvaldes institūciju pārstāvji.

Komisijas darbības nolikumu izstrādā Ekonomikas ministrija un apstiprina Ministru kabinets.

(Grozīts ar MK 13.06.2000. noteikumiem Nr.197)

3. Komisija savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta tiesību aktus, kā arī starptautisko tiesību normas. Ja tiek konstatēta pretruna starp Latvijas Republikas tiesību aktiem un starptautisko tiesību normām, komisija ievēro starptautisko tiesību normas.

II. Komisijas darbības mērķis, uzdevumi un tiesības

4. Komisijas darbības mērķis ir savas kompetences ietvaros sarunu, konsultāciju un brīvprātīgas vienošanās ceļā novērst nesaskaņas starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju attiecībā uz vērtēšanai iesniegtajiem darījumiem.

5. Komisijas uzdevumi ir:

5.1. pieņemt nodokļu maksātāju iesniegumus par vērtības noteikšanu konkrētiem darījumiem, ja attiecīgais iesniegums tiek iesniegts desmit dienu laikā pēc apstrīdamā nodokļu administrācijas lēmuma pieņemšanas;

5.2. izvērtēt iesniegumus par attiecīgajam darījumam noteiktās vērtības atbilstību faktiskajam vērtības līmenim attiecīgajā laikposmā;

5.3. sagatavot un sniegt atzinumus nodokļu maksātājiem — iesniegumu iesniedzējiem — 30 dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas, vienlaicīgi nosūtot attiecīgajai nodokļu administrācijai atzinumu par konkrētā darījuma vērtību.

6. Komisija par katru novērtējamo darījumu sniedz atzinumu, un, ja starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju nav notikusi brīvprātīga vienošanās, minētajam atzinumam tiesā un attiecībā uz pusēm ir ieteikuma raksturs.

7. Komisija ir tiesīga:

7.1. ja nepieciešams, uzaicināt piedalīties komisijas sēdēs lietpratējus un speciālistus (ja tas izriet no izskatāmā darījuma specifikas un sarežģītības pakāpes);

7.2. pieprasīt un saņemt no nodokļu maksātāja — iesnieguma iesniedzēja — papildu informāciju, kas nepieciešama attiecīgā darījuma vērtības noteikšanai;

7.3. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju par analogu darījumu vērtību attiecīgajā laikposmā.

III. Komisijas darbība

8. Komisijas locekļiem jāiepazīstas ar komisijas sēdēs izskatāmajiem iesniegumiem un tiem pievienotajiem materiāliem desmit dienu laikā pēc to saņemšanas no komisijas sekretariāta.

9. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā sēdes vada viņa vietnieks. Uz komisijas sēdi var tikt uzaicinātas ieinteresētās personas.

10. Komisijas sēdes notiek reizi divās nedēļās. Atsevišķos gadījumos sēdes var sasaukt biežāk vai retāk (atkarībā no izskatāmo iesniegumu daudzuma).

11. Komisijas atzinumi tiek pieņemti sēžu laikā atklāti balsojot. Komisijas atzinums uzskatāms par pieņemtu, ja par to balsojusi vairāk kā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

12. Komisijas sēdes ir jāprotokolē. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un komisijas locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā sēdē. Ja komisijas locekļa atzinums būtiski atšķiras no komisijas sēdē pieņemtā komisijas atzinuma, komisijas loceklim ir tiesības pieprasīt, lai sēdes protokolam tiktu pievienots viņa atsevišķais viedoklis.

13. Ja komisijas loceklis nevar piedalīties komisijas sēdē, ar attiecīgās valsts institūcijas pilnvarojumu viņu var aizvietot cits minētās valsts institūcijas pārstāvis (bez balsstiesībām).

14. Ar Ministru kabineta rīkojumu komisijas sastāvā iekļauj to institūciju pārstāvjus, kuru līdzšinējie pārstāvji tiek atsaukti.

15. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Ekonomikas ministrijas darbinieki.

Komisijas sekretariāts septiņu dienu laikā izskata iesniegumus un tiem pievienotos materiālus un ir atbildīgs par to, lai komisijas locekļi tiktu ar tiem iepazīstināti savlaicīgi.

16. Komisijas materiāltehnisko apkalpošanu nodrošina Ekonomikas ministrija.

IV. Pārejas jautājumi

(Nodaļa svītrota ar MK 19.12.1995. noteikumiem Nr.376)

Ministru prezidents M.Gailis

Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs
21.06.2000