Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. janvārī.

Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 1

Jūrmalā 2023. gada 26. janvārī (prot. Nr. 1, 22. p.)

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Svītrot izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus "likuma "Par pašvaldībām", 46. pantu un".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

 

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

99 693 071

euro
kārtējā gada izdevumi

130 913 965

euro
     
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-31 220 894

euro
Finansēšana

31 220 894

euro
Atlikums gada sākumā

17 657 360

euro
Atlikums gada beigās

3 640 778

euro
Aizņēmumi

25 513 485

euro
Aizņēmumu atmaksa

7 198 496

euro
Pamatkapitāla palielinājums

1 110 677

euro

3. Aizstāt 1., 2., 3. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3. pielikumu.

4. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 04.120.P016.JPD.0550, Nr. 04.900.840.JPD.JPV, Nr. 09.219.030.JPD.0451, Nr. 10.700.P014.JPD.0459, Nr. 04.900.830.JPD.JPV;

4.2. Jūrmalas muzejam tāmi Nr. 08.220.P052.JMZ99,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

5. Papildināt 2. pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

5.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr. 01.820.890.JPD.0900;

5.2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr. 09.510.P038.BJIC;

5.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Lācītis" tāmi Nr. 09.100.P076.LAC.

6. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 11 785 098 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu."

7. Aizstāt 3. punkta 4. pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. pielikumu.

Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Pielikums

Pielikums

 

Informatīvs paskaidrojuma raksts
uz 26.01.2023. Domes sēdi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 62 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu" grozījumiem

I Daļa (sagatavots uz Domes sēdi)

1. Piešķirts papildus finansējums šādiem mērķiem:

1. Tiek apstiprināta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" projekta "Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam 17 360 euro apmērā, no tiem ārējais finansējums 13 888 euro apmērā un pašvaldības līdzekli 3 472 euro apmērā.

2. Tiek apstiprināta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta "Take a step forward!"/ "Sper soli uz priekšu!" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam ar atlikumu uz gada sākumu 1 789 euro apmērā.

3. Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam, samazinot atlikumu uz gada sākumu 620 euro apmērā, palielinot ārējo finansējumu 23 252 euro apmērā un pašvaldības finansējumu 9 037 euro apmērā.

4. Tiek apstiprināts mērķdotācijas piemaksas sociālajiem darbiniekiem atlikums gada sākumā 4 725 euro apmērā, kas tiek atgriezts Valsts budžetā.

5. Tiek apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas budžeta programmas "Pārējās ar pašvaldības darbu saistītās aktivitātes" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam, paredzot mērķdotācijas atlikuma atmaksu Valsts budžetam 4 725 euro apmērā.

II Daļa (papildināts, sagatavots uz Finanšu komiteju)

6. Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 1. punkta tabula "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 26.01.2023. Domes sēdi" ar zemāk esošo tabulu:

7. Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam, palielinot aizņēmumu 613 075 euro apmērā un samazinot pašvaldības līdzekļus 2 514 euro apmērā.

8. Tiek apstiprinātas mērķdotācijas gada sākumā 10 830 euro apmērā, kas tiek atgriezts Valsts budžetā, tai skaitā:

• Mērķdotācija piemaksas sociālajiem darbiniekiem 4 725 euro apmērā;

• Mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšana Ukrainas bērniem 2 430 euro apmērā;

• Mērķdotācija mācību līdzekļu nodrošināšanai Ukrainas bērniem 1 euro apmērā;

• Mērķdotācija digitālajiem mācību līdzekļiem 228 euro apmērā;

• Mērķdotācija profesionālajai ievirzei mākslas un mūzikas izglītībai 3 446 euro apmērā.

III Daļa (precizēts, sagatavots uz Domes sēdi pēc Finanšu komitejas)

9. Tiek aizvietota paskaidrojuma raksta 6. punkta tabula "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 26.01.2023. Domes sēdi" ar zemāk esošo tabulu:

10. Tiek precizēta Jūrmalas muzeja projekta "Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija" ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam, palielinot pašvaldības budžetu 1 091 euro apmērā, atgriežamos līdzekļus pašvaldībai 18 882 euro apmērā un samazinot atlikumu uz gada sākumu 1 091 euro apmērā.

11. Tiek apstiprināts mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta nodrošināšanai atlikums gada sākumā 19 009 euro apmērā, kas tiek atgriezts Valsts budžetā.

Budžeta nodaļas vadītāja p.i. K. Hermane

02.02.2023