Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā"

Izdarīt likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 23. nr.; 2019, 224. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu reorganizācijas gadījumā".

2. Aizstāt 1. panta 1., 2., 3., 4. punktā, 2. pantā, 3. panta pirmās daļas 3. punktā un otrās daļas 2. punktā, 4. panta pirmajā daļā, 30. panta nosaukumā un 32. panta nosaukumā un tekstā vārdu "apvienošana" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "reorganizācija" (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt 6. panta ceturto daļu un 9. panta pirmās daļas 3. punktu pēc vārda "apvienošanas" ar vārdiem "un sadalīšanas".

4. Izteikt 17. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) pārrobežu apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā šā likuma 11. pantā noteiktajā termiņā nevar panākt šā likuma 15. pantā minēto vienošanos par noteikumiem, ar kādiem darbiniekus iesaista lēmumu pieņemšanā, un katras dibinātājas sabiedrības vai reorganizējamās sabiedrības izpildinstitūcija (vadības institūcija) piekrīt pamatnoteikumu piemērošanai."

5. Papildināt 18. panta 4. punktu pēc vārda "apvienošanas" ar vārdiem "vai sadalīšanas".

6. 24. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "apvienošanas" ar vārdu "reorganizācijas";

aizstāt panta tekstā vārdu "Triju" ar vārdu "Četru" un vārdu "apvienošanas" - ar vārdu "reorganizācijas".

7. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija direktīvas (ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem;";

papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra direktīvas (ES) 2019/2121, ar ko groza direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu."

Likums stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 11. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2023. gada 24. maijā

01.06.2023