Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 256

Rīgā 2023. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 33. §)
Kārtība, kādā ostu pārvalde nosaka ostas maksas, to atvieglojumus un atbrīvojumus, kā arī ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņus
Izdoti saskaņā ar Ostu likuma 7. panta otrās daļas 1. punktu un 13. panta 3.daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka Ostu likuma 13. panta pirmajā daļā norādītās ostas maksas, to atvieglojumus un Ostu likuma 13. panta 3.1 daļā noteikto kanāla maksu un atbrīvojumu no tās, kā arī tarifu robežlīmeņus Ostu likuma 15. panta pirmajā daļā noteiktajiem pakalpojumiem.

2. Noteikumi neattiecas uz mazās ostas pārvaldi.

3. Noteikumi attiecībā uz kuģu atkritumu pieņemšanas maksu ir piemērojami tiktāl, ciktāl normatīvajos aktos par kuģu atkritumu pieņemšanas kārtību nav noteikts citādi.

4. Ostas pārvalde attiecīgās ostas iekšējās kārtības noteikumos nosaka ostas maksu un ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņu indeksēšanas biežumu, nosacījumus un kārtību.

II. Ostas maksu, to atvieglojumu un kanāla maksas atbrīvojuma, kā arī ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņu noteikšanas principi

5. Ostas pārvalde var dažādot ostas maksas, to atvieglojumus un kanāla maksas atbrīvojumu, kā arī ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņus atbilstoši kuģa veidam, izmēram, bruto tilpībai, apkalpotās kravas veidam un apjomam un citiem kritērijiem.

6. Ostas pārvalde, nosakot ostas maksas, identificē attiecināmās ostas pārvaldes sniegto pakalpojumu, resursu, izmaksu un ieņēmumu kategorijas. Uz ostas maksu attiecināmās izmaksas var ietvert:

6.1. tiešās izmaksas, kas saistītas ar attiecināmās ostas infrastruktūras ekspluatāciju, uzturēšanu, pakalpojumu sniegšanu un administrēšanu;

6.2. infrastruktūras attīstības izmaksas;

6.3. netiešās administratīvās izmaksas, kas rodas ostas pārvaldē.

7. Ostas pārvalde, ieviešot ostas maksu atvieglojumus, kā arī kanāla maksas atbrīvojumu, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā  noteiktajām pazīmēm, ievēro komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma prasības.

8. Ostas pārvalde nosaka un apstiprina kritērijus un kārtību, kādā ostas lietotājs var pretendēt uz ostas maksu atvieglojumu un kanāla maksas atbrīvojumu saņemšanu.

9. Ostas pārvalde, nosakot ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņus, vērtē pakalpojuma pieprasījumu un pieejamību, identificējot pakalpojuma sniedzējus.

10. Ostas pārvalde, nosakot ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņus, katram ostas pakalpojumu veidam vērtē izmaksu un ieņēmumu kategorijas un pakalpojuma tarifā iekļaujamās komponentes.

11. Ostas pārvalde var pieprasīt ostas pakalpojumu sniedzējiem informāciju par pakalpojuma apjomu un izmaksām pēdējos trijos gados, kā arī plānotajiem ieguldījumiem pakalpojuma attīstībai ostas teritorijā.

III. Ostas maksu un ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņu noteikšanas kārtība

12. Ostas pārvalde reizi gadā izvērtē nepieciešamību veikt izmaiņas ostas maksās un ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņos.

13. Ostas lietotāji var rosināt ostas pārvaldei pārskatīt ostu maksas.

14. Ostas pārvalde veic izpēti, aprēķinus, izstrādā pamatojumu un sagatavo priekšlikumus izmaiņām ostas maksās un ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņos.

15. Ostas pārvalde var pieņemt lēmumu par izmaiņu ierosināšanu ostas maksās un ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņos un par apspriešanas uzsākšanu ar ostas lietotājiem.

16. Apspriešanas laikā ar ostas lietotājiem par izmaiņām ostas maksās un ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņos tiek piedāvātas, skaidrotas un pārrunātas plānotās izmaiņas un to pamatojums, kā arī tiek apkopoti ostas lietotāju komentāri, iebildumi un priekšlikumi. Ostas lietotāju komentāriem, iebildumiem un priekšlikumiem ir ieteikuma raksturs.

17. Ostas pārvalde izvērtē ostas lietotāju komentārus, iebildumus un priekšlikumus un, ja nepieciešams, veic izmaiņas ostas maksās un ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņos vai pieņem lēmumu par izmaiņu atcelšanu, pārskatīšanu vai apstiprināšanu.

18. Administratīvo aktu par attiecīgās ostas pārvaldes pieņemtajām ostas maksām un ostu pakalpojumu tarifu robežlīmeņiem var apstrīdēt Satiksmes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs J. Vitenbergs
27.05.2023