Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 36

Rīgā 2023. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma
6. panta piekto daļu,
Imigrācijas likuma 24. panta piekto un 5.1 daļu,
likuma "Par Eiropas Savienības pastāvīgā
iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā"
3. panta ceturto un piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 50. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".

2. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6. panta piekto daļu, Imigrācijas likuma 24. panta piekto un 5.1 daļu, likuma "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" 3. panta ceturto un piekto daļu".

3. Papildināt ar 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. valsts nodevas apmēru, atbrīvojumus un samaksas kārtību par valsts valodas prasmes pārbaudi personai, kura nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis."

4. Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. kura formālās izglītības ietvaros ir ieguvusi atbilstošu pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību latviešu valodā, ko apliecina attiecīgs dokuments (piemēram, diploms, sertifikāts, atestāts, izziņa no attiecīgās mācību iestādes), izņemot gadījumus, ja Valsts valodas centrs ir konstatējis, ka izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, kāda nepieciešama viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kas noteikta šo noteikumu 1. pielikumā;".

5. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. kura līdz 2025. gada 1. septembrim apguvusi licencētu mazākumtautību izglītības programmu un nokārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei, ko apliecina pamatizglītības izglītības sertifikāts;".

6. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (licencētajās mazākumtautību izglītības programmās) (5. pielikums);".

7. Izteikt 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīts vērtējums centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (licencētajās mazākumtautību izglītības programmās) (6. pielikums)."

8. Izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv;".

9. Izteikt 23.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.11. dokuments un tā saņemšanas veids:

23.11.1. izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv;

23.11.2. izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Ja iesniegumu iesniedz ieslodzītais, viņš kā lēmuma saņemšanas veidu var norādīt ieslodzījuma vietas oficiālo elektronisko adresi;

23.11.3. lēmuma kopija papīra formā, ko nosūta ierakstītā vēstulē pa pastu un kas ir maksas pakalpojums saskaņā ar centra maksas pakalpojumu cenrādi;".

10. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Pārbaudei personu informācijas sistēmā var reģistrēt juridiskas personas pārstāvis, kuram ir centra piešķirtas tiesības veikt šādu darbību. Juridiskas personas pārstāvis ne vēlāk kā mēnesi pirms vēlamā pārbaudes laika elektroniski saskaņo pārbaudes vietu, laiku un datumu ar personu, kas norādīta centra tīmekļvietnē (turpmāk - atbildīgais darbinieks). Pēc minēto datu saskaņošanas, pamatojoties uz juridiskās personas iesniegumu, centrs piešķir juridiskās personas pārstāvim tiesības reģistrēt fizisko personu pārbaudei atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam. Ja personu informācijas sistēmā reģistrē juridiskas personas pārstāvis, iesniegumā norāda šo noteikumu 23. punktā minēto informāciju par pārbaudei pieteikto personu, kā vēlamo saziņas veidu norādot juridiskās personas pārstāvja tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas oficiālo elektronisko adresi."

11. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Ieslodzīto, pamatojoties uz viņa iesniegumu ieslodzījuma vietas priekšniekam, informācijas sistēmā var reģistrēt ieslodzījuma vietas nodarbinātais. Ieslodzījuma vietas nodarbinātais ne vēlāk kā mēnesi pirms vēlamā pārbaudes laika elektroniski saskaņo pārbaudes vietu, laiku un datumu ar centra atbildīgo personu. Pamatojoties uz ieslodzījuma vietas iesniegumu, centrs piešķir ieslodzījuma vietas nodarbinātajam tiesības reģistrēt informācijas sistēmā ieslodzīto pārbaudei atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam. Ja ieslodzīto informācijas sistēmā reģistrē ieslodzījuma vietas nodarbinātais, viņš iesniegumā norāda šo noteikumu 23. punktā minēto informāciju par pārbaudei pieteikto personu, kā vēlamo saziņas veidu norādot ieslodzījuma vietas kontaktinformāciju - tālruņa numuru vai oficiālo elektronisko adresi."

12. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Ja persona atsakās no pārbaudes, viņa, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai kādu no šo noteikumu 23.6. apakšpunktā minētajiem saziņas veidiem, informē par to centru. Ieslodzītais par atteikšanos no pārbaudes kārtošanas informē ieslodzījuma vietas administrāciju. Ja ieslodzītais ar iesniegumu par atteikšanos kārtot pārbaudi vēršas ieslodzījuma vietas administrācijā, tā par šo faktu nekavējoties elektroniski paziņo centram. Ja nepieciešams, persona no jauna reģistrējas pārbaudei saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu."

13. Papildināt ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Valsts nodeva, atbrīvojumi un samaksas kārtība par valsts valodas prasmes pārbaudi

28.1 Persona, kura nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, par pārbaudi maksā valsts nodevu.

28.2 No valsts nodevas tiek atbrīvota persona, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. Persona, ierodoties uz pārbaudi, uzrāda pārbaudes norises vadītājam derīgu dokumentu, kas apliecina minēto statusu.

28.3 Valsts nodevas apmērs ir 52 euro, un to ieskaita valsts pamatbudžetā. Valsts nodevu administrē centrs.

28.4 Valsts nodevu persona maksā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētās pārbaudes.

28.5 Valsts nodevas maksājumu valsts budžetā persona veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

28.51. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

28.52. centrā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja centrs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina).

28.6 Ja persona pirms pārbaudes neuzrāda dokumentu, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu un norises vadītājs konstatē, ka persona valsts nodevu nav samaksājusi, norises vadītājs neļauj personai kārtot pārbaudi.

28.7 Ja persona nenokārto pārbaudi, valsts nodevu neatmaksā.

28.8 Ja persona neierodas uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā un mēneša laikā pēc paredzētās pārbaudes neiesniedz centrā neierašanās iemeslus attaisnojošus dokumentus, valsts nodevu neatmaksā.

28.9 Ja persona ir pārkāpusi šo noteikumu 33. punktā minētos pārbaudes norises noteikumus vai tiek konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības valsts valodas jomā Krimināllikuma izpratnē, valsts nodevu neatmaksā."

14. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Personas sniegumu klausīšanās prasmē un lasītprasmē centra darbinieks apstrādā informācijas sistēmā un iegūst vērtējumu. Personas sniegumu rakstītprasmē un runātprasmē novērtē vērtētāji, autentificējoties informācijas sistēmā. Runātprasmi var vērtēt pēc pārbaudes norises, izmantojot informācijas sistēmā augšupielādēto runātprasmes daļu. Rakstītprasmes sniegumu vērtē divi neatkarīgi vērtētāji. Ja starpība starp rakstītprasmes pirmo un otro vērtējumu ir lielāka par trim punktiem, konkrēto personas rakstītprasmes sniegumu vērtē trešais neatkarīgais vērtētājs. Rakstītprasmes galīgo vērtējumu iegūst, summējot neatkarīgā vērtētāja vērtējumu ar tam tuvāko pirmo vai otro vērtējumu un no šiem diviem vērtējumiem aprēķinot vidējo punktu skaitu."

15. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Persona var pieprasīt nosūtīt lēmuma kopiju atkārtoti, izmantojot vienu no šo noteikumu 22. punktā minētajiem veidiem. Lēmuma kopiju sagatavo informācijas sistēmā. Lēmuma kopiju atkārtoti persona var saņemt šo noteikumu 23.11.3. apakšpunktā noteiktajā veidā."

16. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Ja valsts valodas prasmes apliecība, kas izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai bojāta, persona, izmantojot e-pakalpojumu portālu www.latvija.lv, var pieprasīt izsniegt izziņu par valsts valodas prasmes rezultātu. Centrs pārbauda informācijas sistēmā datus par valsts valodas prasmes apliecības iegūšanas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Par laikposmu no 1992. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. janvārim informācijas sistēmā ir uzglabāti ieraksti, kas veikti, pamatojoties uz valodas prasmes pārbaudes jeb valsts valodas atestācijas protokoliem, ko centrs, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr. 2.2.1.1/19/I/001 "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide", ir saņēmis no Valsts valodas centra. Pamatojoties uz minēto ierakstu informācijas sistēmā, centrs sagatavo izziņu par pārbaudes rezultātu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināta ar laika zīmogu. Izziņu persona var saņemt elektroniska dokumenta formā, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai oficiālajā elektroniskajā adresē, vai papīra formā. Izziņu papīra formā nosūta personai ierakstītā vēstulē pa pastu, kas ir maksas pakalpojums saskaņā ar centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi."

17. Izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Laikposmā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. janvārim izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības ir derīgas tikai amata un profesionālo pienākumu veikšanai, un, ja apliecība personai nepieciešama tikai šādam mērķim, valsts valodas prasmi atkārtoti nepārbauda, izņemot gadījumus, ja Valsts valodas centrs ir konstatējis, ka izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, kāda nepieciešama viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kas noteikta šo noteikumu 1. pielikumā."

18. Papildināt ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Krievijas Federācijas pilsonis, uz kuru attiecas Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkts, veic šādas darbības:

61.11. reģistrējas pārbaudei no 2023. gada 1. februāra līdz 24. martam, iesniedzot centrā iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

61.11.1. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izmantojot centra tīmekļvietnē ievietoto veidlapu vai e-adreses ziņojumā pieejamo centra veidlapu, un nosūta to uz centra oficiālo elektronisko adresi;

61.11.2. personīgi, savu ierašanos centrā piesakot telefoniski pa centra tīmekļvietnē norādītajiem tālruņa numuriem. Ierodoties centrā, persona uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu;

61.11.3. nosūtot to vēstulē pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms 2023. gada 24. marta), izmantojot centra tīmekļvietnē ievietoto veidlapu;

61.12. iesniegumā norāda šo noteikumu 23. punktā minētās ziņas, izņemot šo noteikumu 23.9. apakšpunktā prasīto pārbaudes laiku. Centrs informāciju par konkrētās pārbaudes vietu un laiku paziņo tīmekļvietnē līdz 2023. gada 1. aprīlim;

61.13. kārto pārbaudi laikposmā no 2023. gada 11. aprīļa līdz 31. jūlijam atbilstoši centra norādītajam konkrētajam pārbaudes laikam un vietai. Ja persona nav ieguvusi nepieciešamo valsts valodas līmeni un pakāpi (A2), tā reģistrējas pārbaudei atkārtoti šo noteikumu 22.2., 22.3. un 22.5. apakšpunktā noteiktajā veidā. Šajā punktā minētajā laikposmā persona kārto pārbaudi atkārtoti ne agrāk kā vienu mēnesi pēc iepriekšējā lēmuma saņemšanas atbilstoši centra norādītajam pārbaudes laikam un vietai;

61.14. sākot ar 2023. gada 1. augustu, kārto pārbaudi vispārējā kārtībā, ja persona reģistrējas pārbaudei pēc 2023. gada 24. marta."

19. Papildināt ar 61.2 punktu šādā redakcijā:

"61.2 Valsts nodevu nemaksā persona, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajam Ukrainas civiliedzīvotāja statusam."

20. Papildināt ar 61.3 punktu šādā redakcijā:

"61.3 Līdz 2024. gada 1. janvārim netiek piemērota:

61.31. šo noteikumu 22.1. un 22.4. apakšpunktā minētā prasība par iesnieguma iesniegšanas veidiem un attiecīgi šo noteikumu 53. punktā minētā prasība par apstrīdēšanas iesnieguma iesniegšanas veidiem, kā arī šo noteikumu 57. punktā minētā prasība par veidu, kādā persona pieprasa atkārtoti nosūtīt lēmuma kopiju;

61.32. šo noteikumu 23.11.1. apakšpunktā un 52. punktā minētā prasība par lēmuma saņemšanas veidu;

61.33. šo noteikumu 28. punktā minētā prasība par attiecīgā e-pakalpojuma izmantošanu portālā www.latvija.lv, lai atteiktos no pārbaudes kārtošanas;

61.34. šo noteikumu 51. punktā minētā prasība par lēmuma pieejamību informācijas sistēmā;

61.35. šo noteikumu 60. punktā minētā prasība, kas paredz e-pakalpojuma izmantošanu portālā www.latvija.lv."

21. Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša

 

Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 36

"5. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 157

Valsts valodas prasmes vērtējums un apzīmējums pamatizglītības dokumentos

Nr.

p. k.

Laikposms

Vērtējums vai apzīmējums pamatizglītības sertifikātā Atbilsme valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei
1.

Ar 2022. gada 1. septembri

Norādīts procentuālais vērtējums

Atbilstība netiek norādīta, jo ir vienāds centralizētais latviešu valodas eksāmens, ko nosaka izglītības jomu regulējošie normatīvie akti

2.

Ar 2011. gada 1. septembri

5-29,99 %

30-49,99 %

50-67,99 %

68-84,99 %

85-94,99 %

95-100 %

A1

A2

B1

B2

C1

C2

3.

No 2009. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. augustam

F

E

D

C

B

A

A1

A2

B1

B2

C1

C2

4.

No 2004. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 31. augustam

F

E

D

C

B

A

1A (A1)

1B (A2)

2A (B1)

2B (B2)

3A (C1)

3B (C2)

5.

No 2001. gada jūnija

līdz 2003. gada 1. septembrim

4 balles

5-6 balles

7-8 balles

9-10 balles

-

-

1A (A1)

1B (A2)

2A (B1)

2B (B2)

3A (C1)

3B (C2)

"

01.02.2023